Hällristning (L1967:3164)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tanum 464:4

Geografisk plats: Tanum socken, Bohuslän

Hällristning, 2,35x1,03 m (N-S), bestående av 2 obestämbara skeppsliknande figurer och 18 skålgropar.
De obestämbara skeppsliknande figurerna är 20-46 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,4x0,8 m (N-S), bestående av 2 skepp och 16 älvkvarnar. Skeppen är 20-46 cm l av enkellinjetyp. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj.

Terräng: Sammanhängande, långsmal och kullrig häll mot SÖ, på bergssluttning. Ung skogsmark, (ljungbevuxen).

Orientering: Telefonledningar går parallellt över ristningen. 13 m NV om landsväg mätt på vägen från en punkt som ligger 18 m SSV om SV hörnet av manhus.

Antikvarisk kommentar: Ej besökt vid revideringsinventeringen 1991. I lämningens S del är sentida ristningar, vilka försöker efterlikna hällristningar, bl.a. 1 skepp, 2 människofigurer med yxor, vända mot varandra, 1 djur samt några huggna linjer. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS