Begravningsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats från historisk tid.
Begravningsplats (L1950:760)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1978:9671)

Pestkyrkogård, oklar avgränsning, bestående av minst 5 grunda fördjupningar, 2x1-2 m st, 0,4. m dj.

Begravningsplats (L1960:1306)

Området består av ett 30x30 meter stort hagmarksområde och är avgränsad av en upp till en meter hög jordvall i NV, NO och SO

Begravningsplats (L1977:543)

Begravningsplats, 30x20 m (NÖ-SV), begränsad av en stensträng 0, 4-0,8 m bred och intill 0,3 m hög, bestående av 0,2-1 m stora kalkstenar . Inom områd...

Begravningsplats (L2013:3129)

Begravningsplats, uppgift om. År 1929 påträffades nio skelett vid Djurö båtvarv, troligen daterade till 1600-talet (Bergman, 1930). (RAÄ dnr 326-3597-...

Begravningsplats (L2010:3600)

Plats med tradition. Kolerakyrkogård, enl 1948 års inventering skulle här finnas ett 100-tal gravar (350x100 m) bestående av "jordhögar" ca 5x1,5 x0,3...

Begravningsplats (L1958:3426)

1) 2 skelettgravar, under flat mark, från sen tid. Gravarnaorienterade i riktning NÖ-SV och 0,5-0,6 m under markytan. Delåg parallellt och 0,1-0,2 m f...

Begravningsplats (L1956:9123)

1) Plats med namn och sägen + borttagen pestkyrkogård. Här lågtidigare en rund sandkulle som kallades "Vesaboryds backe". Detsägs att man först tänkte...

Begravningsplats (L1954:2259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1979:6428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:9384)

1) Ödekyrkogård rest av, nu ca 40x35 m st (370-170cg). De synligabegränsningarna ovan mark är något ovissa, men utgörs sannolikt iSV-N av en vall ca 6...

Begravningsplats (L1954:9839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2003:2350)

1) Kolerakyrkogård, åtminstone delvis förstörd av grustäkt. Intetmarkerande syns på platsen. kolerakyrkogård enl gammal hörsägenpå orten. Ej begränsad...

Begravningsplats (L1966:2695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1992:9220)

Begravningsplats, osäker utbredning, ca 50X20 m (Ö-V). Indikeras av lösfynd av skelettmaterial från människa. Benmaterialet härrörde från minst tre in...

Begravningsplats (L1951:7425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2016:7914)

Pestkyrkogård begränsad av en närmast rund stenkrans, ca 13 m idiam, 0,5-1 m bred och 0,2-0,3 m h, byggd av 0,1-1,0 m st stenar.I V-delen finns ett en...

Begravningsplats (L1951:9223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1989:2021)

1) Ödekyrkogård, 40x37 m (NÖ-SV), omgiven av en bogårdmur, 0.6-1m h och 1-1.5 m br. Mot NÖ murens innersida är upplagd enjordvall, intill 1 m h. I V h...

Begravningsplats (L1962:6196)

Ödekyrkogård, 70x40 m (ÖNÖ-VSV) omgiven av en vällagd stenmur,0,7-1 m h och 0,9-1,3 m tj, delvis utrasad. Mitt på kyrkogårdensyns lämningar efter Senä...

Begravningsplats (L2011:5332)

Kolera Kyrkogård enligt tradition skulle här på platsen finnas massgravar sedan 1300-talet. Några gravar kan dock inte urskiljas.Områdets utsträckning...

Begravningsplats (L1947:3225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1961:4899)

Kolerakyrkogård, uppgift om plats för. Planerad men enligt sammauppgift aldrig tagen i bruk. Enligt en annan uppgift är platsenca 250 m åt SÖ.

Begravningsplats (L2003:7570)

Koleragrav, uppgift om, ungefärlig plats för. Inga spår avgravläggningen synliga.

Begravningsplats (L1988:4652)

Pestkytrkogård (?)Enligt tradition skulle Bökesåkra by ha härjats av pesten ibörjan av 1700-talet. Så gott som hela befolkningen skall haavlidit så nä...

Begravningsplats (L1964:5152)

Ödekyrkogård, 90x60 m (Ö-V). Kyrkogårdsmuren, som är 1,2 m br och 0,7 m h, är uppförd av gråsten. I murens S sida, 20 m från den V muren finns en port...

Begravningsplats (L1990:5715)

1. Pestkyrkogård, 50x40 m (Ö-V). I V är en ingång tillkyrkogården. Enligt uppgifter från på platsen restinformationstavla begravdes 88 pestsmittade so...

Begravningsplats (L1964:3671)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1991:7179)

1) Kyrka/kapell, uppgift om. Läget något osäkert, dockuppskattningsvis inom ett område med utsträckningen 100x50 m(NÖ-SV).Kyrkan/kapellet uppges i 166...

Begravningsplats (L1979:5410)

Pest-/kolerakyrkogård, närmast rektangulär, ca 70 x 30 m (VNV-ÖSÖ). Omgärdad i VNV, ÖSÖ och i SSV av en stenmur, 1 m br och 0,6 - 1 m h, av kallmurade...

Begravningsplats (L2013:1609)

Kolerakyrkogård ca 215x120-170 m (175-375cg). Inom området är ettflertal oregelbundna förhöjningar 2-6 m diam och 0,2-0,5 m hvilka möjligen kunna utgö...

Begravningsplats (L1953:4711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1966:6704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1955:8364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2016:5520)

Uppgift om kolerakyrkogård, troligen ett 60x21 m (N-S) stortområde på öns SÖ del. På platsen som är en äldre äng står enträpåle, 2 m h, möjligen äldre...

Begravningsplats (L1935:6851)

Kyrkogrund, inre mått 14x7 m (Ö-V) och 0,3-0,9 m h, högsta höjdeni SÖ hörnet och lägsta i NÖ. Grunden består av delvis till-huggna stenar, huvudsaklig...

Begravningsplats (L1946:7268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1978:360)

Enligt lokal tradition begravningsplats använd vid pesten 1710-1711. Inga synliga lämningar. Enligt uppgiftslämnare ska benrester ha påträffats på pla...

Begravningsplats (L1935:740)

Begravningsplats, ca 50x50m, bestående av en öppen yta som delvis avgränsas av fragment av stenmur, främst i N delen. Ett gravkors samt fragment av en...

Begravningsplats (L1939:8273)

Ödekyrkogård, 33-42x28 m (Ö-V). Begränsad av bogårdsmur av sten, 0,8-1,1 m br och 0,7-1 m h. Kallmurad av i regel, 0,3-0,8 m st stenar. I S och V två ...

Begravningsplats (L1960:487)

Kolerakyrkogård, tresidig, med 20, 24 och 32 m l sidor (den längsta i N-S). Begränsad av ett dike och ett trådstaket. På kyrkogårdens S del sitter, på...

Begravningsplats (L1991:5240)

1) Kolerakyrkogård, uppgift om. Här skall enligt ortsbefolkningen(David Pålsson, Boalt), ett koleragravfält ligga. Hela höjden ärbemängd med både stör...

Begravningsplats (L1970:6555)

Kyrkogård, ödekyrkogård enligt 1961 års inventering, dock numeratagen i bruk igen. För närmare beskrivning, seinventeringshandlingarna.

Begravningsplats (L1968:552)

Ödekyrkogård, närmast rund 25-27 m i diam omgiven av en rundad delvis raserad stenmur 0,3-04 m h och ca 1 m br av i regel 0,3-0,5 m st stenar. i N fi...

Begravningsplats (L1989:8294)

Pestkyrkogård, ca 70 x 70 m st (N-S) enligt utstreckningenvidimerad av LMV. Inga ytterligare uppgifter elleruppgiftslämnare kunde hittas. Den utpekade...

Begravningsplats (L1989:6069)

Ödekyrkogård, 70x50 m (ÖNÖ-VSV), omgiven av en 0,5-1 m h och 0,8 m br stenmur. Ingång genom N långsidan och i SÖ. Gravstenar, ett flertal lösa mot mur...

Begravningsplats (L2015:4059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1962:588)

1) Pestkyrkogård(?), rektangulär, 25x15 m (N-S), omgiven av stenmur, 0,8 m h, 1,0 m br. Innanför muren finns bara svart mylla, några stenar 0,5-1,5 m ...

Begravningsplats (L2015:7846)

Uppgift om pestgravar. På Tillaeus karta är angivet "Pästgravar" i området intill och N om RAÄ:s huvudbyggnad. Vid schaktarbeten1936 framkom också 5 g...

Begravningsplats (L2012:9944)

Kolerakyrkogård enl uppg. Ej synlig i terrängen. Inga synliga lämningar vid inv 1979.

Begravningsplats (L1953:1030)

Pestkyrkogård, ca 100x80 m (NÖ-SV). Enligt Axel Johansson, Tranhult, f.1950, skall det enligt en uppteckning från 1950, innan området uppodlades för e...

Finnkyrkogården, Begravningsplats (L1950:227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1962:7112)

1) Kolerakyrkogård ?, 7 x 4 m. (Ö-V), begränsad genom en ovalenkel stenrad av 0,2 - 0,3 m.st. stenar. Stenarna är i några falljordfasta medan de flest...

Begravningsplats (L1955:5938)

Begravningsplats. Tidigare muntlig uppgift om gammal pestkyrkogård på samma plats finns. Begravningsplatsen påträffad i samband med grustäkt. Trolig r...

Kyrkåkern, Begravningsplats (L1958:3536)

1) Pestkyrkogård, belägen på åker som delvis avsatts tillfabriksområde, kallas kyrkoåkern. Enligt uppgift finns entradition om att åkern under kolera...

Begravningsplats (L1990:2303)

Kolerakyrkogård, uttagen men ej använd. Uppgift av fru Olga Ekelund, som anvisat platsen vid inv. år 1972.Platsen är markerad med kryss på fotokartan.

Begravningsplats (L1961:5940)

Ödekyrkogård, ca 60x50 m (N-S), bestående av i N-S-Ö en stenmur, bogårdsmur, 0,6-1 m h och 1-1,5 m br. I övrigt är området omgjort till skolgård (grus...

Begravningsplats (L2000:9386)

1) Ödekyrkogård, 40x35 m (Ö-V), omgiven av en vällagd stenmur,0.7-1 m h och 1.7-2.3 m br. På S långsidan avbrott för grind, 1m l. Grinden är av järn o...

Begravningsplats (L2014:8376)

Begravningsplats. Inom ett område ca 100x40 m (NV-SÖ) utgörandeett naturligt begränsat sandjordsed mellan kalberg på 2 och havpå 2 sidor finns enligt ...

Begravningsplats (L1972:5542)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats (L1961:1654)

Kolerakyrkogård, plats för ? Enligt anmälan av 1:e bibliotekarieAnne Sträng, Skara, kan inom detta område (ungefärligt angivet)ha legat en kolerakyrko...

Begravningsplats (L1988:9460)

Pestkyrkogård? Vid tagning av märgel 1948-49 påträffades vid ettflertal tillfällen människoskelett samt rester av spikadeek-kistor. Sammanlagt hittade...

Begravningsplats (L1946:7450)

Ödekyrkogård, 60x45 m (N-S). Denna begränsas av en bogårdsmur, 0,8-1,5 m br och 0,3-1,2 m h. Murens S kortsida och ett fåtal m av de avgränsande långs...

Begravningsplats (L2015:7734)

Mosaisk (Judisk) kyrkogård, 40 x 40 m. Vårdad.

Begravningsplats (L1965:4349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1962:5192)

Ödekyrkogård, 40x50 m (N-S) omgiven av en 0,2-0,5 m h, 1-2 m brdelvis övertorvad stenmur, utom i SV där muren avbryts av ettboningshus. I kyrkogårdens...

Begravningsplats (L1974:8751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Köleryds kyrkogård, Begravningsplats (L1997:9675)

Begravningsplats, bestående av ett område 20x12 m (N-S) med 9 stliggande stenar, 0.7x0.5-1.55x0.9 m st och 0.15-0.4 m tj.Stenarna ligger oregelbundet....

Begravningsplats (L1981:4153)

Pestkyrkogård, ca 40x25 m (N-S), enl uppg bestående av ett tiotalkullar av varierande form och ca 3-7 m st och 0.4-0.6 m h (denstörsta 10x4 m) som av ...

Begravningsplats (L1979:5282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:1334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1962:1524)

Kolerakyrkogård. Enligt uppgift platsen för en kolerakyrkogårdfrån omkring 1830. Platsen är beväxt med enstaka större lövträdoch har i sen tid bebyggt...

Begravningsplats (L1996:5124)

1) Ödekyrkogård (med minnessten). Ödekyrkogård, 80x55 m (NV-SÖ)är omgiven av en vällagd stenmur, 0.7-1.2 m h och 1.1 -1.5 m br.I kyrkogårdens mitt är:...

Begravningsplats (L1997:6330)

Ödekyrkogård, 60x30 m st (NNÖ-SSV). Kyrkan revs ochbegravningsplatsen upphörde omkring år 1850. Inga grundmurarefter kyrkan syns numera och ingen begr...

Begravningsplats (L1967:5591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Askums gamla kyrkogård, Begravningsplats (L1970:4723)

1) Kyrkogård, 63x45 m (Ö-V), Askums gamla kyrkogård. Runtkyrkogården löper en 1 m br och intill 1.3 m h kallmuradstenmur.Centralt i området har2) Asku...

Sankt Olovs kyrka, Begravningsplats (L1977:3839)

1) Kapellruin eller-grund, ca 16x10-12 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 3-4 m br och 0,3-0,6 m h. Lätt övertorvade med i ytan talrika kal kflisor och - hällar...

Begravningsplats (L2009:5415)

1) Gravkor, bestående av: Korbyggnad, kvadratisk, 3x3 m (N 10cgGravkammare, under markytan. Ovanför denna är en rektangulär uppbyggnad, 9x6 m (V 10cg ...

Begravningsplats (L1990:644)

Kolerakyrkogård, 70 x 70 m st (N-S). Enligt uppgift invigt tillkolerakyrkogård. Några begravningar på platsen har sannoliktaldrig ägt rum. Platsen är ...

Begravningsplats (L1969:7720)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats (L1983:4516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2000:2711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1966:5973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:7322)

Ödekyrkogård, ca 60x35 m st (10-210cg). Inom detta områpde skallFröjereds gamla kyrka med kyrkogård ha varit belägen. Vidbesiktning kunde endast ställ...

Begravningsplats (L1961:8393)

1) Ödekyrkogård. Lämningar efter Rycka raserade kyrka i Stommmensträdgård 60x60 m (NNÖ-SSV). 3 sockelstenar 0,51-1,25 m l, 0,35 mbr och 0,3 m h varav ...

Begravningsplats (L1990:7733)

1) Skelettfynd (kolerakyrkogård), gjort vid grushämtning.Skelettet har enligt uppgift legat i riktning Ö-V med huvudet iV. Förmultnade trärester tydde...

Begravningsplats (L1935:5865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1959:5074)

1) Uppgift om pestgravar. Enligt 1949 års inventering uppgavs detatt det skall ha funnits en pestkyrkogård här. Ingetanmärkningvärt kan iakttagas på p...

Begravningsplats (L1950:831)

Vid utredning 2020.06.16 (Lst 7254-2019)grävdes 10:o sökschakt inom området. Inga nedgrävningar framkom i något av schakten som grävdes ned till ste...

Begravningsplats (L1959:2400)

Begravningsplats tillhörande befästningen Sundsborgen, som anlades 1717 och förstördes 1719, bestående av två begravningsplatser som finns markerade p...

Begravningsplats (L1990:5466)

1) Kyrkogård, del av, ca 10x5 m (Ö-V), bestående av 5 gravar.Området undersökt och borttaget.

Begravningsplats (L1967:2117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2012:784)

Kyrkplats, gravplats. Vid schaktning påträffades delar av en grav samt den medeltida kyrkans bogårdsmur Ö om den nuvarande kyrkan. Invid N sidan av ky...

Begravningsplats (L1937:1557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2022:6667)

Pestkyrkogård enligt karta från år 1713. Inga synliga lämningar idag.

Begravningsplats (L1961:293)

Kolerakyrkogård. Inom det på fotobilden markerade området skall,enligt lo-kalbefolkningen i närmast bebodda gård, en kolerakyrkogård ha varit belägen....

Begravningsplats (L1944:4098)

"Plats för kolerakyrkogård (enligt ortsbefolkning). C:a 7x7 m. Omkring och före 1935 skall ett staket som bestod av 4 mindre gravhögar". (enlikt 1952 ...

Begravningsplats (L1991:1703)

Pestkyrkogård, 40x10-22 m (Ö-V), bredast i Ö. Begränsad av enstenmur, 0.5-0.7 m h, av 0.3-0.5 m st stenar. Området innanförstenmuren har fyllts upp i ...

Begravningsplats (L2002:4693)

Område reserverat till kolerakyrkogård, ca 35x35 m, med relativtjämn och lättgrävd mark.Bevuxen med barrträd.Området var under 1800-talets koleraepide...

Begravningsplats (L1972:4359)

Kolerakyrkogård, enligt uppgift. Markytan delvis utnyttjad som sandtag, gropig och ojämn.