Område med fossil åkermark (L1963:5685)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

RAÄ nummer: Örsås 214:1

Geografisk plats: Örsås socken, Västergötland

Område med fossil åkermark, ca 320x230 m (Ö-V) bestående av 15 bandformiga åkerytor, 3 oregelbundna åkerytor och ca 100 röjningsrösen.
De bandformiga åkerytorna är plana, 45-160 m l (VNV-ÖSÖ), 2-35 m br, avgränsade av terrasskanter och åkerhak, 0,2-0,6 m h.
De oregelbundna åkerytorna är plana, 30-50 m l, 15-20 m br, avgränsade av terrasskanter, 0,2-0,5 m h. En av åkerytorna avgränsas med en låg vall på terrasskanten, 40 m l, 1 m br och 0,3 m h.
Röjningsrösena är oregelbundna, 2,5-6 m st och 0,3-0,7 m h, bestående av i allmänhet 0,2-0,8 m st stenar. Rösena i kanten mot den moderna åkermarken har byggts på med odlingssten.

Terräng: SV-sluttning av moränhöjd. Granskog, föryngringsyta och betesmark.

Antikvarisk kommentar: I området dominerar de äldre formelementen. Endast enstaka ytor har brukats som åker in i historisk tid, vilket framgår på Häradsekonomiska kartan och Ekonomiska kartan. Beskrivning uppdaterad vid kvalitetssäkring av registreringar av fossil åkermark. Lämningarna L1963:6246 och L1963:5754 har förts över till L1963:5685.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS