Bildristning

Riksantikvarieämbetets definition: Ristade, huggna, knackade eller slipade bilder av järnålderskaraktär eller medeltida karaktär.
Bildristning (L1976:5973)

Bildsten, kalksten, 1,72 m h (synligt mått 1,15 m h), 0,9 m br ( N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2 m tj. I den finhuggna bildsidan mot Ö syns i sidljus gru...

Bildristning (L1975:3315)

Bildsten, kalksten, svampformad, 0,46 m h. Bildstenen är ornerad på båda sidor. På den bäst bevarade sidan syns en stiliserad kantbård med trappstegsm...

Bildristning (L1975:9234)

Bildsten, kalksten, 2,5 m h, 1,3 m br och 0,2 m tj. Motiv bl.a. ur gudasagor och skepp. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro sn.

Bildristning (L1977:1476)

Fyndplats för bildsten. Påträffades omkr 1920 vid uppodlandet av en löväng. Nu i Fornsalen.

Bildristning (L1943:9808)

Rest ornamenterad sten, granit, 1,1 m h och 0,6x0,15 m vid basen(V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,7x0,08 m upptill. Stenen har ett ristat kors. Runor kan ej i...

Bildristning (L1976:7950)

Bildstensfragment, 3 stycken.

Bildristning (L1977:8913)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1976:6606)

1. Bildstensfragment, enl tid dok av ljusgrå sandsten, 0,58x0,37 m och 10,5 cm tj samt med ristningar på båda sidor: ...Rauk:bo... ...-ni.uilin... ...

Bildristning (L1976:2620)

Bildsten, av kalksten, "svampformig", 0,93 m h, 0,5 m br och 0,1 5 m tj. Stenen är en s k blindsten. Påträffades som sekundärt fyn d i grav 6/62:2 år ...

Bildristning (L1976:2084)

Bildsten, kalksten, 1,88 m h, ca 0,86 m br (SSV-NNÖ) och ca 0,15 m tj. Stenen saknar bildframställning. Den lutar kraftigt åt NV och är stöttad av någ...

Bildristning (L1975:9272)

Bildsten, kalksten 3,25 m h, 1,65 m br och 0,2 m tj. Motiv bl.a. offerscen, slagscener och skepp. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro s...

Bildristning (L1977:1056)

1. Bildsten, sk kiststen av kalksten 1,08 m h, 1,12-1,14 m br. K anterna borthuggna. Hål. Hugget genom stenen då den använts som d opfunds fundament. ...

Bildristning (L1976:7228)

1). Gravsten, kalksten, 1,86 m h, 0,76 m br upptill och 0,64 m b r nedtill samt 15 cm tj. På framsidan är uthugget ett flätat kors , ring och korsfot....

Bildristning (L2021:736)

Bildsten?, kalksten ca 1,5 meter lång, 0,6 meter bred och upp till 0,2 meter tjock, avsmalnande mot toppen, liggande i kanten av äldre järnvägsbank

Bildristning (L1977:6341)

2) Bildsten påträffad i korgolvet där den kvarligger. Storlek 115x95cm.

Bildristning (L1977:3527)

1) Röse?, ca 11 m diam och intill 0,8 m h. Gråstenar är 0,2-0,3 m st. I mitten är en flack försänkning, 5x3 m (NV-SÖ) och 0,3 m d j. Röjningssten påla...

Digerrojr, Bildristning (L1977:1260)

1) Gravfält, ca 385x150 m (NÖ-SV), bestående av 122 fornlämningar i mestadels tät gruppering, varav 20 Ö om landsvägen. Dessa utgöre s av 5 rösen, 1...

Bildristning (L1976:4275)

Bildsten, kalksten, blind, 2,3 m h, 0,75 m br och 0,15 m tj, med svagt välvt överstycke. Hittad av lantbr Claes Olsson, Petsarve, Sjonhem, på ca 0,5 m...

Bildristning (L1976:5229)

Bildsten, blind av kalksten, 1,25 m h, bredd vid marken 0,85 m ( Ö 40cg N-V 30cg S) bredd under den rundade överdelen 0,57 m och 0 ,15 m tj. Stenen är...

Bildristning (L1975:3734)

Fyndplats för bildsten. Påträffad inne i kyrkoruinen Visby 56:1. S HM 14360.

Bildristning (L1977:5233)

1-2) Bildstenar, rest av funna i kyrkoglvet 1924. Ej sedda 1978. Enl uppgift finns det 2 stenar i den låsta sakristian. På kyrkog ården var 3) Grava...

Bildristning (L1976:9056)

Bildsten, rest av, med sliprännor, kalksten, 1,1 m l, 1,04 m br, med rundad överdel och 0,13 m tj. Vänstra nederkanten avslagen u pptill 0,5 m h. I bi...

Bildristning (L1984:2736)

1,6 m V och nr 1 är nr; 2) Ristningsfragment, 0,57 x 0,28 m. Drakslinga, imålad. Ristningen vetter utåt.

Bildristning (L1976:509)

Bildsten, kalksten, 2,65 m h, 1,6 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) vid b asen och avsmalnande uppåt, samt 0,2 m tj. Stenen är fastkilad me d stenen som är syn...

Bildristning (L1975:8399)

Bildsten, 1,92 m h, 0,84 m bred (där den är som bredast), 0,11 m tj. Bildstenen är skadad i nedre delen samt i vänstra sidan av huvudet där den borde ...

Bildristning (L1976:6710)

1) Bildstensfragment; 15 st, vilka äro inmurade i kyrkans tornhus. Beskrivningar se Sene Lindqvist, Gotlands Bildsteine ss 130-135. Ytterligare fyra...

Bildristning (L2013:2329)

Bildstensfragment av sandsten. Fragmenten utgör mindre och perifera delar av de ursprungliga stenarna, vilket gör bildmotivet mycket svårtolkat. Total...

Bildristning (L2016:1606)

1) Ristad sten, gråsten, 1,5 m l och 0,6 m br. Stenen är inmuradNumret överfört till Husaby-Sjuhundra sn nr 22, se detta RAÄ-nr.i långhusets S sida i ...

Bildristning (L1977:9543)

1). Kyrkoruin 20x10 m (Ö-V), långhus 12 m l 10 m br, kor 8 m l, 8 m br. Murarna uppförda av kalksten. Koret har en ingång i S. Lå nghuset en ingång i ...

Bildristning (L1975:1358)

Bildstensfragment 2 stycken. (Enl. uppgift från Jan Peder Lamm SHM). Tidigare placerade som golvhällar vid altaret. Enl rapport ATA dnr 2374/92: Bilds...

Bildristning (L1941:593)

1) Bildsten, 1,1 m h, 0,35 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Nr irunverket: U 704. 12 m ÖSÖ om nr 1 är: 2) Fångstgrop? rund, 5 m diam och 1,0 m dj. Vall...

Härstajn, Bildristning (L1977:6225)

Bildsten, kalksten, 1,97 m h, 1,06 m br vid basen, vid halsen 0, 81 m br, upptill 0,9 m br (NÖ-SV) och intill 0,27 m tj. Svagt lutande mot SÖ. Bildsid...

Bildristning (L1976:4052)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1976:3944)

Bildsten (?) Rest sten av kalk med bildstens form (se fig) 1,6 m h, 0,9 m br (V 20cg N-Ö 20cgS) och 0,15 m tj. Någon förhistorisk ristning eller bild ...

Bildristning (L2016:5350)

Fyndplats för bildsten. Stenen, i delar, är ristad på bägge sidori primitivt utförande genom bultning. Nu på SHM (inv.nr 24435). TA: Fornvännen 1953, ...

Bildristning (L1977:3094)

Bildsten, rest av sandsten, övred elen av stenen, 1,4x1,2 m och 0 ,2 m tj. Ligger som omfattning till f d brunn med brunnskål mitt i stenen, 0,6x0,6...

Bildristning (L1977:7069)

Bildstensfragment.

Bildristning (L1976:6165)

Bildsten, kalksten, 1,25 m h, 0,57 m br (Ö 10cg N-V 10 S) och 0, 11 m tj Rundad överdel och insvängda hak i övre delens sidor. N s idan är plan men nå...

Bildristning (L1976:6370)

I ett stenparti är: 1) Bildsten, kalksten, 0,8 m h, 0,37 m br oc h 0,1 m tj. 2) Bildsten, kalksten, 0,5 m h (med arbetad överdel), 0,4 m br och 0,1 m ...

Bildristning (L1975:1112)

Bildsten, uppgift om. En av två bildstenar, se nedan, ska ha legat som trappsten vid detta hus. Två stycken bildstenar skall ha stått vid en mycket g...

Bildristning (L1976:3923)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1977:5943)

Bildsten. "Hel" sten (mindre 700-talstyp) med skepp, seglet väl bibehållet. Över detta en otydlig scen med möjligen man hängande i träd.

Bildristning (L1976:8244)

Bildsten, kalksten, 1,23 m h, 0,72 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,15 m tj. Den SÖ sidan helt plan. Inga synliga inskrifter iaktta gbara. Bildstenen ...

Bildristning (L1976:5668)

1) Bildsten, 1,9 m h, 1,5 m br vid foten (Ö-V), 0,7 m br på det smalaste och 0,85 m br upptill samt 12-14 cm tj. Rundat överstyck e. Södra sidan slät,...

Bildristning (L1977:8917)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1976:7772)

Bildsten, kalksten, ca 2,75 m h, 1,65 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) o ch 0,1-0,23 m tj. Slät sida mot V utan synlig ornering eller färg . Skrovlig baksida....

Bildristning (L1976:2210)

Bildsten, kalksten, 0,9 m h, 0,64 m br vid basen och 0,72 m br u pptill (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,12 m tj. Svagt rundad överdel. I nga ristningar iakt...

Bildristning (L1975:9274)

Bildsten, kalksten, 2,75 m h, 1,4 m b r och 0,17 m tj. Motiv är bl.a. skepp, i övrigt helt otydligt. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbr...

Bildristning (L1975:9273)

Bildsten, kalksten, 2,5 m h, 1,25 m br, 0,25 m tj med endast svaga färgspår. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro sn.

Bildristning (L1977:4468)

1) Bildsten, kalksten, 2,97 m h varav h från basen till huvudet är 2 m och huvudet är 0,97 m h. Br är vid basen 1,68 (N-S), vid h alsen 0,9 m och vi...

Bildristning (L1976:4921)

Bildstensfragment.

Bildristning (L1988:1245)

1) Lösfyndssamling, bestående av:1 kärnyxa2 råämne till flintyxa2 spetsnackiga yxor1 tjocknackig yxa av Lindö-typ1 dito, håleggad1 pilspets med tånge1...

Bildristning (L1977:466)

Bildsten, kalksten, 2 m h, 1,67 m br vid basen (ÖNÖ-VSV), 1,05 m br vid halsen och 1,03 vid huvudet och 0,27 m tj. Stenen blind. Stenen är skadad på ...

Bro Stajnkällingar, Bildristning (L1977:99)

1) Bildsten, kalksten, 2 m h, 1,05 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Avsmalnande uppåt, utsvällande och trubbigt rundad öve rdel. Slät framsida...

Bildristning (L1976:6605)

1. Bildstensfragment, enl tid dok av ljusgrå sandsten, 0,58x0,37 m och 10,5 cm tj samt med ristningar på båda sidor: ...Rauk:bo... ...-ni.uilin... ...

Bildristning (L1975:1213)

1) Bildsten, kalksten, 2,3 m h, 1,33 m br vid basen, men rundad och insvängd överdel (700-t typ) och 0,15-0,20 m tj. Kant av nede rdelen avslagen. På ...

Bildristning (L1976:8448)

Bildsten? rest av, kalksten, 0,25 m h, 0,75x0,15 m (V 10cg N-Ö 1 0cg S). Hällen står i en svagt markerad förhöjning, 2-2,5 m diam och 0,1 m h.

Bildristning (L1977:4863)

1) Stensträng, (NV-SÖ) 75 m l, 1,5-2 m br 0,2 m h, där strängen s lutar, 2 m åt NV, är: Stensträng (NV-SÖ), 15 m l, 1 ,5-2 m m br 0,2 m h. Den sluta...

Bildristning (L1977:465)

Bildsten, kalksten, 3,85 m h, 1,85 m br vid basen (ÖNÖ-VSV), 1,02 m br vid halsen och 1,12 m br vid huvudet samt 0,25 m tj. S sidan blind. Den N, otyd...

Bildristning (L2013:2321)

Bildstensfragment av sandsten. Fragmenten utgör mindre och perifera delar av de ursprungliga stenarna, vilket gör bildmotivet mycket svårtolkat. Total...

Bildristning (L1976:8064)

1) Runinskrift i gravhäll, kalksten, trapetsoid, 1,75x0,70-0,82 m. Runrand längs kanten. I mitten ett utsirat kors. På långhusets S vägg, 2,25 m öve...

Bildristning (L2019:5826)

Bildsten, 1,4 m h, 0,8-1 m br (NÖ-SV), intill 0,25 m tj. Enligt uppgift kontrollerad av Gotlands länsmuseum. Stenen konstaterades då vara utan motiv. ...

Bildristning (L2005:2285)

Nr 1) Stenen är 0.68 m l, 0.4 m br på bredaste stället och 0.07 mtj. På stenen finns inristat ett griphuvud. Konturerna numera ifyllda med rött. 16 m ...

Bildristning (L1976:9936)

Bildsten, 2,45 m h, 1,55 m br vid markytan (N 14cg V-S 14cg Ö) o ch 0,25 m tj. På bildstenens V sida och 0,8-1,2 m över markytan s yns ca 10 inhuggna ...

Bildristning (L1977:8914)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L2009:5104)

1) Ornerad sten, grå granit, 0,90 m h, 0,43 m br och 0,37 m tj.På ena sidan runstens ornamentik i låg relief. Stenen står rest ivapenhuset vid N långv...

Bildristning (L1977:46)

1) Bildsten, kaksten, 1,88 m l (V-Ö) och 0,92 m br. Överdelen åt V. Bildframställningarna består av 1 större och 2 mindre rundlar samt 1 skepp. Ej u...

Bildristning (L2015:1319)

Enligt tradition finns figurristning intill välvd källare,föreställande mansfigur. Förgäves eftersäkt av ortsbefolkning vidflera tillfällen.

Bildristning (L1976:9937)

Bildsten, 1,8 m h, 1,2 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m tj. D en V sidan är helt plan, saknar dock ristningar. Skadad upptill s amt något deforme...

Bildristning (L1977:2987)

Bildsten, underdel av 0 ,9 m h, 1,5 m br (NNV-SSÖ) och 0,17 m tj.

Bildristning (L1977:100)

1) Bildsten, kalksten, 2 m h, 1,05 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Avsmalnande uppåt, utsvällande och trubbigt rundad öve rdel. Slät framsida...

Bildristning (L1975:9208)

Bildsten, 1,7 m h och 1,2 m br vid basen (SÖ-NV) och 0,15-0,2 m dj. Av kalksten.

Bildristning (L1977:9675)

Bildstenar, fragment, 2 stycken.

Bildristning (L1977:8528)

2) Tillägg 85-03-20: Enligt meddelande från Jan Peder Lamm, SHM finns N om sakristian ett bildstensfragment.

Bildristning (L1943:7100)

Gravfält 90x40-65 m (N-S), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, ca 8 runda stensättningar, 3 kvadratiska stensättningar 2 rektang...

Bildristning (L1977:5085)

Fyndplats för bildsten, förvaras på Gotlands Fornsal.

Bildristning (L1984:331)

1.1 m ovan markytan och 0.5 m V om dörr är:1) Människohuvud, av sten, finkornig kvarts i blandning medsandsten, 0.29 m h och 0.2 m br, står ut ur vägg...

Bildristning (L1977:180)

1) Bildsten, kalksten, 1,8 m h, 1,1 m br och 0,2 m tj vid basen. Halvrunt överstycka. Den släta sidan vetter åt VSV. Någon bildfr amställning ej läng...

Bildristning (L1941:835)

Ristad sten, av ljusgrå granit, 0,56x1,02 m. Av ristningen återstår endast ett halvt runstenskors. Nr i runverket: U 702. Stenenligger upp och ner, me...

Bildristning (L1976:8460)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1977:270)

Bildsten, 1,62 m l över markytan, br 0,65 m vid huvudet, 0,60 m vid halsen och 0,98 m vid basen, stenen 0,15-0,20 m tj. Stenen, v ilken är blind, luta...

Bildristning (L1975:9207)

Bildsten, ca 1,1 m h, i ntill 1,07 m br och 0,12 m tj (VSV-ÖNÖ). Den saknar bildframställning. Den är uppallad av några 0,2-0,9 m st stenar och lutar ...

Bildristning (L1976:5075)

1) Bildsten, fragment i korets S vägg. 2) Runinskrift på N dörre ns insida. Kyrkan låst vid granskningstillfället.

Bildristning (L1976:8450)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1977:1543)

Fyndplats för bildstensfragment. Bildstensfragment, som förvaras i Norrlanda fornstuga, är 0,32x0,24 m och 0,07 m tj med inristni ngar i båda sidor,...

Bildristning (L2009:5197)

Bildristning, 0,6x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 svärd, 1 solhjul (?) och 1 kors. Svärdet är 11,5 cm l. Solhjulet är 10x10 cm med en grop i mitten. Kor...

Bildristning (L1977:8962)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1976:88)

Rest av bildsten?, kalksten 0,6x0,4 m och 3-5 cm tj. Se skiss. S tarkt söndervittrad.

Bildristning (L1977:1126)

Bildsten, plats för, av kalksten, fragmentarisk. 1.75 m h, 1.2 m br, 0.2-0.3 m tj. Stenen påträffades 1844 vid grävningsarbete. Den hade nyttjats so...

Bildristning (L1977:47)

1) Bildsten, kaksten, 1,88 m l (V-Ö) och 0,92 m br. Överdelen åt V. Bildframställningarna består av 1 större och 2 mindre rundlar samt 1 skepp. Ej u...

Bildristning (L1988:5533)

1) Byggnadsminnesmärke, Historisk Muséet.2) Runstenar, 7 st förvarade i källaren till LUHM ochDomkyrkomuséet. Svårigheter med identifieringen. Se tidi...

Bildristning (L1988:6636)

Bildsten, 1,7 m h, 1,1 m br (SÖ-NV) och 0,4 m tj. I NÖ sidan är en vikingatida mansfigur med ett kors i handen. Stenen står numera vid Krageholms slot...

Bildristning (L1976:9599)

1) Bildsten, rest av, placerad som nedersta trappsteget mitt för altaret, 2,35 m l, 0,37 m br och synligt 0,11 m tj. Rest av rata t segel syns. S om a...

Bildristning (L1976:1189)

2) I kyrkans tornportal finns en bildsten (uppgift från Jan Peder Lamm SHM)

Bildristning (L1976:1948)

1) Bildsten, kalksten, 3,4 m h, 1,65 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,35 m tj. På den släthuggna ytan mot VNV kan intet iakttagas i det r egndisiga vädret. St...

Bildristning (L1976:9860)

Bildstensfragment, 2 stycken, varav ett finns i tornportalens tr appa och ett finns i karet. (Tidigare har ett stort antal bildste nsfragment överflyt...

Bildristning (L1977:8657)

1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger...

Bildristning (L1976:9346)

1) Bildsten, kalksten, 2,45 m l, 1,3 m br vid basen, avsmalnande uppåt och rundad överdel samt 0,12-0,16 m tj. Små avslag i kante rna nedtill. Stenen ...

Bildristning (L1977:4918)

1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat la...

Bildristning (L2016:982)

1) Ristad sten, gråsten, 1,5 m l och 0,6 m br. Stenen är inmuradNumret överfört till Husaby-Sjuhundra sn nr 22, se detta RAÄ-nr.i långhusets S sida i ...