Begravningsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats från historisk tid.
Begravningsplats (L1954:8782)

1) Fossil åkermark, ca 250x100 m (N-S), bestående av ca 75röjningsrösen och 1 hägnadsvall.Röjningsrösena är 3-6 m i diam och 0,2-0,5 m h, av 0,1-0,3 m...

Begravningsplats (L1988:4772)

Ödekyrkogård, närmast rektangulär, 150x70 m (NNÖ-SSV). Mittgång i begravningsplatsens längdriktning. Gravarnas antal går idag ej att ange. Ett 10-tal ...

Begravningsplats (L1966:7712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1991:9300)

Pestkyrkogård?

Begravningsplats (L1953:4590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1989:4016)

Kolerakyrkogård, ungefärlig plats för, enligt muntlig tradition ibygden. Uppgiftslämnare: Kerstin Eriksson.

Begravningsplats (L1989:4910)

1) Kyrkogård, uppgift om ungefärlig plats.Enlig RAÄ:s inventering 1968 erhölls uppgiften att man viddikning funnit ben på platsen.

Begravningsplats (L1961:1169)

Kolerakyrkogård, enligt uppgift från B Jansson, Ruderna, Östtomten2:5, skall ligga N om Tjuvamossen, utan närmare platsangivelse.Platsen kunde ej loka...

Begravningsplats (L1992:2812)

Kolerakyrkogård, närmast rektangulär, 18x9,5 m 8ÖNÖ-VSV) ochintill 0,3 m h, omgiven av kätting fästad vid 16 större stenar1-1,2 m st. I mitten är en m...

Begravningsplats (L2010:7481)

Kyrkoruin och ödekyrkogård. Inom ett område av 80x60 m (N-S)är kyrkoruin med ödekyrkogård. Kyrkoruinen i form av en ruinkulle, belägen i områdets cent...

Begravningsplats (L1967:9752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1992:5671)

Kyrkogård, undersökt och borttagen, ca 35x10 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk undersökning år 1992 påträffades på den icke sedan tidigare kända begravning...

Begravningsplats (L1966:8279)

Kolerakyrkogård, uppgift från markägare som fått den utpekad av hälsovårdsmyndigheterna. Inga synliga spår i markytan.

Begravningsplats (L1962:4316)

Uppgift om fyndplats för människoben. Enl uppgift på gården harman vid flera tillfällen funnit skelettdelar, när man har utförtgrävningsarbeten på tom...

Begravningsplats (L1965:9622)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1988:3921)

Pestkyrkogård, med osäker omfattning, ca 100x50 m (N-S). "F.dpestkyrkogård i Slammarp, vid nuv. missionshuset. Från tidenomkr. 1711, då pesten härjade...

Begravningsplats (L1997:7483)

1) Öderkyrkogård, 57x52 m st (ÖNÖ-VSV) omgiven av en kallmuradstenmur, 0.2-1 m h och 0.7-1.2 m br. Den S muren är delvisraserad och den Ö är på vissa ...

Begravningsplats (L1950:139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2006:8267)

1) Ödekyrkogård, närmast rektangulär, 60x50 m (Ö-V), utsträckningenligt karta från år 1643 och nutida begränsning. Ödekyrkogården äromgärdad av stenmu...

Begravningsplats (L1972:4359)

Kolerakyrkogård, enligt uppgift. Markytan delvis utnyttjad som sandtag, gropig och ojämn.

Begravningsplats (L1957:7328)

1) Pestkyrkogård? 50x30 m, området är fyllt med gropar 2-4 m diamoch intill 1 m dj. Lokala traditionen säger att en pestkyrkogårdligger här, tvivelakt...

Begravningsplats (L1990:8650)

1) Kyrkogård, ca 75x65 m (Ö-V) från sen vikingatid-tidig medeltid(1000-1100-tal). Platsen undersökt av LUHM (Tom Ohlsson,Chintio) åren 1974-1980. Ca 1...

Begravningsplats (L1943:7000)

Kolerakyrkogård, ca 15x15 m (NNV-SSÖ). Inhägnad av ett 1,2 m h spjälstaket. På den NNÖ sidan är en 2 m br järngrind. Mitt i inghägnaden är en minnesst...

Begravningsplats (L1962:7112)

1) Kolerakyrkogård ?, 7 x 4 m. (Ö-V), begränsad genom en ovalenkel stenrad av 0,2 - 0,3 m.st. stenar. Stenarna är i några falljordfasta medan de flest...

Begravningsplats (L1963:168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1961:7740)

Kolerakyrkogård, rek- tangulär, 16x9 m. (NÖ-SV). Runt området ettstängsel av gjutna järnstolpar och tre järntrådar. I kyrkogårdensmitt (NÖ-SV) 40-240 ...

Begravningsplats (L1951:9854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1991:7388)

Pestkyrkogård, uppg. om . Enl. Raä:s inv. 1972 ska detta vara enmycket ungefärlig plats för, enl uppgift av lantbr. HelmerNilsson, Slätthult. Markägar...

Begravningsplats (L2011:343)

Kolera kyrkogård, troligen endast 5x5 m (NV-SÖ). Hörnpunkterna markeras av 4 stolpar av grå polerad granit, 1,7-1,8 m h, 0,2-0,25m br (NV-SÖ) och 0,11...

Begravningsplats (L1989:183)

Kolerakyrkogård, 100x60 m (Ö-V). Begränsad av låga stenmurar.Planerad men aldrig använd enligt uppgift i flera gårdar.

Begravningsplats (L1947:7251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1978:9671)

Pestkyrkogård, oklar avgränsning, bestående av minst 5 grunda fördjupningar, 2x1-2 m st, 0,4. m dj.

Begravningsplats (L1954:5490)

Pestkyrkogård, ca 45x35 m (N-S), på S och V sidorna omgiven av stensträng, 2 m br och 0,2-0,3 m h och i Ö av murliknande, 3 m br och 0,5 m h. Kyrkogår...

Begravningsplats (L1951:842)

Begravningsplats, uppgift om. Plats där de som avrättades vid avrättningsplatsen (Bollnäs 347:1) samt självmördare skall ha gravlagts. På nuvarande åk...

Begravningsplats (L2003:7146)

Ödekyrkogård, ca 60x55 m (Ö-V), omgärdad av stenmur. Inom kyrkogården är ett par gravhällar.

Begravningsplats (L1946:7268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1965:8716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1947:9167)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2015:7735)

Ödekyrkogård? Enligt excerpt har här funnits en fattigkyrkogård. Parkområdet, 100x50 m (NNÖ-SSV) har inga spår av gravar, nu synliga. På Tillaeus kart...

Vikingakyrkogården, Begravningsplats (L1968:9985)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2017:9204)

Kolerakyrkogård 24x21 m (N-S) inhägnad av ca 1 m h trästolparsammanbundna med ståltråd. Inom området är ett mindre antalgropar och förhöjningar. Områd...

Begravningsplats (L1970:6553)

Kolerakyrkogård, 32x32 m (NV-SÖ), omgärdad av en stenmur, 0.5-0.7m h och 1 m br. Kallmurad av 0.2-0.5 m st stenar. Ingången är påden NV sidan, där är ...

Begravningsplats (L1941:5015)

Enl trad plats för kolerakyrkogård. Begränsning saknas. Enligt uppgift av agronom Lindblad, Kvägga, skall 7 personer ha blivt begravda på platsen i sl...

Begravningsplats (L1969:6115)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1943:5649)

Ödekyrkogård, ca 8x5 m (Ö-V) omgiven av en bogårdsmur, 1-1,5 m broch intill 0,5 m h av sten, 0,3-0,8 m st. Mot S finns en ca 1 m br öppning. I anslut...

Begravningsplats (L2004:3398)

1) Inom det ungefärligt markerade området N om skolan hartidigare anvisats som pestkyrkogård. Även Joel Davidsson, 81 år,L:a Sandvad, utpekar denna pl...

Begravningsplats (L1961:4855)

1) Kolerakyrkogård, rektangulär, 80x15 m (185-385cg). Begränsad ikanterna av planterade ekar och hasselbuskar. Den N delen (ca30x15 m) har enl uppgift...

Begravningsplats (L1996:1321)

1) Kyrkoruin, 31 x 7.5 - 10 m (ÖSÖ-VNV). Bestående av murar avgråsten intill 1.2 m h. Ruinens inre är jordfylld samtövertorvad till en höjd av 1.3 - 2...

Begravningsplats (L2012:7805)

Plats för kolerakyrkogård, enligt N Sunnerud har kyrkogården varit inhägnad av en låg stenmur. Området är nu uppodlat.

Begravningsplats (L1991:1200)

Pestkyrkogård. Inom ett ca 40x40 m st område skall enligt HansPersson, Säflacka, en pestkyrkogård ha legat. Inga synligaavgränsningar eller gravmarker...

Begravningsplats (L2017:1818)

Uppgift om kolerakyrkogård, enl uppgift av ortsbefolkningen. Ingaspår eller begränsningar på platsen kunde vid besiktningen 1978iakttagas. Enl. 1952år...

Ödekyrka, Begravningsplats (L1961:3363)

Kyrkoplats, 40 m l. i riktning Ö-V ca 20 m br. ca 1,7 m h.Övertorvad. Enstaka stenar synliga i ytan, 0,1-0,2 m st jämtefrån åkern uppslängd odlingsste...

Begravningsplats (L1953:5425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1991:9167)

Pestkyrkogård, 5x4 m (NV-SÖ), omgiven av stenräcke, bestående av10 resta, huggna stenar, 0,7 m h, förbundna av en järnkätting. I inhägnaden finns 4 re...

Begravningsplats (L1947:3225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1973:8529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1951:7324)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1970:3999)

Kolerakyrkogård, 14x8x13x12, omgärdad av en vällagd stenmur,intill 1 m h och 0.4-0.6 m br av mestadels huggna 0.3-2 m lstenar lagda i upptill fem skif...

Begravningsplats (L1989:9965)

Pestkyrkogård, plats för, enligt uppgift av gårdens ägare(Döshult 3:43) enligt vilken de gamla i byn pekat ut denna platssom pestkyrkogård vid 1710 år...

Begravningsplats (L1988:637)

1) Kolerakyrkogård?, 220x110 (NNÖ-SSV). Området är tämligenkuperat. Avgränsas i S av ett dike, i V av att stängsel,taggtråd, i övrigt inga i terrängen...

Begravningsplats (L1938:1380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1959:5070)

1) Pestkyrkogård, uppgift om. Vid inventeringstillfället 1977kunde ingen pestkyrkogård iakttagas. Enligt tidigareanteckningar finns pestgravar på angi...

Begravningsplats (L1991:1703)

Pestkyrkogård, 40x10-22 m (Ö-V), bredast i Ö. Begränsad av enstenmur, 0.5-0.7 m h, av 0.3-0.5 m st stenar. Området innanförstenmuren har fyllts upp i ...

Pestkyrkogård, Begravningsplats (L2011:7101)

Pestkyrkogård belägen inom ett ca 160x110 m st område (Ö-V). Kyrkogårdens exakta läge kan ej fastställas. På karta från 1742-43 finns inritat ett midr...

Begravningsplats (L2004:6997)

Kolerakyrkogård. Enligt uppgift av arrendator Bertil Sjölund,Prästgården, skulle på denna plats finnas en kolerakyrkogård.Några fynd, som tyder på en ...

Begravningsplats (L1961:3403)

1) Öde- kyrkogård, ca 50x50 m. Begränsas av stenmur 1 m br. ochintill 0,8 m h. Kyrko- grund ej synlig. Dock finns rester avbyggnadsmaterialt, kalksten...

Begravningsplats (L1961:5169)

1. Kyrkoruin, 21x15 m (Ö-V). Ruinen är påförd jord och långhusetutgörs aven övertorvad jordhög, ca 15 m diam och 2 m h,. Av koret, 5x4 m st(Ö-V), syns...

Begravningsplats (L1953:6309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1979:5503)

Pestkyrkogård, begravningsplats med bogårdsmur av kallmurad sten, 1,2 m h och 0,75 m br. På det inhägnade området är ett 20-tal gravstenar samt talrik...

Begravningsplats (L1943:5712)

Uppgift om kolerakyrkogård. Det på fotokartan inringade områdetskall enligt uppgift vara kolerakyrkogården. Området har tidigarevarit odlat och numera...

Begravningsplats (L1962:6214)

1) Fyndplats för människoben. Vid grävning förfruktträdsplantering 1955 påträffades människoben som ladestillbaka i gropen. Dåvarande ägaren som påträ...

Begravningsplats (L1990:8903)

Pestkyrkogård, område för, en 40x40 m (N-S). Avgränsad åt Ö aven 1 m h och 0.5-1 m br stenmur på en stensträng? av 0.3 m ststenar. Sagesman - 71 var ...

Begravningsplats (L1967:79)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:2496)

1. Kolerakyrkogård, ca 60x40 m (Ö-V), omgiven i N av en övertorvad stenvall, 2 m br och 0.2-0.3 m h, av stenar, 0.2-0.3 m st. I Vär en stenval l, 1.5-...

Begravningsplats (L1963:2884)

1) Ödekyrkogård, ca 45x40 m (Ö-V). I V kanten är en stenmur intill 0,3 m h och 1-1,3 m br av 0,2-0,8 m st stenar, i övriga sidorsyns terrasskanter, in...

Begravningsplats (L1962:2303)

1) Ödekyrkogård ca 45x50 m (N-S). Ställvis synlig kyrkogårdsmurca 1 m br, 0,2-0,4 m h. Kraftigt övertorvad. Ödekyrkogården består av en till synes upp...

Begravningsplats (L1962:7401)

Ödekyrkogård, oregelbundet kvadratisk, ca 55x55 m omgiven av enstenmur 0,4-1,2 m h och 1-1,2 m br. I kyrkogårdens mitt (20 m V,17 m S, 11 m Ö och 20 m...

Begravningsplats (L1961:7607)

Kolerakyrkogård enligt uppgift. Intet spår, som tyder på gammalbegravningsplats, har kunnat påvisats. Området bär spår av gammalodling med rester av s...

Begravningsplats (L1961:8876)

1) Pestkyrkogård, närmast trapetsoid, ca 18x18 m stor (NV-SÖ). Påtre av sidorna är pestkyrkogården omgiven av en låg, i markytandelvis nedsjunken, sta...

Begravningsplats (L1988:5661)

Ödekyrkogård, ca 45x45 m, med ett centralt gräsbeväxt parti, ca20x12 m (Ö-V) omgivet av grusgångar samt beväxt med 24 almar sommarkerar platsen för Re...

Begravningsplats (L1973:3116)

Gravar. Vid antikvarisk kontroll 1985 framkom skelett efter minst 44 gravlagda individer Ö och SÖ om kyrkobyggnaden, sannolikt Ö om det gamla koret. 1...

Begravningsplats (L1979:7983)

Pestgravplats, uppgift om. Inga synliga lämningar. Platsen är skyltad.

Begravningsplats (L1943:4260)

Ödekyrkogård 60x 40 m (NV-SÖ) begränsad av kallmurad stenmur 1,5m h, 1 m bred. I SÖ är ett gravkapell, övergivet? Inomödekyrkogården är ca 5 gravsten...

Begravningsplats (L1954:7743)

Kyrkogård, 48x38 m (N-S), vilken omges av en kraftig stenmur av oarbetade granitstenar. I kyrkogårdens mitt är ett brunmålat träkors, 2,9 m h, 1,4 m b...

Begravningsplats (L1958:4636)

1) Stenhägnad, rektangulär, 34x16 m (NÖ-SV) bestående av en0,5-1, 5 m br och 0,2-0,4 m h stenvall, flerradig och enskiftad.Stenvallen är svagt utbilda...

Begravningsplats (L1961:9594)

Ödekyrkogård 60x50 m (195-395cg) rektangulär, inhägnad av stenmur0,5 m hög, järngrind i SÖ hörnet. Minnessten, granit, 64 cm br(170-370cg) 11 cm tj, 1...

Begravningsplats (L1947:7379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:3862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1955:8111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1991:2689)

Pestkyrkogård, 80x40 m (NÖ-SV). Markerad som "Ny kyrkogård" påkarta från år 1834. År 1974 på ek. kartan fortfarande utlagd somsamfällighet. Idag till ...

Norebyns ödekyrkogård, Begravningsplats (L1965:8158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:9430)

Kyrkplats, Kyrkogrund, ödekyrkogård, 60x40 m (Ö-V), begränsad iS-SÖ-SV av en stenmur 0,6-0,7 m h och 0,6-0,8 m br. I N delen avkyrkplatsen är den rest...

Begravningsplats (L1952:8692)

Pestkyrkogård, uppgift om. Enligt lokala uppgifter skall här ha anlagts en begravningsplats i samband med pesten 1710. Inga lämningar syns idag i terr...

Begravningsplats (L1990:2303)

Kolerakyrkogård, uttagen men ej använd. Uppgift av fru Olga Ekelund, som anvisat platsen vid inv. år 1972.Platsen är markerad med kryss på fotokartan.

Engelska kyrkogården, Begravningsplats (L1977:3632)

Kolerakyrkogård, 20x13 m (N-S). Inhägnad av fjorton resta granit block, 0,7-1,1 m h, 0,6-0,7 m br och 0,4-0,55 m tj. I blockens öv ersidor är järnöglo...

Engelska kyrkogården, Begravningsplats (L1979:3419)

Begravningsplats, 29x12 m (NNV-SSÖ), begränsad av en stenmur, 1 m br och intill 0,7 m h, av 0,35-0,6 m st rundade stenar i 3-4 skift. I övre skiftet i...

Begravningsplats (L1955:1146)

1) Pestkyrkogård? På ett område 40x20 m st (Ö-V) är ca 10"kullar" närmast runda eller ovala 1-2 m st och 0,1-0,2 m h,övertorvade, delvis stenar i ytan...

Begravningsplats (L1992:937)

Begravningsplats, enligt tidigare anteckningar. Inga iakttagelser som bekräftar de tidigare anteckningarna kunde göras vid inventeringstillfället 1987...

Begravningsplats (L1963:8238)

1) Ödekyrkogård 50-53x24-33 m (70-270cg) begränsad runt om av eni kullens sluttning lagd terrassformad bogårdsmur, huvudsakligenca 1 m h och 1 m br, k...

Begravningsplats (L2015:6562)

Begravningsplats, cirka 70x70 meter. Begravningsplats för avlidna krigsinvalider som vårdats på Ulriksdals slott. Begravningsplatsen var i bruk åren 1...