Område med fossil åkermark (L1971:833)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Värnamo 443

Geografisk plats: Värnamo socken, Småland

Område med fossil åkermark. Inom angivet område, ca 300-400 x 70-200 m (NNO-SSV) påträffades vid arkeologisk utredning 2001, etapp 1, inför planerad utvidgning av Sörsjö-Hornaryds industriområde, 1 källa, 3 rotfruktsgropar, 1 fägata, 2 stenmurar och fossil åker. Källan är 3x0,5-1,5 m st (Ö-V), ca 0,6 m dj, delvis stensatt, belägen 10-15 m S om stenmur och 5 m Ö om terrasskant. Rotfruktsgroparna är runda, 1,5-2 m i diam, 0,4-0,7 m dj, i botten nästan kvadratiska, 0,4-0,6 m i sidan. Runt groparna finns låga vallar, 0,3-0,5 m br, 0,05-0,15 m h. Groparna är belägna 0,2 m N om stenmur, i anslutning till ett röjningsröse, rakt N om husgrund (Raä Värnamo 425). Fägatan är ca 40 m l (N-S) och 3 m br. Den kantas av enkla stenrader blandat med odlingsrösen och mellan dessa finns en 0,2-0,3 m dj försänkning. Fägatan är belägen 10 m N om stenmur. Stenmurarna är skalmur och enkelmur blandat, ca 1 m br, 0,8 m h, uppbyggda av 0,3-0,5 m st stenar. Belägna strax S om fägata respektive i områdets N begränsning. Den fossila åkern består av ett röjningsröseområde med 75-100 röjningsrösen, 1-8 m i diam, 0,1-1,0 m h, med 0,1-0,5 m st stenar. I områdets centrala del finns enstaka kallmurade rösen. I områdets S del är enstaka rösen flacka, övermossade, med 0,1-0,3 m st stenar. Området begränsas i N, Ö och SV av terrasskanter, 5-25 m l, 0,3-1,0 m h, bitvis stensatta. I N övergår området i mossodling, parallelle diken, 1 m br, 0,2-0,4 m dj, med mellanliggande försänkningar, 10 m br (Ö-V). Odlingen övergår i N i våtmark, vilket gör begränsningen osäker.

Antikvarisk kommentar: Den fossila åkermarken tillhörtorpet Kullen, Raä Värnamo 425.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS