Boplatsområde (L1941:9050)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Övergran 114:1

Geografisk plats: Övergran socken, Uppland

Boplats, ca 175x100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 12 skärvstenshögar, belägna på 7-40 m inbördes avstånd i brukad åkermark. Skärvstenshögarna är runda eller oregelbundet runda, 5-12 m diam (isnl. 7-9 m) och 0,3-2 m h (vanl 0,6-1,2). I ytan vanlig sten (påförd odlingssten), 0,2-0,5 m st småsten, intill 0,1 m st, och grusblandadjord. Genom kringplöjning av anläggningarna samt uppmakning av och påläggning med ytterligare odlingssten medelst traktorskopa genom markägaren senhösten 1979 framträder nu ställvis i kanterna tämligen rikligt med skörbränd sten och mörkfärgad jord. Även fläckvis i den harvade markytan uppträder skärvsten men i mera sparsam omfattning. Flertalet anläggningar har påförd röjningssten i mer eller mindre stor omfattning och är beväxt med högt, tjockt gräs, allt försvårade besiktningen. Den största i V inom skogsplanterad äldre åkerremsa ej besiktigad 1979. En har större lövträd. Anm: Denna första beskrivning under högsommar får kvarstå pga de spenficerade mått angivelserna. Reg som gravfält vid förstagångsinventeringen 1951. J L Andersson (nedan) iakttog 1927-38 dock "svart jord kring de flästa" men även han antecknar dem som gravhögar.1979-07-31 besiktigades lokalen i spirande gröda och hög gräsvegetation (foto s 4), varvid endast 3-4 anl:r med skärvsten kunde ses. Samtliga lämningar liggersom kringplöjda impediment i åkermarken, delvis påförda odlingssten och beväxta med kraftigt gräs (sefoto). Endast enstaka provstick med kniv medhunna!

Terräng: Sö kanten av flack moränplatå SÖ om höjdsträckning och NÖ om dalgång. Åkermark, i VNV skogsplanterad fd åker.

Orientering: Se kompl, anläggningsbeskrivning från första bes. 1979-07-31 meddär ungef angivna orienteringsuppgifter mellan anläggningarna/ impediment!

Antikvarisk kommentar: De framkomna skärstensförekomsterna i kanterna av och mellan anläggningarna indikerar större boplats.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.