Smidesområde (L1999:2688)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Söderbärke 215:1

Geografisk plats: Söderbärke socken, Dalarna

Industrilämning/bruksruin annan, ca 8x6 m (SSV-NNÖ), 0.1-0.3 m h, bestående av en husgrund med ett spismursröse i SÖ hörnet. Inom grunden syns ett kraftigt lager träkol och stybb, talrikt med masugnsslagg och enstaka större stycken järnmalm. Det påträffades även enstaka tegelfragment, 1 slaggstycke med murbruk och 1 bit slaggad ställsten. 3 m ÖSÖ om anläggningen är en mindre uttorkad bäckfåra.

Terräng: Skogsmark (granskog). SSV flackt sluttande moränmark. Igenväxt åkermark.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS. Anläggningens funktion är oklar, dock är det ej sannolikt med hyttdrift på platsen.Grundens mått talar mera för en smedja. Jfr RAÄ-nr 140:3 iNorrbärke sn.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.