Blästbrukslämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning).
Blästbrukslämning (L2022:4457)

Slaggförekomst i åkermark. Ett antal slaggklumpar hittade, ca 3-7 cm i diameter. Fastighet Frigärde 1:25.

Blästbrukslämning (L1990:1653)

Järnframställningsplats, ca 40x30 m (N-S), bestående av 1 slaggförekomst. Enstaka slaggstycken påträffades i markytan. Slaggen är tung och av lågtekno...

Blästbrukslämning (L2000:8475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1959:1412)

Järnframställningsplats, tidigare registrerad som en del av boplatsen RAÄ nr Herrestad 416. Vid arkeologisk förundersökning år 2012 konstaterades att ...

Blästbrukslämning (L2000:6652)

Järnframställningsplats? 40x20 m (NV-SÖ), bestående av 1slaggförekomst med blästerugnsslagg. Slaggen är spridd och interiklig.I åkekrn mellan RAÄ 83,8...

Blästbrukslämning (L2000:2877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1990:7455)

Järnframställningsplats, ca 10x6-8 m (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst. I området påträffades ställvis med slagg samt kollager,0,5-6,5 cm tj, under...

Blästbrukslämning (L1948:3964)

Blästbrukslämning, ca 70x20-55 (NÖ-SV) i form av rikligt med slagg. Slaggen har till största delen karaktär av blästslagg, men vissa stycken påminner ...

Blästbrukslämning (L2000:9118)

Slaggförekomst, spridd, begränsning osäker. Under markytan är vidstickprovenstaka slaggstycken 0.05-0.1 m st, mörka, tunga och trögt flutna.

Blästbrukslämning (L1954:4855)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:7059)

1) Slaggvarp 10x8 m och 0,3 m h. Övertorvat fyllning av rotfärgadjord och 0,01-0,1 m st slaggstycken. Slaggen är porös rödbruntill svart och har knott...

Blästbrukslämning (L1990:7545)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Blästbrukslämning (L1955:7522)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp. Slaggvarpen är oregelbunden, närmast rund, 7 m diam och 0,3 m h. Platsen ej besökt 2002, då området...

Blästbrukslämning (L2000:142)

Järnframställningsplats, ca 60x30 m (VNV-ÖNÖ) bestående av 1slaggförekomst. Slagg syns också i bottenslamment och enstakaslaggstycken i åkermark N om ...

Blästbrukslämning (L2001:1069)

Boplats, 160x40 (N-S). På vändplan, på andra ytor, där markslitage har lämnatmarken öppen, i vattnet, på stranden och i strandhaket syns avslagav kvar...

Blästbrukslämning (L2001:3814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:7981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2004:9824)

Slaggförekomst med obestämbar begränsning men med en ungefärlig,genom provstick, utsträckning av ca 12x8 m (ÖNÖ-VSV). Slaggen ärfluten, lågteknisk blä...

Blästbrukslämning (L1951:8210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1953:7422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:2698)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1956:9834)

1) Slaggvarp: 10x9 m, oval form (NÖ-SV) och 0,3 m h. Övertorvat.Smågropig yta. Vid provstick kan iakttagas en fyllning avsotfärgad jord, mindre kolbit...

Blästbrukslämning (L1950:616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:7202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1954:8079)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:9111)

Slaggförekomst, spridd med osäker utsträckning, inlagt område 60x40 m (N-S). Imarkytan enstaka slaggstycken 0.05-0.2 m st, dels mörka, tunga ochtrögt ...

Blästbrukslämning (L1961:7206)

Slaggvarp närmast runt, ca 5 m diam. och 0,4 m h. Övertorvat. Vidprovstick genom torven framkommer rik- ligt med slagg ochkolblandad jord. Slaggen är ...

Blästbrukslämning (L1965:133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1946:4195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:3882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1972:3527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2001:9598)

Slaggförekomst, i åker, synlig med jämn koncentration och spridning i ett 80x40-55 m st område (NV-SÖ), begränsat i NV och SÖ av åkrar i vall. Förekom...

Blästbrukslämning (L2001:9686)

1) Slaggförekomst, observerad inom en rundad yta, 5 m diam och 0.1-0.25 m l, belägenS, V och särskilt N om ett 2x1.5 m (Ö-V) och 0.6 m h block, i N in...

Blästbrukslämning (L1950:4405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1946:8257)

Slaggvarp, runt, 7 m diam och 1 m h. Slaggen är tung, mörk och blåsig. I NNÖ delen är en rund grop, 2 m diam och 0,5 m dj. Varpet har bandats och unda...

Blästbrukslämning (L1946:5320)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:9296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1997:654)

Slaggvarp, närmast runt, 4 m diam och intill 0.4 m h. Fyllningenövertorvad, enstaka slaggklumpar synliga i ytan. Slaggklumparnaär brun-svarta, flutna,...

Blästbrukslämning (L1945:8827)

Slaggvarp, 8 m diam och intill 1 m h. Ingen iakttagbar blästerugn kunde observeras i anslutning till slaggvarpet.

Blästbrukslämning (L1999:1286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:942)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ej begränsninsbar, bestående av glest spriddslagg i åker. De funna slaggstycken...

Blästbrukslämning (L1950:6032)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:6363)

1) Slaggvarp, 18x11 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m h. Övertorvad. Fyllningav rotfärgad mylla och 0,01-0,1 m st slaggstycken. Slaggen ärporös, rödbrun till svar...

Blästbrukslämning (L2000:1331)

Järnframställningsplats, av okänd utsträckning, dock minst 14x4-8m (NÖ-SV) bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarpet är oregelbundet 14x4-8 m (NÖ-SV), bred...

Blästbrukslämning (L1959:7699)

1) Slaggvarp, närmast runt, 10 m diam och 0,2 m h. Slaggen är avmörk typ och förekommer i små stycken. Övertorvad. I Ö delen ären grop, 4x2 m (NV-SÖ) ...

Blästbrukslämning (L1950:3958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:2460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1959:8499)

1) Slaggvarp, runt, 15 m diam och 0,6 m h. Övertorvat. Fyllningav mörk, porös slagg. I V delen är en rund grop, 3 m diam och0,4 m dj. Ytan ojämn. Bevu...

Blästbrukslämning (L1997:2363)

Slaggvarp, halvcirkelformigt, 5 m l. 3 m broch 0.4 m h. Övertorvat. Strax under torvenförekommer större och mindre slaggstycken, imörkfärgad jord. Ome...

Blästbrukslämning (L1999:5963)

Uppgift om blästa, enligt anteckningar av Ewert Åhs belägen vid bäcken på denmarkerade platsen. Ingen slagg kan påträffas, däremot ställvis kraftiga l...

Blästbrukslämning (L1955:683)

1) Inom på fotokartan angivet område skall enligt FrengtReimbertsson, Tombo, finnas ca 5 slaggvarp.

Blästbrukslämning (L1951:781)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1947:4973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:5876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1999:4673)

Järnframställningsplats?, bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 80x50 m st (ÖNÖ-VSV) bestående av mycket enstaka slaggstyckenav en svårbest...

Blästbrukslämning (L1998:1529)

Slaggvarp, U-formad vall, 10x8 m (NNV-SSÖ) st, 2 m br och 0,5 m h . I mitten är en försänkning, 5x4 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj. I vallen är enstaka slag...

Blästbrukslämning (L1956:9831)

1) Slaggvarp, oregelbundet, närmast ovalt, 14x7 m (NV-SÖ) och0,3-0,6 m h. Vid provstick framkom slaggbitar 0,01-0,1 m st,rödbruna, oftast kompakta och...

Blästbrukslämning (L2005:244)

Järnframställningsplats, bestående av 1 Slaggvarp, oregelbundet,8x4 m (SSÖ-NNV) och 0.6 m h. Slaggen är delvis porös menmestadels svart-gråblå fluten....

Blästbrukslämning (L1946:2418)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1936:9057)

Slaggvarp, nu ca 9x5 m (N-S) och 0,2-0,6 m h. I ytan är talrikaslaggstycken, 0,05-0,2 m st, av blåsvart till rostbrun, delsfluten och tät, dels porig,...

Blästbrukslämning (L1958:8175)

1) Slaggvarp, runt, 9 m diam och 0,1-0,3 m h. I ytan ärslaggbitar 0,01-0,5 m st, rödbruna till blåsvarta, porösa ochtämligen lätta. Grop i NÖ delen, 4...

Blästbrukslämning (L2006:5767)

Järnframställningsplats 15x15 m. Bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarpet är oregelbundet, 5x5 m och 1 m h. Beväxt med 4tallar.

Blästbrukslämning (L1953:3796)

Slaggförekomst, ca 40x20 m. En järnsmedja i Sunnertorpa är markerad på Sunnerbokartan 1685.

Blästbrukslämning (L2000:4093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:3351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1946:5722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1961:6200)

1) Slaggvarp, oregelbunden ca 11 m diam. och 0,4 m h. Övertorvadyta. Beväxt med ett 10-tal tallar och granar. Vid provstickframkommer talrika slaggsty...

Blästbrukslämning (L1958:9494)

1) Slaggvarp, ovalt, 8x7 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m h. Övertorvat.Fyllning av sotfärgad jord och 0,01-0,03 m st porösaslaggstycken med knottrig yta och bru...

Blästbrukslämning (L1961:9279)

Slaggförekomst, undersökt och borttagen 1989.

Blästbrukslämning (L1999:1119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1954:8062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2022:4593)

Markägare på Mariedalsvägen 11 har påträffat en fyndplats efter järnhantering bestående av ett dussin bitar slagg från en knytnäves storlek till stor...

Blästbrukslämning (L1957:5750)

1) Slaggvarp 12x9 m (Ö-V) och 0,4-0,6 m h. "Ramformat" ihalvkrets form runt en centralt belägen fördjupning, 8x1 m(NNÖ-SSV) och 0,3-0,4 m dj. Slaggvar...

Blästbrukslämning (L1965:7253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1946:9995)

Järnframställningsplats, bestående av en blästerugn, oval,1.5x1.2 m (NÖ-SV) och 0.6 m dj. Kallmurad av 0.2-0.4 m ststenar. Runt ugnen finns under mark...

Blästbrukslämning (L1997:344)

Slaggvarp,rest av, närmast avlång, ca 14 m l (ÖNÖ-SSÖ), ca 4 m broch 0.6 m h. Till största delen övertorvad. Slaggklumpar ärsynliga ställvis, den stör...

Blästbrukslämning (L1957:8163)

Slaggvarp, ca 15 m diam och 0,2 m h. 0,4-0,7 m st och 0,1-0,3 m st. Slaggen, mörkbrun tillblåsvart, sönderfaller vid slag i ett bredpipigt mönster.Sla...

Blästbrukslämning (L2000:1949)

Blästerugn, oregelbundet kvadratiskt, ca 3x3 m (NÖ-SV) och intill0.8 m h. Byggd av synbarligen 0.3-0.5 m st stenar. I mitten ären grop med oklar begrä...

Blästbrukslämning (L1990:6835)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst, utan synlig anläggning ovan jord. Inom ett ca 2x0,5 m st område (NNÖ-SSV) framkom, ca 0,1 m un...

Blästbrukslämning (L1962:7695)

Slaggförekomst, inom markerat område med en utbredning av ca 40x40m förekommer det sparsamt med 0,25-0,1 m st slaggstycken. Slaggenär tung, mörk, trög...

Blästbrukslämning (L1946:2463)

Slaggförekomst, ca 25 m diam, bestående av talrikt med tungfluten och mörk slagg, 0,02-0,1 m st, svart kolblandad jord och spår av bränd lera. Tidiga...

Blästbrukslämning (L1951:2289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:8953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1999:5999)

Uppgift om blästerugn, se tidigare anteckningar. Vid besök påplatsen kunde ingen blästerugn, slaggvarp eller spridd slaggåterfinnas trots rekognocerin...

Blästbrukslämning (L1999:3479)

Slaggvarp, något oregelbundet , 4-5 m diam och 0.6 m h. Starktövertorvad och övermossad. Under ytlagret framkommer smårostgripna slaggstycken. I ytan ...

Blästbrukslämning (L2000:5149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1991:5058)

Järnframställningsplats, uppgift om, bestående av 1 slaggförekomst, inom ett område av en 50x50 m. Ej besiktningsbart vid rev.tillfället.

Blästbrukslämning (L1999:1769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2006:7835)

Slaggförekomst, inom ett område av ca 40x40 m (Ö-V). På stranden,i strandhaket och i markytan och i markytan ovanför haket ärrikligt med slagg. Slaggs...

Blästbrukslämning (L1962:4825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1965:4309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1996:983)

Slaggförekomst, ca 45x30 m (NV-SÖ), i åker. Enl uppgift avmarkägaren. På angiven plats har funnits rikligt med slagg. Endel slaggstycken, intill 0.7 m...

Blästbrukslämning (L1953:3779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1964:9281)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:4388)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1959:7020)

1) Slaggvarp, runt 6,5 m diam och 0,5 m h. Slaggen är 0,01-0,4 mst, rödbrun, smågropig och ganska tung. 1 av slaggbitarna, 0,4 mst, är bottenskolla. T...

Blästbrukslämning (L1947:6068)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1999:4840)

Slaggförekomst, delundersökt, ca 45x10 m (NV-SÖ). Enligt fornminnesinventeringen har det påträffats spridd slagg i strandhak, strandplan och på den gr...

Blästbrukslämning (L1971:9371)

Slaggvarp 7x3-4 m (NO-SV) och 0,3-0,6 m h. Slagg vid provstick

Blästbrukslämning (L1973:9836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.