Område med fossil åkermark (L1952:9139)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: KNATON AB

RAÄ nummer: Nottebäck 273

Geografisk plats: Nottebäck socken, Småland

Område med fossil åker, 410x30-225 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 4 oregelbundna åkerytor, 5 stenvallar och ca 100 röjningsrösen. De åkerytor som uppvisar distinka former återfinns i de centrala delarna av området. Dessa avgränsas av åkerhak, intill 0,4 m dj, eller stenvallar, 10-30 m l, 2-4 m br och intill 2 m h. Röjningsrösena I detta område är 3-8 m st och 0,6-1,3 m h. Utanför de centrala delarna är röjningsrösena 2-4 m diam och intill 0,6 m h, med flack eller välvd profil. I området finns även grunden efter ett torp och en brunn, dessa redovisas på separata nummer.

Terräng: Moränhöjd med sluttningar. Skogsmark (barrskog).

Antikvarisk kommentar: Framförallt de centrala delarna är uppenbart sentida. De perifera delarna representerar möjligen ett äldre uppodlingsskede som skulle motivera en antikvarisk bedömning som fornlämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS