Glasindustri (L1980:7471)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Örebro 413

Alternativnamn: Glashytteudden

Geografisk plats: Örebro socken, Närke

Glasindustri, ca 125X55-90m (Ö-V), bestående av 3 ugnslämningar, 1 vall och 2 rösen. Framkom vid en arkeologisk provundersökning av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen, år 2005. Enligt Såningsmannen August Karlsson fanns information om att det skulle ha funnits tre glasugnar vid Glashytteudden. I ytan på en av ugnarna (nr 1 nedan) fanns synligt slaggrester samt en del av en degel. Dessa är tillverkade av speciallera från Tyskland och har ett mycket karakteristiskt utseende. I området där ugnarna låg är stora lövträd planterade, minst 200 år gamla och enligt uppgift skulle det röra sig om en engelsk park anlagd på 1700-talet. Marken bestod av en plan yta 100x50 meter stor och som låg i anslutning till den gamla Hjälmarstranden.

Ugn 1 bestod av ett stenröse 10 x 6 meter stort och upp emot 1,5 meter högt. Inga konstruktionsdetaljer var synliga utan ugnen var helt täckt av nedrasat material. Ändock bör ugnskonstruktionen kunna finnas bevarad under dessa till avsevärd höjd.

5 meter VSV om ugn 1 var ugn 2. Denna var något mindre, 6 x 4 meter stor och cirka 1 meter hög. Den bestod av till delar av jord och rasmaterial och till delar av upp till 0,5 meter stora stenar.

15 meter rakt N om ugn 1 var ugn 3. Den var 8 x 4 meter stor och strax under en meter hög. Vid någon tid har man tagit sten ur denna konstruktion vilket givit den en hästskoform. Den består till det yttre av jordblandade rasmassor. I ytan kan man se enstaka tegelfragment och enstaka slaggbitar. Strax intill och norr om ugn 1 fanns en 3 x 2 meter stor flat sten, precis som vid Sundby glashytta. Det är okänt om dessa stenar kan ha haft en funktion i hyttan, men läget är det samma på båda platserna.

Utöver de tre ugnarna fanns ytterligare två rösen, ca 5 meter nord- nordost om ugn 3. Dessa var 4 x 3 respektive 3 x 2 meter stora och omkring 0,5 meter höga. Dessa såg mer ut som odlingsrösen, men kan ju möjligen vara rester efter ytterligare ugnar i glashyttan. Det är i sammanhanget värt att notera att ännu under slutet av 1600-talet låg hustomten till gården Glashyttan i området strax öster om själva hyttan. Platsen där hyttan legat var åkermark vid denna tid.

Terräng: Parkområde, tomtmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS