Fornlämningsliknande lämning (L2001:1170)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: By 156:1

Geografisk plats: By socken, Dalarna

Fornlämningsliknande företeelser.1) Mur(?), ca 10 m l (N-S), 3 m br och 0.3 m h. (har det gått en körväg här utmed muren(?)utåt udden(?)).5 m N om nr 1 är:2) Rund naturbildning(?). Stensättningslik, 6 m diam och tydlig endast åt S-V-N. I Ö delenav rundeln är en mindre högliknande företeelse, 4 m diam, och 0.3m h. I mitten är en grop,1.5 m diam, och 0.2 m dj. I ytan är två jordfasta mindre block synliga, 0.5-1.5 m st.Fördjupningen är antagligen rotstalpet efter ett kullfallet träd,som stått på platsen.Nr 1 (jämte ett mindre liknande N härom) är sannolikt röjningsröse.Nr 2 kan även möjligen vara upplagd i samband med bebyggelse ellerröjning. Markenomkring, och särskilt N om lämningarna, verkar vara gammal igenväxt ängsmark. I den lillabäckravinen S om platsen, syns kallmurade kanter och lämningar avträkkistor, samt enfördämningsvall, möjligen kvarnplats?

Terräng: På udde av moränhöjd. Skogsbeväxt.

Orientering: 25 m N om skogskant på den punkt där bäcken rinner ut i älven.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS