Område med fossil åkermark (L1971:9984)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Svenarum 301

Geografisk plats: Svenarum socken, Småland

Område med fossil åker, ca 130x40 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 röjningsrösen och 1 stensträng.

Röjningsrösen, oregelbundna, är 0,1-0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar, några lagda mot större block och några har formen av mindre stentippar. Vissa röjningsrösen har mer formen av stenmattor. Området mellan röjningsrösena utgörs av stenfria röjda ytor.
Stensträng, ca 12 m l (NV-SÖ), av glest lagda 0,4-0,5 m st stenar, belägen i områdets N del. Åt NV ansluter stensträngen mot ett röjningsröse och verkar upphöra. 3 kolbottnar, 6-20 m diam, med stybbgropar finns utanför området. Två av dem ca 45 m N om området och en finns ca 10 m S om området. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 3.4.2-161-2012)

Terräng: Kuperad mark som sluttar mot SSÖ i ledningsgata. Även V delen något sluttande.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS