Metallindustri/järnbruk (L2000:7919)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

RAÄ nummer: Säfsnäs 61:1

Alternativnamn: Tyfors bruk

Geografisk plats: Säfsnäs socken, Dalarna

Bruksområde, bestående av bruksherrgård, fördämningar och kanalsystem , smedja, otydliga rester av smedjor och kolhus. Industriområdets utsträckning 250x100 m (NV-SÖ). Bruksherrgård, 23x13 m (V-Ö), trähus två och en halv våning, 9x4 fönsteraxlar, gul träpanel och närmast taket brun spånpanel. Ekonomibyggnader ca 150 m V om herrgården. Herrgården är numera öde, har senast använts som ålderdomshem. Ca 60 m NÖ om bruksherrgården är: Fördämningsvall, svängd, 60x8 m (NNV-SSÖ) + 50x8 m (N-S), tuktad gråsten i kallmur, intill 5 m h åt V och 1 m h åt Ö. Tre dammbord. Omedelbart V om fördämningsvallen är: Kanalsystem, bestående av 4 grenar samt grundrester av gråsten i kallmur. Kanalgrenarna delvis stensatta med tuktad gråsten. Iden mellersta raka kanalgrenen är rester av timmerränna. Den nordligaste kanalgrenen för vatten i motsatt riktning mot övriga och tappas i den näst nordligaste grenen. Se skiss i inventeringshandlingarna. Ca 200 m NV om nr 2 är: Fördämningsvall, 50x6 m (NÖ-SV) intill 5 m h, tuktad gråsten. Tvådammbord, över vilka leder en genomrutten gångbro. I SV änden viker vallen av 100 grader och fortsätter ca 60 m åt SÖ. Ca 20 m V om fördämningsvallen är: Smältsmedja, 20x17 m (N-S), två våningar, murad slaggsten och tegelsten, vitputsad, förfallen. En härd kvar. Har senare använts som kraftstation och innehåller fortfarande högspänningsinstallationer i bruk. Genom byggnaden leder en kanal. Det gamla brukets smedjor, kolhus och övriga byggnader låg vidkanalsystemet omedelbart V om bruksherrgården. Grunderna ärmycket otydliga och bevuxna med tät lövskog. I marken finns slagg och kol. Röckersmedjan låg enligt fotografi i Forsslund: Med Dalälven från källorna till havet (del II, bot VIII), S om den S kanalen. Det nuvarande samhället Tyfors ligger N och NV om det gamla bruksområdet och saknar numera affär, post och skola.

Terräng: S sidan av dalgång (NV-SÖ).

Antikvarisk kommentar: Specialinventering AMI, Håksberg. 1993.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS