Glasindustri (L2008:8679)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Botilsäter 38:1

Alternativnamn: Annebergs glashytta

Geografisk plats: Botilsäter socken, Värmland

Glasbruk, 240x90 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 ruinkulle, dammvall, rester av damm och obestämbara grundlämningar. Ruinkulle, närmast rektangulär ca 25x20 m (NNÖ-SSV) intill 2,5 m h. I ruinkullens S del är den kvadratiska lämningen av det som troligen varit en härdplats. Denna är ca 7,5x7,5 m (NNÖ-SSV) och höjer sig över ruinkullens yta intill en höjd av ca 1 m. Härdbyggnaden är murad av 0,2-0,5 m st stenar och dess väggar är intill 1 m tj. I den sista är en närmast rund grop, ca 4 m diam och 1,5 m dj. I området S om hyttruinen rinner en djupt nedskuren bäck i huvudriktning (Ö-V). På S sidan om denna bäck är vissa smärre, utan undersökning ej bestämbara grundlämningar. I området N om hyttruinen är en kärrmark, tidigare hyttdamm, som på fotokartan inritats med svart tuschlinje. Vid dess strand i SÖ löper en uppdämningsvall, ca 2 m br och 0,7-1 m h, en sträcka av ca 80 m mot NÖ, varefter den viker av mot N.

Terräng: Svagt SÖ-sluttande moränmark med bergsryggar i NÖ och SV. Hagmark, betad.

Orientering: Ca 10 m NV om väg samt invid och NÖ om bäckravin.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS