Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för FornPunkt.se(tjänsten) och beskriver hur tjänsten sparar och behandlar personuppgifter. Tjänsten ägs och drivs av Albin Larsson i egenskap av fysisk person med hemvist i Sverige.

Ändamål

Tjänsten samlar in, lagrar och tillgängliggör information, inklusive personuppgifter, för att sprida kunskap om kulturmiljöer och för att främja kulturmiljöer i Sverige.

Tjänsten behandlar personuppgifter:

  • för att samla in och tillgängliggöra kulturmiljöinformation
  • för att möjliggöra visualisering av kulturmiljöinformation på olika kartmaterial
  • för att skydda tjänsten mot vandalism
  • för att möjliggöra inloggning och administrativ hantering av användarkonton
  • för att enligt god sed kunna ange vem som bidragit till informationen på tjänsten
  • för att möjliggöra visning av media relaterade till kulturmiljöer

Besök

Tjänsten sparar inga personuppgifter vid besök ifrån icke registrerade användare. Underleverantörer kan Tjänsten behandla uppgifter såsom IP-adresser och information din webbläsare skickar. Se avsnittet "Underleverantörer".

Registrering/bidrag

Tjänsten samlar in information om bidragsgivare för att kunna administrera tjänsten samt för att kunna följa god sed.

  • En e-postadress, för att kunna kontakta dig och administrera ditt konto.
  • En unik identifierare och användarnamn, för att stödja tjänstens funktionalitet.
  • Eventuellt ett namn och andra användarnamn ifrån externa tjänster för att kunna ange vem som bidragit till informationen.

Utlämnande av personuppgifter

Användarnamn, identifierare och frivilliga uppgifter är publika. Övriga uppgifter kan bara ses av tjänstens ägare och av underleverantörer som lagrar informationen.

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter om lag så kräver. Uppgifterna kan överföras till en annan part vid händelse av att tjänsten byter ägare.

Vandalism

Vid misstänkt vandalism eller annat försök till att störa möjligheten att tillhandahålla tjänsten kan IP-adresser samlas in. Ens användaruppgifter kan också sparas och kopieras om ett konto anses vandalisera tjänstens funktionalitet eller innehåll.

Underleverantörer

Nedan listas leverantörer av tjänster som används för att driva tjänsten och i vilket syfte. DigitalOcean, Cloudflare och Postmark är centrala för tjänsten och kan innehålla kopior av personuppgifter som tjänsten samlar in från registrerade användare. Underleverantörer kan eventuellt föra ut personuppgifter utanför EU. De andra tjänsterna har bara tillgång till sådan information som din dator, webbläsare eller nätverk skickar automatiskt.

Dataportabilitet

Personuppgifter och även en användares innehållsbidrag kan exporteras direkt ifrån tjänstens användargränssnitt.

Rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta [email protected].

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på eller frågor om personuppgiftsbehandlingen så kan du kontakta [email protected].