Ballastplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där ballast (barlast) lossats och ibland även lastats.
Ballastplats (L1960:9402)

Ballastplats, med två synliga anläggningar. Den norra kallas lokalt för Mores grund och består av en stor variation barlast material. Oregelbunden for...

Ballastplats (L1959:834)

Barlastplats, ca 4 meter i diameter, påträffad vid marinarkeologisk utredning utförd av Bohusläns Museum mars 2014. Består framför allt av mörk svalla...

Ballastplats (L1935:7867)

Område med ballastmarerial, ca 200x6 m (ÖNÖ-VSV), avföreträdesvis flinta. Även synligt under vattenytan. Inomområdet är pålverk efter brygga/ramp? pål...

Ballastplats (L1959:4304)

Ballastplatsen består av flera större koncentrationer med dumpad ballaststen, vilka sträcker sig i ett bälte tvärs över sundet strax nordväst om hamni...

Ballastplats (L1978:2110)

Elleholm anlades i början av 1400-talet några hundra meter uppströms Mörrumsån. Hur stadens hamn tett sig vet vi inte men sannolikt har man ankrat upp...

Ballastplats (L2019:206)

Ballast bestående av sten, liggande i en bergsskreva. Stenarna är jämna i storlek, 0,1-0,15 m, rundade. I området finns inga andra stenar.

Ballastplats (L1992:4176)

1) Ballastplats, 100x60 m (N-S), bestående av intill 3 m h dumpmassor av rikligt med flinta, snäckskal, sand och slaggbitar. Dumpmassorna har i V och ...

Ballastplats (L1960:9223)

Ett 4 x 3 meter stort område med barlaststen, bestående av svallad sten cirka 0,10-0,15 m stor samt grus..

Ballastplats (L1959:2977)

Barlastplats, bestående av en stenansamling.

Ballastplats (L2019:1530)

Barlastdeponi av sten. Anläggningen är samlad i en oval struktur, ca 3x2 m stor. Fynd av medeltida keramik och djurben inom anläggningen. Keramiken be...

Ballastplats (L2022:10428)

En hög med stenar och slagg, trolig barlast på cirka 6-7 meters djup. I området finns även träpålar som indikerar att det sannolikt har funnits en bry...

Ballastplats (L1994:5604)

1) Ballastplats, närmast kvadratisk, 30x30 m (NNV-SSÖ) och 1 m h,bestående av sand, grus och sten, däribland flinta och sandsten.Ballastplatsen är bel...

Ballastplats (L1960:7078)

Ballastplats, ca 85x115 m (N-S). Inom området finns minst fem urskiljbara koncentrationer med barlaststen. Dessa koncentrationer består antingen av fö...

Ballastplats (L1935:9754)

Förekomst av ballastflinta, 150x25 m (NÖ-SV).

Ballastplats (L1936:8132)

1) Ballastplats, närmast rektangulär och platåformad, 20x15 m st(N-S) och 3 m h. I övre delen huvudsakligen bestående av jordoch sand. I N och V är ...

Ballastplats (L1960:8301)

Ballastplats?, 20x10 m. Bestående av dumpad sten, keramik, djurben samt fragment av tak- och murtegel. Stenarna har en mycket varierande storlek och f...

Ballastplats (L2000:5079)

1) Barlasthög, 4 m diam och 0.5 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.8 m V om nr 1 och på NNV spetsen är:2) Barlasthög, 7x4 m (NNV-SSÖ) och 1 m h, av 0.2-0.5 m...

Ballastplats (L1978:2109)

Ballastplats

Ballastplats (L1959:1165)

Vid Bohusläns museums utredning av Skeppsbrokajen påträffades ett mindre område med jämnstor svallad sten. Området som är 4 x 3 meter stort tolkades s...

Ballastplats (L2019:1533)

Koncentration av murtegel, kakel och keramik med generell datering till 1800-tal/sekelskiftet 1900. Bottenområde ca 20x20 meter.

Ballastplats (L1988:9575)

1) Omlastningsplats, bestående av fyra 10-15 m l fördjupningar.Dessa är ca 1.5-2 m br och 0.3-1 m dj. De har grävts ut i sandenoch massorna har lagts ...

Ballastplats (L1949:3954)

Ballastplats, uppgift om, ca 70 x 10 m (NV-SÖ). Enligt uppgift skall inom markerat område finnas ballaststen med inslag av keramik, glas och även krit...

Ballastplats (L2009:2010)

I strandkanten relativt gott om flintskärvor längs en stenig sandvall, 3-4 m från och parallell med nuvarande vattenlinje. Möjligen har flintskärvorna...

Ballastplats (L1949:3407)

Ballastplats mm. Inom ett ca 200 x 55 m stort område (Ö-V) förekommer ballaststen, tackjärn, kulturlager mm. Ballaststen förekommer i vattnet utanför ...

Ballastplats (L1960:8300)

Ballastplats?, ca 10x5 m. Bestående av dumpad sten, keramik, djurben samt fragment av tak- och murtegel. Stenarna har en mycket varierande storlek och...

Ballastplats (L1949:2565)

Ballastplats. Längs en ca 200 x 4-20 m stor (VNV-OSO) sträcka längs nordsidan på Granskär förekommer rikligt med ballast i form av sten, främst flinta...

Ballastplats (L1978:2046)

Stenkross. Höjd över botten 1,5m, djup 20m En större stenhög på en annars helt slät botten. 670 ton stenkross fick läktras när Wallona gick på grund ...

Ballastplats (L2000:5078)

1) Barlasthög, 4 m diam och 0.5 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.8 m V om nr 1 och på NNV spetsen är:2) Barlasthög, 7x4 m (NNV-SSÖ) och 1 m h, av 0.2-0.5 m...

Ballastplats (L1960:4530)

Barlasthög bestående av sten, ca 5x5 m st. Stenen är svallad och har en fraktion på mellan 5x3 till 15x5 cm. Barlastens ålder är inte känd. Påträffad ...

Ballastplats (L1992:5251)

Ballastplats, något oklar begränsning, ca 50x30 m (NNÖ-SSV) ochintill 2 m h av jord grus, sten och inslag av flinta, järnskrot,tegel mm. Ballastplatse...

Ballastplats (L1960:3149)

Barlasthög bestående av grus och flinta, ca 10x10 m st område. Flinta i fraktion 3-5 cm. Barlastens ålder är inte känd. Påträffad i samband med arkeol...

Ballastplats (L1975:6666)

Status: Ballasthög. Högen koncentreras till ett område som mäter ca 5,5 x 3 m, men tegel och packsten ligger spritt över ett större område på ca 10 x ...

Ballastplats (L1992:2810)

Ballastplats, närmast rektangulär, 45 m l (88-288cg), med någotoklar begränsning i V, 15-22 m br och intill 2 m h av jord ochgrus samt rikligt med sla...

Ballastplats (L1949:2357)

Ballastplats, ca 200 x 30 m (Ö-V). I strandkanten längs Slätskärs nordvästra strand påträffas ballast i form av mindre mängder flinta, tegel m.m. Enli...

Ballastplats (L2021:8871)

Enligt muntlig uppgift har en kaj funnits på platsen för ångbåtar som forslade järn från bruket till Torsåker på 1900-talets första del.

Ballastplats (L2011:44)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ballastplats (L1939:9180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ballastplats (L1939:9082)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ballastplats (L1992:1957)

Ballastplats, triangulär, 80 m i sida, (NÖ, SSÖ och V) och intill2 m h, av kalkhaltig sand och grus samt rikligt med flinta,kalksten, järnslagg, snäck...