Hamnanläggning (L1959:4706)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Leksberg 107

Geografisk plats: Leksberg socken, Västergötland

Lastageplats, ca 50 x 35 m (NV-SÖ), bestående av lämningar efter en brygga i form av en stenrad, ca 20 m l NÖ-SV), 0,5 - 1 m br och intill 0,5 m h ovan vattenytan. Flera stenar syns under vattenytan. Inom området ser det ut som om stenar rensats undan.
En lastbrygga är markerad här på en karta år 1856, men har ej påträffats i äldre eller yngre kartmaterial.
Registrerad i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "VaKul", Vattenförvaltning och Kulturmiljö - planeringsunderlag för Västerhavets vattendistrikt.

Terräng: Lågt liggande parti vid sjöstrand, moränmark. Strand.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS