Bergshistorisk lämning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar knutna till bergshantering som inte kan inlemmas under andra lämningstyper, t.ex. försvar, gråbergsvarp/skrotstenshög, handskrädningshögar, platser för vaskning, bokningsverk (krossning av malmen till lämplig storlek), skrädhus och anrikningsverk. Avser även vissa lämningar (hjulgravar, kolupplag, malmupplag) i de fall dessa inte kan knytas till specifik verksamhet (t.ex. blästplats, gruvdrift, hammare, hytta, kvarn, träindustri).
Bergshistorisk lämning övrig (L1945:394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:2892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1956:7910)

1) Sjömalmshög, oregelbundet forn, närmast oval, 10 m l (N-S),3-5 m br (bredast i N) och intill 0,7 m h. Övertorvad. Vid flerastickprov, som togs vid ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5136)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 8x4 m (NNV-SSO) och 0,5 m djup. Bottenplanet är 7x3 m och har några få stenar och block intill 1 m stora. V...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:5890)

1) Gruvområde, 150x20-45 m st (N-S), bestående av 4 gruvhål, 3skrotstenshögar och 1 lastkaj.Gruvhålen, är avlånga 10-50x5-7 m st (N-S) och rundade, 4 ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5141)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 7,5x3 m (N-S) och 0,4 m djup. Bottenplanet är 7x3 m, mossbeväxt och med ett block, 1 m stort och 0,7 m ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:9486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:5113)

1) Stenskoning. Se inventeringshandlingarna. 2) Stenskoning. Seinventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L1938:7671)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5152)

Försvar, rektangulärt, 1,2x1 m (NNO-SSV) och 0,8 m högt av 0,2-0,9 m långa hällar med kartlav intill 7 cm. I mitten en sekundär träpinne, 0,3 m hög oc...

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9623)

1) Jordkulle, oval, 6.5x6 m (N-S) och 1.1 m h. Övertorvad. I Ndelen en oregelbunden grop1.5x1.25 m (VNV-ÖSÖ) och 0.8 m dj. Igropens delvis branta sido...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:2044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1965:5410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:9648)

1) Krutkällare, (?), 6x6 m (NÖ-SV) av gråsten, valvslagen, 1 m tjväggar.20 m NV om ovan är:2) Krutkällare, (?); 6x6 m (NÖ-SV) av gråsten, valvslagen, ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:8815)

Skärpning, 5x4 m (Ö-V) och intill 2 m dj. Förefaler som om man provbrutit skiffer.

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:4686)

Bergshistorisk lämning, övrig, bestående av en skrotstenstipp, ca 85x65 m st (NNÖ-SSV) och omkring 1,5 m h, av sten (gråberg) ca 0,2-1,0 m stora och e...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3642)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:2242)

1) Kalkbrott, ca 40x9-18 m st (Ö-V) och 4-7 m dj, med huvudbrottet i Ö ochuttagsväg i V, vilken utmynnar i:2) Skrotstenshög, i form av terrasserad avs...

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:1176)

Gråbergsvarp, ovalt, 5 x 3 m (V-O) och 0,7 m h. Övermossad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:3704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7801)

Slamdamm?, ca 900x300 m (N-S), bestående av 1 ev 2 dammar, i V+NV+S, begränsade av vallar med transportvägar uppepå.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7842)

Gruvområde, 420x30-160 (Ö-V), 130x65 (NS), bestående av 10gruvhål, 1 vandring, 1 vandring?, 2 kalkbrott, husgrunder,betonggrunder och - fundament prov...

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:3011)

1. Gruvhål med namn, ca 23 x 12 m (N-S) och 2 - 3 m synligt djup,troligendjupare i det vattenfyllda centrala partiet.Bevuxet med träd.Intill och ÖSÖ o...

Bergshistorisk lämning övrig (L1999:1425)

Kalkbrottsområde, 150x60 m (NÖ-SV), bestående av 1 kalkbrott, 1husgrund, 2 skrotstensvarp, 2 gruvhål samt 1 jord- och stenhög.1) Kalkbrott, 90x4-30 m ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:2324)

1) Malmrutschbana, 190 m l (NÖ-SV), 12-17 m br och 3-5 m h.Anlagd av skrotsten. Har använts till att transportera malmenfrån Lockgruvan till pershytte...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:2023)

Gruvområde, 25x10 m (NNÖ-SSV). Bestående av 1 skrotstensvarp,25x10 m st och 2.2 m h. I anslutning ska ett gruvhål ha legat.Sannolikt igenfyllt i samba...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:5202)

Lastplats, uppgift om. Uppgift av Lisa och Sven-Erik Svensson,Grängshyttan.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:8287)

Slamdamm, 900 m x 300-600 m (N-S), bestående av i N en övre slamdamm, 600x300 m (Ö-V), med torkad och ställvis hårdnande slig i ytan. Den nedre dammen...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:5049)

1) Skärpning, fyrkantig, 3-4 m st, med 1 m dj ned till isbelagd botten.Enligt 1964 års inventering fanns murkna träpålrester i den då slamfyllda omkri...

Bergshistorisk lämning övrig (L1991:363)

Försvar, rektangulärt, 7x5 m (NÖ-SV) och 0,9 m h. 2 m N om detta är ytterligare ett försvar, rektangulärt, 6x5 m (NÖ-SV) och intill 1 m h. Försvaren b...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:8176)

1) Gruvmuseum, inom ett område av 240x170 m (Ö-V) bestående av 1gruvarbetarebostad, 1 gruvkontor,1 smedja med kolhus, 1 bastu, 1 gruvbod, 1 redskogssk...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:5944)

Block med brytningsspår. På ett större jordfast block, 2 m diam,kan tydligabrytningsspår iakttas. Vissa av de lossade styckena är skörbrända,varför sa...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:1166)

Skrotstensvarp, 18x8 m (NÖ-SV) och 1 m h. Sly och lövträd.Gruvhålen är under väg 63.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4435)

Rostanläggning, närmast rektangulär, 21x7 m (ÖNÖ-VSV), beståendeav 3 synligabås, 2-6 m l, 2-3 m br, ingrävda i slagg, delvis inrasade. Inbördes avstån...

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9484)

Högar med skrotsten.1) Hög med skrotsten, 7 m diam och 2 m h. I ytan talrika stenar,intill 0.2 m st. De är av en gråsvart till blåsvart skiffradbergar...

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:6859)

Skrotstensvarp, oval, 7 x 6 m (V-Ö) och 1,3 m h av sandsten från brynstensbrott, övermossad. Ca 10 m N, NV om skrotstenshögen ska det enligt histor...

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:5785)

Vattenränna med 2 dammluckssektioner. Vattrännan är 500 m l (N-S), 4-7 m br, 0,8-2,2 m dj. Utmed vattenrännan är bitvis en stenskoning synlig, upp til...

Bergshistorisk lämning övrig (L1938:8287)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:567)

Skrotstensvarp. För beskrivning se gruvområdet Linde 539:1, vilken den ingår i.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4267)

Rostanläggning, helt förstörd av schaktarbeten och byggnation.

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:4615)

Terrasskant. Se inventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L1984:5912)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1957:4037)

1) Gruva bestående av ett gruvschakt 7x5 m (Ö-V) och 1 m dj.Vattenfyllt. 1 m N om nr 1 är: 2) Skrotstensvarp 10x5 m (Ö-V)och 0,2 m h. Beväxt med 2 ta...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:7348)

Bruksområde, bestående av bruksherrgård, grund till gammalherrgård, fördämningar och kanalsystem, smedja, dagkarlsstuga,rester av kolhus m m. Själva i...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:4562)

Jordrymning, närmast rund, 20 m diameter, 2 m dj. Omedelbart NÖ om denna är en hög av jord och sten, 20 x 13 m, intill 2 m h, huvudsakligen bestående ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:5106)

1) Hamnanläggning, bestående av en 10x5 m st (Ö-V) och 0.5-1 m h stenpir med en där utanför liggande träbrygga på cementfundament. Vid denna plats ell...

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:1863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5145)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 10x2,5 m (NO-SV) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 9,5x2 m med några stenar, jord och berg i dagen. Utmed lån...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:4360)

Skrädningsanläggning, troligen även vaskningsanläggning, 50x30 m (NO-SV), bestående av åtta varphögar, en stensatt ränna och en stenröjd yta. Dessa gr...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:6450)

Konsthjul, uppgift om. Vid markeringen är den förmodade platsenför den första Morbergskonstens vattenhjul. Hjul, stånggång (RAÄ378) m.m. stod färdigt ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1942:9349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5247)

Försvar?, 6x3 m (N-S) 0,3 m dj. Längsgående vallar, 6 m l, 2-3 m br, 0,3 m h, av jord och sten i Ö vallen och V vallen enbart sten. Gråbergsvarp S om ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:1280)

Skrotsstenshög, 150x150 m (NV-SÖ). Utgör udde i Hyttsjön.

Bergshistorisk lämning övrig (L1942:9331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1995:9307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:1839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:269)

Skrotstensvarp, 60x20 m och 3 m h. Fyllning av intill 0.1 m stskrotstenar.Den NÖ delen av skrotstensvarpet är starkt övermossat.

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:213)

Bergshistorisk lämning övrig, försvar, kvadratisk, 3x3 m (NNÖ-SSV) och 1,2 m h. Kallmurat av 0,1-0,6 m st uthuggna stenar. SSV sidan är helt och hålle...

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:2125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1937:2062)

Rösning, 1,5x1,2 m (Ö-V) och 0,4 m h av 0,3-0,9 m st stenar och hällar. Inmutningsröse.

Bergshistorisk lämning övrig (L1948:7797)

Stenvall, bågformad, 150 m l, (NÖ-SV) 6-8 m br och 0,6-1,2 m h räknat från botten. Vallen byggd av 0,4-0,8 m st stenar, ställlvis kallmurad. Lämningen...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:8693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2014:7428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:2702)

Utmålssten, 0.55 m h, 0.25 m br (NÖ-SV) och 0.09 tj. Granit,tuktad. Inskription åt NV: L (=Lockgruvan).Skiss i inventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5146)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 10x2,5 m (NNV-SSO) och 0,4 m djup. Bottenplanet är 10x2,5 m med några stenar. Utmed långsidorna vall kr...

Bergshistorisk lämning övrig (L1992:5767)

Borrhål 0,065 m diam, okänt djup. Troligen för undersökningar under 1900-talet. Hålet övertäckt med täcke och sten. RAÄ Dnr 326-762-2007.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:2379)

1) Hyttområde, 115x40-95 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 hyttruinoch 2 slaggvarp,separat beskrivna.Hyttruinen, är kvadratisk, 9x9 m st (VNV-ÖSÖ) och i...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:3165)

Utmålssten, 0.4 m h, 0.3 m br (NNÖ-SSV) och 0.17 m tj. Granit.Inskription åt Ö och V: S.Skiss i inventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:3068)

Hammarområde, ca 120x80 m st (NÖ-SV), bestående av 1 bevaradhammarsmedja, 1 dammvall i funktion, 1 kolhusruin samt 2slaggförekomster.Hammarsmedja av s...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:4329)

Gråstensblock, ca 1 meter stort, närmast fyrkantigt, med ett litet borrhål i ena sidan.

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:5301)

Grundlämning efter anrikningsverk, bestående av 1 cementgrund, ca30x25 m (VNV-ÖSÖ). NNV-NÖ om denna är stig samt skrotsten.

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9511)

1) Jordkulle, oval, 6.5x6 m (N-S) och 1.1 m h. Övertorvad. I Ndelen en oregelbunden grop1.5x1.25 m (VNV-ÖSÖ) och 0.8 m dj. Igropens delvis branta sido...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:5368)

Märklig byggnad, 26x16 m (Ö-V) uppbyggd av stående plank. Använd som kollada. Ö om denna ligger tre tjärbränningsstenar imarkytan. År 1628 anlades sme...

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9515)

1) Jordkulle, oval, 6.5x6 m (N-S) och 1.1 m h. Övertorvad. I Ndelen en oregelbunden grop1.5x1.25 m (VNV-ÖSÖ) och 0.8 m dj. Igropens delvis branta sido...

Bergshistorisk lämning övrig (L2004:8963)

1) Myrmalmsupplag, vallformigt, ca 5 m l, 2 m br (NV-SÖ) och ca0.2-0.3 m h. Plan yta intill varpet i NÖ. Myrmalmsklumparuppblandat med sand.Ca 5 m N o...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5227)

Försvar? 6x2,5 m (N-S), ingrävd i sluttning, intill 0,5 m dj. Vall längs Ö långsidan, 5 m l, intill 3 m br, 0,3 m h, av jord och sten.

Bergshistorisk lämning övrig (L1938:7900)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5157)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 6x3 m (N-S) och 0,5 m djup i N. I S är ytan uppbyggd som terrass. Bottenplanet är 5x3 m. Utmed långsido...

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:9855)

1) Sjömalmshög, rund, 5 mdiam och 0.4 m h. Övrtorvad yta. Vidprovstick framkommer sjömalm i form av penningmalm, intill 0.02m st, brun till blåsvart, ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1955:505)

1) Ödegruva, bestående av ett gruvchakt och 2) en skrotstenshög.

Bergshistorisk lämning övrig (L1943:3738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:3558)

1) Murlämniing av vändrotshus förstörd och borttagen. Enlinventeringen 1965 abeskriven som, 20x5 m (ÖV) och intill 09.9 mh, med åtta ugnar, 3.5 m l oc...

Bergshistorisk lämning övrig (L1973:2005)

Kolupplag, uppgift om, inom ett ca 50x28 m st område (SSÖ-NNV), bestående av övermossade och övertorvade kolbitar. Syniga i schaktvägg, där man har ta...

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:2276)

Lämningar efter prospektering. Inom ett cirka 165×25-75 (Ö-V) meter stort område. finns det lämningar efter prospektering och förmodligen även småskal...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:6613)

Dynamitkällare, uppgift om. Uppgift av Lisa och Sven-ErikSvensson, Grängshyttan.

Bergshistorisk lämning övrig (L1999:3450)

Två avstjälpta järnmalmslass, uppgift om.Enligt föregående inventering, markerat på fotokartan. Ej påträffade.

Bergshistorisk lämning övrig (L1982:7902)

Gråbergsvarp, 3x3 m (NÖ-SV) och 0,7 m h. (Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9618)

Malmhög, 2 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med under ytan talrika,svarta, tunga malmstycken 0.1-0.2 m st.Beväxt med en gran.Ingvar Löfling, Landberga, ...

Gamla Gruvvägen, Bergshistorisk lämning övrig (L1992:5794)

Gruvväg, 450 m i längd (NV-SÖ) och 2 m bred. Sträcker sig längs hällmarksområdet, delvis bestående av själva berghällen och delvis ifylld med gråberg....

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:8780)

1) Kalkbrott, oregelbundet, 100x80 m (Ö-V). Vattenfyllt, nu 1-3 mdj ned till rådande vattenyta.22 m VSV om nr 1 är:2) Kalkbrott, 15x12 m (N-S) och 2-3...

Bergshistorisk lämning övrig (L2005:4574)

Järnugn, uppgift om. Enligt hembygdsföreningens ordförande MattsNilsson påträffade Gustav Hageström, 93 år, nu boende påBrogården i Sunne, denna ugn. ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5304)

Försvar? 13 m l, 1.5-2,5 m br, (N-S) intill 0,5 m dj, delvis ingrävd i sluttning. Jordvallar med steninblandning längs långsidorna, 1,5-3 m br, 0,2-0,...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:8565)

1) Skrotstenshög, ca 125x100 m (NNÖ-SSV) och 2-4 m h. Bitvis lättövertorvat. Ojämn yta och kant. Längs ÖNÖ kanten är en stenmursom stöd.Beväxt med spr...

Bergshistorisk lämning övrig (L1972:7525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Malmudden, Bergshistorisk lämning övrig (L1951:3131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1961:2969)

1) Gruvhål ca 15x10 m st. (N-S), vattenfyllt. Gruvhålet ligger ien ÖSÖ-sluttning varvid den V sidan är intill 6 m h. medan denÖSÖ sidan är ca 0,5 m h....

Bergshistorisk lämning övrig (L1999:322)

Gruvområde, bestående av ett gruvhål, 3 m i diam och 1 m dj. Runtom är ett ca 5 m br och intill 1 m h skrotstensvarp, övertorvatoch beväxt med höga lö...

Bergshistorisk lämning övrig (L1960:148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.