Glasindustri (L1993:603)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nederkalix 62:1

Alternativnamn: Sandörsunds Glasbruk, Sandörsunds glasbruksruiner

Geografisk plats: Nederkalix socken, Norrbotten

Lämningar efter sentida glasbruk (Sandörsunds glasbruk), bestående av två husgrunder, en dumphög, en jordhög, slagghögar och spriddslagg.Inom och utanför den större grunden är flera gropar. I den mindregrunden, är en liten grop. Dumphögen är rund, 5 m diam och intill1.1 m h. I dess yta syns slagg och tegel. Den större jordhögen ärbelägen i områdets N del. I anslutning till den påträffades rikligt med kol. På några ställen observerades slagg, tegel, glas och kvarts. Den sydligaste platsen med sådant material är dikeskanten vid den väg som området angränsar till i S. Talrika, flacka, oregelbundna förhöjningar finns inom området. Dessa är svårtolkade; några kan vara slagghögar. En stor del av området har en frodig vegetation bestående av mossa, gräs, örter och enbuskar.Enligt tidigare anteckningar har Sveriges nordligaste glasbruk funnits på platsen. Bruket var verksamt åren 1801-1813.Glasbruksruinen enligt 1940-talets fornminnesinventering och ekonomiska kartan är bortschaktad. Rester efter detta finns i den ovanbeskrivna dumphögen.Enligt markägaren har det som schaktats bort uppfattats som sop- och skräphögar.

Terräng: Ställvis småvälvd, ställvis närmast plan mark. Skogsmark (tallskog).

Antikvarisk kommentar: (R) motiveras av rikligt med glasslagg m m kringspridd i markytanoch av att glasbruksruinen är borta. Namn + Us: (Sandörsunds f dglasbruk).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS