Glasindustri (L1980:5634)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Örebro 31:1

Geografisk plats: Örebro socken, Närke

Glasindustiområde, ca 140X130 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin, 1 dammvall och 4 husgrunder. Hyttruinen består av 2 ugnar och ligger i områdets NÖ-del. Ugnarna finns på ca 10 m avstånd från varandra och är 5-6m diam. I områdets SV-del är ett dike, 55 m l (NNÖ-SSV via Ö-V till NÖ-SV), 1.5 m br och 0.3 m dj. Följer hyttlämningens form i SV.50 m NV om hyttruinen är: Hyttområde (?) enligt tidigare anteckningar 50x23 m (NÖ-SV). Vid inventeringstillfället 1982 utgjordes angivet område av moränmark med spridd röjningssten.35 m SSV om ruinen är en: Dammvall (?), 65 m l (VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och 0.5-1 m h. Avgränsar damm med oklar begränsning, ca 35x5 m och 0.3-0.6 m dj, delvis igenfylld med nyanlagd väg. (Kan vara äldre vägkant?). Lämningarna är inom ett område (se streckad line på fotokartan)
med i åker påträffad glasslagg och i övrigt markytor som kan höra till hyttområdet.

Terräng: N-sluttning av moränmark. Hagmark (björkbevuxen).

Orientering: Ca 37 m NÖ om vinkeln mellan vägar. Ca 3 m NNV om väg. 5 m NNV omvägkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS