Område med fossil åkermark (L1981:7834)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kumla 12:1

Geografisk plats: Kumla socken, Närke

Inom angivet område har marken ställvis avbanats. Ett 10-talförhöjningar är 4-12 m diam och 0.1-0.4 m h, övertorvade med iytan 0.1-0.4 m st stenar. Utgöres troligen av röjningssten ochnaturbildningar (och möjligen 2 husgrunder?).I områdets N del och ca 30 m N om ovan angivet område är fossilaodlingsytor. En odlingsyta är 25 m l (N-S), 12 m br och 0.4 m h(ryggad åker). 3 andra odlingsytor är mindre distinkta.Enstaka röjda ytor och enstaka röjningsrösen förekommer ca 50 mNÖ om det ovan angivna området.

Terräng: Svagt N sluttande parti i moränmark. Skogsmark (lövskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS