Begravningsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats från historisk tid.
Begravningsplats (L1997:432)

1) Stensåldersboplats utan begränsning. I grustagets VNV kant, påkrönet av sandåsen är ett lager av svart jord och skörbrändsten, 0.7 m l (NNÖ-SSV) oc...

Begravningsplats (L1950:139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1989:7896)

1) Runsten, 1.15 m h, 0.8 m br (ÖSÖ-VNV) och 0.6 m tj. Ristningmot SSÖ och VSV:Hals och Frebjörn reste dessa stenar efter sin kamrat Hove.6.5 m N om n...

Begravningsplats (L1981:4565)

Kolerakyrkogård, 22x18-20 m (VNV-ÖSÖ). Kyrkogården omges av 29stenstolpar ca 1 m h, 0.25 m br och 0.25 m tj. På Ö sidan finns2 grindstolpar, 1.4 m h o...

Begravningsplats (L1988:3151)

Plats för kyrkogård. På Karta öfwer Grönby Pastorat i Lunds stiftär på platsen angivet en kyrkogård. Kartan ingår i Försök tillbeskrivning öfwer Grönb...

Begravningsplats (L1963:3863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1964:1886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2006:8267)

1) Ödekyrkogård, närmast rektangulär, 60x50 m (Ö-V), utsträckningenligt karta från år 1643 och nutida begränsning. Ödekyrkogården äromgärdad av stenmu...

Begravningsplats (L1972:4359)

Kolerakyrkogård, enligt uppgift. Markytan delvis utnyttjad som sandtag, gropig och ojämn.

Begravningsplats (L1961:1871)

Ödekyrkogård ca 50x20 m (Ö-V), omgiven av stenmur i Ö, S och V.Den östra muren är 0,45-0,65 m h och 1,2 -1,35 m br, den västra ikyrkogårdens markyta ä...

Begravningsplats (L2007:487)

1) Kolerakyrkogård, 20x20 m (N-S). I varje hörn är en rest sten avsvartgnejs, 0.9-1.1 m h, 0.3 m br och 0.3 m tj. 2 m S om N sidansmitt är: 2) Minness...

Begravningsplats (L1953:2291)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2017:2017)

Gravplats, oregelbundet rund, 30 m diam. Delvis inhägnad i S och NV av upplagd stenmur, 0,5-1 m h. Stenarna är 0,1-0,3 m st. Två sentida begravningar....

Begravningsplats (L1960:1064)

Pestkyrkogård, 7x6 m (N-S) bestående av 1 bogårdsmur, 1-2 m br och0,3-0,5 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Bogårdsmuren är öppen åt Ö.Se skiss. Inom bogård...

Engelska kyrkogården, Begravningsplats (L1987:1302)

Ödekykogård, 32x16 m (Ö-V) Omgiven av en stenmur, 1 m br och0.2-0.7 m h, vanligen 0.6 m h, av kallmurad gråsten, 0.1-1 mst, vanligen 0.2-0.4 m st. På...

Begravningsplats (L1957:7328)

1) Pestkyrkogård? 50x30 m, området är fyllt med gropar 2-4 m diamoch intill 1 m dj. Lokala traditionen säger att en pestkyrkogårdligger här, tvivelakt...

Begravningsplats (L1972:2250)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1990:8650)

1) Kyrkogård, ca 75x65 m (Ö-V) från sen vikingatid-tidig medeltid(1000-1100-tal). Platsen undersökt av LUHM (Tom Ohlsson,Chintio) åren 1974-1980. Ca 1...

Begravningsplats (L1979:6986)

Koleragravplats, uppgift om. Området täckt med schaktmassor. Arbetet utfört av Ronneby stad.

Begravningsplats (L1968:1039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2017:9204)

Kolerakyrkogård 24x21 m (N-S) inhägnad av ca 1 m h trästolparsammanbundna med ståltråd. Inom området är ett mindre antalgropar och förhöjningar. Områd...

Begravningsplats (L1979:5399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1943:7000)

Kolerakyrkogård, ca 15x15 m (NNV-SSÖ). Inhägnad av ett 1,2 m h spjälstaket. På den NNÖ sidan är en 2 m br järngrind. Mitt i inghägnaden är en minnesst...

Begravningsplats (L1962:7112)

1) Kolerakyrkogård ?, 7 x 4 m. (Ö-V), begränsad genom en ovalenkel stenrad av 0,2 - 0,3 m.st. stenar. Stenarna är i några falljordfasta medan de flest...

Begravningsplats (L1963:168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1961:7740)

Kolerakyrkogård, rek- tangulär, 16x9 m. (NÖ-SV). Runt området ettstängsel av gjutna järnstolpar och tre järntrådar. I kyrkogårdensmitt (NÖ-SV) 40-240 ...

Begravningsplats (L1953:6542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1958:2672)

1) Kolerakyrkogård? Det sk. Romgärdet. Begränsning ej klarlagd.Enligt * skall här ha legat en kolerakyrkogård, då det här harhittats stora mängder b...

Begravningsplats (L1991:2689)

Pestkyrkogård, 80x40 m (NÖ-SV). Markerad som "Ny kyrkogård" påkarta från år 1834. År 1974 på ek. kartan fortfarande utlagd somsamfällighet. Idag till ...

Begravningsplats (L1954:3516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1989:1681)

Kolerakyrkogård, 27x24 m (NV-SÖ), omgiven av en övertorvadjordvall, intill 2 m br och 0.5 m h. På vallens insida en ränna,ca 1 m br och 0.2 m dj. I mi...

Begravningsplats (L2003:3732)

1) Gravfält, 85x20-30 m (NV-SÖ) bestående av 26 fornlämningar.Dessa utgörs av 7 runda stensättningar, 2 kvadratiskastensättningar, 1 rektangulär stens...

Kyrkön, Begravningsplats (L1991:5495)

Pestkyrkogård, ca 25x15 m (ÖNÖ-VSV) och 1,5 m h över myrmarken. Ganska plant krön. Inga synliga markeringar för gravar. Traditionenär välkänd på bygde...

Begravningsplats (L1983:6303)

Kolerakyrkogård, uppgift om.Enligt uppgift av nämdeman S. Hedlund, Bärsenberga, VästraVingåker, skall en kolerakyrkogård har funnits på platsen.Uppgif...

Begravningsplats (L1964:7264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1965:704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1959:7281)

1) Uppgift om kolerakyrkogård. Enligt 1949 års inventering "skallpå platsen finnas gravar från koleraepidemin i början av1700-talet. I åkerkanten på o...

Begravningsplats (L1967:7971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1990:9021)

1) Ödekyrkogård, ca 60x50 m (Ö-V). Begränsas i S av en stenmur.På kyrkogården är ett 50-tal gravstenar.Mitt på kyrkogården är:2) Kyrkogrund, ca 15x5 m...

Begravningsplats (L1954:5442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1935:9504)

1) Minnessten, granit, 1.9 m h, 0.6-0.75 m br (N-S) och 0.2-0.35 mtj. Avsmalnande upptill. På ytan är vågformiga utslipadeurholkningar. Texten är hugg...

Pestbacken, Begravningsplats (L1991:9100)

Pestkyrkogård 200 x 50 m (V-Ö). Området utgörs mot N till mer änhälften av igenväxta sandtag, på S delen löper en markväg ettpar m N om stengärdesgård...

Pestgården, Begravningsplats (L1990:3422)

Pestkyrkogård, ca 70x35 m (Ö-V). Enligt gamla ekonomiska kartankallat för "f.d. pestkyrkogård".

Begravningsplats (L2011:1103)

Pestkyrkogård, 4x4 m 180-380cg. Ett rödmålat trästaket med grindmot SSV anger storleken. Bevuxen med en stor lönn, som enligt uppgift från information...

Begravningsplats (L2008:9744)

Kyrkogård, uppgift om. Enligt 1962 års inventering är detstreckmarkerade området på kartan gammal kyrkogård, 50x25 m N-Ö,enligt 1767-1768 års lantmäte...

Begravningsplats (L2006:9462)

Kolerakyrkogård?, enligt inventeringen 1966 har platsen utpekatssom kolerakyrkogård. Inga synbara spår av detta kunde ses påplatsen. Det som begravnin...

Begravningsplats (L1988:1330)

Ödekyrkogård, uppgift om. Enligt RAÄ:s inventering 1969 pestkyrkogård. Inga fynd. Emellertid har 1969 uppgivits att ljusa fläckar, 1-2 m diam i ordnad...

Begravningsplats (L1962:9799)

Kolerakyrkogård, 17 m l (N-S) och 12 m br. I S delen finns ett stort träkorsvilande på ett postament av kullerstenar. På postamentets N sida är en inf...

Begravningsplats (L1941:5015)

Enl trad plats för kolerakyrkogård. Begränsning saknas. Enligt uppgift av agronom Lindblad, Kvägga, skall 7 personer ha blivt begravda på platsen i sl...

Begravningsplats (L1977:1238)

Koleragravplats, 10x7 m (NV-SÖ), inhägnad av gärdesgård (trä). I Ö hörnet en grind. I centrum syns en svag förhöjning. I VSV är e n träpåle nedslagen,...

Begravningsplats (L2008:5878)

Pestkyrkogård, uppgift om. Inom angivet område, ca 100x80 m (NÖ-SV), är texten "Pästkyrkiogård eller Begrafningsplatts år 1711." på kartor från år 174...

Begravningsplats (L1989:6480)

1)Gamla kyrkogården, 70x45 m (VNV-ÖSÖ), omgiven av en vällagdav halvmeterstora med murbruk sammanfogade stenar. Murenskyrkan har enligt denna planfigu...

Begravningsplats (L1953:4121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1962:648)

Ödekyrkogråd, 51x40 m (N-S) omgiven av en gles sträng av stenblock i N och Ö. Mitt på kyrkogården synes den helt övertorvade grunden efter Vists kyrka...

Begravningsplats (L1963:8963)

Minnessten röd granit ca 2,7 m h. 0,55-0,6 m br. (190-390 gon) 0,3m tj. På den Ö sidan står: Här stod fordom Tibergs kyrka Raserad1760 Fundament cemen...

Begravningsplats (L1997:6218)

Ödekyrkogård, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen skall det inomfastigheten Ödgården ha legat en pest-/kolerakyrkogård. Tvåplatser har pekats ut som l...

Begravningsplats (L1962:5192)

Ödekyrkogård, 40x50 m (N-S) omgiven av en 0,2-0,5 m h, 1-2 m brdelvis övertorvad stenmur, utom i SV där muren avbryts av ettboningshus. I kyrkogårdens...

Begravningsplats (L1967:3623)

Pestkyrkogård, 44x25 m (N-S), omgärdad av ett stängsel av resta stenar men kätting mellan dessa. Kyrkogården har ursprungligen använts för kolerans of...

Begravningsplats (L1937:1786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1979:3440)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L2016:941)

Kolerakyrkogård, delundersökt. Tillkomst vid 1834-års epidemi. Vid grustäkt 1930 framkom 9 skelett. Ca 15x10 m (N-S), avgränsad vid förundersökning. E...

Begravningsplats (L1989:1626)

Begravningsplats, pestkyrkogård?, ca 30x30 m. På enlantmäterikarta upprättad av S. M. Svensson år 1834 och 1835 ärområdet inritat, och på en förteckni...

Begravningsplats (L1973:3116)

Gravar. Vid antikvarisk kontroll 1985 framkom skelett efter minst 44 gravlagda individer Ö och SÖ om kyrkobyggnaden, sannolikt Ö om det gamla koret. 1...

Begravningsplats (L2017:888)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats (L1959:5668)

1) Kolerakyrkogård, uppgift om. Enligt L-O Bäck skall det vid NTorget i Oskarshamn ha legat en kolerakyrkogård.

Peståkern, Begravningsplats (L1955:7138)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1957:4289)

Ödekyrkogård, 26x10-26 m (VNV-ÖSÖ) bestående av en bergig yta medmullfyllda sänkor och en del block. Runt hela kyrkogården löperen stenmur 0,5-1 m br ...

Begravningsplats (L1997:4325)

Kolerakyrkogård, uppgift om. Enligtmeddelande från utredningsekreterare KnutNilsson, Halmstad 1970, finns på den med kryssmarkerade platsen en kolerak...

Begravningsplats (L1977:1089)

Begravningsplats, närmast kvadratisk, 25x25 m (N-S). Begränsas av en på flertal ställen synlig stenvall, 1-1,5 m br och intill 0, 2 m h, av 0,2-0,4 m...

Begravningsplats (L2016:4942)

Kolerakyrkogård, oval, 26x20 m (NÖ-SV). En öppen plats är inhägnadmed en mur, 0,5-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. Stenarna är 0,2-0,5 mst. Enstaka större bl...

Begravningsplats (L2016:7143)

Uppgift om kyrkogård. Enligt uppgift i den äldre inventeringen(1952) skall på platsen ha funnits en kyrkogård. Av detta syns nuinget spår. Enligt exce...

Begravningsplats (L1962:2132)

Ödekyrkogård, 55x50 m (NO-SV) omgiven av en stenmur 0,5-2 m h och0,5 m br. Mitt på kyrkogården är en kyrkogrund 20x7 m (ONO-VSV)0,6 m h och 1,1 m br a...

Begravningsplats (L2004:5980)

Kolerabegravningsplats? Begravningsplatsen är inte utmärkt utanär känd genom muntlig traditon. Inprickningen på kartan ärungefärlig.

Begravningsplats (L1961:932)

1) Ödekyrkogård, ca 40x30 m (SÖ-NV), avgränsad av en bogårdsmurav sten, 1,5-2 m br och 0,5-1,2 m h. Kyrkogården är ställvis terrasserad upp mot muren....

Begravningsplats (L1951:9117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1996:3393)

Kolerakyrkogård, 11x11 m (NNV-SSÖ). Begränsad av ett dike 0.5-1 mbr och 0.2-0.5 m dj. Markytan innanför diket tycks vara någothögre än utanför.I VNV h...

Begravningsplats (L1975:230)

Kolerakyrkogård, 7x5,2 m (Ö-V). Inhägnad med en kalkstensmur 0,8 -1,1 m h och 0,4 m tj. Förr fanns öppning åt V nu igenmurad. Det innre är ca 0,2 n hö...

Begravningsplats (L1986:2320)

Begravningsplats, ca 50x55 m (Ö-V), bestående av skeltettgravar innehållande 26 individer, varav tre skadade av schaktning. En osteologisk analys visa...

Begravningsplats (L1992:2812)

Kolerakyrkogård, närmast rektangulär, 18x9,5 m 8ÖNÖ-VSV) ochintill 0,3 m h, omgiven av kätting fästad vid 16 större stenar1-1,2 m st. I mitten är en m...

Begravningsplats (L2010:7481)

Kyrkoruin och ödekyrkogård. Inom ett område av 80x60 m (N-S)är kyrkoruin med ödekyrkogård. Kyrkoruinen i form av en ruinkulle, belägen i områdets cent...

Begravningsplats (L1967:9752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1963:7053)

Kolerakyrkogår d med osäker begränsning. Ett större område i åkeroch Ö därom liggande skogsparti har utpekats av ortsbefolkningen.Troligtvis utgöres K...

Kyrkkullen, Begravningsplats (L1941:7091)

Inom på fotokartan ungefärligt angivet område, ca 90x80 m (Ö-V),har vid flera tillfällen och senast vid dragningen av nya landsvägen till Torstuna för...

Begravningsplats (L1953:5300)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1962:4264)

Ödekyrkogård, delundersökt, 38x38 m (N-S), omgiven av en vällagd stenmur som är skadad i SÖ hörnet. Muren är 1-1,3 m h och 1,2-1,4 m tj. 11 m S om kyr...

Begravningsplats (L1972:8664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1989:7324)

Kolerakyrkogård, ungefärlig plats för enligt uppgift på orten.Osäker.

Begravningsplats (L2000:1868)

Begravningsplats. Vid arkeologisk undersökning 1971 inför inredande av brudkammare framkom gravar. De är undersökta och borttagna men troligen finns f...

Begravningsplats (L1959:6409)

1) Kolerakyrkogårde, uppgift om. Här skall finnas pestgravarenligt ortsbefolkningen. 1977 syntes ingenting på gårdsplanerna.Befolkningen kan ej exakt ...

Hedane kapell, Begravningsplats (L2005:42)

1) Ödekyrkogård, oregelbunden fyrsidig med sidorna 9 m och 42 m (N-S), 35 m (VNV-ÖSÖ) samt 45 m (V-Ö) omgiven av en stensträng, 0.3-0.1 m hoch 0.3-2 m...

Begravningsplats (L1953:6806)

Kyrkogård, ca 80x40 m (NNÖ-SSV). Begränsas av en stenmur, 0.7 m hoch 1.4 m br. I mitten avkyrkogården finns ett fundament över sjukhusets förste styre...

Gamla Kyrkogården, Begravningsplats (L1973:935)

Ödekyrkogård, ca 50x40 m (ÖSÖ-VNV), omgiven av en vällagd stenmur, ca 1.1 m h och 1 m br, av hällar och block, 0.3-1 m st. På kyrkogården finns minst ...

Begravningsplats (L1988:7835)

1) Medeltida bytomt, undersökt och borttaget. Se MHM:6529.Inom samma område som nr 1 är:2) Kyrkogård, undersökt och borttaget. Se MHM:6529.Ö om nr 1 ä...

Begravningsplats (L2007:173)

Kolerakyrkogård, uppgift om. Ej lokaliserad vid inventering 1992.Motsägelsefulla uppgifter bland ortsbefolkningen om var den skallvarabelägen.

Begravningsplats (L1963:979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1996:4783)

Kolerakyrkogård. Förre riksdagsmannen J A Johansson, Kullagård,född 1872, har omtalat och utpekat platsen vid Viskan förfolkskollärare Oscar Broberg, ...

Kyrkobacken, Begravningsplats (L1990:8136)

1) Pestkyrkogård. Enligt Yngve Nilsson, ca 75 år, Prästlönebostället, Torup m.fl. skall man här ha märkt ut ett område för pestkyrkogård under 1800-ta...

Begravningsplats (L1948:7837)

Pest/kolerakyrkogård enligt uppgift i Skog och Historia inventeringen. Enligt beskrivning skall här finnas 2 ovala kullar 4x3 m st som markerar gravpl...

Begravningsplats (L1954:6460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats (L1984:2910)

Område avsatt till kolerakyrkogård, dock aldrig använd därtill,enligt uppgift i orten.Marken inom området ör ställvis gropig, möjligen efter vindfälle...