Avrättningsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där avrättningar verkställdes från medeltid fram till 1800-talets mitt.
Avrättningsplats (L1973:9875)

Avrättningsplats, benämnd "Galgabärgh" på geometrisk avmätningskarta över Vetlanda och Näsby år 1693. På storskifteskartan över Stora Brogårds och Ste...

Avrättningsplats (L2003:4401)

Uppgift om galgbacke. Enl. uppgift av Artur Johansson,Källberget, fanns en galgbacke på platsen, som endast ärungefärligt anvisad.

Avrättningsplats (L2009:9801)

Galgplats, enligt 1723 års karta över Klåsta fanns på platsen, på ett större impediment, en galgplats. På kartan finns tre små rundlar markerade intil...

Avrättningsplats (L2021:1747)

Uppgift om avrättningsplats, ungefärlig plats. Göteborgs stads avrättningsplats åtminstone 1702-1809. Inga synliga lämningar. Idag är platsen en slänt...

Avrättningsplats (L2000:3794)

Avrättningsplats, uppgift om, enligt tradition plats för häxbränning år 1669.

Galgebacken, Avrättningsplats (L1988:4735)

Moränkulle med tradition, ca 110x60 m (N-S).Bevuxen med flera lövträd.

Dalroselund, Avrättningsplats (L1963:5126)

Avrättningsplats. Använd 1802 vid avrättning av en man och en kvinna. Den förre skulle ha varit soldaten Hans Dahlros som även gett namn åt platsen. B...

Avrättningsplats (L1986:4751)

Galgbacke, uppgift om, uppskattningsvis ca 75x50 m (N-S).

Avrättningsplats (L1957:398)

1) Galgbacken i Ruda. Platsen är nu bebyggd. Sista avrättningen1853.

Avrättningsplats (L2000:6205)

1) Plats med tradition.2) Tradition om att det varit avrättningsplats här.30 m S om 1-2 och på sandstrand är3) Fyndplats för 1 ev 2 kvartsavslag.

Galgbacken, Avrättningsplats (L1973:7237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1985:7639)

Avrättningsplats. Detta skall enligt gamla kartor och uppgift ibok av I Schnell vara Eskilstuna stads gallge.

Avrättningsplats (L2006:1108)

Avrättningsplats. På platsen är tre hål i marken, 0.5 m diam och0.1-0.7 m dj. Groparna har ett avstånd av 3 och 4 m (N-S).Avrättningsplatsen ligger 10...

Avrättningsplats (L1935:5024)

Avrättningsplats. I området, vid gränsen mellan Vibyggerå ochNätra socknar och invid landsvägen har legat enavrättningsplats. Platsen skyltad av Örns...

Avrättningsplats (L2014:3404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1936:3262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1954:5420)

Avrättningsplats? Enligt John Andersson, Hå, kallas höjden för "Galgbacken".

Avrättningsplats (L1989:9370)

1) Stenåldersboplats, ca 350x140 m (N-S). Inom området iakttogssporadiskt med slagen flinta. Vid besiktningen tillvaratos 2skrapor och 4 retuscherade ...

Avrättningsplats (L2011:2126)

Galgbacke, enligt skifteskarta från 1854 har inom det på fotokartan markerade området en 100x50 m (Ö-V) den "gamla galgbacken" legat. Området är beläg...

Avrättningsplats (L1958:4475)

1) Avrättningsplats. Platsen skall enligt gängse uppfattning ibygden vara traktens avrättningsplats. På platsen står nu engammal, men renoverad väderk...

Avrättningsplats (L1989:4514)

1) Hög, rest av (?), ca 25 m diam och 1.5 m h. Diffusbegränsning. Talrika stenar i den plöjda ytan, flera 0.2-0.3 mst. Perfekt läge.2) Avrättningsplat...

Avrättningsplats (L1997:4029)

Galgar, plats för. På karta från slutet av 1600-talet finns påplatsen två galgar markerade.

Avrättningsplats (L1950:5301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1951:919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2016:6990)

Galgbacken, (galgbacke). Enligt baron Gierthas uppgift skolagalgarna ha varit placerade i backens SV del. Inga ytterligareiakttagelser.

Avrättningsplats (L1973:1708)

Avrättningsplats, inom ett område ca 20x10 m st (NÖ-SV). Enligt ortsbor har galgen stått invid ett spräckt stenblock, 1x1 m st och0.3 m h, som är omgi...

Avrättningsplats (L1959:2269)

Avrättningsplats, uppgift om. Platsen består idag av en grusgrop på Gudhems mark. (RAÄ dnr: 3.4.2-794-2015).

Avrättningsplats (L1950:1292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1990:624)

Avrättningsplats, uppgift om.Enligt en odaterad karta, sannolikt dock från 1800-talet, låg påangiven plats en avrättningsplats, ca 120x80 m (N-S). I d...

Avrättningsplats (L2007:5786)

Avrättningsplats, uppgift om. På platsen skall avrättningar genomhängning ha verkställts under främst 1700-talet.Sagesman: Rune Johansson, Forsnor, Pl...

Avrättningsplats (L1992:4018)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2021:549)

Avrättningsplats, uppgift om, ca 60x30 m (ÖNÖ-VSV). Enligt en laga skifteskarta från år 1858 över hemmanet Torsby motsvarar en samfällighet en dåtida ...

Avrättningsplats (L2002:2606)

1) Avrättningsplats. På platsen finns 2 rektangulära gropar.I områdets N del är den ena gropen, 1.75x1 m (Ö-V) och 0.2 m dj.3 m S om denna är den andr...

Avrättningsplats (L1968:3268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1962:7211)

Galgbacke. Högsta partiet av höjden kallas för Galgbacken enl.uppgift i orten. Krönet har en plant avflackad yta 17x12 m.(NNV-SSÖ). På ytan finns ett ...

Avrättningsplats (L1970:3902)

Plats med tradition. Bergskrönet kallas Galgbacken.

Avrättningsplats (L2016:9613)

Plats med tradition, enligt uppgift från en geometrisk karta överStarrmora, Bertil Nilsson, Riala uppmätt år 1709 och uppritad år1726 av Lars Kutzling...

Avrättningsplats (L2017:8813)

1) Bergshöjden kallas enligt flera ortsbor för Galgbacken och harvarit gammal avrättningsplats. Inga spår därav 1979. Sannoliktavses moränplatån SÖ dä...

Avrättningsplats (L1991:764)

Avrättningsplats, enligt tidigare anteckningar och enligtortsbefolkningen.I kullens SSV slänt invid ravinkanten är en husgrund, ca 4x3 m(NNV-SSÖ) och ...

Avrättningsplats (L1979:6797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1943:628)

1. Avrättningsplats, ca 30 m diam. Enligt 1759-60 års kartaFrösåker härads avrättningsplats. 2. Gränsmärke (femstenarör),runt, 4 m diam och 0,6 m h. F...

Avrättningsplats (L1964:6827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1962:3877)

Galgbacke, hög kulle, nu borttagen p.g.a. indistruell sandtäkt,troligen sedan 1940-talet. I bygden känner man till att detta harvarit en galgbacke, oc...

Avrättningsplats (L1990:8894)

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt tradition i trakten skall på platsen ha legat en galgebacke. Enligt Thornander (1747) skall den ha legat "väster ...

Avrättningsplats (L1947:2549)

Avrättningsplats, ca 30x25 m (NV-SÖ). Enligt uppgift avrättades här år 1767 Karin Waltinsdotter från Rätansbyn. Hon hade mördat sitt barn och straffet...

Avrättningsplats (L1989:1078)

Avrättningsplats, (?). Enligt icke allt för enträgen tradition itrakten skall på platsen ha varit en galgbacke.Möjligt läge, tingsplats skall tidigare...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1980:35)

Avrättningsplats, enligt tradition och ortsbefolkningen.Platsen består av ett flackt krön av en långsträckt moränrygg(N-S) beväxt med ungtallar. Marky...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1964:3540)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1999:1904)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1990:1306)

1) Galjbacke, 25 m diam.På karta från 1803 finns namn som Galjahagarna ochGaljabjörksåkrar.Läget för galjbacken är väl känd i bygden.Platsen anvisad a...

Avrättningsplats (L1947:4762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1984:1815)

Avrättningsplats, ca 10x10 m, bestående av en3x5 meter (Ö-V) rektangulär stenkonstruktion, ca 0,20 m h, uppbyggd av rundade stenar, ca 0,20-0,40 m st....

Avrättningsplats (L1940:5205)

Avrättningsplats, ca 75 x 50 m (N-S). På platsen fanns Hagunda härads avrättningsplats, enligt karta fån 1763. Området NV om detta kallades tidigare S...

Avrättningsplats (L1977:2330)

Träkors markerande gammal avrättningsplats å Endre backe. Korset är 2,12 m h med en 1 m br korsarm, NNV-SSÖ tillverkat av en 4" kv adratisk bjälke. ...

Avrättningsplats (L2007:9751)

Avrättningsplats?, uppgit om. Mycket ungefärlig utsträckning 15 mdiam. Angående avrättningsplats RAÄ-nr 32 står: "Tidigare var dennanere i dalen i när...

Avrättningsplats (L1980:4692)

Avrättningsplats, ca 90x60 m (NNÖ-SSV), varav ca 45x30-35 m (NNÖ-SSV) ligger inom Örebro Djurkyrkogård. Utbredningen baseras på en skogsdelningskarta ...

Avrättningsplats (L1955:5207)

Avrättningsplats, ca 65x65 m (VSV-ÖSÖ). Benämns Galgebacke på 1709 års geometriska avmätning över Vimmerby stad. I NV hörnet på den markerade ytan åte...

Avrättningsplats (L1994:5362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Galgbacken, Avrättningsplats (L1979:4440)

Avrättningsplats, ca 75x75 m (NÖ-SV). Området benämns Galgbacken och avrättningsplats på karta från 1800-01.

Avrättningsplats (L2011:2754)

Galgbacke?, enligt skifteskarta från 1854 har inom det på fotokartan markerade området ca 140x60 m (380cg-180cg) en "avrättningsplats" legat. Idag är ...

Avrättningsplats (L2014:4276)

Uppgift om avrättningsplats. I Värmdö sn fanns en avrättningsplatspå Småris ägor vid Stickelsberg. Enligt rapport från län ärplatsen nu lokaliserad oc...

Avrättningsplats (L1988:5480)

1) Hög (?), ungefärlig plats för, undersökt och borttaget.Belägen invid Celsiusgatan S om Ö. Förstadsskolan. Numerautplånad. Backens form tydligen sta...

Avrättningsplats (L1936:9391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1951:3193)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1996:173)

Plats för avrättningsplats. Enl godsägaren C H Lenhusen var detpå högsta kullen på näset mellan sjöarna som avrättningsplatsenlegat. Tidigare var vatt...

Avrättningsplats (L2001:3651)

Avrättningsplats, utsträckning okänd. Den sista avrättningen härlär ha ägt rum omkr. 1850. En ögonvittnesskildring finnsinspelad hos Hembygdsföreninge...

Avrättningsplats (L2001:9192)

Avrättningsplats, bestående av 2 rösen.1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h av 0.2-0.5 m st stenar. I mitten ären grop, 0.3 m diam och0.6 m dj. Röset är delv...

Avrättningsplats (L1936:6511)

Enligt 1965 års ; inventering skall på platsen funnits. 1)Avrättningsplats. En person har avrättats i mannaminne. Nilsböleby hörde tidigare till Inda...

Avrättningsplats (L1960:8669)

Avrättningsplats, 50x10-25 (ÖNÖ-VSV), bestående av ett platåartat höjdkrön med en markant sluttning framför allt åt S, mot en sidodalgång till Örekils...

Avrättningsplats (L1955:7650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1953:1061)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L2001:9578)

Avrättningsplats, uppgift om, enligt LMV Falun, Hedemora socken,akt nr 129 a.

Galgbacken, Avrättningsplats (L2008:9773)

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt allmän tradition dåfornminnesinventeraren bodde i trakten (1973-79) ska detta havarit Arvika stads och landsförsa...

Avrättningsplats (L1953:2688)

Avrättningsplats, ca 80 m diam, inga synliga anläggningar. Växjös avrättningsplats under 1600-talet. Markerad på kartor från 1661 och 1697.

Avrättningsplats (L1948:7538)

Avrättningsplats, ca 25x25 m st. På en historisk karta från 1815 finns inritat "Afrättsplats". Vid arkeologisk utredning 2001, utan KML-beslut, syntes...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1966:2286)

Avrättningsplats för Sundals härad. Här har avrättningar utförts år 1746, 1759, 1764 och 1773. Enligt förstagångsinventeringen 1963 passerades platsen...

Avrättningsplats (L1976:4662)

Avrättningsplats för Gotlands södra härader. På platsen skedde G otlands sista avrättning 1876 då förbrytaren Tecktor halshöggs. H ans kvarlevor vilar...

Avrättningsplats (L2020:1462)

En historisk karta över Kalmar stadsjordar från 1650 avbildar på angiven plats en avrättningsplats. Kartan avbildar här tre pelare med en galge. I dag...

Avrättningsplats (L1992:2873)

Avrättningsplats- och gravplats, enligt ortsbefolkning samt Umeåuniversitets demografiska databas i Haparanda. Vidinventeringstillfället 1986 var det ...

Avrättningsplats (L1943:9135)

Avrättningsplats enligt uppgift från 1951 års inventering. Osäker.

Avrättningsplats (L1935:5775)

Avrättningsplats, uppgift om. Här har enligt Åke Djupfeldt,Gethusvägen, Väja med flera existerat en avrättningsplats. Endräng skall ha dömts för mord ...

Avrättningsplats (L2008:4906)

Avrättningsplats, ca 215x100 m (Ö-V), ungefärlig utsträckning enligt kartor från år 1708 och 1730. På kartorna avgränsad som en rektangel med texten "...

Avrättningsplats (L2011:2855)

Avrättningsplats, ca 85x60 m (NNV-SSÖ), ungefärlig utsträckning enligt Arealavmätning 1839 där platsen är markerad med "Galgplats". Platsen är även ma...

Avrättningsplats (L2006:9320)

Avrättningsplats, uppgift om, ca 60x40 m (O-V). Enligt karta över Stora Kils sn från 1708 är detta platsen för socknens"Justitieplatz". På karta över ...

Avrättningsplats (L1955:5110)

Avrättningsplats, ca 275x140 m (Ö-V). Enligt enskifteskartan från 1819 över Torslunda by heter området Galljehorvan. Namnet indikerar att en galge stå...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1984:5362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1951:9221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1944:4648)

F d avrättningsplats enligt tidigare inventering.

Avrättningsplats (L2000:3639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1944:2041)

1) Avrättningsplats, 70x40 m (N-S), markerad av 9 små gränsrör,samt en minnessten vid V kanten. Ett av dessa saknas vid rev.1981.Följande rösen, ca 1 ...

Avrättningsplats (L1981:9696)

Avrättningsplats, ungefärlig plats för.

Avrättningsplats (L2014:1989)

Borttagen avrättningsplats, bortschaktad vid grustäkt. Det ärsannolikt att Jarlabankes tingsplats legat på denna plats. Påplatsen står nu en industrib...

Avrättningsplats (L2019:1964)

Avrättningsplats, uppgift om, ca 50x40 m (Ö-V). Enligt sammandragningskarta över Nyeds socken år 1847 är området benämnt "Afrättsplats".

Galgbackarna, Avrättningsplats (L1988:3920)

Galgbacke, enligt lantmäterikarta från 1807 ca 80x80 m (NNÖ-SSV).Avbildad med man hängande i galgen. I text till karta från 1818kallas det för "Gamle ...

Avrättningsplats (L1937:2873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Avrättningsplats (L1989:2863)

1) Avrättningsplats. Det markerade området benämnes"Galgebackarne" på en lantmäterikarta från 1839.Övervakning vid schaktningsarbeten; se ATA dnr 2796...

Avrättningsplats (L1948:7593)

Avrättningsplats och begravningsplats enligt uppgift från 1970.

Avrättningsplats (L1956:4970)

1) Galgbacke, enligt uppgift, inom ett ca 120x30 m st område. Imarkytan är smärre gropar och ojämnheter, enligt sagesmannenspår efter avrättningsanord...

Galgabacken, Avrättningsplats (L1991:4178)

Avrättningsplats, moränhöjd, ca 80x40 m (NV-SÖ). Inga synliga anläggningar som kan knytas till avrättningsplatsen. Området, höjden,kallas för "Galgaba...

Galgbacken, Avrättningsplats (L1961:4217)

Uppgift om galgbacke. Enligt gamla ek-kartan är namnet"Galgbacken" placerat vid bebyggelsen Munkedal (kryss påfotokartan). Här finns emellertid ingen ...