Område med fossil åkermark (L2020:6484)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Kalmar

Geografisk plats: Misterhult socken, Småland

Område med fossil åkermark, 63×62 m (Ö–V), bestående av ca 10 röjningsrösen, 3 hägnadsvallar och en murrest.
Röjningsrösena är 2–4 m diam och 0,2–1,5 m h, bestående av 0,1–0,4 m st stenar. Röjningsrösena är runda till oregelbundna och har flack eller välvd profil. Inom området finns 3 mer eller mindre sammanhängande hägnadsvallar vilket ger intryck av att åkern bestått av minst 3 mindre regelbundna och oregelbundna åkerytor. Hägnadsvallarna är 7-35 m l, 1-3 m br, 0,5-1 m h, av 0,1-0,5 m st stenar. Inom området finns en längre stenmur minst ca 40 m l, 0,5-2 m br, 0,2-0,5 m h, av 0,1-0,5 m st stenar.

Terräng: Moränbunden mark, delar utgörs av hagmark, medan en del består av hygge.

Antikvarisk kommentar: Åkern är något svåravgränsad mot NV då den övergår till tomtmark. Ett hygge med markberedning kringgärdar området, men det har klarat sig bra tack vara kulturstubbar.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS