Avrättningsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där avrättningar verkställdes från medeltid fram till 1800-talets mitt.
Galgabacken, Avrättningsplats (L1991:8650)

Galgbacke och begravningsplats, markerad med fyra grindstolpar,granitpelare, runt en rektangulär yta, 7.3x6.7 m (ÖNÖ-VSV) ochmed fyra grindstolpar,gra...

Avrättningsplats (L1989:1078)

Avrättningsplats, (?). Enligt icke allt för enträgen tradition itrakten skall på platsen ha varit en galgbacke.Möjligt läge, tingsplats skall tidigare...

Galgabacken, Avrättningsplats (L1954:671)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1962:3898)

Galgbacke, enligt uppgift från hembygdsföreningens ordförande IvarGustafsson skall här ha varit avrättningsplats för traktensvåldsverkare även begravd...

Avrättningsplats (L1953:1923)

Avrättningsplats, platsen för. Enligt 1950 års inventering fannshär tre mindre kullar som nyttjats somavrättningsplats. De benämndes Galgabackarna.199...

Avrättningsplats (L1939:1874)

Avrättningsplats (RättePlattz), plats för, enligt äldre lantmäteriakt.

Galgberget, Avrättningsplats (L1963:4846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgbacken, Avrättningsplats (L1979:4440)

Avrättningsplats, ca 75x75 m (NÖ-SV). Området benämns Galgbacken och avrättningsplats på karta från 1800-01.

Avrättningsplats (L1988:2841)

Avrättningsplats, platsen för. Med mycket liten felmarginal lågvid markerad plats avrättningsplatsen i häradet, ännu idagkallad "Galgbacken", enl A An...

Avrättningsplats (L1970:2106)

Uppgift om avrättningsplats. Enligt lokalhistoriska källor ska avrättningsplatsen Säby Galgbacke, Galgabacken, (omkring 1600-1661) ha legat på en mot ...

Avrättningsplats (L1978:6974)

Avrättningsplats för Medelsta härad, på Häradskartan 1917 redovisad som häradsallmänning. Inom området är förhistoriskt gravfält, Listerby 62:1. Grust...

Avrättningsplats (L1947:4762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1988:3035)

Plats med namn. Omnämd i beskrivning till karta från 1719 som Galgabacken. Skall ha varit en markerad höjd men är utjämnad genom grustäktverksamhet. I...

Avrättningsplats (L1999:4981)

Avrättningsplats, antagligen N om gamla vägen mot oxberg. Ingatecken eller lämningar finns kvar på platsen.Enl. annan uppgift skall platsen vara beläg...

Avrättningsplats (L1964:6827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1937:2873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1951:7172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2017:3039)

Platsen har varit avrättningsplats. Mollberg var den siste, somavrättades där (1842). Stensättningsliknande lämning, rund, 6 mdiam och 0,2 m h. Överto...

Avrättningsplats (L1955:5206)

Plats för galge enligt 1769, 1770 och 1772 års kartor över Stora Aby. (RAÄ dnr 3.4.2-3307-2013)

Avrättningsplats (L1991:3954)

Avrättningsplats(?) på kullens krön. Enligt uppgiftslämnaren ÅkeRahlsgård, Ralskog, har det vid x-markeringen funnits en avrättningsplats, enligt uppg...

Avrättningsplats (L1962:3877)

Galgbacke, hög kulle, nu borttagen p.g.a. indistruell sandtäkt,troligen sedan 1940-talet. I bygden känner man till att detta harvarit en galgbacke, oc...

Avrättningsplats (L1988:4836)

1) Hög (?), uppgift om.På en karta från 1697 markeras platsen med en högliknande figur.Se skiss i inventeringshandlingarna.Samma plats är:2) Avrättnin...

Avrättningsplats (L1983:6098)

Avrättningsplats, uppgift om, ca 85x60 m (VNV-ÖSÖ). Enligt A. Zetterberg är detta Hölebo härads avrättningsplats.

Avrättningsplats (L2005:4080)

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt uppgift från de boende pågården Skråkvik ska en galgbacke ha funnits vid den angivnaplatsen. Bl.a. ska en kvinna ...

Avrättningsplats (L1954:501)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1959:1667)

Avrätningsplats med okänd utsträkning. Platsen, som omnämns Galgbacken 1749, var Inlands Nordre härads avrättningsplats. Vid arkeologisk utredning år ...

Avrättningsplats (L1988:602)

Avrättningsplats?, ca 50 m i diam. En nyligen fallen och borttagen jätteek omtalas på orten.En bortodlad väg övertvärar i SÖ.

Avrättningsplats (L1979:6071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2000:2446)

1) Avrättningsplats, 30x30 m st (N-S), gränsbestämd till en rutasamfälld mark,markerad med hörnpålar. Invid skogsvägen, som passerar S om området, är ...

Avrättningsplats (L1993:1488)

Plats med tradition, galgbacke, enligt tidigare anteckningar samtortsbefolkningen. Vid inventeringstillfället 1985 utgjordes platsen av en moränkulle,...

Dalroselund, Avrättningsplats (L1963:5126)

Avrättningsplats. Använd 1802 vid avrättning av en man och en kvinna. Den förre skulle ha varit soldaten Hans Dahlros som även gett namn åt platsen. B...

Avrättningsplats (L1957:398)

1) Galgbacken i Ruda. Platsen är nu bebyggd. Sista avrättningen1853.

Avrättningsplats (L2010:594)

Avrättningsplats, utsträckning enligt lantmäteriakt från år 1712. I samband med arkeologiska undersökningar har lämningar i form av 1 dike och 3 möjli...

Avrättningsplats (L1994:5362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2011:5748)

1) Fyndplats av skelettdelar har gjorts på flera ställen i grusgropen några eller någon decimeter under markytan, även under senare år. 2) Enligt uppg...

Avrättningsplats (L1991:9627)

Galgbacke, enligt lantmäteriakt 33, 1834. Ca 40x30 m (ÖNÖ-VSV).Beväxt med i huvudsak unga lövträd, som lutar (åt samma håll).

Avrättningsplats (L1989:2863)

1) Avrättningsplats. Det markerade området benämnes"Galgebackarne" på en lantmäterikarta från 1839.Övervakning vid schaktningsarbeten; se ATA dnr 2796...

Avrättningsplats (L2003:2488)

Avrättningsplats (?), från medeltiden, ungefärlig plats för,enligt ingenjör Björnänger.

Avrättningsplats (L1953:6518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1993:3312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1951:3193)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgbacken, Avrättningsplats (L1984:5362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2001:9192)

Avrättningsplats, bestående av 2 rösen.1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h av 0.2-0.5 m st stenar. I mitten ären grop, 0.3 m diam och0.6 m dj. Röset är delv...

Galgabacken, Avrättningsplats (L1988:1613)

Avrättningsplats, enligt tradition kallad Galgabacken. Enl karta från 1788 är markerat ett stycke, ca 400x350 m (Ö-V), "Galgabacksåker".

Avrättningsplats (L2007:4784)

1) Minnessten, 1.55 m h (SSÖ-NNV). 0.8 m br och 0.23 m tj vidbasen. På den släthuggna V sidan är följande text i lågrelief ochifylld med svart färg: ...

Avrättningsplats (L1973:9875)

Avrättningsplats, benämnd "Galgabärgh" på geometrisk avmätningskarta över Vetlanda och Näsby år 1693. På storskifteskartan över Stora Brogårds och Ste...

Avrättningsplats (L1972:4563)

Avrättningsplats, enligt uppgift. Enligt markägaren av Västerkärr1 har vid den på fotokartan markerade platsen varitavrättningsplats. Enligt skriftlig...

Avrättningsplats (L1984:7586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2010:3925)

Galgbacke. En platå, ca 12 m i diam och i Ö avslutad med en halvcirkelformad kallmur, intill 2 m h, 1 V i jämnhöjd med omgivandemark. Platån omges av ...

Avrättningsplats (L1980:3793)

Avrättningsplats, bestående av ett impediment 4x2 m (Ö-V). Påytan röjningssten. Sista avrättningen ägde rum omkring år 1850enligt uppgifter av ortsbef...

Avrättningsplats (L1990:3395)

1) Avrättningsplats, ca 90x70 m (NV-SÖ). Platsen ungefärligtinlagd efter 1706 års karta då den benämndes Galge Platz.I områdets SÖ del är:2) Minnesins...

Galgbacken, Avrättningsplats (L2012:6136)

Galgbacke, enligt 1948 års inventering skall inom markerat område en avrättningsplats ha legat. Vid besiktning av platsen 1980 gick ej att få fram pla...

Avrättningsplats (L1976:4662)

Avrättningsplats för Gotlands södra härader. På platsen skedde G otlands sista avrättning 1876 då förbrytaren Tecktor halshöggs. H ans kvarlevor vilar...

Avrättningsplats (L1973:5253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1959:7728)

1) Avrättningsplats belägen på grusås nära kanten av nuvarandegrustag och virkesupplag. Inga lämningar. 2) På samma plats lärGustav II Adolf ha gjort ...

Avrättningsplats (L1935:6981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2004:2170)

1) Minnessten, gråsten, 0.85 m h, 0.42 m vid basen och intill0.15 m tj. Avsmalnande uppåt med toppig överdel. Inskrift:Afrätts- \ plats \ s.g. 26/8 \ ...

Avrättningsplats (L1947:2549)

Avrättningsplats, ca 30x25 m (NV-SÖ). Enligt uppgift avrättades här år 1767 Karin Waltinsdotter från Rätansbyn. Hon hade mördat sitt barn och straffet...

Avrättningsplats (L2006:9320)

Avrättningsplats, uppgift om, ca 60x40 m (O-V). Enligt karta över Stora Kils sn från 1708 är detta platsen för socknens"Justitieplatz". På karta över ...

Avrättningsplats (L1953:8008)

Avrättningsplats, 60x50 m (Ö-V). I områdets SV del är enstensättningsliknande lämning, rund, 7 m i diam och 0,2 m h, övertorvadmed i ytan enstaka 0,2-...

Avrättningsplats (L1959:2343)

Avrättningsplats, uppgift om, utan synliga lämningar. (RAÄ dnr 3.4.2-796-2015).

Avrättningsplats (L1944:4648)

F d avrättningsplats enligt tidigare inventering.

Avrättningsplats (L1961:9255)

Avrättningsplats på en berghäll, ca 20 m br och 0,5 m h. I mittenstår en träpåle med skylten "GALGBACKE". Enligt uppgift företogsden sista avrättninge...

Tre Ekar, Avrättningsplats (L1983:7524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2011:2126)

Galgbacke, enligt skifteskarta från 1854 har inom det på fotokartan markerade området en 100x50 m (Ö-V) den "gamla galgbacken" legat. Området är beläg...

Avrättningsplats (L1965:14)

Avrättningsplats för Nordals härad under 1600- och 1700-talen. 1976 grävdes en källargrund till ett av de hus som finns på tomten utan att fynd iakt...

Avrättningsplats (L2000:3794)

Avrättningsplats, uppgift om, enligt tradition plats för häxbränning år 1669.

Avrättningsplats (L1989:6300)

Avrättningsplats, ca 240x100 m (Ö-V). Enligt en lantmäterikartafrån 1842 är detta platsen för Galgabacken.

Avrättningsplats (L1991:764)

Avrättningsplats, enligt tidigare anteckningar och enligtortsbefolkningen.I kullens SSV slänt invid ravinkanten är en husgrund, ca 4x3 m(NNV-SSÖ) och ...

Avrättningsplats (L1999:2418)

Avrättningsplats, enligt uppgift av ortsbor. På plasten synesdock ej några lämningar.Beskrivningen enligt föregående inventering. Platsen ej besökt199...

Avrättningsplats (L2002:168)

1) Avrättningsplats. Se inventeringshandlingarna. 2)Älvkvarnsförekomst, uppgift om. Se inventeringshandlingarna.

Avrättningsplats (L1961:7004)

Galgbacke, enligt traditionen. Backens plana ovanyta ca 35x40 m.På backen finnes ett röse (odlingsröse ?) av oregelbunden form ca6 m diam. och 0,6 m h...

Avrättningsplats (L2007:5745)

Avrättningsplats, uppgift om. Platsen har, enligt uppgift av RuneJohansson, Forsnor, använts som avrättningsplats i äldre tider.Platsen har pekats ut ...

Avrättningsplats (L1992:2873)

Avrättningsplats- och gravplats, enligt ortsbefolkning samt Umeåuniversitets demografiska databas i Haparanda. Vidinventeringstillfället 1986 var det ...

Avrättningsplats (L1980:4635)

Plats för gammal avrättningsplats. Belagt i kartmaterial och i skriftliga källor. Inga antikvariska lämningar bevarade på plats.

Avrättningsplats (L1959:2342)

Avrättningsplats, uppgift om. Orten Linddalen har tidigare hetat Galgdalen, men det är oklart när namnbytet skedde, troligen under andra halvan av 180...

Avrättningsplats (L1983:6811)

Avrättningsplats enligt uppgift av ett flertal ortsbor. Enligtuppgift av andra personer skulle galgbacken ha legat i enåkerholme 730 m VV om denna bac...

Avrättningsplats (L1935:5775)

Avrättningsplats, uppgift om. Här har enligt Åke Djupfeldt,Gethusvägen, Väja med flera existerat en avrättningsplats. Endräng skall ha dömts för mord ...

Avrättningsplats (L1998:8531)

Avrättningsplats, på krön av brant moränhöjd.På krönet en ansamling stenar och en grop, 0.6 mdiam och 0.2 m dj. Den sista avrättningen skeddehär 1855.

Avrättningsplats (L1988:6451)

Avrättningsplats, ungefärligt angiven efter 1968 års inventering.På platsen har grustäkt förekommit.

Avrättningsplats (L1963:47)

Tössbo härads avrättningsplats. Ytan beskrivs på äldre kartor som 16 kappland stor (knappt 2500 m2), med ett något triangelformat utseende och största...

Avrättningsplats (L1955:9969)

Avrättningsplats. Enligt uppgift skall Allbos medeltidaavrättningsplats ha legat i detta område.

Avrättningsplats (L2003:3347)

1) Galgbacke och ev tingsplats. Platsen är en sten- och blockrikmoränrygg, 25x15-20 m (SSÖ-NNV). På moränryggens kanter är ettantal större block, 2-3 ...

Avrättningsplats (L1941:8362)

F.d avrättningsplats. Enl. uppgift av Erik Wallström, Bälinge, hade Harbo och Bälinge socknar sin gemensamma avrättningsplats pådenna höjd.

Avrättningsplats (L1940:6103)

Avrättningsplats. Enigt skylt på platsen skall det här eller i omedelbar anslutning till denna plats ha funnits en avrättningsplats. Texten lyder som...

Avrättningsplats (L2008:3070)

Avrättningsplats, enligt en geometrisk avmätning över Redinge från år 1708 låg på den angivna platsen en galgbacke. På kartan är en mindre allmänning ...

Avrättningsplats (L1936:2582)

Avrättningsplats.

Avrättningsplats (L1954:8141)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgabacken, Avrättningsplats (L1989:6424)

Avrättningsplats, belägen på ett backkrön, ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ).Beväxt med lövbuskar.Traditionen om att platsen varit avrättningsplats, sk. galgbacke,...

Avrättningsplats (L2008:5879)

Avrättningsplats, ca 40x40 m (NNV-SSÖ), ungefärlig utsträckning enligt karta från år 1786. På kartan avgränsad som en kvadrat med texten "afrättsplats...

Galgbacken, Avrättningsplats (L2013:738)

Uppgift om avrättningsplats på "Hammarbyhöjdens högsta knalle",bakom Strahlenbergsgatan. Enligt DN på Stan 1980 skallavrättningsplatsen 1858 ha flytta...

Galgabacken, Avrättningsplats (L1962:7088)

Avrättningsplats. Platsen har med största sannolikt använts somavrättningsplats. Det exakta stället går icke att ange. Ingasynliga lämningar.

Avrättningsplats (L1942:6741)

Avrättningsplats. Dels utpekas det lilla berget i S, 25x15 m (NV-SV) och ca 4 m h. Dels utpekas SÖ sluttningen av en låg moränhöjd, ca 80 m NNV-N om f...

Avrättningsplats (L1990:1306)

1) Galjbacke, 25 m diam.På karta från 1803 finns namn som Galjahagarna ochGaljabjörksåkrar.Läget för galjbacken är väl känd i bygden.Platsen anvisad a...

Avrättningsplats (L1940:9129)

Avrättningsplats, inom 150x70-160 m stor yta, markerad efter 1690 år karta över Rymningen. Platsen är markerad med ett inhägnat område. Platsen är ida...

Galgen, Avrättningsplats (L1971:3650)

Uppgift om avrättningsplats. Enligt lokalhistoriska källor ska avrättningsplatsen Galgen legat vid Urdavägens slut. Enligt samma källa ska benrester p...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1991:9542)

Galgbacke, anlagd, tillplattad yta, 10-12 m diam och 0.3-0.4 m h.Nu skadad i SV av vattenverksanläggnig. Dessutom ligger encementplatta, 1x1 m, mitt p...

Avrättningsplats (L1959:2268)

Avrättningsplats, uppgift om. Markerat som Galgeberget på geometrisk avmätning från 1687. Inga ytterligare uppgifter. 400 m åt SV går Kyrkstigen (RAÄ ...

Avrättningsplats (L2000:7752)

Stegelplats, uppgift om.Enligt lantmäteriakt 12:1, 1711-29 skall stegelplatsen ha legatrunt vägen, enligt lantmäteriakt 49:1, 1764 på Ö sidan omvägen....

Avrättningsplats (L2006:1108)

Avrättningsplats. På platsen är tre hål i marken, 0.5 m diam och0.1-0.7 m dj. Groparna har ett avstånd av 3 och 4 m (N-S).Avrättningsplatsen ligger 10...