Område med fossil åkermark (L1998:4990)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Leksand 2413

Geografisk plats: Leksand socken, Dalarna

Område med övergiven åkermark, 65 X 65 m (Ö-V). Bestående av 1 odlingsyta, 1 stenmur och 4 röjningsrösen. Odlingsytan är oregelbunden och avgränsas i NV av terasskant 0,7 m h och åkerhak. Diken finns. Stenmuren ligger utmed N-kanten mot väg, 30 m l, 3 m br och 1,2 m h. Röjningsrösena ligger utmed kanten av odlingsytan och är av varierande storlek samt form.

Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (kraftigt igenvuxen granskog på åkeryta).

Orientering: 10 m S-om väg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS