Avrättningsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där avrättningar verkställdes från medeltid fram till 1800-talets mitt.
Avrättningsplats (L1954:5973)

Moränhöjd, ca 60x35 m (ÖNÖ-VSV)med brant sluttande kanter,benämnd galgbacken. På lagaskifteskarta från 1861-66 markeradsom Galjbacken, samt av ortsbef...

Avrättningsplats (L1954:5843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgabacken, Avrättningsplats (L1954:671)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgberget, Avrättningsplats (L1963:4846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2010:594)

Avrättningsplats. Enligt ägomätning från år 1638 ska Skänninges äldre galgbacke legat på denna plats. Platsen tycks ha ersatts som avrättningsplats nå...

Avrättningsplats (L1951:7172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2005:971)

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen ska man härha avrättat folk under 1700-talet. Sista avrättningen ska haskett år 1753 då en ung l...

Avrättningsplats (L1954:6764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1984:3009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2000:3639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1946:8405)

Avrättningsplats. På denna plats avrättades Korselhögs-Sven år 1846. Detta var Härjedalens sista avrättning. På platsen är idag informationsskyltar s...

Avrättningsplats (L2016:6990)

Galgbacken, (galgbacke). Enligt baron Gierthas uppgift skolagalgarna ha varit placerade i backens SV del. Inga ytterligareiakttagelser.

Avrättningsplats (L1935:6621)

Avrättningsplats, enligt tidigare anteckningar skaavrättningsplatsen ligga 1/16 mil N om Säbrå kyrka vid vägskäletmellan Norrstigen och norra infarten...

Avrättningsplats (L1961:3663)

1) Punkterna på kartan utvisar 3 stensatta håligheter, som lärvara fästen på galgarna. Den bäst bevarade är i mitten som0,5-0,6 och 0,5 m djup. den ka...

Avrättningsplats (L1935:8857)

Plats med tradition. Enl. ; uppgift skall vid x-markering varitavrättningsplats.

Avrättningsplats (L2003:8882)

Avrättningsplats, enligt uppgift. Inga synliga lämningar.8 m VSV är rester av en lastageplats för träkol.Sagesman rörande kollastageplats: Åke Breitho...

Avrättningsplats (L1959:2342)

Avrättningsplats, uppgift om. Orten Linddalen har tidigare hetat Galgdalen, men det är oklart när namnbytet skedde, troligen under andra halvan av 180...

Avrättningsplats (L1991:5131)

Galgbacke enligt lantmäterikarta från år 1780, bestående av engrusås, ca 270x50 m (ÖNÖ-VSV) och ca 3 m h. S delen av åsen ärbortschaktad för tomter oc...

Avrättningsplats (L1963:47)

Tössbo härads avrättningsplats. Ytan beskrivs på äldre kartor som 16 kappland stor (knappt 2500 m2), med ett något triangelformat utseende och största...

Avrättningsplats (L2005:4080)

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt uppgift från de boende pågården Skråkvik ska en galgbacke ha funnits vid den angivnaplatsen. Bl.a. ska en kvinna ...

Galgön, Avrättningsplats (L1990:8167)

Ö med namn och tradition. Avrättningsplats.

Avrättningsplats (L1942:6741)

Avrättningsplats. Dels utpekas det lilla berget i S, 25x15 m (NV-SV) och ca 4 m h. Dels utpekas SÖ sluttningen av en låg moränhöjd, ca 80 m NNV-N om f...

Avrättningsplats (L2008:4540)

Avrättningsplats, ca 70x45 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt karta från år 1795. På kartan markerat med "gammal afrättsplats" och i protokollet...

Avrättningsplats (L2008:4543)

Avrättningsplats, ca 40x40 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt kartor från år 1709. På ena kartan markeras platsen med en bila och texten "Rättpla...

Avrättningsplats (L2017:3039)

Platsen har varit avrättningsplats. Mollberg var den siste, somavrättades där (1842). Stensättningsliknande lämning, rund, 6 mdiam och 0,2 m h. Överto...

Galgbacken, Avrättningsplats (L2008:9773)

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt allmän tradition dåfornminnesinventeraren bodde i trakten (1973-79) ska detta havarit Arvika stads och landsförsa...

Avrättningsplats (L2005:3235)

Avrättningsplats, enl 1756 års karta. Finns även med på kartafrån 1711. På platsen finns i Ö änden av berg ett fundament avsten, 4x3 m (N-S) och 0.2-0...

Avrättningsplats (L1943:628)

1. Avrättningsplats, ca 30 m diam. Enligt 1759-60 års kartaFrösåker härads avrättningsplats. 2. Gränsmärke (femstenarör),runt, 4 m diam och 0,6 m h. F...

Avrättningsplats (L1988:2841)

Avrättningsplats, platsen för. Med mycket liten felmarginal lågvid markerad plats avrättningsplatsen i häradet, ännu idagkallad "Galgbacken", enl A An...

Galgabacken, Avrättningsplats (L1991:1164)

Avrättningsplats, ca 150x70 m (N-S). Områdets V del utgörs idagav villabebyggelse. På höjden ligger även en grav, raä nr 16.Förutom det till i vår tid...

Avrättningsplats (L2008:4905)

Avrättningsplats, ca 50x25 m (Ö-V), ungefärlig utsträckning enligt en geometrisk avmätning från år 1705. På kartan markerad med en galge och texten "g...

Avrättningsplats (L2011:5748)

1) Fyndplats av skelettdelar har gjorts på flera ställen i grusgropen några eller någon decimeter under markytan, även under senare år. 2) Enligt uppg...

Avrättningsplats (L1962:3898)

Galgbacke, enligt uppgift från hembygdsföreningens ordförande IvarGustafsson skall här ha varit avrättningsplats för traktensvåldsverkare även begravd...

Avrättningsplats (L2000:8486)

Avrättningsplats, belägen på högsta delen av ett berg, därhällarna går i dagen. I hällarna är inhuggna ett flertal namnoch bostäver inom markerat områ...

Galgbacke, Avrättningsplats (L1990:734)

Galgebacke, galgegrav, 150x70 m (NV-SÖ). Enligt en karta från1837 har på angiven plats legat en galgebacke med tillhörandegalgegrav. I dag syns inget ...

Tre Ekar, Avrättningsplats (L1983:7524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgbacken, Avrättningsplats (L2010:3639)

Galgbacke. På platsen är en gammal avrättningsplats. Känd i hela bygden. Någon terrängformation kan ej iakttas på platsen, som kan antagas sammanhöra ...

Avrättningsplats (L1946:7375)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2009:9801)

Galgplats, enligt 1723 års karta över Klåsta fanns på platsen, på ett större impediment, en galgplats. På kartan finns tre små rundlar markerade intil...

Avrättningsplats (L2021:1747)

Uppgift om avrättningsplats, ungefärlig plats. Göteborgs stads avrättningsplats åtminstone 1702-1809. Inga synliga lämningar. Idag är platsen en slänt...

Avrättningsplats (L2000:6205)

1) Plats med tradition.2) Tradition om att det varit avrättningsplats här.30 m S om 1-2 och på sandstrand är3) Fyndplats för 1 ev 2 kvartsavslag.

Avrättsplatsen, Avrättningsplats (L1941:4209)

Bergplatå i moränmark, ca 50x30 m (N-S), tämligen plan och med en höjd av 1-3 m över den omgivande terrängen. Övermossad hällmark, glest beväxt med ta...

Avrättningsplats (L2020:1462)

En historisk karta över Kalmar stadsjordar från 1650 avbildar på angiven plats en avrättningsplats. Kartan avbildar här tre pelare med en galge. I dag...

Avrättningsplats (L2017:933)

Uppgift om avrättningsplats vid korsningen Arholmavägen och GamlaNorrtäljevägen.

Avrättningsplats (L1992:2873)

Avrättningsplats- och gravplats, enligt ortsbefolkning samt Umeåuniversitets demografiska databas i Haparanda. Vidinventeringstillfället 1986 var det ...

Stegelholen, Avrättningsplats (L2000:4453)

Avrättningsplats. På den angivena platsen finns nu en minnestavlauppsatt på en 1.5 m h stubbe.På tavlan står i stor stil:STEGELHOLEN \ 1670Därunder ma...

Gamleskall, Avrättningsplats (L1988:6100)

Avrättningsplats (?). Enl. uppg. kallas backen Gamleskall ellerSkallabacke, vilket eventuellt antyder att här varit enavrättningsplats i äldre tider. ...

Avrättningsplats (L1940:5205)

Avrättningsplats, ca 75 x 50 m (N-S). På platsen fanns Hagunda härads avrättningsplats, enligt karta fån 1763. Området NV om detta kallades tidigare S...

Avrättningsplats (L1968:3268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2008:5879)

Avrättningsplats, ca 40x40 m (NNV-SSÖ), ungefärlig utsträckning enligt karta från år 1786. På kartan avgränsad som en kvadrat med texten "afrättsplats...

Avrättningsplats (L2003:3347)

1) Galgbacke och ev tingsplats. Platsen är en sten- och blockrikmoränrygg, 25x15-20 m (SSÖ-NNV). På moränryggens kanter är ettantal större block, 2-3 ...

Avrättningsplats (L1988:4401)

Avrättningsplats. Ett par mindre röseliknande stensamlingar i den N delen. Speciellmarkering i terrängen saknas.

Avrättningsplats (L1952:8822)

Avrättningsplats, ca 80x50 m st (NÖ-SV). Inom området i anslutning till en ekonomibyggnad påträffades 2 gravar i samband med bygge av carport 2011. Gr...

Galgabacken, Avrättningsplats (L1989:6424)

Avrättningsplats, belägen på ett backkrön, ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ).Beväxt med lövbuskar.Traditionen om att platsen varit avrättningsplats, sk. galgbacke,...

Avrättningsplats (L2001:9192)

Avrättningsplats, bestående av 2 rösen.1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h av 0.2-0.5 m st stenar. I mitten ären grop, 0.3 m diam och0.6 m dj. Röset är delv...

Avrättningsplats (L1962:7211)

Galgbacke. Högsta partiet av höjden kallas för Galgbacken enl.uppgift i orten. Krönet har en plant avflackad yta 17x12 m.(NNV-SSÖ). På ytan finns ett ...

Avrättningsplats (L2001:9578)

Avrättningsplats, uppgift om, enligt LMV Falun, Hedemora socken,akt nr 129 a.

Avrättningsplats (L1936:9391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2003:2488)

Avrättningsplats (?), från medeltiden, ungefärlig plats för,enligt ingenjör Björnänger.

Avrättningsplats (L1943:3303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgbacken, Avrättningsplats (L1980:35)

Avrättningsplats, enligt tradition och ortsbefolkningen.Platsen består av ett flackt krön av en långsträckt moränrygg(N-S) beväxt med ungtallar. Marky...

Avrättningsplats (L1942:3660)

Avrättningsplats, åker. Enl 1951 års inv: Enl uppgift från hr AVillén Mosta, utgjorde denna åker avrättningsplats för Lagunda härad. Skarprättaren bod...

Avrättningsplats (L2020:114)

Avrättningsplats, bestående av två stensamlingar i krönläge på berg. Stensamling i söder, 3x2 m (N-S), oval, ca 17 markstenar i ett skift, ca 0,3-0,6 ...

Avrättningsplats (L2011:2126)

Galgbacke, enligt skifteskarta från 1854 har inom det på fotokartan markerade området en 100x50 m (Ö-V) den "gamla galgbacken" legat. Området är beläg...

Avrättningsplats (L1980:4635)

Gammal avrättningsplats, plats för.

Galgabacken, Avrättningsplats (L1989:3980)

Avrättningsplats, belägen på ett backkrön, ca 150x75 m (NÖ-SV). Iområders, N del är två skjutvallar utgörande rester av ensentida skjutbana. Intill oc...

Avrättningsplats (L1935:6981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1964:6827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1944:2041)

1) Avrättningsplats, 70x40 m (N-S), markerad av 9 små gränsrör,samt en minnessten vid V kanten. Ett av dessa saknas vid rev.1981.Följande rösen, ca 1 ...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1961:4542)

Galgbacke. Enligt uppgift av ortsbefolkningen Rudberga tingsavrättningsplats.

Avrättningsplats (L2006:2640)

Avrättningsplats, uppgift om. Området anges av ortsbefolkningensom Nedre Ulleruds avrättningsplats. Platsen har utpekats avGustav Torpfeldt, Baggetorp...

Avrättningsplats (L1961:7004)

Galgbacke, enligt traditionen. Backens plana ovanyta ca 35x40 m.På backen finnes ett röse (odlingsröse ?) av oregelbunden form ca6 m diam. och 0,6 m h...

Avrättningsplats (L1979:6071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1939:150)

Avrättningsplats, ca 55x30-35 m (NÖ-SV), utsträckning enligt lantmäterikarta (redovisning) från år 1770. Överskriften på kartan lyder, "afritning utaf...

Avrättningsplats (L1983:8050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1985:800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1973:5253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2012:7512)

Galgbacke, 60x60 m. Enligt flera sagesmän i Tingetorp är kullenvid Ordenshuset gamla galgbacken.

Avrättningsplats (L1969:5392)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1992:4018)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1970:2106)

Uppgift om avrättningsplats. Enligt lokalhistoriska källor ska avrättningsplatsen Säby Galgbacke, Galgabacken, (omkring 1600-1661) ha legat på en mot ...

Avrättningsplats (L1973:588)

Galgbacke. Inom ett ca 15x20 m st område (NV-SÖ). Här har funnitsavrättningsplats och tingsplats. Moränkullen har avplanad topp som sluttar mo SÖ. Run...

Avrättningsplats (L1976:4662)

Avrättningsplats för Gotlands södra härader. På platsen skedde G otlands sista avrättning 1876 då förbrytaren Tecktor halshöggs. H ans kvarlevor vilar...

Avrättningsplats (L2008:4862)

Avrättningsplats, ca 25 m diam, ungefärlig utsträckning enligt karta över Linköpings stadsägor från år 1732. På platsen är galgen utritad och under de...

Avrättningsplats (L1953:1923)

Avrättningsplats, platsen för. Enligt 1950 års inventering fannshär tre mindre kullar som nyttjats somavrättningsplats. De benämndes Galgabackarna.199...

Avrättningsplats (L1980:3793)

Avrättningsplats, bestående av ett impediment 4x2 m (Ö-V). Påytan röjningssten. Sista avrättningen ägde rum omkring år 1850enligt uppgifter av ortsbef...

Avrättningsplats (L2006:1108)

Avrättningsplats. På platsen är tre hål i marken, 0.5 m diam och0.1-0.7 m dj. Groparna har ett avstånd av 3 och 4 m (N-S).Avrättningsplatsen ligger 10...

Dalroselund, Avrättningsplats (L1963:5126)

Avrättningsplats. Använd 1802 vid avrättning av en man och en kvinna. Den förre skulle ha varit soldaten Hans Dahlros som även gett namn åt platsen. B...

Avrättningsplats (L1954:9539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1951:919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1989:4514)

1) Hög, rest av (?), ca 25 m diam och 1.5 m h. Diffusbegränsning. Talrika stenar i den plöjda ytan, flera 0.2-0.3 mst. Perfekt läge.2) Avrättningsplat...

Avrättningsplats (L1972:15)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1937:4)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgbacken, Avrättningsplats (L1964:3540)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1961:3676)

1) Punkterna på kartan utvisar 3 stensatta håligheter, som lärvara fästen på galgarna. Den bäst bevarade är i mitten som0,5-0,6 och 0,5 m djup. den ka...

Avrättningsplats (L2001:5152)

Avrättningsplats, ca 120x40 m st (NNV-SSÖ) och utgörs av en relativt plan och stenfriyta. Området är kraftigt övertorvat. Vid inventeringen 1963 hade ...

Avrättningsplats (L1973:6691)

Avrättningsplats. Inga lämningar ovan jord.

Avrättningsplats (L2000:7752)

Stegelplats, uppgift om.Enligt lantmäteriakt 12:1, 1711-29 skall stegelplatsen ha legatrunt vägen, enligt lantmäteriakt 49:1, 1764 på Ö sidan omvägen....

Avrättningsplats (L1997:714)

Galgbacke. I marken finns ett övermossat hål, 0.4x0.4 m och 0.1 mdj, med enstaka synliga stenar. Platsen är inhägnad av enträställning och ståltråd. E...

Avrättningsplats (L2017:886)

1) Uppgift om avrättningsplats. Vid gamla vägen Sjöberg-Eneby därden möter vägen till Sollentuna lär ha funnits enavrättningsplats först belägen där s...