Smidesområde (L2013:7158)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vallentuna 638

Geografisk plats: Vallentuna socken, Uppland

Smidesområde, undersökt och borttagen. Inom ett område om ca 40x25 m (Ö-V) påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2015 syllstensgrunder varav minst 1 byggnad tolkas som smedja. Husgrund 1, smedja, 7,3x4 m st (NV-SÖ), med resterna av en kvadratisk eldpall i den SV delen, 2x2 m st, av 0,5x0,2-0,4 m st stenar. Vid framrensning tillvaratogs slagg, flinta och brända ben. S därom påträffades 1 fragmentariskt blästerskydd av sten. Centralt i huset framkom en nedgrävning tolkad som ett stolphål av undersökaren. I NV överlagrad av 1 röjningsröse. Omedelbart mot NV är husgrund 2, 9x5,3 m st (NÖ-SV), med spisröse i N. Fynd av tegel ger en datering till medeltid eller senare. Husgrund 2 överlappas i V överlappas av husgrund 3, vilken består i en syllstensgrund, 9x5,3 m st (NÖ-SV), delvis överlagrad av röjningssten. Till denna byggnad hör en möjlig källargrop eller golvsänkning, 4,4x3 m st. I byggnaden finns ev. 2 spismursrösen. Det ena är 2,5x2,4 m st, av 0,15-0,5 m st stenar och det andra är 3x2,7 m st och har mer rundad form, av 0,1-0,3 m st stenar. Bland tillvaratagna fynd fanns bronssmältor, men även 1 ströning och 1 silvermyt med senmedeltida datering. Beskrivningen justerades utefter resultat av förundersökningen år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-6093-2016)

Terräng: Impediment.

Orientering: V sidan av impediment i åkermark.

Antikvarisk kommentar: Tidigare tolkad som stensättning, vid förundersökningen 2015 konstaterades denna och RAÄ-nr Vallentuna 639 ingå i bebyggelselämningar. Ev. hör lämningarna till Snapptuna gamla tomt ca 25 m V därom, se RAÄ 608. (RAÄ-2017-5063) Äldre kommentar: Stensättningen är täckt av i sen tid upplagd odlingssten, vilken gör lämningen svårbedömd.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.