Bildristning

Riksantikvarieämbetets definition: Ristade, huggna, knackade eller slipade bilder av järnålderskaraktär eller medeltida karaktär.
Bildristning (L1976:6370)

I ett stenparti är: 1) Bildsten, kalksten, 0,8 m h, 0,37 m br oc h 0,1 m tj. 2) Bildsten, kalksten, 0,5 m h (med arbetad överdel), 0,4 m br och 0,1 m ...

Bildristning (L1975:672)

Bildsten, fragment av, 1,3 m h, 0,85 m br och 0,15 m tj. Kalkste n. Längs långsidornas är en rad av ornament. Övre halvan täcks av en cirkel med spira...

Bildristning (L1976:4050)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1977:47)

1) Bildsten, kaksten, 1,88 m l (V-Ö) och 0,92 m br. Överdelen åt V. Bildframställningarna består av 1 större och 2 mindre rundlar samt 1 skepp. Ej u...

Bildristning (L1976:3600)

1) Bildsten, kalksten, 2,48 m h, 1,05 m br och 0,18 m tj. Rundad överdel, tvär underdel. Två breda spår på 0,8 m avstånd, 20 cm b r och 1 cm dj i kant...

Bildristning (L1976:6605)

1. Bildstensfragment, enl tid dok av ljusgrå sandsten, 0,58x0,37 m och 10,5 cm tj samt med ristningar på båda sidor: ...Rauk:bo... ...-ni.uilin... ...

Bildristning (L1977:3094)

Bildsten, rest av sandsten, övred elen av stenen, 1,4x1,2 m och 0 ,2 m tj. Ligger som omfattning till f d brunn med brunnskål mitt i stenen, 0,6x0,6...

Bildristning (L1975:1213)

1) Bildsten, kalksten, 2,3 m h, 1,33 m br vid basen, men rundad och insvängd överdel (700-t typ) och 0,15-0,20 m tj. Kant av nede rdelen avslagen. På ...

Bildristning (L1976:6165)

Bildsten, kalksten, 1,25 m h, 0,57 m br (Ö 10cg N-V 10 S) och 0, 11 m tj Rundad överdel och insvängda hak i övre delens sidor. N s idan är plan men nå...

Bildristning (L1977:9543)

1). Kyrkoruin 20x10 m (Ö-V), långhus 12 m l 10 m br, kor 8 m l, 8 m br. Murarna uppförda av kalksten. Koret har en ingång i S. Lå nghuset en ingång i ...

Bildristning (L1977:5233)

1-2) Bildstenar, rest av funna i kyrkoglvet 1924. Ej sedda 1978. Enl uppgift finns det 2 stenar i den låsta sakristian. På kyrkog ården var 3) Grava...

Bildristning (L1975:9234)

Bildsten, kalksten, 2,5 m h, 1,3 m br och 0,2 m tj. Motiv bl.a. ur gudasagor och skepp. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro sn.

Bildristning (L1977:9884)

1) Bildsten, av kalksten 1,21x70 (Ö-V) och 13 cm tj. S-sidan slä t (Bildsida). Stenen överväxt med gul mossa. På kyrkogården har p åträffats 2) Skelet...

Bildristning (L1975:8399)

Bildsten, 1,92 m h, 0,84 m bred (där den är som bredast), 0,11 m tj. Bildstenen är skadad i nedre delen samt i vänstra sidan av huvudet där den borde ...

Bildristning (L2021:7655)

Granitblock, ca 1,5x1,0x0,33 m stor, med en ristning av ett varglikt fyrfotadjur, utrustat med huggtänder, långa öron, en man eller ragg längs en lång...

Bildristning (L1943:467)

Rest sten med ristning, röd granit, 1,3 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV)och 0,35 m tj. På ÖSÖ sidan ristningen, som utgöres av en "fågel"ca 0,5 m h och 0,5 m b...

Bildristning (L1941:593)

1) Bildsten, 1,1 m h, 0,35 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Nr irunverket: U 704. 12 m ÖSÖ om nr 1 är: 2) Fångstgrop? rund, 5 m diam och 1,0 m dj. Vall...

Bildristning (L2009:5210)

1) Ornerad sten, grå granit, 0,90 m h, 0,43 m br och 0,37 m tj.På ena sidan runstens ornamentik i låg relief. Stenen står rest ivapenhuset vid N långv...

Bildristning (L2016:1606)

1) Ristad sten, gråsten, 1,5 m l och 0,6 m br. Stenen är inmuradNumret överfört till Husaby-Sjuhundra sn nr 22, se detta RAÄ-nr.i långhusets S sida i ...

Bildristning (L1975:3954)

Bildsten, rest av, kalksten 0.4 m h, 0.6 m br (NV-SÖ) vid basen samt 0.25 m tj. NNV om stenen finns ett femtal sentida röjningsrösen, en stenvall och ...

Bildristning (L2021:736)

Bildsten?, kalksten ca 1,5 meter lång, 0,6 meter bred och upp till 0,2 meter tjock, avsmalnande mot toppen, liggande i kanten av äldre järnvägsbank

Bildristning (L1977:6868)

Fragment av bildsten, inmurat i väggen, vänster sida innanför dörren till torntrappan, 0,55x0,45 m synlig st och 0,10 m synligt tj.

Bildristning (L1977:8938)

1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger...

Bildristning (L1976:4275)

Bildsten, kalksten, blind, 2,3 m h, 0,75 m br och 0,15 m tj, med svagt välvt överstycke. Hittad av lantbr Claes Olsson, Petsarve, Sjonhem, på ca 0,5 m...

Bildristning (L1977:100)

1) Bildsten, kalksten, 2 m h, 1,05 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Avsmalnande uppåt, utsvällande och trubbigt rundad öve rdel. Slät framsida...

Bildristning (L1977:4585)

Bildsten, sandsten, 1,20 m h 0,52 m br och 0,9 m tj. Inga spår e fter dekoration syntes på den plana framsidan. Enl Nylén-Lamm ska ll dekorationen u...

Bildristning (L1977:466)

Bildsten, kalksten, 2 m h, 1,67 m br vid basen (ÖNÖ-VSV), 1,05 m br vid halsen och 1,03 vid huvudet och 0,27 m tj. Stenen blind. Stenen är skadad på ...

Bildristning (L1977:827)

Bildsten, 1,2 m br och 0,16 m tj. Skall ligga i Ö tornmursväggen , mot långhuset. Ej återfunnen. Borttagen vid restaurering?

Bildristning (L1976:6369)

I ett stenparti är: 1) Bildsten, kalksten, 0,8 m h, 0,37 m br oc h 0,1 m tj. 2) Bildsten, kalksten, 0,5 m h (med arbetad överdel), 0,4 m br och 0,1 m ...

Bildristning (L1976:7772)

Bildsten, kalksten, ca 2,75 m h, 1,65 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) o ch 0,1-0,23 m tj. Slät sida mot V utan synlig ornering eller färg . Skrovlig baksida....

Bildristning (L1975:9272)

Bildsten, kalksten 3,25 m h, 1,65 m br och 0,2 m tj. Motiv bl.a. offerscen, slagscener och skepp. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbro s...

Bildristning (L1977:2824)

Bildsten, kalksten, fragment 0,26 m h och 0,23 m br och 0,05 m tj. Mönstret är i lågrelief, vilket löper efter den Ö kanten runt översta delen. I övri...

Bildristning (L1976:2210)

Bildsten, kalksten, 0,9 m h, 0,64 m br vid basen och 0,72 m br u pptill (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,12 m tj. Svagt rundad överdel. I nga ristningar iakt...

Bildristning (L1976:4053)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1976:8449)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1976:9434)

Bildsten, av kalksten, 0,88 m h, 0,36-0,44 m br och 0,05 m tj. S tod löst lutad mot kvarnstenar invid en stor asp. Blind. Funnen v id åkerarbete omkr ...

Bildristning (L1977:180)

1) Bildsten, kalksten, 1,8 m h, 1,1 m br och 0,2 m tj vid basen. Halvrunt överstycka. Den släta sidan vetter åt VSV. Någon bildfr amställning ej läng...

Bildristning (L1975:1112)

Bildsten, uppgift om. En av två bildstenar, se nedan, ska ha legat som trappsten vid detta hus. Två stycken bildstenar skall ha stått vid en mycket g...

Bildristning (L2013:2329)

Bildstensfragment av sandsten. Fragmenten utgör mindre och perifera delar av de ursprungliga stenarna, vilket gör bildmotivet mycket svårtolkat. Total...

Bildristning (L1943:7100)

Gravfält 90x40-65 m (N-S), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, ca 8 runda stensättningar, 3 kvadratiska stensättningar 2 rektang...

Bildristning (L1976:5668)

1) Bildsten, 1,9 m h, 1,5 m br vid foten (Ö-V), 0,7 m br på det smalaste och 0,85 m br upptill samt 12-14 cm tj. Rundat överstyck e. Södra sidan slät,...

Bildristning (L1976:5973)

Bildsten, kalksten, 1,72 m h (synligt mått 1,15 m h), 0,9 m br ( N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2 m tj. I den finhuggna bildsidan mot Ö syns i sidljus gru...

Bildristning (L1976:9056)

Bildsten, rest av, med sliprännor, kalksten, 1,1 m l, 1,04 m br, med rundad överdel och 0,13 m tj. Vänstra nederkanten avslagen u pptill 0,5 m h. I bi...

Bildristning (L1976:8244)

Bildsten, kalksten, 1,23 m h, 0,72 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,15 m tj. Den SÖ sidan helt plan. Inga synliga inskrifter iaktta gbara. Bildstenen ...

Bildristning (L1976:8460)

1) Bildsten, kalksten, 3,5 m l, 1,3 m br och 0,2 m tj. STenen är halverad i sin längdriktning och ligger nu på det översta trapps teget till altaret...

Bildristning (L1976:145)

Bildsten, fragment av bestående av bildstenens rundade överdel, 1,38x0,88 m st och 0,11 m tj. I den lätt vittrade och av lavar tä ckta ytan är lämning...

Härstajn, Bildristning (L1977:6225)

Bildsten, kalksten, 1,97 m h, 1,06 m br vid basen, vid halsen 0, 81 m br, upptill 0,9 m br (NÖ-SV) och intill 0,27 m tj. Svagt lutande mot SÖ. Bildsid...

Bildristning (L1988:5959)

Runstenar, sannolik plats för. Inom området har stått 2runstenar, 3 bildstenar och 3 resta stenar. På 1745 års karta ärett ca 330x130 m st område mark...

Bildristning (L2015:1319)

Enligt tradition finns figurristning intill välvd källare,föreställande mansfigur. Förgäves eftersäkt av ortsbefolkning vidflera tillfällen.

Bildristning (L1976:7526)

1) Bildsten, kalksten, 2 m h, 0,95 m br (NÖ-SV) och 0,25 m tj vi d basen. Halvrundat överstycke. Den släta sidan är vänd åt SÖ och saknar bildframstäl...

Bildristning (L1976:1824)

1) Bildsten, fragment, kalksten, 1,1 m h, 0,78 m br (NNV-SSÖ) oc h ca 0,15 m tj. Lutar ca 15cg mot VSV. 0 m SSÖ om nr 1 är 2) Slip block, kalksten, 0,...

Bildristning (L1977:1056)

1. Bildsten, sk kiststen av kalksten 1,08 m h, 1,12-1,14 m br. K anterna borthuggna. Hål. Hugget genom stenen då den använts som d opfunds fundament. ...

Bildristning (L1985:8880)

Bildsten, grå kalksten, fyra fragment (sammanfogad 1.05x0.93x0.12m), 0.78x0.74 m och 0.13 m tj, 0.36x0.32 m och 0.1 m tj,0.22x0.17 m och 0.08 m tj sam...

Bildristning (L1976:4052)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1977:8528)

2) Tillägg 85-03-20: Enligt meddelande från Jan Peder Lamm, SHM finns N om sakristian ett bildstensfragment.

Bildristning (L1943:7346)

1) Ristad sten, granit, 1,20 m h, 0,80 m br (Ö-V) och 0,40 m tj. Närmast rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Ristningen vänd mot NÖ. Stenen...

Bildristning (L1975:3315)

Bildsten, kalksten, svampformad, 0,46 m h. Bildstenen är ornerad på båda sidor. På den bäst bevarade sidan syns en stiliserad kantbård med trappstegsm...

Bildristning (L1975:9207)

Bildsten, ca 1,1 m h, i ntill 1,07 m br och 0,12 m tj (VSV-ÖNÖ). Den saknar bildframställning. Den är uppallad av några 0,2-0,9 m st stenar och lutar ...

Bildristning (L1976:2748)

1. Stensättning, rund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Kantkedja 0,1-0,3 m h av 0,4-0, 9 m l stenar. Sydste...

Bildristning (L1977:7069)

Bildstensfragment.

Bildristning (L1977:759)

1) Medeltida gravar. Delvis undersökta och borttagna 1923. Av de 6 gravkistorna bestod en långsida i nr V av 2) en tillhuggen Bil dsten av kalksten, ...

Bildristning (L1943:5862)

Gravfält, 75x50 m (NÖ-SV), bestående av 18 fornlämningar. Dessautgöres av 8 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar,7 rektangulära stensätt...

Bildristning (L1976:7228)

1). Gravsten, kalksten, 1,86 m h, 0,76 m br upptill och 0,64 m b r nedtill samt 15 cm tj. På framsidan är uthugget ett flätat kors , ring och korsfot....

Bildristning (L1976:509)

Bildsten, kalksten, 2,65 m h, 1,6 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) vid b asen och avsmalnande uppåt, samt 0,2 m tj. Stenen är fastkilad me d stenen som är syn...

Bildristning (L1977:9902)

Bildsten, av kalksten 1,70x1 m, (NÖ-SV) 15 cm br vid basen 25 cm . Grovt huggen med bildsidan åt SÖ. Bildsidan försedd nedtill med 3 sliprännor, ca 60...

Bildristning (L1942:1494)

1) Bildsten, granit, 0,85 m h, 0,6-1 m br (Ö-V) och intill 0,5 mtj. En plan yta med ristningen åt N. Inskription: Kors ovan djurfigur. 9,5 m N 15cg V ...

Bildristning (L1977:4918)

1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat la...

Bildristning (L1976:5229)

Bildsten, blind av kalksten, 1,25 m h, bredd vid marken 0,85 m ( Ö 40cg N-V 30cg S) bredd under den rundade överdelen 0,57 m och 0 ,15 m tj. Stenen är...

Bildristning (L2009:5197)

Bildristning, 0,6x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 svärd, 1 solhjul (?) och 1 kors. Svärdet är 11,5 cm l. Solhjulet är 10x10 cm med en grop i mitten. Kor...

Bildristning (L1977:8268)

1) Vid restaurering av kyrkan 1896 återfanns som golv i den nuv arande kyrkan rester av en äldre stavkyrka. De kraftiga och delvi s rikt ornerade ek...

Bildristning (L1976:3924)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L2019:5826)

Bildsten, 1,4 m h, 0,8-1 m br (NÖ-SV), intill 0,25 m tj. Enligt uppgift kontrollerad av Gotlands länsmuseum. Stenen konstaterades då vara utan motiv. ...

Bildristning (L1976:8064)

1) Runinskrift i gravhäll, kalksten, trapetsoid, 1,75x0,70-0,82 m. Runrand längs kanten. I mitten ett utsirat kors. På långhusets S vägg, 2,25 m öve...

Bildristning (L2016:982)

1) Ristad sten, gråsten, 1,5 m l och 0,6 m br. Stenen är inmuradNumret överfört till Husaby-Sjuhundra sn nr 22, se detta RAÄ-nr.i långhusets S sida i ...

Bildristning (L2009:5104)

1) Ornerad sten, grå granit, 0,90 m h, 0,43 m br och 0,37 m tj.På ena sidan runstens ornamentik i låg relief. Stenen står rest ivapenhuset vid N långv...

Bildristning (L2005:2285)

Nr 1) Stenen är 0.68 m l, 0.4 m br på bredaste stället och 0.07 mtj. På stenen finns inristat ett griphuvud. Konturerna numera ifyllda med rött. 16 m ...

Bildristning (L1977:8962)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1975:9274)

Bildsten, kalksten, 2,75 m h, 1,4 m b r och 0,17 m tj. Motiv är bl.a. skepp, i övrigt helt otydligt. Vänd mot N. Flyttade hit från St. Hammars i Lärbr...

Bildristning (L1988:1245)

1) Lösfyndssamling, bestående av:1 kärnyxa2 råämne till flintyxa2 spetsnackiga yxor1 tjocknackig yxa av Lindö-typ1 dito, håleggad1 pilspets med tånge1...

Bildristning (L1976:5448)

Bildsten, överdelen, nr trappsten.

Bildristning (L1975:1358)

Bildstensfragment 2 stycken. (Enl. uppgift från Jan Peder Lamm SHM). Tidigare placerade som golvhällar vid altaret. Enl rapport ATA dnr 2374/92: Bilds...

Bildristning (L1976:2922)

1) Borttagen stensättning enl 1939 års inv. rund 7-8 m diam 0,6 m h. I stensättningens SÖ kant syns en av kalksten murad kantkedj a . Stensättningen b...

Bildristning (L1977:6341)

2) Bildsten påträffad i korgolvet där den kvarligger. Storlek 115x95cm.

Bildristning (L1977:1543)

Fyndplats för bildstensfragment. Bildstensfragment, som förvaras i Norrlanda fornstuga, är 0,32x0,24 m och 0,07 m tj med inristni ngar i båda sidor,...

Bildristning (L1984:331)

1.1 m ovan markytan och 0.5 m V om dörr är:1) Människohuvud, av sten, finkornig kvarts i blandning medsandsten, 0.29 m h och 0.2 m br, står ut ur vägg...

Bildristning (L1943:7288)

Samling av ornamenthuggna stenar: "Kaskader" av sandsten, 17 st,ca 1 m st. Vackra djupt reliefhuggna ornament bestående av, änder, virvlar samt fruktb...

Bildristning (L1976:9376)

Bildsten, 1,83 m h, 0,75 m br vid basen, 0,98 m br i toppen (yxl ik) och 0,53 m tj. Motivet som finns på den mot N vettande sidan, föreställer bl.a tv...

Bildristning (L1977:8941)

1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger...

Bildristning (L1977:4811)

1) Bildsten, kalksten, 1,7 m h, 1 m br (V 30cg N-Ö 30cg S) och 0,3 m tj. Något avsmalnande uppåt med rundad överdel. Övre delen av b ildstenen ca 10...

Bildristning (L1977:8657)

1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger...

Bildristning (L1977:9675)

Bildstenar, fragment, 2 stycken.

Bildristning (L1976:2084)

Bildsten, kalksten, 1,88 m h, ca 0,86 m br (SSV-NNÖ) och ca 0,15 m tj. Stenen saknar bildframställning. Den lutar kraftigt åt NV och är stöttad av någ...

Bildristning (L1977:607)

1) Bildsten, fragment. Vid undersökning 1973 framkom i långhusets NV del: 2) Rester efter ett tidigare kalkbruksgolv, 0.05 m tj lager av hårt packl...

Bildristning (L1976:4921)

Bildstensfragment.

Bildristning (L1976:3923)

1) Vindflöjel, av brons, påträffad vid arbete med kyrkans tornsp ira 1930. Orginalet förvaras på Gotlands fornsal. 1 m Ö om S port alen är 2) Bildst...

Bildristning (L1977:8916)

1) Bildsten, kalksten, 1,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På den mot N vända sidan är i den skrovliga och vittrade ytan möj ligen en skeppsbild....

Bildristning (L1943:6109)

Ornerad sten, nr U 709 i Runverket.

Bildristning (L1977:5616)

1) Bildsten, fyndplats för. I samband med uppodling av änge till åker 1969 hittades en bildsten, 95 cm h och 49 cm br, typ Nylén B. Stenen är bruten...

Bildristning (L1941:6485)

Rest sten, med ristning, kullfallen 1 m h, 1 m br och 0,3 m tj.På ena sidan, ovansidan, djupristning ca 0,5 m l. Under djuret ären triangel inristad. ...

Bildristning (L1984:2736)

1,6 m V och nr 1 är nr; 2) Ristningsfragment, 0,57 x 0,28 m. Drakslinga, imålad. Ristningen vetter utåt.