Begravningsplats enstaka

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats från historisk tid avsedd för en eller ett fåtal begravning/-ar.
Begravningsplats enstaka (L1970:9480)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4968)

Lapsk offerplats (se Jokkmokk 35:1(2)) och gravplats. Lokalen utgörs av en naturlig sandkulle, ca 15 m diam och 1,4 m h vilken i centrum och V delen h...

Begravningsplats enstaka (L1995:329)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1996:9702)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2132)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2021:1138)

Hällgrav mäter 3 x 1,7 m (NNV/SSÖ) intill 0,5 m hög. Består av 28 st flata stenar 0,2 - 1,4 x 0,1-0,7 m 0,1 -0,2 m tj. Består av kantställda hällar på...

Begravningsplats enstaka (L2016:8265)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:3263)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1937:7502)

Sommargrav, 1,8x0,8 m (NV-SÖ), 0,2 m h. På båda långsidorna återfinns fördjupningar. Bristfällig beskrivning. Ingick tidigare i RAÄ 579:1, Se detta RA...

Begravningsplats enstaka (L1994:3842)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1976:9094)

Flatmarksgrav (skelettgrav), förstörd. Med största sannolikhet kopplad till Roma Kloster. Påträffad vid täckdikning 1939.

Begravningsplats enstaka (L2020:2460)

Hällgrav, närmast båtformad, 5x0,5-1 m (N-S) och 0,25 m h . Anläggningen består av två rader liggande hällar, 0,4-0,8 m st, och 3 resta stenar i mitt...

Begravningsplats enstaka (L1994:6239)

Sommargrav, 2 x 1 m (Ö-V) och 0,5 m dj.

Hejderidarens grav, Begravningsplats enstaka (L1968:1828)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2016:3602)

Stenomgärdad gravplats med triangulär form och med 12 m sida och 1,0 m h. Öppning i Ö med rester av en grindstolpe.

Begravningsplats enstaka (L1937:1657)

Grav eller offerplats?, 2 x 0,5 m (Ö-V) och 1 m h, i skreva mellan två block, 1,6 m l och 0,3-1,2 m h. Skrevan är 0.4 m br och 0.5 m dj. I skrevan syn...

Begravningsplats enstaka (L1994:6837)

Sommargrav, rektangulär, 1, 9 x 0,9 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. Gropens botten är svagt skålformad.

Begravningsplats enstaka (L1994:5621)

Lämning liknande Jokkmokk 175:1. Den är 30 x 20 m (NV-SÖ). På området, som begränsas av otydlig stensträng, 0,5 m h och 0,2-0,3 m br, finns ett röse, ...

Begravningsplats enstaka (L1970:9347)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:3585)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1957:7352)

1) Sjömansgrav i form av en oval 4,5x3 m (Ö-V) stenkrets.Stenarna är 0,3-0,5 m st. Vid V kanten rest sten 0,3x0,3 m och0,5 m. Den är belägen i V delen...

Begravningsplats enstaka (L1937:794)

Sommargrav, 2 x 0,7 m (N-S), 0,5 m dj. Bottenplan 0,2 m br. I SÖ änden samt uppe på SÖ kanten finns skarpkantade stenar, 0,1-0,4 m l, 0,1-0,2 m br. M...

Begravningsplats enstaka (L1937:960)

Grav, bestående av uppresta stenhällar, med nuvarande storlek 2,5 x 2,2 m samt h 0,9 m. Hällarna är av olika storlek upp till 2 m. Graven är uppbyggd ...

Begravningsplats enstaka (L1938:3438)

Lappgrav. Mindre, toppig, jordtäckt av stenhäll och under denna och på V sidan är stenar, som verkar ditlagda.

Begravningsplats enstaka (L1938:6087)

Sommargarv, NNV-SSÖ, 2 m l, 1 m br och 0,35 m dj.

Begravningsplats enstaka (L1996:9379)

Sommargrav?, närmast rektangulär grop, 1,8x0,8 m (NNÖ-SSV) och 0,15 m dj. På holmen har ett fragment av en täljstensskopa påträffats, vilken nu förva...

Begravningsplats enstaka (L1994:5669)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:6768)

Sommargrav, 2 x 0,5 m (N-S) och 0,2 m dj.

Begravningsplats enstaka (L1994:5994)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:5334)

Sommargrav, närmast rektangulär, 2,2 x 1,1 m (N-S) och 0,4 m dj. Delvis vall intill 0,5 m br och 0,1 m h. I N kanten finn en 0,5 m st sten. Revideri...

Begravningsplats enstaka (L1995:2969)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2006:1991)

1) Gravplats, 30x30 m (N-S) omgiven av en vall, 0.1-0.2 m h 2.5-3m br. Beväxt med blandskog och sly. Ca 16 m SÖ om kyrkogårdensNV hörn är: 2) Minness...

Begravningsplats enstaka (L1936:7394)

Grav, sentida av upplagda stenar till rektangulär form, 2.7x1.5 mst (NÖ-SV) och 0.5 m h. Stenarna är fint upplagda och 0.1-0.4 mst. I mitten står et...

Begravningsplats enstaka (L1937:4514)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6953)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1979:5922)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2131)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fixas grav, Begravningsplats enstaka (L1974:4690)

Gravplats, 2x0,5 m (Ö-V). På 0,3 m dj ligger kistan. Delar av träkista synlig.

Begravningsplats enstaka (L1938:6156)

Sommargrav, Ö-V, oval, 2 m l, 1,2 m br och 0,5 m dj. Enligt Palmer Jonsson, född 1925, efter sin farfar Lev Jonsson, född 1877.

Begravningsplats enstaka (L1994:4215)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2015:777)

Grav, inhuggen direkt ner i berg, täckt med liggande cementplatta, rektangulär, 1,58x0,73 m (NNV-SSÖ) och 13-24 cm h. På plattan ligger två gravhällar...

Begravningsplats enstaka (L2000:8098)

1) Grav, 3x1 m (NV-SÖ) och 0.1-0.25 m h. Övertorvad. I SÖ änden är pålagda 0.1-0.3 m stora stenar inom 1 m diam och 0.2-0.3 m h. Beväxt med 1 ungrönn....

Prästens grav, Begravningsplats enstaka (L1997:8803)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1937:1958)

Grav?, närmast rektangulär, 3x2 m (Ö-V) och 0.3 m h bestående av löst ihoplagda 0,3-0,8 m st företrädesvis flata stenhällar. Efter S sidan är två jord...

Begravningsplats enstaka (L1975:8509)

Begravningsplats(?), inom ett ca 2 m stort område, bestående av mänskliga skelettrester vilka påträffades vid gatuarbeten år 1975. Ett skelett var ori...

Begravningsplats enstaka (L1963:6979)

Gravplats med Gravsten, enl. skiss. Graven är omgiven av ettspjälstaket.

Begravningsplats enstaka (L1995:190)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:1701)

Gravplats, 22x12 m (NNÖ-SSV) avgränsat av sexton huggna stenar, 0.29x0.29 vid basen och 0.85 m höga, varje sten är krönt med en smidd "glob", mellan d...

Begravningsplats enstaka (L2017:2316)

Uppgift om begravningsplats på Horstens Ö del. Ön är ej besökt.

Begravningsplats enstaka (L1994:5521)

Likkällargrop, oval, 4,5 x 3,5 m (N-S) och 0,5 m dj. Bottenplanet är inrasat i SV-V. Omgiven av en vall, 2-3,5 m br och 0,4 m h med i N försänkt öppni...

Begravningsplats enstaka (L1994:5376)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:7273)

1)Sommargrav, bestående av en grop, oval, 2.5x1.5 m (N-S) och 0.3m dj, omgiven av en vall, 2-2.5 m br och 0.1-0.3 m h.Kant i kant, S om 1 är:2)Sommarg...

Begravningsplats enstaka (L2021:8150)

Två gravar i västra delen av kyrkans långhus har tidigare varit markerade med de två gravhällar som numera återfinns i kyrkans mittgång. Dödsår enligt...

Begravningsplats enstaka (L2010:3707)

Sentida gravplats, bestående av hög, oval, 6x4 m (N-S) och 0,6 mh. Högen är anlagd på en kulle så att den ser högre ut från N-V-S. Runt omkring anlägg...

Begravningsplats enstaka (L1994:4978)

Sommargrav, bestående av en rektangulär grop, 2,2 x 0,7-0,9 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3-0,4 m dj. Ställvis omgiven av en vall, 0,5-1,3 m br och 0,1-0,2 m h. I...

Jungfrugraven, Begravningsplats enstaka (L2008:9685)

Stensättning, sentida, rektangulär, 2 m l (Ö-V), 0.7 m br och 0.2m h. Fyllning, enskiktad och delvis övermossad, av 0.3-0.4 m ststenar. I V kanten stå...

Begravningsplats enstaka (L1963:248)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1992:4072)

Soldatgrav(?), närmast rektangulär, bestående av en fördjupning, 5 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,25 m dj. Omedelbart intill fördjupningens NÖ sida är en ...

Begravningsplats enstaka (L1994:3262)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:9945)

Område med sommargravar, 15x5 m (NÖ-SV). Inom angivet område är 4 sommargravar, 1.7-2.2x0.3-0.7 m st och 0.2-0.3 m dj. Omgivna av vallar, 1-1.5 m br o...

Begravningsplats enstaka (L1994:3217)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1992:7461)

Sommargrav, uppgift om (ungefärlig plats för). Enligt uppgift skall en sommargrav finnas invid den gamla stigen som nu är skogsbilväg. Sommargraven ku...

Begravningsplats enstaka (L1996:9179)

Sommargrav?, närmast rektangulär grop, 1,5x0,7 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m dj. På holmen har ett fragment av en täljstensskopa påträffats, vilken nu förvar...

Begravningsplats enstaka (L1937:4666)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2369)

Område med sommargravar. På en ö 80x15m påträffades 8 gravar bestående av 5 ovala, 2 rektangulära och 1 oregelbunden gropar. De ovala groparna, är 2.5...

Begravningsplats enstaka (L1969:1384)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:22)

Sommargrav, rest av, 2 x 1 m (Ö-V) och 0,3 m dj. I kanterna syns enstaka 0,3 m st stenar vilka kan utgöra en kallmurad stenskoning. Beväxt med ett tät...

Begravningsplats enstaka (L1938:7966)

Hällgrav, närmast rektangulär, 3 x 1,5 (ÖSÖ-VNV)) och 0,4 m h, bestående av ett inre utrymme under blocköverhäng, 1,8 x 0,9 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4 m dj, ...

Begravningsplats enstaka (L1968:559)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:768)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6755)

Sommargrav, närmast rektangulär, 2 x 1 m (N-S) och 0,2 m dj. Kraftigt övertorvad i kanterna.

Begravningsplats enstaka (L1979:3889)

Stensättning, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,15 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Övertorvad.

Begravningsplats enstaka (L1970:9841)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:5959)

Sommargrav, bestående av grop, 2 x 1,2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m dj. Båda groparna (Jokkmokk 37:1 och 37:2) starkt igenväxta med mossa utom i mittpartiet...

Begravningsplats enstaka (L1995:7408)

Sommargravar, 8 x 4 m (N-S). Inom angivet område är två sommagravar. Bägge är rektangulära, 1,5-2,2 x 0,9-1,1 m och 0,3-0,7 m dj.

Alfred och Lotten Wallbergs grav, Begravningsplats enstaka (L1996:6707)

Begravningsplats, enstaka, bestående av en dösliknande lämning. Består av tre på högkant ställda stenar och ett större takblock. Höjd ca 1,8 meter, yt...

Begravningsplats enstaka (L1937:1316)

Hällgrav, 2,5 x 1,5 (NV-SÖ) och 0,6-0,9 m h. Den är byggd av kantställda skifferhällar, 1-2,4 m l, 0,6-0,9 m h och intill 0,1 m tj. På dessa vilar 10 ...

Begravningsplats enstaka (L1995:8651)

Sommargrav, rektangulär, 2,3 x 1,2 m (N-S) och 0,6 m dj. I N och Ö omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h.

Begravningsplats enstaka (L1938:5696)

Sommargrav, Ö-V riktning, 2 m l, 0,5 m br och 0,1 m dj. Efter sin far Oliver Bergström, född 1889, omtalade J Bergström förekomst.

Begravningsplats enstaka (L1988:2153)

Grav, undersökt och borttagen, belägen under S delen av nuvarande villa, borttagen då villan byggdes åren 1955 och 1956, enligt markägarens uppgift vi...

Begravningsplats enstaka (L1994:5359)

Grop, 3 x 1 m st (NV-SÖ) och 0,3 m dj.

Korsbacken, Begravningsplats enstaka (L1999:1303)

Gravplats, ca 60x40 m (NÖ-SV). Inget synligt ovan mark. EnligtJan-Erik Eriksson (född 1875), 9:e generationen finne i LillaBjörnmossen, skall finnarn...

Begravningsplats enstaka (L1946:1169)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2020:4674)

Karolinergrav, enligt tidigare anteckningar och uppgift från ortsbor. På angiven plats ska skelettdelar, bland annat revben, och uniformsknappar ha hi...

Begravningsplats enstaka (L1994:6957)

Sommargrav, rektangulär 2.85x1.1-1.4m (NNV-SSÖ) och 0.6m dj.Omgiven av en vall, 1-2m br, och 0.1-0.3m h. Bevuxen med en björkochnågra björkbuskar. Enl...

Begravningsplats enstaka (L1968:851)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:3050)

Sommargrav, 2,5 x 0,7-1,2 m (ÖSÖ-VNV) och 0,6-1 m dj. Eroderade gropkanter. Invid VNV kanten är ett träkors med inskription: (se inventeringsbok samt ...

Begravningsplats enstaka (L1958:813)

1) Gravplats, privat, 8,5x6,5 m (VNV-ÖSÖ) kringhägnad av ett gjutjärnsstaket 1,1 m h. Innanför staketet är en låg kulle av samma mått som inhägnaden o...

Begravningsplats enstaka (L1956:9220)

1) Gravplats med Minnessten. Minnessten, brun kalksten, 2,12 m h,1,4 m br och 0,15m tj, på 1 m hög sockel. Text: (under krona ochadliga vapen) Denna S...

Begravningsplats enstaka (L1994:6978)

Sommargrav, närmast rektangulär, 1,8 x 0,9 m (NNÖ-SSV) och intill 0,3 m dj. Synlig som en fördjupning. Den är fylld med sten. Vallen är 1,5 m br och 0...

Griftakullen, Begravningsplats enstaka (L1973:9653)

Gravplats, ca 25x20 m och omgärdad av en bogårdsmur på yttersidan, 1-1,5 m h. Gravplatsen är för släkten Hermelin på Gripenberg. På begravningsplatsen...

Begravningsplats enstaka (L1937:8940)

Sommargrav. 1,3 x 0,8 m (SV-NÖ) och 0,5 m dj, obetydlig vall. 4 m SV om gropen är en gammal tall med en bläcka på S-sidan, 1 x 0,15 m och 0,9 m över m...

Begravningsplats enstaka (L1937:712)

Gravplats, 1,9 x 0,9 m (NV-SÖ), bestående i Ö långsidan av ett block, 2 m l, 0,6 m br och 0,5 m h. Mot detta block är i V sidan lutad en häll, 1,9 m l...

Begravningsplats enstaka (L1937:4517)

Tillfällig gravplats (sommargrav?), bestående av ett utrymme 2.5x0.8 m (NV-SÖ) och 0.6 m dj som begränsas i NÖ och SV av två jordfasta block, 3.5-4 x3...

Begravningsplats enstaka (L1974:8691)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4155)

Sommargrav, rektangulär till oval, 2.3 x 1.5 m (VNV-ÖSÖ) och 0.6 m dj, omgiven av en otydlig vall, 1 m br och intill 0.1 m h. I gropen finns i N långs...

Karinsholmen, Begravningsplats enstaka (L1937:254)

Sommargrav, bestående av ca 2 x 0,6-0,8 m st (Ö-V) och intill 0,5 m dj grop. NÖ om mittens grop är ett 0,5 m h, 0,3 m br och 0,2 m tj block.

Begravningsplats enstaka (L1994:5648)

Sommargrav, bestående av en grop, 1.7 x 0.8 m (N-S) och 0.1 m dj, omgiven i Ö av en vall, 1 x 0.5 m och 0.1 m h.

Begravningsplats enstaka (L2017:1155)

Vid undersökning under kyrkans korgolv påträffades en tidigare icke känd grav med välvd överdel av murat tegel. I fyllningen under korgolvet gjordes f...

Begravningsplats enstaka (L1994:6694)

Sommargrav, 2 x 0,7 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj. I den Ö väggen kan man skymta rester av timmer eller brädinfodring.