Bildristning

Riksantikvarieämbetets definition: Ristade, huggna, knackade eller slipade bilder av järnålderskaraktär eller medeltida karaktär.
Bildristning (L1976:5973)

Bildsten, kalksten, 1,72 m h (synligt mått 1,15 m h), 0,9 m br ( N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2 m tj. I den finhuggna bildsidan mot Ö syns i sidljus gru...

Bildristning (L1977:8268)

1) Vid restaurering av kyrkan 1896 återfanns som golv i den nuv arande kyrkan rester av en äldre stavkyrka. De kraftiga och delvi s rikt ornerade ek...

Bildristning (L1976:5448)

Bildsten, överdelen, nr trappsten.

Bildristning (L1975:3315)

Bildsten, kalksten, svampformad, 0,46 m h. Bildstenen är ornerad på båda sidor. På den bäst bevarade sidan syns en stiliserad kantbård med trappstegsm...

Bildristning (L1975:9234)

Bildsten, kalksten, 2,5 m h, 1,3 m br och 0,2 m tj. Motiv bl.a. ur gudasagor och skepp. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro sn.

Bildristning (L1976:6165)

Bildsten, kalksten, 1,25 m h, 0,57 m br (Ö 10cg N-V 10 S) och 0, 11 m tj Rundad överdel och insvängda hak i övre delens sidor. N s idan är plan men nå...

Bildristning (L1977:8917)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1976:8064)

1) Runinskrift i gravhäll, kalksten, trapetsoid, 1,75x0,70-0,82 m. Runrand längs kanten. I mitten ett utsirat kors. På långhusets S vägg, 2,25 m öve...

Bildristning (L1977:1543)

Fyndplats för bildstensfragment. Bildstensfragment, som förvaras i Norrlanda fornstuga, är 0,32x0,24 m och 0,07 m tj med inristni ngar i båda sidor,...

Bildristning (L1985:8880)

Bildsten, grå kalksten, fyra fragment (sammanfogad 1.05x0.93x0.12m), 0.78x0.74 m och 0.13 m tj, 0.36x0.32 m och 0.1 m tj,0.22x0.17 m och 0.08 m tj sam...

Bildristning (L1977:5085)

Fyndplats för bildsten, förvaras på Gotlands Fornsal.

Bildristning (L1977:9543)

1). Kyrkoruin 20x10 m (Ö-V), långhus 12 m l 10 m br, kor 8 m l, 8 m br. Murarna uppförda av kalksten. Koret har en ingång i S. Lå nghuset en ingång i ...

Bildristning (L2005:2285)

Nr 1) Stenen är 0.68 m l, 0.4 m br på bredaste stället och 0.07 mtj. På stenen finns inristat ett griphuvud. Konturerna numera ifyllda med rött. 16 m ...

Bildristning (L1943:7288)

Samling av ornamenthuggna stenar: "Kaskader" av sandsten, 17 st,ca 1 m st. Vackra djupt reliefhuggna ornament bestående av, änder, virvlar samt fruktb...

Bildristning (L1976:2620)

Bildsten, av kalksten, "svampformig", 0,93 m h, 0,5 m br och 0,1 5 m tj. Stenen är en s k blindsten. Påträffades som sekundärt fyn d i grav 6/62:2 år ...

Bildristning (L1976:2922)

1) Borttagen stensättning enl 1939 års inv. rund 7-8 m diam 0,6 m h. I stensättningens SÖ kant syns en av kalksten murad kantkedj a . Stensättningen b...

Bildristning (L1943:5862)

Gravfält, 75x50 m (NÖ-SV), bestående av 18 fornlämningar. Dessautgöres av 8 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar,7 rektangulära stensätt...

Bildristning (L1977:2824)

Bildsten, kalksten, fragment 0,26 m h och 0,23 m br och 0,05 m tj. Mönstret är i lågrelief, vilket löper efter den Ö kanten runt översta delen. I övri...

Bildristning (L1977:8657)

1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger...

Bildristning (L1976:1948)

1) Bildsten, kalksten, 3,4 m h, 1,65 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,35 m tj. På den släthuggna ytan mot VNV kan intet iakttagas i det r egndisiga vädret. St...

Bildristning (L1976:2084)

Bildsten, kalksten, 1,88 m h, ca 0,86 m br (SSV-NNÖ) och ca 0,15 m tj. Stenen saknar bildframställning. Den lutar kraftigt åt NV och är stöttad av någ...

Bildristning (L1988:1245)

1) Lösfyndssamling, bestående av:1 kärnyxa2 råämne till flintyxa2 spetsnackiga yxor1 tjocknackig yxa av Lindö-typ1 dito, håleggad1 pilspets med tånge1...

Bildristning (L1975:8562)

Bildsten, underdel av 0,65 m h, 1,2 m br (NNV-SSÖ) och 0,2 m tj. V där om är 4 fragment, varav en överdel och ett mellanparti.

Bildristning (L1976:6370)

I ett stenparti är: 1) Bildsten, kalksten, 0,8 m h, 0,37 m br oc h 0,1 m tj. 2) Bildsten, kalksten, 0,5 m h (med arbetad överdel), 0,4 m br och 0,1 m ...

Bildristning (L1977:8962)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1976:8460)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1976:4050)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1976:88)

Rest av bildsten?, kalksten 0,6x0,4 m och 3-5 cm tj. Se skiss. S tarkt söndervittrad.

Bildristning (L1976:9937)

Bildsten, 1,8 m h, 1,2 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m tj. D en V sidan är helt plan, saknar dock ristningar. Skadad upptill s amt något deforme...

Bildristning (L1977:6341)

2) Bildsten påträffad i korgolvet där den kvarligger. Storlek 115x95cm.

Bildristning (L1976:1824)

1) Bildsten, fragment, kalksten, 1,1 m h, 0,78 m br (NNV-SSÖ) oc h ca 0,15 m tj. Lutar ca 15cg mot VSV. 0 m SSÖ om nr 1 är 2) Slip block, kalksten, 0,...

Bildristning (L1975:8399)

Bildsten, 1,92 m h, 0,84 m bred (där den är som bredast), 0,11 m tj. Bildstenen är skadad i nedre delen samt i vänstra sidan av huvudet där den borde ...

Bildristning (L1976:2923)

1) Borttagen stensättning enl 1939 års inv. rund 7-8 m diam 0,6 m h. I stensättningens SÖ kant syns en av kalksten murad kantkedj a . Stensättningen b...

Bildristning (L1977:8914)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1976:8244)

Bildsten, kalksten, 1,23 m h, 0,72 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,15 m tj. Den SÖ sidan helt plan. Inga synliga inskrifter iaktta gbara. Bildstenen ...

Bildristning (L2019:5826)

Bildsten, 1,4 m h, 0,8-1 m br (NÖ-SV), intill 0,25 m tj. Enligt uppgift kontrollerad av Gotlands länsmuseum. Stenen konstaterades då vara utan motiv. ...

Bildristning (L1977:9675)

Bildstenar, fragment, 2 stycken.

Bildristning (L1976:2748)

1. Stensättning, rund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Kantkedja 0,1-0,3 m h av 0,4-0, 9 m l stenar. Sydste...

Bildristning (L1976:9508)

Bildstensfragment.

Bildristning (L2021:7655)

Granitblock, ca 1,5x1,0x0,33 m stor, med en ristning av ett varglikt fyrfotadjur, utrustat med huggtänder, långa öron, en man eller ragg längs en lång...

Bildristning (L2016:5350)

Fyndplats för bildsten. Stenen, i delar, är ristad på bägge sidori primitivt utförande genom bultning. Nu på SHM (inv.nr 24435). TA: Fornvännen 1953, ...

Bildristning (L1976:509)

Bildsten, kalksten, 2,65 m h, 1,6 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) vid b asen och avsmalnande uppåt, samt 0,2 m tj. Stenen är fastkilad me d stenen som är syn...

Bildristning (L1977:827)

Bildsten, 1,2 m br och 0,16 m tj. Skall ligga i Ö tornmursväggen , mot långhuset. Ej återfunnen. Borttagen vid restaurering?

Bildristning (L1976:5229)

Bildsten, blind av kalksten, 1,25 m h, bredd vid marken 0,85 m ( Ö 40cg N-V 30cg S) bredd under den rundade överdelen 0,57 m och 0 ,15 m tj. Stenen är...

Bildristning (L1975:9273)

Bildsten, kalksten, 2,5 m h, 1,25 m br, 0,25 m tj med endast svaga färgspår. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro sn.

Bildristning (L1976:4051)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1976:145)

Bildsten, fragment av bestående av bildstenens rundade överdel, 1,38x0,88 m st och 0,11 m tj. I den lätt vittrade och av lavar tä ckta ytan är lämning...

Bildristning (L1976:8449)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1976:9376)

Bildsten, 1,83 m h, 0,75 m br vid basen, 0,98 m br i toppen (yxl ik) och 0,53 m tj. Motivet som finns på den mot N vettande sidan, föreställer bl.a tv...

Bro Stajnkällingar, Bildristning (L1977:99)

1) Bildsten, kalksten, 2 m h, 1,05 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Avsmalnande uppåt, utsvällande och trubbigt rundad öve rdel. Slät framsida...

Bildristning (L1975:3954)

Bildsten, rest av, kalksten 0.4 m h, 0.6 m br (NV-SÖ) vid basen samt 0.25 m tj. NNV om stenen finns ett femtal sentida röjningsrösen, en stenvall och ...

Bildristning (L1977:5325)

1) Fyndplats för bildsten, fragment av, 0,61 m h, 0,61 m br och 0,0 7 m tj. Avrundat överstycke och avsmalnande uppåt. Bildstenen har bl a en skepps...

Bildristning (L1976:4275)

Bildsten, kalksten, blind, 2,3 m h, 0,75 m br och 0,15 m tj, med svagt välvt överstycke. Hittad av lantbr Claes Olsson, Petsarve, Sjonhem, på ca 0,5 m...

Bildristning (L1977:465)

Bildsten, kalksten, 3,85 m h, 1,85 m br vid basen (ÖNÖ-VSV), 1,02 m br vid halsen och 1,12 m br vid huvudet samt 0,25 m tj. S sidan blind. Den N, otyd...

Bildristning (L1976:2000)

Fyndplats för nu borttagen bildsten, förvaras vid Gotlands Museum (inv nr C 156). Stenen var vid återfinnandet slagen i flera delar men var ursprungli...

Bildristning (L1976:9860)

Bildstensfragment, 2 stycken, varav ett finns i tornportalens tr appa och ett finns i karet. (Tidigare har ett stort antal bildste nsfragment överflyt...

Bildristning (L1976:9599)

1) Bildsten, rest av, placerad som nedersta trappsteget mitt för altaret, 2,35 m l, 0,37 m br och synligt 0,11 m tj. Rest av rata t segel syns. S om a...

Bildristning (L1976:3924)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1977:4811)

1) Bildsten, kalksten, 1,7 m h, 1 m br (V 30cg N-Ö 30cg S) och 0,3 m tj. Något avsmalnande uppåt med rundad överdel. Övre delen av b ildstenen ca 10...

Bildristning (L1977:3094)

Bildsten, rest av sandsten, övred elen av stenen, 1,4x1,2 m och 0 ,2 m tj. Ligger som omfattning till f d brunn med brunnskål mitt i stenen, 0,6x0,6...

Bildristning (L1976:9936)

Bildsten, 2,45 m h, 1,55 m br vid markytan (N 14cg V-S 14cg Ö) o ch 0,25 m tj. På bildstenens V sida och 0,8-1,2 m över markytan s yns ca 10 inhuggna ...

Bildristning (L1977:5086)

Fyndplats, för bildsten, förvaras på Gotlands Fornsal.

Bildristning (L1977:4467)

Bildsten, kalksten, 2,97 m h varav h från basen till huvudet är 2 m och huvudet är 0,97 m h. Br är vid basen 1,68 (N-S), vid h alsen 0,9 m och vid h...

Bildristning (L1977:4468)

1) Bildsten, kalksten, 2,97 m h varav h från basen till huvudet är 2 m och huvudet är 0,97 m h. Br är vid basen 1,68 (N-S), vid h alsen 0,9 m och vi...

Bildristning (L1976:4230)

Bildsten, kalksten, 0,9 m h, 0,6 m br och 9 cm tj. Bildstenen är blind. Sekundär plats.

Bildristning (L1976:7065)

Bildsten, kalksten, rest av 1,97 m l (NNÖ-SSV), ca 0,5 m br. Utg örande trappsten till äldre bostadshus, nu obebodd. Den ÖSÖ kante n, svagt utåtsvängd...

Bildristning (L1976:3944)

Bildsten (?) Rest sten av kalk med bildstens form (se fig) 1,6 m h, 0,9 m br (V 20cg N-Ö 20cgS) och 0,15 m tj. Någon förhistorisk ristning eller bild ...

Bildristning (L1943:9808)

Rest ornamenterad sten, granit, 1,1 m h och 0,6x0,15 m vid basen(V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,7x0,08 m upptill. Stenen har ett ristat kors. Runor kan ej i...

Digerrojr, Bildristning (L1977:1260)

1) Gravfält, ca 385x150 m (NÖ-SV), bestående av 122 fornlämningar i mestadels tät gruppering, varav 20 Ö om landsvägen. Dessa utgöre s av 5 rösen, 1...

Bildristning (L1943:7100)

Gravfält 90x40-65 m (N-S), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, ca 8 runda stensättningar, 3 kvadratiska stensättningar 2 rektang...

Bildristning (L1976:9346)

1) Bildsten, kalksten, 2,45 m l, 1,3 m br vid basen, avsmalnande uppåt och rundad överdel samt 0,12-0,16 m tj. Små avslag i kante rna nedtill. Stenen ...

Bildristning (L1977:4918)

1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat la...

Bildristning (L1977:6868)

Fragment av bildsten, inmurat i väggen, vänster sida innanför dörren till torntrappan, 0,55x0,45 m synlig st och 0,10 m synligt tj.

Bildristning (L1976:6369)

I ett stenparti är: 1) Bildsten, kalksten, 0,8 m h, 0,37 m br oc h 0,1 m tj. 2) Bildsten, kalksten, 0,5 m h (med arbetad överdel), 0,4 m br och 0,1 m ...

Bildristning (L1977:4863)

1) Stensträng, (NV-SÖ) 75 m l, 1,5-2 m br 0,2 m h, där strängen s lutar, 2 m åt NV, är: Stensträng (NV-SÖ), 15 m l, 1 ,5-2 m m br 0,2 m h. Den sluta...

Bildristning (L1975:1213)

1) Bildsten, kalksten, 2,3 m h, 1,33 m br vid basen, men rundad och insvängd överdel (700-t typ) och 0,15-0,20 m tj. Kant av nede rdelen avslagen. På ...

Bildristning (L1977:8915)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1977:9793)

Bildstensfragment, 4 stycken, vid altaret i kyrkan.

Bildristning (L1977:2987)

Bildsten, underdel av 0 ,9 m h, 1,5 m br (NNV-SSÖ) och 0,17 m tj.

Bildristning (L1977:8938)

1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger...

Bildristning (L1976:6605)

1. Bildstensfragment, enl tid dok av ljusgrå sandsten, 0,58x0,37 m och 10,5 cm tj samt med ristningar på båda sidor: ...Rauk:bo... ...-ni.uilin... ...

Bildristning (L2009:5104)

1) Ornerad sten, grå granit, 0,90 m h, 0,43 m br och 0,37 m tj.På ena sidan runstens ornamentik i låg relief. Stenen står rest ivapenhuset vid N långv...

Bildristning (L1976:5668)

1) Bildsten, 1,9 m h, 1,5 m br vid foten (Ö-V), 0,7 m br på det smalaste och 0,85 m br upptill samt 12-14 cm tj. Rundat överstyck e. Södra sidan slät,...

Bildristning (L1943:7346)

1) Ristad sten, granit, 1,20 m h, 0,80 m br (Ö-V) och 0,40 m tj. Närmast rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Ristningen vänd mot NÖ. Stenen...

Bildristning (L1977:3527)

1) Röse?, ca 11 m diam och intill 0,8 m h. Gråstenar är 0,2-0,3 m st. I mitten är en flack försänkning, 5x3 m (NV-SÖ) och 0,3 m d j. Röjningssten påla...

Bildristning (L1975:9274)

Bildsten, kalksten, 2,75 m h, 1,4 m b r och 0,17 m tj. Motiv är bl.a. skepp, i övrigt helt otydligt. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbr...

Bildristning (L1977:9902)

Bildsten, av kalksten 1,70x1 m, (NÖ-SV) 15 cm br vid basen 25 cm . Grovt huggen med bildsidan åt SÖ. Bildsidan försedd nedtill med 3 sliprännor, ca 60...

Bildristning (L2013:2329)

Bildstensfragment av sandsten. Fragmenten utgör mindre och perifera delar av de ursprungliga stenarna, vilket gör bildmotivet mycket svårtolkat. Total...

Bildristning (L1975:1358)

Bildstensfragment 2 stycken. (Enl. uppgift från Jan Peder Lamm SHM). Tidigare placerade som golvhällar vid altaret. Enl rapport ATA dnr 2374/92: Bilds...

Bildristning (L1977:1126)

Bildsten, plats för, av kalksten, fragmentarisk. 1.75 m h, 1.2 m br, 0.2-0.3 m tj. Stenen påträffades 1844 vid grävningsarbete. Den hade nyttjats so...

Bildristning (L1976:4052)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1942:1494)

1) Bildsten, granit, 0,85 m h, 0,6-1 m br (Ö-V) och intill 0,5 mtj. En plan yta med ristningen åt N. Inskription: Kors ovan djurfigur. 9,5 m N 15cg V ...

Bildristning (L1943:467)

Rest sten med ristning, röd granit, 1,3 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV)och 0,35 m tj. På ÖSÖ sidan ristningen, som utgöres av en "fågel"ca 0,5 m h och 0,5 m b...

Bildristning (L1977:47)

1) Bildsten, kaksten, 1,88 m l (V-Ö) och 0,92 m br. Överdelen åt V. Bildframställningarna består av 1 större och 2 mindre rundlar samt 1 skepp. Ej u...

Bildristning (L1976:9056)

Bildsten, rest av, med sliprännor, kalksten, 1,1 m l, 1,04 m br, med rundad överdel och 0,13 m tj. Vänstra nederkanten avslagen u pptill 0,5 m h. I bi...

Bildristning (L1976:8450)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1941:593)

1) Bildsten, 1,1 m h, 0,35 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Nr irunverket: U 704. 12 m ÖSÖ om nr 1 är: 2) Fångstgrop? rund, 5 m diam och 1,0 m dj. Vall...

Bildristning (L1984:2736)

1,6 m V och nr 1 är nr; 2) Ristningsfragment, 0,57 x 0,28 m. Drakslinga, imålad. Ristningen vetter utåt.

Bildristning (L1976:8448)

Bildsten? rest av, kalksten, 0,25 m h, 0,75x0,15 m (V 10cg N-Ö 1 0cg S). Hällen står i en svagt markerad förhöjning, 2-2,5 m diam och 0,1 m h.

Bildristning (L1975:3734)

Fyndplats för bildsten. Påträffad inne i kyrkoruinen Visby 56:1. S HM 14360.