Område med fossil åkermark (L1997:9946)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sibbarp 167:1

Geografisk plats: Sibbarp socken, Halland

Fossil åkermark, bestående av 2 odlingsterrasser och ett i Vangränsande område med odlingsrösen.Odlingsterrasserna är ca 70-180 m l (N-S), 12-15 m br och0.5-1.2 m h. Den längsta terrasskanten, längst i V utgörbegränsning för ett område med ett 30-tal odlingsrösen. Dennakant innehåller en hel del odlingssten och är 0.5-0.6 m h.Terrasserna ligger i Ö-sluttning mot en svacka där det sannoliktäven odlats på botten.

Terräng: Ö-sluttning och krön av moränhöjd. Skogsmark (ekblandskog).

Orientering: Terrasskanten längst i V börjar i åkerkant, 18 m SÖ om åkerkant.

Antikvarisk kommentar: Maskinell korrigering av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.\nEventuellt finns mer, mindre terrasser och åkerbegränsningar iområdet, men nu svårinventerat p g a kraftig markvegetation avhallon och lövsly.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS