Fornlämningsliknande lämning (L1993:4836)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Piteå socken 229:2

Geografisk plats: Piteå socken socken, Norrbotten

1)Grop, rund, 2 m diam, 0.6 m dj. Omgiven av vall 1-1 mbr, 0.2 m h. Närmast skålformig botten. Beväxt med renlavoch lingonris. Vid provstick framkom dubbla markytor ivallen.35 m NNV om 1 är:2)Grop, rund, 1.5 m diam, 0.4 m dj, omgiven av otydlig vall,1-1.5 m br, 0.1-0.2 m h. Närmast skålformig botten. Beväxtmed renlav och lingonris. Vid provstick framkom dubblamarkytor i vallen. I anslutning till grop 1 finns 2 andragropar, en rotvälta samt en stubbtäktsgrop.

Terräng: Sandig moränmark. Barrskog (tallskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS