Stridsvärn (L1956:5450)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Möckleby 158:1

Alternativnamn: Alvkällan

Geografisk plats: Södra Möckleby socken, Öland

Inom på fotokartan angivet område, ca 750x15-35 m (NNÖ-SSV) finnsca 70 vallomgivna gropar, varav ca 50 är belägna uppe påterrasskanten i N till mellersta delen och övriga längst i S isvagt sluttande mark nedanför. De flesta groparna är närmastrunda, 3-7 m diam och 0,3-0,75 m dj. Ca fem är närmastfyrsidiga, 4-5 m s och med en sida parallell med terrasskanten.De har alla vall kringkanten, 1-3 m br och 0,1-0,4 m h. Flerahar gemensam vall och då är denna i regel högre än på övrigasidor. Ca tio har obetydlig eller påfallande låg vall i den motV-VNV vända sidan. Ett par saknar helt vall mot slänten. En harsentida härd? i botten. S om områdets mitt är en källa meddammvall i V kanten och avrinning mot V. S om diket är enotydlig vall. För väl gjorda att vara täktgropar. Derasgruppering kan tyda på att de anlagts som skyttevärn vidtidigare krig. Dock finns inga traditioner därom hosortsbefolkningen. Flera av groparna har även för låga vallar utmot havssidan. Längst i N och i S ligger på kortare avsnittgropar i dubbla rader, i regel med mindre gropar i Ö. Bevakas.Fg Rost- el. brännugnen, Täktgropar," Täktbottnar "

Terräng: Terasskant (i N) och nedanför liggande svag sluttande mark (i S)V om och nedanför den V landborgen. Ängsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS