Bergshistorisk lämning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar knutna till bergshantering som inte kan inlemmas under andra lämningstyper, t.ex. försvar, gråbergsvarp/skrotstenshög, handskrädningshögar, platser för vaskning, bokningsverk (krossning av malmen till lämplig storlek), skrädhus och anrikningsverk. Avser även vissa lämningar (hjulgravar, kolupplag, malmupplag) i de fall dessa inte kan knytas till specifik verksamhet (t.ex. blästplats, gruvdrift, hammare, hytta, kvarn, träindustri).
Bergshistorisk lämning övrig (L1966:2495)

Kolningshusruin, 9x7 m st (ÖNÖ-VSV) och intill 3 m h. Endast de två långväggarna (i N och S) står kvar, kallmurade, 0,9 m tj. I mitten och nertill på ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5146)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 10x2,5 m (NNV-SSO) och 0,4 m djup. Bottenplanet är 10x2,5 m med några stenar. Utmed långsidorna vall kr...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:5368)

Märklig byggnad, 26x16 m (Ö-V) uppbyggd av stående plank. Använd som kollada. Ö om denna ligger tre tjärbränningsstenar imarkytan. År 1628 anlades sme...

Bergshistorisk lämning övrig (L2004:9759)

Skärpning, område ca 18x10 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 1 dagbrottoch 2 skrotstenshögar.1) Dagbrott 10x5 m (VSV-ÖNÖ) och intill 1 m dj i den VSV delen.1 m...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5139)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 11x4 m (NNV-SSO) och 0,5 m djup i N. I S är ytan uppbyggd som terrass. Bottenplanet är 10x3 m med framg...

Bergshistorisk lämning övrig (L1952:5942)

Malmupplag, 4,5 m diam och intill 0,5 m h. Urgrävning i mittpartiet, 2x1 m (Ö-V) och 0,2 m dj. I omgivningen syns rikligt med myrmal i rotvältor.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:9577)

Kalkbrottsområde, 150x60 m (NÖ-SV), bestående av 1 kalkbrott, 1husgrund, 2 skrotstensvarp, 2 gruvhål samt 1 jord- och stenhög.1) Kalkbrott, 90x4-30 m ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1960:3693)

Inmutning, ca 0,3x0,4 m, av silverfyndighet (förmodad) i Agneberget. Inmutningen gjordes, enligt uppgift, av kornetten Tegner 1767 och ristades in i b...

Bergshistorisk lämning övrig (L1992:5767)

Borrhål 0,065 m diam, okänt djup. Troligen för undersökningar under 1900-talet. Hålet övertäckt med täcke och sten. RAÄ Dnr 326-762-2007.

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:3068)

Hammarområde, ca 120x80 m st (NÖ-SV), bestående av 1 bevaradhammarsmedja, 1 dammvall i funktion, 1 kolhusruin samt 2slaggförekomster.Hammarsmedja av s...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:8980)

Område med försvar, 60x50 m (NV-SÖ). Två försvar är kvadratiska6x6 m och tre är rektangulära, 6x3 m. Samtliga är 0.7 m h. Ingagruvhål finns i området,...

Bergshistorisk lämning övrig (L2022:4565)

Malmhög, ca 20x15 m, intill ca 2 m hög.

Bergshistorisk lämning övrig (L1957:4037)

1) Gruva bestående av ett gruvschakt 7x5 m (Ö-V) och 1 m dj.Vattenfyllt. 1 m N om nr 1 är: 2) Skrotstensvarp 10x5 m (Ö-V)och 0,2 m h. Beväxt med 2 ta...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:2985)

1) Kolhusgrund, kvadratisk, 4x4 m (ÖNÖ-VSV), 1.1 m h. Kallmurad av delvishuggna stenar, 0.4-1 m st. I NV kanten är en nyligen grävd grop, 0.6 m dj och...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:2039)

Malmvarp(?), delundersökt, oregelbunden form, 6 m diam och intill 0,2 m h. Malmvarpet(?) är utgrävt av Aspeboda hembygdsförening i samarbete med Dalar...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:4310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:2806)

Stensamling, närmast rund, 4,5 m diam och 0,8 m h av skarpkantad övertorvad och övermossad sten. Invid N och NÖ om stensamlingen är ett lager kol unde...

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:134)

Bergshistorisk lämning övrig, försvar, närmast kvadratisk, 2x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h. Kallmurad av 0,2-0,8 m st uthuggna stenar. Stenmaterialet är r...

Bergshistorisk lämning övrig (L2024:2693)

Gråbergsvarp, 25x15 m (NV-SÖ) st och 1,5 m h och delvis skadat genom täckt.

Bergshistorisk lämning övrig (L1938:7899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:4562)

Jordrymning, närmast rund, 20 m diameter, 2 m dj. Omedelbart NÖ om denna är en hög av jord och sten, 20 x 13 m, intill 2 m h, huvudsakligen bestående ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1965:6247)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5145)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 10x2,5 m (NO-SV) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 9,5x2 m med några stenar, jord och berg i dagen. Utmed lån...

Bergshistorisk lämning övrig (L1965:5410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7299)

Kalkbrott, med en total utsträckning av 60x45 m (Ö-V) beståendeav ett centralt brott, 30x18 m (Ö-V) nära ovalt, intill 9 m djtill vattenyta, med till ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:7695)

Kolhuslämning, bestående av ett intill 0.3 m tj kollager i markenav okänd utsträckning.

Bergshistorisk lämning övrig (L1938:7900)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1948:7797)

Stenvall, bågformad, 150 m l, (NÖ-SV) 6-8 m br och 0,6-1,2 m h räknat från botten. Vallen byggd av 0,4-0,8 m st stenar, ställlvis kallmurad. Lämningen...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:2986)

1) Kolhusgrund, kvadratisk, 4x4 m (ÖNÖ-VSV), 1.1 m h. Kallmurad av delvishuggna stenar, 0.4-1 m st. I NV kanten är en nyligen grävd grop, 0.6 m dj och...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:6017)

Lastplats, uppgift om. Uppgift av Lisa och Sven-Erik Svensson,Grängshyttan.

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:6838)

Kolhuslämning, 50x20 m (NNÖ-SSV), svagt antydd husgrund, tydligast markerad i Ö.Kraftigt övertorvad och övervuxen med tät skog. I markytan är ettkolla...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5227)

Försvar? 6x2,5 m (N-S), ingrävd i sluttning, intill 0,5 m dj. Vall längs Ö långsidan, 5 m l, intill 3 m br, 0,3 m h, av jord och sten.

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:4686)

Bergshistorisk lämning, övrig, bestående av en skrotstenstipp, ca 85x65 m st (NNÖ-SSV) och omkring 1,5 m h, av sten (gråberg) ca 0,2-1,0 m stora och e...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1959:5460)

1) Slaggvarp, närmast runt ca 6-7 m diam och intill 1 m h.Slaggbitarna är 0,01-0,3 m st och delvis hopsintrade i störrestycken och sammanhängande kak...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:5812)

Lastplats, uppgift om. Uppgift av Lisa och Sven-Erik Svensson,Grängshyttan.

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:5202)

Lastplats, uppgift om. Uppgift av Lisa och Sven-Erik Svensson,Grängshyttan.

Bergshistorisk lämning övrig (L1982:7902)

Gråbergsvarp, 3x3 m (NÖ-SV) och 0,7 m h. (Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)

Bergshistorisk lämning övrig (L2022:4147)

Hjulgrav, innesluten i en husruin, rektangulär, 12,5x8,5 m (NV-SÖ) intill 5 m h av slaggstenar. Väggarna utgörs av smala slaggstenar, ca 10 cm tj i du...

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:213)

Bergshistorisk lämning övrig, försvar, kvadratisk, 3x3 m (NNÖ-SSV) och 1,2 m h. Kallmurat av 0,1-0,6 m st uthuggna stenar. SSV sidan är helt och hålle...

Bergshistorisk lämning övrig (L2004:2007)

Gruvhål, rundat, 6x5 m (N-S) och ca 6 m dj till vattenytan. Igruvhålet är skrot nedslängt och runt dess V kant är ett rostigtnedtrampat stängsel. I V...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5136)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 8x4 m (NNV-SSO) och 0,5 m djup. Bottenplanet är 7x3 m och har några få stenar och block intill 1 m stora. V...

Bergshistorisk lämning övrig (L1964:9890)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1972:1808)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5141)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 7,5x3 m (N-S) och 0,4 m djup. Bottenplanet är 7x3 m, mossbeväxt och med ett block, 1 m stort och 0,7 m ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:5049)

1) Skärpning, fyrkantig, 3-4 m st, med 1 m dj ned till isbelagd botten.Enligt 1964 års inventering fanns murkna träpålrester i den då slamfyllda omkri...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:5944)

Block med brytningsspår. På ett större jordfast block, 2 m diam,kan tydligabrytningsspår iakttas. Vissa av de lossade styckena är skörbrända,varför sa...

Bergshistorisk lämning övrig (L1999:3450)

Två avstjälpta järnmalmslass, uppgift om.Enligt föregående inventering, markerat på fotokartan. Ej påträffade.

Bergshistorisk lämning övrig (L2018:1341)

Inmutningsmärke, 0,7 m h, 0,35 m br och 0,25 m tj, rombiskt tvärsnitt. Runt flisan, som är helt omkullfallen, finns flera flata stenar som utgör rös...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5307)

Försvar?, bestående av en ingrävning, 13 m x 4 m (NNO-SSV) och 2 m dj, med framrensad häll i N delen. S delen är igenfylld med gråbergsvarp. Omges av ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:869)

Hjulgrav, 8x6 m (Ö-V) och ca 2 m dj. Av sinnersten och delvis natursten. Delvis raserad i Ö (möjligen av täkt).

Bergshistorisk lämning övrig (L1949:8868)

Gråbergsvarp, 35x15 m (Ö-V) och intill 2 m h. Övertäckt av mossa. Brytningsspår på stenarna. 50 m V om varpen lgger ett gruvhål.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5180)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 10x4,5 m (N-S) och 0,4 m djup. Bottenplanet är ojämnt av jord och framgrävt berg i dagen med kartlav 4 cm. ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:2046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:2873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2016:2485)

Kolhus, trä, korrigerad plåt, för lagring av träkol.

Bergshistorisk lämning övrig (L2006:3625)

Hjulgrav, 11x5 m (NV-SÖ) och 1.6 m dj. Av mestadels 0.7-1 m st,huggna stenar. Delvis igenrasad i NV delen. Åt NV är en delvisstensatt kanal.

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:8191)

Gruvområde, 70x40 m (Ö-V), bestående av:Gruvhål, 15 m diam. Vattenfyllt. Runt gruvhålet är ett 1 m hGunnebostängsel.V och S om gruvhålet är husgrunder...

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:1863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:2023)

Gruvområde, 25x10 m (NNÖ-SSV). Bestående av 1 skrotstensvarp,25x10 m st och 2.2 m h. I anslutning ska ett gruvhål ha legat.Sannolikt igenfyllt i samba...

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:5212)

1) Kalkbrott, ca 35x8-15 m (NÖ-SV) och 2-4 m dj ned tillvattenytan. I SV är avrinningsdike. Staket av dubbla stålwirer.16 m SÖ om 1 är2) Skrotstenshög...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2014:7428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1954:5463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:9954)

Skrotstensvarp, 14x6 m (N-S), 0.3-3 m h. Stenar, 1x1 m-0.1x0.1 mst.Stenen ska enl uppg komma från den provgrävningsgrop som finns ca200 m Ö om Natorp....

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:8780)

1) Kalkbrott, oregelbundet, 100x80 m (Ö-V). Vattenfyllt, nu 1-3 mdj ned till rådande vattenyta.22 m VSV om nr 1 är:2) Kalkbrott, 15x12 m (N-S) och 2-3...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:2324)

1) Malmrutschbana, 190 m l (NÖ-SV), 12-17 m br och 3-5 m h.Anlagd av skrotsten. Har använts till att transportera malmenfrån Lockgruvan till pershytte...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:6212)

Skärpning? ca 3X3 m (Närmast N-S) och 0,2-0,6 m dj. Den har distinkta kanter mot S och V. Övermossad och beväxt med gran samt tall. Framkom vid en ark...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5223)

Fundament?, 4x1,5 m (N-S), 0,4 m dj. I södra delen är 2 järnbultar synliga ovan markytan, 0,03 m i diam, 0,05 resp 0,07 m h, mellanrummet mellan bulta...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:1280)

Skrotsstenshög, 150x150 m (NV-SÖ). Utgör udde i Hyttsjön.

Bergshistorisk lämning övrig (L2004:8963)

1) Myrmalmsupplag, vallformigt, ca 5 m l, 2 m br (NV-SÖ) och ca0.2-0.3 m h. Plan yta intill varpet i NÖ. Myrmalmsklumparuppblandat med sand.Ca 5 m N o...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:1839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:7516)

Osmundkällingar, enligt uppgift grop, 2 m diam 0.5 m dj med spårav träkol. 12 m om ovanstående är ytterligare grop 1x0.5 m (N-S)och 0.5 m dj i S och Ö...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:4360)

Skrädningsanläggning, troligen även vaskningsanläggning, 50x30 m (NO-SV), bestående av åtta varphögar, en stensatt ränna och en stenröjd yta. Dessa gr...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:9648)

1) Krutkällare, (?), 6x6 m (NÖ-SV) av gråsten, valvslagen, 1 m tjväggar.20 m NV om ovan är:2) Krutkällare, (?); 6x6 m (NÖ-SV) av gråsten, valvslagen, ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1966:7146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5178)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 9x3,5 m (NO-SV) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 9x3 m av jord, 0,2 m stora stenar och en häll, 1 m stor. Ut...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:8483)

Gruvområde, uppgift om. Utsatt efter Lindroth.

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:2125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2023:4162)

Kollager, med okänd utbredning, 5,5 x 0,4 m (N-S) och 0,1 m tj. Belägen 0,55 m under markytan och under tre påförda lager av material knutna till gruv...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:8176)

1) Gruvmuseum, inom ett område av 240x170 m (Ö-V) bestående av 1gruvarbetarebostad, 1 gruvkontor,1 smedja med kolhus, 1 bastu, 1 gruvbod, 1 redskogssk...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5162)

Försvar, bestående av en rektangulär grop, 13x3 m (N-S/NNV-SSO) och 0,5 m djup. Bottenplanet är 12x3 m med framgrävd berghäll och några intill 1 m sto...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:8650)

1) Skrotstenshög, ca 125x100 m (NNÖ-SSV) och 2-4 m h. Bitvis lättövertorvat. Ojämn yta och kant. Längs ÖNÖ kanten är en stenmursom stöd.Beväxt med spr...

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:1176)

Gråbergsvarp, ovalt, 5 x 3 m (V-O) och 0,7 m h. Övermossad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4268)

Rostanläggning, undersökt och borttagen, helt förstörd av schaktarbeten och byggnation.

Bergshistorisk lämning övrig (L2022:696)

Skärpning, två gropar, 5 x 2 m, 2 m dj. Omges av vall, upp till 0,8 m hög (i SÖ).

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:1883)

Gruva, uppgift om. Se inventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:9286)

Område med skrotsten. 50 m l, 20 m br (NV-SÖ) inom områdetförekommer skrotsten i varpliknande koncentrationer.

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9515)

1) Jordkulle, oval, 6.5x6 m (N-S) och 1.1 m h. Övertorvad. I Ndelen en oregelbunden grop1.5x1.25 m (VNV-ÖSÖ) och 0.8 m dj. Igropens delvis branta sido...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7952)

1) Industriruin, 16x10 m st (NÖ-SV), bestående av kvarståendegrundrester i betong, 0.7 m h. Inne i grunden kvarstårbetongkonstruktioner till en höjd a...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7565)

Område med 2 slamdammar, 650x200-300 m (N-S). Dessa är250-275x150-180 m avgränsade av mäktiga vallar 25-50 m br och5-15 m h, kraftigast i N-Ö-S.

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:2702)

Utmålssten, 0.55 m h, 0.25 m br (NÖ-SV) och 0.09 tj. Granit,tuktad. Inskription åt NV: L (=Lockgruvan).Skiss i inventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L1983:2522)

Skog och historia 2008: Skrotstensvarp, 12-14 m diam och 1,5-2,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar (bl.a. kalksten). I mitten en grop, 3 m diam och 0,7 m dj...

Bergshistorisk lämning övrig (L1956:7910)

1) Sjömalmshög, oregelbundet forn, närmast oval, 10 m l (N-S),3-5 m br (bredast i N) och intill 0,7 m h. Övertorvad. Vid flerastickprov, som togs vid ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4422)

Rostugnar, uppgift om, 185x10-60 m (NNÖ-SSV), enligt 1892-års karta över Falu stad (återgiven i Dalarnas Museum, Kulturhistorisk inventering 1978), fa...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4266)

Rostanläggning, undersökt och borttagen, rektangulär, 16x6 m (NV-SÖ), intill 1.5 m h. I NV delen är 2 iakttagbara bås, 4x1 m (NÖ-SV), intill 0.2 m dj,...

Bergshistorisk lämning övrig (L2008:8338)

Stenfundament (?), 1,7x1,4 m (N-S) och 0,6 m h av 0,3-0,5 m st stenar lagda i 4 skift. Vällagd men något utrasad. Övermossad. (RAÄ-2018-2319)