Vallanläggning (L2010:6280)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Husby 231:4

Alternativnamn: Götaverket, Götavirke, Göta virke

Geografisk plats: Västra Husby socken, Östergötland

Befästningsanläggning, rest av Götavirke, ca 110 m l (NV), nu 3-7 m br och intill 0,4 m h från SV samt 0,6-0,7 m h från NÖ. Synes utgöra en kraftigt övertorvad lervall, som nu begränsar åkern mot Ö, men i större delen är klart högre än denna och utan tvekan anlagd. S delen är överodlad intill 2-3 m br och i N är troligen ca 10 m bortplöjd fram mot en bäckravin.
Raä-nr Västra Husby 231:4-6 har helt annat läge än Västra Husby 231:2-3 och troligen också delvis annan uppbyggnad (av lera). Det är samma skillnad med hänsyn till markbeskaffenheten, som kan ses i olika delar av fornlnr 12. De utgör därför med största sannolikhet delar av en ursprunglig anläggning, vars karaktär dock är oklar med undantag av att den måste ha varit avsedd att bilda front mot ån i Ö. Jfr nr 12 och 100.

Terräng: Avsatskanter åt ÖNÖ av moränbunden bergshöjd samt låg lermark V om ådal N om denna. Hagmark och åkerren.

Antikvarisk kommentar: Mellan lertag och bäck mellan Västra Husby 231:4 och Västra Husby 231:5 är en ojämn kulle, ca 20x10 m (NV-SÖ), som kan innehålla rester av vallen. Längs hela åns V strand mellan Klubben och Asplången ligger kraftiga ojämna vallar av sentida muddringsmassor från årensning. Del av Götavirke, befästningsvall som löper ca 3,5 Km mellan Lillsjön och Asplången. Denna är ställvis bevarad men till största del, sannolikt, utnyttjad som underlag för vägbank.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.