Område med fossil åkermark (L1998:240)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Leksand 1660

Geografisk plats: Leksand socken, Dalarna

Område med fossil åker, 160x50-150 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 fossila åkrar med minst 7 odlingsytor och 16 röjningsrösen.
I SÖ är åker (1), otydliga avgränsad p.g.a. skador vid grus- och jordtäkt. Övriga åkrar är avgränsade av terrasskanter, i Ö 1,1 m h, av åkerhak och diken. 2 åkrar är indelade i 2 resp. 4 bandformiga odlingsytor, 38-70 m l och 8-30 m br. Åker (4) är blockformig, 62 m l och 25-45 m br. Odlingsytorna är avgränsade från varandra av hak och grunda diken. De 16 röjningsrösena ligger spridda i området, utmed åkrarnas kanter, är 1-15 m l, 1-12 m br och 0,3-1,4 m h. På tre ställen, ett i varje åker, finns grävda gropar, ca 3,7x2 m st och 0,6 m dj, med en jord/sandhög intill, ca 3x3 m st och 0,7 m h, Någon slags provgropar?. Vid storskiftet användes marken som ängsmark, åkrar finns inte markerade på storskifteskartan. Del av fäbodstället Hyttkvarn.

Terräng: Ö- till ÖSÖ-sluttande moränmark. Skogsmark (grandominerad blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS