Fornlämningsliknande lämning (L1935:2597)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Njurunda 75:5

Alternativnamn: berget kallas Omsberget

Geografisk plats: Njurunda socken, Medelpad

1) Röse: 11 m diam och 0,2 m h. Stenarna är 0,1-0,5 m st (i allm0,2-0,4). I mitten grop 3 m diam och 2 m dj. 6 m 315 gon om 1 är2) Röse: 11 m diam och 2 m h. Stenarna är 0,05-0,5 m (i allm0,2-0,4) stora. Kallmur i röset är synlig på flera ställen,särskilt i SV. I regel endast kant- kedja i ett-två skift av0,3-0,6 m l stenar. I mitten grop 4x3,5 m (NV-SO) och 1,4 m br. Ibotten kista 2 m l och 0,5 m br (NV-SO) av 0,2-0,4 m l och 0,1 mh samt 0,3 m tj stenar, kallmurade. I NÖ sidor är en sten 0,7 mloch 0,1 m h och i SV-siadans SÖ del är 2 stenar 0,4 m l och 0,2 mh och 0,4 m br. Delvis utgör- ande kvarliggande takhäll. I 120gon är en 3x4 m (NNO-SSV) st utbyggnad intill 0,4 m h. Sannolitutplockad. 16 m ÖNÖ om 1 är 3) Långröse: 8 m l och 3 m br(15-215) och 0,3-0,6 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st. Omplockat ochi SV delen är uppbyggt en ring av sten 2x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 mh. Ö om röset ligger mycket utkastad sten nedanför en bergavsats.Beväxt med en tall. 27 m SV om 1 är 4) Stensättning: oval 5x2 m(NV-SO) bestående av en kantkedja 0,3 m h av 0,3- 0,6 m l stenar.Kvarvarande fyllning är 0,1 m h och består av ett övermossatlager av sand. De stenar som tidigare utgjort fyllning ärutkastade, mest åt N och Ö. Kan vara Broby-hus typ (Uppl.) 3 m Nom 3 är 5) Stensättning: ca 1x1 m och 0,1 m h av 0,1-0,2 m ststenar. Gräsbeväxt . Ev fornlämning eller sannolikare utplockfrån nr 3. 13 m 390 gon om 2 är ett rå- märke.

Terräng: kalt bergskrön i omgivande blandskog. Skogsmark.

Antikvarisk kommentar: Fynd fr. nr 2(1) och 4 i SHM 14276 (br.ben)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS