Glasindustri (L1992:4683)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norrfjärden 101:1

Alternativnamn: Långvikens glasbruk, Långvikens glasbruksruiner

Geografisk plats: Norrfjärden socken, Norrbotten

1) Lämningar efter glashytta (Långvikens glasbruk), bestående aven husgrund med oklar begränsning i N, i övrigt 26x17 m (Ö-V) medställvis synlig stenfot intill 1 m h och med oregelbundnaförhöjningar. På och intill husgrunden är rikligt med glas,glasslagg, tegel och kol. Omedelbart N om husgrunden är utjämnad,platåartad mark inom ett ca 30x30 m st område, bebyggt med bostadshusoch med rikligt med glasslagg i ytan. Enligt tidigare anteckningarvar hyttan belägen på både husgrunden och platån enligt ovan.N 1 är i2) Område med lämningar efter glasbruksmijö, bestående av tiohusgrunder, efter kontor, bostäder m m. I områdets V del är en hamnmed sentida bodar på den plats där magasin, en smejda m m fanns påglasbrukets tid. I områdets NÖ del, med nutida jordbruksgårdar, fannsförr glasbrukets herrgård m m. I områdets S och Ö del har funnitsarbetarbostäder, kontor m m.Enligt tidigare anteckningar drevs bruket 18902-1879, men med kortareavbrott. I början av 1800-talet var det ett av Sveriges störstaglasbruk.

Terräng: V sluttning av moränmark ner mot vik. Jordbruksmark medsommarstugor och gårdar.

Antikvarisk kommentar: R avser nr 1. Nr 2 inpr ej. Us: Långvikens glasbruksruiner.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS