Blästbrukslämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning).
Blästbrukslämning (L1957:5636)

1) Slaggvarp 6 m diam och 0,45 m h övertorvat. Fyllning avsotfärgad mylla och 0,01-0,1 m st slaggstycken. Slaggen är porösrödbrun till svart och med k...

Blästbrukslämning (L1959:7283)

1) Slaggvarp, närmast ovalt, 15x8 m (NNV-SSÖ) och intill 0,7 m h. Slaggbitarna är 0,01-0,05 m st, mörkbrun till rödbrun färg,småporiga och ganska lätt...

Blästbrukslämning (L1991:3296)

Järnframställningsplats, ca 18x16 m (NNV-SSÖ), bestående av 1slaggvarp, rest av, och i markytan framkommande slagg och kol.Slaggvarpen, ursprungligen ...

Blästbrukslämning (L2001:9291)

Slaggförekomst, synlig inom en avplanad, rektangulär yta, 20x9 m st (NNV-SSÖ), nu gräsmatta, bestående av enstaka 0.02-0.03 m st bitar lågteknisk sla...

Blästbrukslämning (L1950:872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:3611)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1990:6206)

Järnframställningsplats, ca 100x30-50 m (N-S), bestående av 1slaggförekomst. Denna utgörs av sparsamt med lågteknologiskjärnslagg samt bitar av ugns...

Blästbrukslämning (L1945:9392)

Slaggvarp. Beskrivning saknas. Observerad vid extremt lågvatten.

Blästbrukslämning (L1950:5258)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1981:2407)

Slaggförekomst, ca 20x5-10 m (Ö-V). Inom området och påsjöbottnen förekommer måttligt till talrikt med slagg,huvudsakligen från 1-10 m ut i vattnet. I...

Blästbrukslämning (L1953:3447)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 8 m i diam och0,4 m h. Vid provstick framkom rikligt med slagg. Slaggen var svart, tung och av lågt...

Blästbrukslämning (L2001:9827)

1) Slaggvarp, eller lågt, ovalt, 17x9 m (NV-SÖ) och 0.4-0.5 m h.Övertorvad eller överväxt. Ytan ojämn och smågropig,begränsningen otydlig, främst mot ...

Blästbrukslämning (L1999:1457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2001:3704)

1) Järnframställningsplats, bestående av två slaggförekomster: Slaggförekomst, medobestämbar begränsning ca 60x40 m (Ö-V), bestående av spridd lågtekn...

Blästbrukslämning (L1999:4121)

Spridd slaggförekomst. Inom ett område ungefär 60-30 m finns iskärningar synliga slaggstycken 0.05- 0.25 m st samt kolstybb.slaggen är lätt, blåsig ty...

Blästbrukslämning (L2000:1636)

Blästerugn, kvadratisk, 2.5x2.5 m (N-S) och 0.7 m h. Övermossad.Uppbyggd av 0.3-0.5 m st, delvis hällformade stenar. Utrasad iÖ.Beväxt med en liten gr...

Blästbrukslämning (L1962:2328)

Slaggförekomst. Inom en yta av 20x20 m har i provgropar ochplanteringsgropar iakttagits enstaka slaggstycken. Centralt finnsäven ett sotfärgat lager. ...

Blästbrukslämning (L1961:4968)

Slaggförekomst, med okänd utsträckning. Enligt markägarenförekommer slagg i tämligen riklig omfattning och i stora styckeninom ett begränsat område av...

Tolv apostlar, Blästbrukslämning (L2001:1104)

1) Järnframställningsplats(?), bestående av 1 slaggförekomst, ca15x5 m (NV-SÖ),längs stranden. På denna förekommer måttligt med slagg av äldre typ, mö...

Blästbrukslämning (L2000:8330)

Järnframställningsplats?, bestående av 1 slaggförekomst, ca 40 ml (NNV-SSÖ) i strandkant. Inom detta område påträffades ca 5 slaggstycken, varav 2 ti...

Blästbrukslämning (L2000:2335)

Järnframställningsplats, 40x30 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst. Vid ca tio provstick, framkom starkt sotfärgad jord, bränd sten och tegelfär...

Blästbrukslämning (L1996:377)

Slaggvarp, ca 8x6.5 m st (Ö-V) och 0.1-0.3 m h. Övertorvat. Vidprovstick under torven framkommer 0.02-0.15 m st slaggstycken iden svarta kolblandade j...

Blästbrukslämning (L1958:9222)

1) Slaggvarp ovalt 14x7 m (NÖ-SV) och 0,4 m h. Övertorvat.Fyllning av sotfärgad jord och 0,01-0,3 m st slaggstycken.Slaggen är porös, rödbrun till sva...

Blästbrukslämning (L1950:1285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dasekullen, Blästbrukslämning (L1956:3405)

1) Slaggförekomst i markytan, ca 40 m gmsk, vid foten är en avsotfärgad sand uppbyggd dumphög 25x20 m st (NV-SÖ) och intill 4m h, dvs i nivå med den m...

Blästbrukslämning (L1950:775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:1954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:9239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1973:3059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1996:4413)

Slaggvarp, närmast rund, ca 9 m diam och 0.1-0.4 m h.Begränsningen åt V och NV oklar. Övertorvad. I varpen finns femmindre gropar vilka har blottlagt ...

Blästbrukslämning (L1951:7050)

Slaggförekomst. Utmed en ca 40 m l sträcka (NNV-SSÖ) är talrikt till måttligt medslagg, på strandplanet såväl ovan som under vattenlinjen. Slagg kunde...

Blästbrukslämning (L1964:8794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1990:8919)

Järnframställningsplats?, ca 50x50 m (Ö-V). Inom området måttligt med järnslagg av lågteknisk typ. På platsen finns även en del recent material (tege...

Blästbrukslämning (L1962:5412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:7059)

1) Slaggvarp 10x8 m och 0,3 m h. Övertorvat fyllning av rotfärgadjord och 0,01-0,1 m st slaggstycken. Slaggen är porös rödbruntill svart och har knott...

Blästbrukslämning (L1955:6972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1996:983)

Slaggförekomst, ca 45x30 m (NV-SÖ), i åker. Enl uppgift avmarkägaren. På angiven plats har funnits rikligt med slagg. Endel slaggstycken, intill 0.7 m...

Blästbrukslämning (L2000:25)

1) Järnframställningsplats, av okänd utsträckning, dock ca200x30-50 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggförekomst. Slaggen,som utgörs av blästerugnsslagg...

Blästbrukslämning (L2000:6821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1957:654)

1) Slaggvarp, 11 m diam och 0,6 m h, övermossad med i ytansynligt talrika 0,01-0,1 m st rödbruna slaggstycken. De ärblåsiga och mycket porösa. Beväxt ...

Blästbrukslämning (L2000:3763)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1944:330)

Järnframställningsplats, ca 25x10 m (N-S), bestående av:1) Slaggvarp, 8 m diam och 0.7 m h. Delvis övertorvad. I mittenen grop, 5x2.5 m (NÖ-SV) och 0....

Blästbrukslämning (L1991:5397)

1) Slaggförekomst, 25x20 m (Ö-V), i åker och åbrink. Slaggen ärbrunsvart-svart, tung och trögfluten. Markytan är bitvis mycketsvart och kolhaltig.På å...

Blästbrukslämning (L2007:3299)

Slaggförekomst, inom ett ca 7x20 m st område (NÖ-SV), somövertväras av igenväxande traktorstig (NÖ-SV). Slaggen återfinnsi och omedelbart intill stige...

Blästbrukslämning (L1959:4059)

Järnframställningsugn, inom ett ca 1 m st område påträffades slagg, bränd lera, ugnsrester i markytan. Uppdraget vid relativt kraftig markberedning t...

Blästbrukslämning (L1999:4766)

Järnframställningsplats ? bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 30 m diam, bestående av enstaka slaggstycken intill 0.05 m st.Sannolikt låg...

Blästbrukslämning (L1996:718)

1) Slaggvarp, ca 5 m diam och intill 0.5 m h, fyllningen ärövertorvad. I centrum är en försänkning, ca 1x0.8 m och ca 0.3 mdj.Slaggen är svartbrun, fl...

Blästbrukslämning (L1954:5413)

Slaggförekomst, okänd utsträckning. Mörkbrun, kornig slagg. VidRAÄ:s inventering 1949 fanns slagg i ett odlingsröse.

Blästbrukslämning (L1954:9189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:4632)

1) Slagghög ca 16 m i diam och 0,6 m h. Övertorvad. I ytanbrunsvart slagg. Högen delvis avplanat och förstörd. Beväxt mednågra tallar och björkar, en ...

Blästbrukslämning (L1962:9024)

Slaggförekomst i åkermark. Spritt i åkern förekommer enstakaslaggstycken, 0,01-0,1 m. st. Slaggen är trögt fluten och svarttill blåsvart i färgen.

Blästbrukslämning (L1959:7108)

1) Slaggvarp, ovalt, 8x6 m (N-S) och 0,2-0,5 m. Övertorvad med iytan måttligt med intill 0,2 m st stycken av fluten mörkbunslagg. I SÖ kanten är 2 ca ...

Blästbrukslämning (L1962:358)

Slaggförekomst inom markerat område med en utsträckning av ca 60x20 m (ÖNÖ-VSV) förekommer det sparsamt med 0,01-0,05 m st slaggstycken. Slaggen är tu...

Blästbrukslämning (L2000:2716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1999:102)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggkoncentration, ca60x40 m st (N-S). Koncentration av måttligt med lågtekniskslagg, många med påbränd lera....

Blästbrukslämning (L1997:4285)

1) Slaggförekomst, kulle vid gårdstomt, riklig förekomst avjärnslagg. Bottenskålla 18x17 cm och 5 cm tj. Tung, trögfluten,grå-brunaktig färg.2) Väghål...

Blästbrukslämning (L1998:8212)

Slaggvarp, närmast runt, 10 m diam och 0.6 m h. Övertorvat ochojämn yta. Vid provstick framkommer 0.01-0.10 m st slaggbitar,av lätt brun till blåsvart...

Blästbrukslämning (L1957:4922)

1) Slaggvarp, nu bestående av en ovalt formad vall, 11x7 m st(SO-NV) och 0,1 m h. Övertorvat. Under torven framkommer0,01-0,05 m st slaggstycken, brun...

Blästbrukslämning (L1943:2073)

Slaggförekomst, vid. ark. utredning för en planerad företagsparkpåträffades slaggen. I ytan på några kolonilotter även brändaben påträffades. Slaggför...

Blästbrukslämning (L1950:3509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1990:8932)

Järnframställningsplats, ca 30x30 m (NV-SÖ). Inom området är sparsamt med järnslagg av lågteknisk typ, även enstaka slaggbitar med lerklining (ugnsres...

Blästbrukslämning (L1946:2655)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1964:8893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båthusåkern, Blästbrukslämning (L2000:8680)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1998:8114)

1) Slaggvarp, närmast runt, 4 m diam och 0.2 m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar 0.1-0.3 m st. Vid provstick framkommerslaggbitar, 0.01-0.1 m st,...

Blästbrukslämning (L1956:7190)

1) Slaggvarp: 12x8 m oval form (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m h. Övertorvat och övermossad. Vid provstick kan iakttagas slaggstycken,0,0 1-0,17 m st, vanligen ...

Blästbrukslämning (L2000:3305)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1960:759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1991:5809)

Slaggförekomst, uppgift om. Enligt markägaren skall slagg ha påträffats på åkern tidigare. Vid besiktningen låg åkern i vall. Ingen slagg kunde identi...

Blästbrukslämning (L1950:1666)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1959:7509)

1) Slaggvarp, runt 8 m diam och 0,2 m h. Starkt övertorvat.Fyllning av mörk, porös slagg i små stycken. Begränsningenoklar. Bevuxet med granar, tallar...

Blästbrukslämning (L1973:7607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1987:1345)

1) Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst. Karl Haglund, f.d. markägare, Älvsbergsv. 1, har hittat flera slaggstycken i åkern. Dessa ä...

Blästbrukslämning (L1951:6323)

Järnframställningsplats, ca 25 m diam, bestående av 1 slaggförekomst. Inom området är tämligenriklig förekomst av slagg, 0.03-0.1 m st, grå-brunsvart,...

Blästbrukslämning (L1996:158)

1) Slaggvarp, ca 13x8 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0.5 m h. Övertorvadmed enstaka slaggklumpar i ytan. Slaggen är brunsvart, blåsigoch lite fluten. Varpen ä...

Blästbrukslämning (L2000:401)

1) Järnframställningsplats (?), av okänd utsträckning, dock ca50x5 m (N-S), bestående av 1 slaggförekomst, i vattenbryn därslagg synes förekomma långt...

Blästbrukslämning (L2000:4244)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1946:9980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1964:2561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1956:8806)

1) Slaggvarp, ovalt 12x9 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m h. Övertorvat. Vidprovstick kan iakttagas en fyllning av sotfärgad jord och slagg.Slaggen är 0,01-0,1 m...

Blästbrukslämning (L1960:668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1953:7513)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1965:3176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1990:8930)

Järnframställningsplats, ca 30x30 m (Ö-V). Inom området är ställvis riktligt med järnslagg av lågteknisk typ. Berör även Sövde sn, RAÄ-nr 92:1.

Blästbrukslämning (L1962:1007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1955:6888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:7676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1998:8678)

Slaggvarp, ovalt, 8x5 m (ÖSÖ-VNV) och 0.3 m h. Övertorvad yta.Vid provstick framkommer slaggbitar, 0.01-0.2 m st, lätt,rostbrun till blåsvart, dels kn...

Blästbrukslämning (L1946:2364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:6958)

1) Slaggvarp, närmast runt, 10 m diam och 0,5 m h, skenbart högre. Vid provstick framkom 0,01-0,1 m st slaggbitar, brunsvarta, porös och tämligen lätt...

Blästbrukslämning (L1981:3635)

1) Slaggförekomst, bestående av minst 20 större slaggklumpar,0.2-0.5 m st, och ca 20 smärre slaggstycken, huvuddelenutgörande begränsning av blomrabat...

Blästbrukslämning (L1951:9657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1991:3179)

Slaggförekomst, ca 70x10 m (NNÖ-SSV -- ÖNÖ-VSV). Inom områdetpåträffas i den delvis beväxta åkern måttligt med järnslagg.Slaggen är röd/svart, relativ...

Blästbrukslämning (L1951:6502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1999:884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1974:4955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:5325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:2958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1946:7545)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:8650)

1) Slaggvarp, ca 10 m diam, intill 0,4 m h övertorvat. Ca50 m NV om nr 1 är. 2) Slaggvarp, ca 6 m diam intill 0,3 m h.Täckt av barrförna. Bev...