Fornlämningsliknande lämning (L1941:7251)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vårfrukyrka 293:1

Geografisk plats: Vårfrukyrka socken, Uppland

Fornlämningsliknande lämning, bestående av en grop, 2 m diam och 0,3 m dj, men omgivande vall, 1,5 m br och 0,1-0,2 m h. Gropen har tidigare tolkats som mittgrop på ev. stensättning, men vid arkeologisk förundersökning år 2017, då bl a ett schakt togs upp i vallen, kunde det konstateras att det är fråga om en stensättningsliknande lämning och ej en fornlämning. En ekonomisk karta från 1951 styrker dessutom detta då gropen sammanfaller med placeringen av en ledningsstolpe. Gemetrin låg något fel, varför den justerades. Lämningstypen ändrades från Stensättning till Fornlämningsliknande lämning. (RAÄ-2017-4791).

Äldre beskrivning: Stensättning (?), 3,5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. Mittgrop, 2 m diam och 0,2 m dj. Provstick gav sandblandad jord. Fornlämningsliknande karaktär, bör kontrolleras.

Terräng: Moränmark med berg i dagen. Hagmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS