Bergshistorisk lämning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar knutna till bergshantering som inte kan inlemmas under andra lämningstyper, t.ex. försvar, gråbergsvarp/skrotstenshög, handskrädningshögar, platser för vaskning, bokningsverk (krossning av malmen till lämplig storlek), skrädhus och anrikningsverk. Avser även vissa lämningar (hjulgravar, kolupplag, malmupplag) i de fall dessa inte kan knytas till specifik verksamhet (t.ex. blästplats, gruvdrift, hammare, hytta, kvarn, träindustri).
Bergshistorisk lämning övrig (L1945:394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5152)

Försvar, rektangulärt, 1,2x1 m (NNO-SSV) och 0,8 m högt av 0,2-0,9 m långa hällar med kartlav intill 7 cm. I mitten en sekundär träpinne, 0,3 m hög oc...

Bergshistorisk lämning övrig (L1964:9385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1935:5529)

1) Stenbrott, ca 15 m diam och 1 m dj. I kanterna ligger ställvisskrotstenar. Brottet är övergivet. 10 m åt SV är: 2)Skrotstenshög, ca 12x10 m (NÖ-...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5310)

Försvar?, 10x4 m (N-S), intill 0,5 m dj, ingrävd i sluttning. S delen är igenfylld med gråbergsvarp. Jordvallar med steninblandning längs långsidorna ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:3704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:2873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:7841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4435)

Rostanläggning, närmast rektangulär, 21x7 m (ÖNÖ-VSV), beståendeav 3 synligabås, 2-6 m l, 2-3 m br, ingrävda i slagg, delvis inrasade. Inbördes avstån...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5182)

Skärpning, 2-3 m i diameter och 0,7 m djup. Bottenplanet är ojämnt med jord, stenar och jordfasta block. I S närmast lodrät brytningsyta. Vid kanten i...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:4362)

Bok- och vaskverk, 16x9 m (N-S), bestående av en tvådelad stenpackning med ett varp bestående av malmsylta samt ett bestående av vasksand. Stenpacknin...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4422)

Rostugnar, uppgift om, 185x10-60 m (NNÖ-SSV), enligt 1892-års karta över Falu stad (återgiven i Dalarnas Museum, Kulturhistorisk inventering 1978), fa...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:6959)

Järntull, uppgift om. På 1700-talet och även tidigare fanns enjärntull vid Hökebo. Järnet som kom från N utmed vattensystemetmåste förtullas vid gårde...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:1448)

Kvarstående är 6 betongruiner efter anriktningsverk. Driftennedlagd efter 1918.I Ervallaboken finns att läsa: Dessa gruvor ligga mitt emellanErvalla g...

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:1960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:5212)

1) Kalkbrott, ca 35x8-15 m (NÖ-SV) och 2-4 m dj ned tillvattenytan. I SV är avrinningsdike. Staket av dubbla stålwirer.16 m SÖ om 1 är2) Skrotstenshög...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:5106)

1) Hamnanläggning, bestående av en 10x5 m st (Ö-V) och 0.5-1 m h stenpir med en där utanför liggande träbrygga på cementfundament. Vid denna plats ell...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7299)

Kalkbrott, med en total utsträckning av 60x45 m (Ö-V) beståendeav ett centralt brott, 30x18 m (Ö-V) nära ovalt, intill 9 m djtill vattenyta, med till ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1937:9440)

Försvar, rekt, ca 8 x 6 m och 0,5 - 1 m h av 0,5 - 1 m st kantiga stenar. Kraftigt mossbeväxt. Påträffad vid specialinventering år 2013. (RAÄ dnr 3.4....

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:5785)

Vattenränna med 2 dammluckssektioner. Vattrännan är 500 m l (N-S), 4-7 m br, 0,8-2,2 m dj. Utmed vattenrännan är bitvis en stenskoning synlig, upp til...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7842)

Gruvområde, 420x30-160 (Ö-V), 130x65 (NS), bestående av 10gruvhål, 1 vandring, 1 vandring?, 2 kalkbrott, husgrunder,betonggrunder och - fundament prov...

Bergshistorisk lämning övrig (L2016:2485)

Kolhus, trä, korrigerad plåt, för lagring av träkol.

Bergshistorisk lämning övrig (L1992:3789)

1) Skärpning, 6x4.5 m (N-S) och 4 m dj. Gropen har kommittill i samband med järnmalmsbrytning då malm kunde konstateras.Omedelbart ÖNÖ om nr 1 är2) Sk...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5146)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 10x2,5 m (NNV-SSO) och 0,4 m djup. Bottenplanet är 10x2,5 m med några stenar. Utmed långsidorna vall kr...

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:4461)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:8693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1999:322)

Gruvområde, bestående av ett gruvhål, 3 m i diam och 1 m dj. Runtom är ett ca 5 m br och intill 1 m h skrotstensvarp, övertorvatoch beväxt med höga lö...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:5113)

1) Stenskoning. Se inventeringshandlingarna. 2) Stenskoning. Seinventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:6946)

1) Skärpning, 5-6 m diam och 2 m dj. I gropkanten och bottenspridda övermossade block.Om SSV om 1 är2) Skrotstenhög, 6-7 m diam och 1 m h. Kraftigt öv...

Bergshistorisk lämning övrig (L2006:2023)

1) Gruvområde, 750x50-150 m (NÖ-SV), bestående av ett okänt antalgruvhål och skrotstenshögar samt 1 vandring.Vandringen är rund, 15 m diam och 1-1.2 m...

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:7306)

Försvar, runt, 0,8 m diam och 0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-756-2014)

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:3949)

Hytt- eller hammarlämning, bestående av rester av 1 dammvall, 1 slaggförekomst. Ingen hyttlämning kan nu påvisas . Dammvall uppbyggd av jord och sten....

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:6413)

Skrotstensvarp intill sligdamm. Inom området, som är ca 95 x 60 m (NV-SÖ), är ett skrotstensupplag med i allmänhet 0,1-0,4 m st och skarpkantad sten. ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:5491)

1) Slaggförekomst, 175x10-20 m (N-S). Slagg förekommer i bäckfåran, medstörsta intensitet i områdets mellersta del på bäckens Ö sida. Slaggen är svart...

Bergshistorisk lämning övrig (L1998:9854)

1) Sjömalmshög, rund, 5 mdiam och 0.4 m h. Övrtorvad yta. Vidprovstick framkommer sjömalm i form av penningmalm, intill 0.02m st, brun till blåsvart, ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5157)

Försvar, bestående av en rektangulär grop/yta, 6x3 m (N-S) och 0,5 m djup i N. I S är ytan uppbyggd som terrass. Bottenplanet är 5x3 m. Utmed långsido...

Bergshistorisk lämning övrig (L1944:9595)

1)Skrotstensförekomst, inom ett ca 30x30 m st område är tvåskrotstensfyllnader, ca 10-20 m l och 3-8 m br i klyftor ( ellertidigare dagbrott nu överfy...

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:2046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:1772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:1822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:8815)

Skärpning, 5x4 m (Ö-V) och intill 2 m dj. Förefaler som om man provbrutit skiffer.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:2242)

1) Kalkbrott, ca 40x9-18 m st (Ö-V) och 4-7 m dj, med huvudbrottet i Ö ochuttagsväg i V, vilken utmynnar i:2) Skrotstenshög, i form av terrasserad avs...

Bergshistorisk lämning övrig (L1956:7910)

1) Sjömalmshög, oregelbundet forn, närmast oval, 10 m l (N-S),3-5 m br (bredast i N) och intill 0,7 m h. Övertorvad. Vid flerastickprov, som togs vid ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1956:6154)

1) Hög av sjömalm, sk penningmalm, 7 m diam och 0,6 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar. 02,-0,7 m st. I mitten ären grop 1,5 m diam 0,1 m dj. Vi...

Bergshistorisk lämning övrig (L2005:6305)

Gråbergsvarp, 1,5 m diam och ca 0,1-0,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Övermossad. Påträffad i samband med en kulturmiljöutredning 2004. (RAÄ dnr 321-15...

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9550)

Högar med skrotsten.1) Hög med skrotsten, 7 m diam och 2 m h. I ytan talrika stenar,intill 0.2 m st. De är av en gråsvart till blåsvart skiffradbergar...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5246)

Försvar?, 5x4 m (N-S), i sluttning. Delvis vattenfylld. Varp längs Ö och V långsidorna, samt i S delen 6 m l, intill 2 m br, och 0,5 m h.

Bergshistorisk lämning övrig (L1942:9331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1966:7146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2022:4968)

Bergshistorisk lämning, övrigt bestående av ett malmupplag. Inom en yta, ca 7x5 m är ett ca 0,5 m tj lager med bokad järnmalm.

Bergshistorisk lämning övrig (L2023:4160)

Kollager, med okänd utbredning, ca 20 x0,4 m (N-S) och intill 0,8 m dj, bestående av kol, sot och slagg. Lagret är distinkt avgränsat i S. Påträffad v...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:7516)

Osmundkällingar, enligt uppgift grop, 2 m diam 0.5 m dj med spårav träkol. 12 m om ovanstående är ytterligare grop 1x0.5 m (N-S)och 0.5 m dj i S och Ö...

Bergshistorisk lämning övrig (L1940:2276)

Lämningar efter prospektering. Inom ett cirka 165×25-75 (Ö-V) meter stort område. finns det lämningar efter prospektering och förmodligen även småskal...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5307)

Försvar?, bestående av en ingrävning, 13 m x 4 m (NNO-SSV) och 2 m dj, med framrensad häll i N delen. S delen är igenfylld med gråbergsvarp. Omges av ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1938:7590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1944:9652)

1)Skrotstensförekomst, inom ett ca 30x30 m st område är tvåskrotstensfyllnader, ca 10-20 m l och 3-8 m br i klyftor ( ellertidigare dagbrott nu överfy...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:3558)

1) Murlämniing av vändrotshus förstörd och borttagen. Enlinventeringen 1965 abeskriven som, 20x5 m (ÖV) och intill 09.9 mh, med åtta ugnar, 3.5 m l oc...

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:9486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1973:2005)

Kolupplag, uppgift om, inom ett ca 50x28 m st område (SSÖ-NNV), bestående av övermossade och övertorvade kolbitar. Syniga i schaktvägg, där man har ta...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:3165)

Utmålssten, 0.4 m h, 0.3 m br (NNÖ-SSV) och 0.17 m tj. Granit.Inskription åt Ö och V: S.Skiss i inventeringshandlingarna.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:9577)

Kalkbrottsområde, 150x60 m (NÖ-SV), bestående av 1 kalkbrott, 1husgrund, 2 skrotstensvarp, 2 gruvhål samt 1 jord- och stenhög.1) Kalkbrott, 90x4-30 m ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2022:4147)

Hjulgrav, innesluten i en husruin, rektangulär, 12,5x8,5 m (NV-SÖ) intill 5 m h av slaggstenar. Väggarna utgörs av smala slaggstenar, ca 10 cm tj i du...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:962)

1) Malmstenar och kollager. På en yta av ca 30x5 m (VSV-ÖNÖ)finns kolrester och spridda malmstenar, delvis i dagen synliga idet 1 m h strandhaket.Enli...

Bergshistorisk lämning övrig (L1972:7525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:9265)

Område med fältspatbrott, bestående av 1 fältspatbrott och 2hägar med sorterad mineral.1) Fältspatbrott, ca 6 m diam och intill 2 m dj, ej vattenfyllt...

Bergshistorisk lämning övrig (L2006:4017)

Två skrotstensvarphögar, den ena rund, 8 m diam och 0.6 m h, denandra av avlång form, 8x4.5 m (NNÖ-SSV) och 0.4 m h. Båda lämningarnasom består av kan...

Stenhavet, Bergshistorisk lämning övrig (L2003:9097)

Skrotstensvarp, uppflackat och till stor del borttaget, ca200x200 m och 1-2 m h, av huvudsakligen 0.3-0.7 m st stenar menmed inslag av både större och...

Bergshistorisk lämning övrig (L2003:9286)

Område med skrotsten. 50 m l, 20 m br (NV-SÖ) inom områdetförekommer skrotsten i varpliknande koncentrationer.

Bergshistorisk lämning övrig (L1945:9618)

Malmhög, 2 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med under ytan talrika,svarta, tunga malmstycken 0.1-0.2 m st.Beväxt med en gran.Ingvar Löfling, Landberga, ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:8483)

Gruvområde, uppgift om. Utsatt efter Lindroth.

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:9648)

1) Krutkällare, (?), 6x6 m (NÖ-SV) av gråsten, valvslagen, 1 m tjväggar.20 m NV om ovan är:2) Krutkällare, (?); 6x6 m (NÖ-SV) av gråsten, valvslagen, ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:7349)

Bruksområde, bestående av bruksherrgård, grund till gammalherrgård, fördämningar och kanalsystem, smedja, dagkarlsstuga,rester av kolhus m m. Själva i...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4265)

Rostanläggning, helt förstörd av schaktarbeten och byggnation.

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:1534)

Malmupplag, 7x5 m (NV-SÖ) och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.5 m stmalmstycken (svartmalm).

Bergshistorisk lämning övrig (L1995:9307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1965:6247)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1972:1808)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:8176)

1) Gruvmuseum, inom ett område av 240x170 m (Ö-V) bestående av 1gruvarbetarebostad, 1 gruvkontor,1 smedja med kolhus, 1 bastu, 1 gruvbod, 1 redskogssk...

Bergshistorisk lämning övrig (L1951:6838)

Kolhuslämning, 50x20 m (NNÖ-SSV), svagt antydd husgrund, tydligast markerad i Ö.Kraftigt övertorvad och övervuxen med tät skog. I markytan är ettkolla...

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:2035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1950:3991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L1979:503)

Skärpning, oregelbundet, 5x3 m och intill 1,9 m dj. Tydliga brottytor i V. skärpning, närmast rektangulär, 6x5 m (NNV-SSÖ) och 2 m dj. Ställvis synlig...

Bergshistorisk lämning övrig (L1980:567)

Skrotstensvarp. För beskrivning se gruvområdet Linde 539:1, vilken den ingår i.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:4267)

Rostanläggning, helt förstörd av schaktarbeten och byggnation.

Bergshistorisk lämning övrig (L1943:5494)

Kruthus som utgörs av en i fast berg utsprängd grotta, ca 2,5x2 m(NV-SÖ). Grottan ligger i markplanoch har intill 2 m takhöjd. Med början i NV är ingå...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:6915)

Hjulgrav, 13x5 m (NNV-SSÖ) och ner till 3 m dj. Innermått är 11x3m (NNV-SÖ). Bestående av sinnersten. I VSV är en stensatt ränna,15 m l (NÖ-SV), 0.8 m...

Bergshistorisk lämning övrig (L1981:5202)

Lastplats, uppgift om. Uppgift av Lisa och Sven-Erik Svensson,Grängshyttan.

Bergshistorisk lämning övrig (L1974:5544)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:7952)

1) Industriruin, 16x10 m st (NÖ-SV), bestående av kvarståendegrundrester i betong, 0.7 m h. Inne i grunden kvarstårbetongkonstruktioner till en höjd a...

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:9576)

Kalkbrottsområde, 150x60 m (NÖ-SV), bestående av 1 kalkbrott, 1husgrund, 2 skrotstensvarp, 2 gruvhål samt 1 jord- och stenhög.1) Kalkbrott, 90x4-30 m ...

Bergshistorisk lämning övrig (L1992:6393)

Malmupplag, osäker utbredning, ca 10 m diam. Inom angiven yta påträffades ett 10-tal 0,1 - 0,3 m st malmstycken. (RAÄ Dnr 326-4083-2007).

Bergshistorisk lämning övrig (L2000:5221)

1) Huvudbyggnad, av slaggsten. Vitputsat 2 1/2 våningshus med brutet, valmatplåttak.ÖSÖ härom är:2) Minnessten, av huggen gråsten, 0.5x0.25 m (Ö-V), ...

Bergshistorisk lämning övrig (L2019:5304)

Försvar? 13 m l, 1.5-2,5 m br, (N-S) intill 0,5 m dj, delvis ingrävd i sluttning. Jordvallar med steninblandning längs långsidorna, 1,5-3 m br, 0,2-0,...

Bergshistorisk lämning övrig (L2007:5857)

1) Dammvall, 85x24-60 m (ungefär (VNV-ÖSÖ) 2 m br, intill 1,7 m h(invid dammluckan) övertorvad, höga träd. Gräs i dammen. Kanalens(nr 342) bank har fl...

Bergshistorisk lämning övrig (L2002:6512)

Kulturpåverkat lager, okänd utbredning. Vid arkeologisk förundersökning inför vattenledningsdragning vid Konstmästargården år 2002 konstaterades att k...

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:8287)

Slamdamm, 900 m x 300-600 m (N-S), bestående av i N en övre slamdamm, 600x300 m (Ö-V), med torkad och ställvis hårdnande slig i ytan. Den nedre dammen...

Bergshistorisk lämning övrig (L1995:8810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergshistorisk lämning övrig (L2001:9573)

Malmupplag, runt, 4 m diam, och intill 1 m h. Upplaget består avi allmänhet 0.2-0.4 mst, skarpkantade, mörkgrå och magnetiska malmstycken.