Lämningstyper

Lämningstyper ifrån Riksantikvarieämbetet.

Avrättningsplats

Plats där avrättningar verkställdes från medeltid fram till 1800-talets mitt.

Ballastplats

Plats där ballast (barlast) lossats och ibland även lastats.

Båtlänning

Stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar.

Begravningsplats

Begravningsplats från historisk tid.

Begravningsplats enstaka

Begravningsplats från historisk tid avsedd för en eller ett fåtal begravning/-ar.

Bengömma

Bendeposition med oftast märgkluvna ben i skyddat utrymme, vanligen i skrevor eller mellan stenar.

Bergshistorisk lämning övrig

Lämningar knutna till bergshantering som inte kan inlemmas under andra lämningstyper, t.ex. försvar, gråbergsvarp/skrotstenshög, handskrädningshögar, ...

Bildristning

Ristade, huggna, knackade eller slipade bilder av järnålderskaraktär eller medeltida karaktär.

Björngrav

Begravningsplats för björnben.

Blästbrukslämning

Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning).

Blästplats

Område med minst två lämningar efter järnframställning.

Boplats

Plats där verksamhet under förhistorisk tid efterlämnat föremål, råämnen för bearbetning och/eller avfall.

Boplatsgrop

Nedgrävning i marken. Det uppgrävda materialet återfinns vanligen som en vall kring gropen.

Boplatslämning övrig

Avser enstaka förhistoriska boplatslämningar som inte kan föras till andra lämningstyper.

Boplatsområde

Område med lämningar av boplatskaraktär från förhistorisk tid, dvs. anläggningar för boende, förvaring, matberedning eller dylikt samt föremål, råämne...

Boplatsvall

Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta.

Borg

Område avgränsat av olika kombinationer av murar, jordvallar, vallgravar, och/eller palissader samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna, ...

Bro

Byggnadsverk som leder väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

Brott/täkt

Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling.

Brunn/kallkälla

Grävt hål i marken för åtkomst till färskvatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger fram ur jorden.

Brytningsyta

Spår efter ytlig brytning av bergart eller mineral för tillverkning av redskap m.m. under förhistorisk tid.

Bytomt/gårdstomt

Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyggelseenhet.

Dammvall

Vall uppförd i avsikt att kunna ansamla eller magasinera vatten i en grävd damm eller naturlig sänka.

Depåfynd

Fyndplats för ett eller flera föremål som kan antas avsiktligt ha lagts ned på platsen.

Dike/ränna

Grävd ränna eller dike.

Drag

Transportsträcka på land mellan två farbara vatten, över vilken båtar har dragits eller burits förbi forsar eller andra hinder.

Fäbod

Lämning efter utmarksbebyggelse till gård eller by avsedd för säsongsvis utnyttjande av sommarbete och ibland även för odling.

Fångstanläggning övrig

Lämning efter anläggning för fångst av djur och insamling av ägg.

Fångstgård

Sluten anläggning, dvs. en inhägnad gård, för fångst av vilda djur.

Fångstgrop

Grävd fallgrop för fångst av varg, älg och ren samt, i undantagsfall, för räv och björn.

Fångstgropssystem

Område med minst fem fångstgropar där det av terrängförhållanden framgår att groparna bildar en funktionell enhet.

Färdväg

Äldre stig, väg eller järnväg.

Färdvägssystem

Område med minst två färdvägar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter eller en färdväg med minst en förgrening.

Fartygs-/båtlämning

Farkost som förolyckats, övergivits eller sänkts.

Fästning/skans

System av bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt besatta.

Fiskeläge

Plats som utgjort bas för fiske, med lämningar efter anläggningar för båtar, fiskberedning m.m., ofta även husgrunder efter bostadshus och förråd.

Flatmarksgrav

Förhistorisk grav utan idag synlig markering ovan jord.

Flintgruva

Plats för brytning av flinta under förhistorisk tid.

Flottningsanläggning

Lämningar och spår efter timmerflottning i vattendrag och på land.

Fornborg

Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.

Fornlämningsliknande bildning

Naturbildning med fornlämningsliknande utseende.

Fornlämningsliknande lämning

Lämning med fornlämningsliknande utseende.

Förtöjningsanordning

Markfast sten eller anordning, på land eller i vatten, vid vilken båtar har förtöjts.

Förvaringsanläggning

Anordning från främst historisk tid med förvaringsfunktion.

Fossil åker

Varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders brukningsmetoder.

Fyndplats

Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/artefakter från förhistorisk tid, medeltid eller äldre historisk tid.

Fyndsamling

Samling av ett eller flera föremål/artefakter från förhistorisk eller historisk tid.

Fyr

Lämning efter anordning för att vägleda sjöfarten genom att markera t.ex. inlopp och skärgårdsleder med olika ljuskällor eller andra signaler.

Gistgård

Lämningar efter anordning för torkning av fisknät.

Gjuteri

Plats där gjutning av metall förekommit.

Glasindustri

Lämning efter glashytta och/eller andra spår efter glastillverkning.

Gränsbestämt område

Till alla fornlämningar hör ett så stort område (fornlämningsområde) på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge d...

Gränsmärke

Markering som utmärker gräns.

Gravfält

Område med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter.

Gravhägnad

Avgränsande konstruktion av jord eller sten kring förhistoriska gravar.

Gravklot

Avsiktligt formad eller utvald naturformad sten som varit centralt placerad på förhistorisk grav.

Grav markerad av sten/block

Förhistorisk gravanläggning markerad av en sten eller ett block.

Grav- och boplatsområde

Område med minst fem lämningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter vilka utgörs av förhistoriska gravar och lämningar av boplatskaraktär.

Grav övrig

Gravanläggning eller gravplats från förhistorisk tid eller medeltid som inte kan registreras under andra gravtyper.

Grav - uppgift om typ saknas

Förhistorisk gravanläggning av okänd typ.

Gravvård

Gravmarkering från historisk tid som flyttats från ursprunglig plats och därmed förlorat sin funktion.

Gruvhål

Öppning i markytan, vilken är ett resultat av malmbrytning.

Gruvområde

Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring gruva.

Hägnad

Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med andra.

Hägnadssystem

Område med minst två hägnader med ett inbördes avstånd av mindre än 20 meter eller en hägnad med minst en förgrening.

Hällmålning

Yta, på fast berg eller block, med en eller flera målade figurer eller färgfält.

Hällristning

Yta, på fast berg eller block, med en eller flera ristade, huggna, knackade eller slipade figurer eller obestämbara figurer och linjer.

Hammare/smedja

Lämning efter vattendriven anläggning (hammare) för bearbetning och utsmidning av metall (till t.ex. stångjärn) samt lämning efter storskalig smidesve...

Hammarområde

Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring hammare.

Hamnanläggning

Anläggning som använts i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda far...

Hamnområde

Skyddat område med olika konstruktioner där fartyg och båtar har ankrat och förtöjt för t.ex. lastning och lossning och för att invänta lämplig väderl...

Härd

Avgränsad eldplats.

Hög

Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil och övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord.

Hornsamling

Deposition av horn.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Lämning efter förhistoriskt eller medeltida hus.

Husgrund, historisk tid

Lämning eller ruin efter enstaka byggnad från historisk tid.

Hyttlämning

Lämning efter framställning av metaller.

Hytt- och hammarområde

Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring hammare och ugn för framställning av metall ur bergmalm.

Hyttområde

Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring ugn för framställning av metall ur bergmalm.

Industri övrig

Lämning efter mindre tillverknings- och produktionsanläggning.

Järnåldersdös

Förhistorisk gravanläggning av mindre storlek (jfr Stenkammargrav), bestående av resta hällar eller block som bildar ett rum.

Kalkugn

Ugnslämning efter kalkbränning.

Källa med tradition

Källa med tradition om källkult eller källa till vilken sägen eller namn är knutet.

Kanal

Lämning efter anlagd farled.

Kanalmärke

Avståndsmarkering utmed anlagd farled.

Kåta

Lämning efter traditionell samisk byggnad eller avgränsad golvyta för sådan byggnad.

Kemisk industri

Lämning efter anläggning som använts för framställning av kemiska produkter.

Kloster

En eller flera lämningar eller ruiner efter bl.a. klosterkyrka, bostads- eller ekonomibyggnader, dammar m.m.

Kokgrop

Grop med tät stenpackning av företrädesvis skörbränd sten.

Kolningsanläggning

Lämning efter framställning av träkol.

Kompassros/väderstreckspil

Ristad figur eller lagda stenrader, som anger väderstreck.

Kraftindustri

Lämning efter anläggning för omvandling av primärenergi till elektricitet.

Kvarn

Lämning efter anläggning för malning av (främst) säd.

Kyrka/kapell

Ruin eller grund efter kyrka eller kapell.

Kyrkstad

Lämningar efter bebyggelse som använts vid regelbundet återkommande gudstjänstbesök och för handel i samband med detta.

Labyrint

Enskiktade stenrader lagda i system utgående från en oftast korsformig grundplan.

Lägenhetsbebyggelse

Lämningar efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skattlagts.

Livsmedelsindustri

Lämning efter anläggning för livsmedelsförädling.

Luftfarkost

Lämning efter flygplan eller annan luftburen farkost som används för transport av människor, varor och vapen (lämningstypen tidigare benämnd Flygplan)...

Metallindustri/järnbruk

Område med lämningar efter industriell anläggning för metallframställning och/eller metallförädling.

Militär anläggning övrig

Sentida militär anläggning som inte kan föras till andra lämningstyper.

Militär mötesplats

Plats där den indelta armén, beväringarna och de värvade förbanden regelbundet träffades för övningar.

Minnesmärke

Minnesmärke i trä, sten eller metall eller minnesinskrift efter historisk person eller särskild händelse.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Naturföremål eller naturbildning till vilket ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.

Offerkast

Samling av sten eller ris och kvistar som tillkommit efter hand vid platsen för en särskild händelse, t.ex. platsen för ett påstått brott eller för en...

Offerplats

Plats för offer.

Område med fartygslämningar

Område i vatten eller på land med minst två fartygslämningar.

Område med flottningsanläggningar

Område med lämningar och spår efter timmerflottning.

Område med fossil åkermark

Område med olika typer av åkerbrukets lämningar.

Område med militära anläggningar

Område med minst två lämningar efter militär verksamhet.

Område med skogsbrukslämningar

Område med minst två lämningar efter skogsbruk.

Övrigt

Används endast för företeelser som inte går att placera in under någon av övriga lämningstyper.

Pappersindustri

Lämning efter anläggning som använts vid pappersframställning.

Park-/trädgårdsanläggning

Medvetet utformat område avsett för promenader och rekreation eller enskilda anläggningar som ingår i ett sådant område.

Plats med tradition

Plats till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.

Rengärda

Rund, eller närmast rund, inhägnad (hage), avsedd för skiljning, mjölkning, kalvmärkning och slakt inom renskötsel.

Renvall

Yta med tydlig påverkan av renskötsel.

Ristning, medeltid/historisk tid

Ristningar från historisk tid, bl.a. i träd, på hus, i berghällar och på stenar.

Röjningsröse

Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet.

Röse

Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord.

Rösning

En eller flera uppresta eller upplagda stenar som kan ha fungerat som riktmärke eller liknande.

Runristning

Runristning i sten eller annat material.

Samlingsplats

Plats där människor har samlats för gemensamma aktiviteter.

Sjömärke

Anläggning eller markering för vägledning av sjöfart, riktmärken för fiske etc.

Skåre/jaktvärn

Skydd som använts för att gömma sig i vid jakt på främst fågel eller säl.

Skärvstenshög

Anhopning av skärvig och skörbränd sten, sotig jord och avfall av olika slag (keramikfragment, ben, kol etc.).

Slagfält

Plats där slag utkämpats.

Slott/herresäte

Lämning efter större huvudbyggnad med kringanläggningar. Avser kungliga eller (mera vanligt) frälseägda byggnader men även större karaktärsbyggnader s...

Småindustriområde

Område med olika lämningar efter småskalig industriell verksamhet.

Smideslämning

Lämning efter småskalig smidesverksamhet. Jfr Hammare/smedja.

Smidesområde

Område med minst två lämningar efter smidesverksamhet.

Spärranordning

Spärr uppförd under vatten.

Stadsbefästning

System av bastioner, murar, jordvallar och vallgravar som omger ett stadsområde.

Stadslager

Kulturlager i miljöer av stadskaraktär (städer, köpingar, vissa handelsplatser).

Stadsvall/stadsmur

En sten- och/eller jordvall, stenmur eller ett dike/vallgrav som omger ett stadsområde, handelsplats eller annan miljö av stadskaraktär.

Stalotomt

Byggnadslämning oftast med försänkt golvyta och med omgivande uppbyggd vall.

Stenindustri

Lämning efter industriell framställning av stenprodukter.

Stenkammargrav

Förhistorisk gravanläggning (megalitgrav) bestående av en gravkammare med väggar och tak av hällar eller block.

Stenkistgrav

Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.

Stenkrets/stenrad

Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets eller en rad av med jämna mellanrum resta/lagda häll- eller klumpformade stenar.

Stenring

Rund eller oval ring av mer eller mindre tätt lagda stenar.

Stenröjd yta

Markyta som omformats genom att stenar avlägsnats och ytan tilljämnats.

Stensättning

Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil.

Stenugn

Lämning efter kallmurad ugn, anlagd utomhus, avsedd för matlagning, brödbakning eller dylikt.

Stridsvärn

En mindre befästning som skall skydda soldaterna vid eldgivning.

Tegelindustri

Lämning efter anläggning som använts för eller i samband med tegelbränning.

Terrassering

Anlagd avsats i sluttande eller ojämn terräng.

Textilindustri

Lämning efter anläggning för textilframställning eller -bearbetning.

Tomtning

Lämning efter byggnad i form av vallar eller murar kring golvyta i marknivå eller med försänkt golvyta.

Träindustri

Lämning efter anläggning för förädling av trävaror.

Uppfordringsanläggning

Lämning efter anläggning för uppforsling av malm, bergart, vatten, gråberg och personal.

Vad

Passage genom vattendrag.

Vägmärke

Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid allmän väg som avståndsmarkeringar eller med skriftliga uppgifter om bl.a. avstånd till en viss plats t.ex....

Vallanläggning

Förhistorisk sten- och/eller jordvall och/eller palissad, i vissa fall kombinerad med vallgrav, som helt eller delvis avgränsar ett område.

Vårdkase

Uppstaplad hög av timmer, ved eller ris som kunde antändas för att t.ex. varna för annalkande fiender.

Varv/slip

Lämning efter anläggning där båtar och fartyg byggts eller reparerats.

Viste

Område med minst två lämningar vilka är ett resultat av bosättning. Avser lämningar i norra Sverige från främst medeltid och historisk tid.