Område med fossil åkermark (L1987:6667)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hjärnarp 121

Geografisk plats: Hjärnarp socken, Skåne

Område med fossil åkermark, ca 460 x 90 - 150 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 bandformiga åkerytor, 4 oregelbundna åkerytor och ca 20 röjningsrösen.
De bandformiga åkerytorna är plana, 15 - 100 m l (NNÖ-SSV och ÖNÖ-VSV) och 5 - 25 m br. Dessa avgränsas av terrasskanter, 0,2 - 0,5 m h, och av jord-/stenvallar, 1 - 2 m br och 0,1 - 0,3 m h. De oregelbundna åkerytorna, belägna i den VSV delen av området, är plana, 10 - 50 m l och 10 - 40 m br, avgränsade av terrasskanter, 0,1 - 0,4 m h och åkerhak, 0,1 m dj. Åkerytorna är delvis avbrutna i SSV av nuvarande åkermark och tomtmark. Röjningsrösena är runda eller närmast runda, 2 - 4 m diam och 0,3 - 0,5 m h, av 0,1- 0,3 m st stenar. Röjningsrösena är huvudsakligen belägna i åkerytornas kanter och mellan dessa.
Delar av den SSÖ delen av området är markerad som åkermark på en geometrisk ägomätningskarta år 1701. Vissa åkerformer på kartan kan identifieras i området. Tomtmarken omedelbart S om områdets VSV del utgörs av en av Kärlingehults gamla tomter (RAÄ 89:1).

Terräng: Krön och N, Ö samt V sluttningar av två moränhöjder med en mellanliggande dalsänka. Skogsmark, lövskog, huvudsakligen bokskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS