Glasindustri (L1990:7947)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vånga 16:1

Geografisk plats: Vånga socken, Skåne

1) Hyttområde, 210x90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 glashutteruinoch ett 20-tal skärpningar och stentäkter.Glashytteruinen är rund, 17-20 m diam och 1.1 m h, bestående av0.1-0.6 m st stenar. I mitten är en grop, 6 m diam och 0.6 m dj.I gropens SV kant är stenarna bortschaktade inom ett område5x2.5 m och till 0.5 m dj.Genom ruinens mitt går ett grävt schakt, 12x1 m (Ö-V) och 0.2-0.3m dj, troligen grävt vid någon undersökning. I botten är enstakaporiga stenklumpar som tycks vara sammansmälta med glasmassa.Runt om finns talrika gropar, troligen från stentäkt.Bevuxna med ett 10-tal stora granar.Enligt excerpt upptogs provschakt på platsen 1963 och 1964.Området finns markerat som "Glasbrukets ställe" på ägom karta LMVakt 6, 1696, som "Glasgrufva" på Storskifteskarta LMV akt 21,1799-1800, som "Glasgrufva" på råg.karta LMV akt 22, 1798-99,som "Rudera efter en Gammal Glasugn" LMV akt 26, 1812 och som"Rudera efter en gl. Glasugn" LMV akt 31, 1815.

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark (granskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS