Glasindustri (L2014:6239)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ytterenhörna 171:1

Alternativnamn: Algijöö-Holme

Geografisk plats: Ytterenhörna socken, Södermanland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terräng: Gårdsbebyggelse, trädgårds och obrukad f d åkermark. B. Glasbruket(anlagt på 1590-talet av Karl IX gebom sin glasmästare. PetterKeller) har främst blivit känt i nutid genom de arkivforskningarsom förre landsantikvarien i Södermanland. Fil lic. Ivar Schnellutfört före och efter sin pensionering i början av 1970-talet.Fogderäkenskaperna på Gripsholms slott nämner material tilluppbyggnaden, och dess produktion, behov av förnödenheter m moch sades ligga på "Algijöö holme"-ägt av kronan - (till skillnadfrån Algö gård på Selaön). L A Ivan Schnell, Museich Eric HarryBergqvist undertecknad med fru Helvi besökte Älgön 1972. Påplatsen hittades något slagg - och några bitar tunnt, grönt,delvis glas-fest-angivet glas. Samma typ av glas som från detglasbruk i Taxinge som inför motorvägsbygge över platsen, delvisutgrävdes 1972) Detta glasbruk anlades 1614 och efterträdde"Algijöö-Holme-Glasbruket" med detsammas glasmästare Hans Lippertsom ledare (Nedlades på 1680-talet).

Orientering: Förmodligen på samma plats som nutida bebyggelse (Älgötorp)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS