Övrigt (L1977:8970)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gerum 12:11

Geografisk plats: Gerum socken, Gotland

Fornlämningsområde ca 100x70 m, bestående av 5 husgrunder varav 1 osäker, 1 röse(?) och 1 stensättning?, 1 skärvstenshög, samt s tensträng och vall. Genom odling och påförd röjningssten är flera av fornlämningarna skadade. 1) Husgrund, 34x12 m (NNÖ-SSV). 3-4 m br och 1 m h vallar. Övertorvade med i ytan talrika 0,2-0,7 m s t gråstenar. Ingång i S, 1 m h. Bottenplanet ca 5 m br, ligger nå got över omgivningen. Förhöjning mot N, (har troligen varit avdel ad i 2 rum). Rund förhöjning i mitten, med sten i ytan, möjligen eldstad. Lövträd. 18 m S 15cg Ö om SSÖ hörnet av nr 1 är N hörnet av 2) Husgrund (rest av) 11x8 m (N 45cg Ö-S 45cg V). Vallarna är 2 m br och 0,4 m h. Odlingssten påförd, varför osäkerhet om anl. art råder. Troligen bortodlad i SV. Lövträd. 7 m Ö 20cg S om Ö h örnet av nr 2 är 3) Husgrund 39x11 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 3-4 m h och 1 m h. Övertorvade med i ytan talrika 0,2-0,7 m st gråsten ar. Öppen i båda gavlarna. Bottenplanet, 5 m br, ligger något hög re än omgivningen. Ca 5 m från S kortsida, liten samling stenar p å båda sidor (Se skiss i boken), troligen ett förrum. Beväxt med lövträd. 30 m Ö 10cg N om SÖ delen av nr 10 är 4) Husgrund(?) osä ker, enbart SÖ vallen synlig ca 15 m l, 3-4 m br och 0,3-0,6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,4 m st gråstenar. På husgrun den har odlingssten påförts varför osäkerhet om anl. art råder. 5 m Ö 20cg S om nr 6 är 5) Röse(?), osäker, ca 20 m i diam och 0,7 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st gråstenar. Mittgrop 5 m i diam och 0,5 m dj. På röset har odlingssten påförts varför osäkerhet råde r om anl art. Beväxt med lövträd. 8 m SÖ om nr 9 är 6) Stensättni ng(?) (osäker), närmast rund, ca 6 m i diam och 0,4 m h. Övertorv ad med i ytan talrika 0,1-0,3 m st gråstenar. På anläggningen har odlingssten påförts, varför osäkerhet råder om anläggningens art . Lövträd. Ca 15 m SV om nr 6 är 7) Vall ca 6 m NÖ, därefter 17 m Ö. ca 5 m br och 0,5 m h. Delvis övertorvad med 0,2-0,4 m st i y tan. Gammal åkerkant. Stenen kan möjligen utgöra rest av anläggni ng. Mellan vallen i SV och husgrund nr 2 en nedsänkning, ned mot sluttande åker, 17 m N 30cg V om NNV hörnet av nr 3 är SSÖ hörnet av 8) Husgrund, 11x8 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 2 m br och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan talrika 0,1-0,5 m st gråstenar. Bott enplanet, beläget i jämnhöjd med den omgivande marken är 4 m br. Ställvis synlig kantskoning 0,1-0,2 m h av 0,3-0,5 m st gråstenar . Beväxt med 3 lövträd. 13 m NÖ om NÖ hörnet av nr 3 är 9) Skärvs tenshög, närmast rund, 7 m i diam och 0,3 m h. Övertorvad med i y tan talrika skörbrända stenar. De skörbrända stenarna är 0,05-0,1 m st. Skärvstenshögens SV del är delvis döljd av gödselhög. Från ÖSÖ långsidan av nr 3 är 10) Stensträng, ca 30 m (ÖNÖ-VSV) 0,5-1 ,5 m br och 0,1-0,3 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st gråstenar. 11) Område enligt markering på ortofoto. Beskrivning saknas.

Terräng: SV delen av moränplatå med dalgång i V. Lövskog (änge).

Orientering: Invid och S om åkerkant är NV hörnet av husgrund (1) samt 20 m Ö 20cg N om åkerhörn är NV hörnet av husgrund (1).

Antikvarisk kommentar: Undernummer 11 infört vid kvalitetssäkring inför konvertering till FMIS. / 2003-06-23 Gbg JC

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS