Boplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där verksamhet under förhistorisk tid efterlämnat föremål, råämnen för bearbetning och/eller avfall.
Boplats (L1951:2312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1966:9946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1970:7078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1989:5557)

Boplats, okänd utbredning. Anläggningar i form av härdar, stolphål och gropar.

Boplats (L1968:7203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2020:11631)

Boplats, med osäker utbredning, med förekomst av fynd i form av en fragmentarisk mikrospånkärna av flinta, ett bearbetat avslag av kvartsit, avslag av...

Boplats (L1947:8475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1978:6490)

Boplats, 60x15 m (NV-SÖ). Fynd av ett fåtal bearbetade flintor, anläggningsspår och sotiga lager. Omedelbart S om boplatsen, i Ö, påträffades en fornl...

Boplats (L1993:2822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1939:6772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1967:5416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1989:1467)

1) Hög, rest av, möjligen 25-30 m diam och 0.3-0.4 m h. Kraftigöverplöjning gör högens diameter och höjd svårbestämbara.Sannolikt anträffades i denna ...

Boplats (L1984:8563)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1948:3790)

Boplats, ca 15 x 7 m (NV-SÖ). Inom området framkom vid provgropsgrävning kvarts, skärvsten och ett nålbryne i sandsten. (RAÄ dnr 326-4835-2009)

Boplats (L1961:593)

Stå-boplats, ca 250x50 m (N-S) för 4 flintavslag av grå flintasam t 2 flintstycken, 20x28 mm st, av närmast vitt material. Ettav dessa är krakelerat o...

Boplats (L1953:4359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2021:8874)

Boplats, ca 60×30 m (NV–SO). I skogsmark bredvid skålgropsförekomst fanns stenpackning, härd och skärvstenssamlingar i grått siltigt kulturlager. I la...

Boplats (L2020:3314)

Boplats, 40x20 m (NV-SÖ). I den plöjda åkern påträffades spridda skärvstenar, brända ben och 1 kvartskärna.

Boplats (L1988:5238)

Boplats (?),ca 200x60-180 m st (VNV-ÖSV). Inom området hittades 2 flintavslag med retusch, 2 keramikskärvor (senmedeltid?).I omgivande åker finns spri...

Boplats (L1989:7304)

1)Boplats, ca 300x250 m (NV-SÖ). I den klent beväxta åkerniakttogs mycket sparsamt med flintavslag, enstaka bearbetade,några eldpåverkade.I området ha...

Boplats (L1941:1445)

1) Skärvstenshög, 11 m diam och intill 1 m h. I ytan skärviga stenar och mörk jord, intill 0,1 m st och enstaka andra stenar, 0,2-0,8 m st. I mitten e...

Boplats (L1996:3684)

Boplats, 50-70x60 m (Ö-V). Inom området påträffades ett mycketstort antal flintavslag, varav ett flertal brända, 4 småkeramikskärvor, spjälkade och ga...

Boplats (L2008:2215)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 35x15 m (NV-SÖ). Inom området påträffades vid särskild utredning etapp 2 år 2010 kulturlager, 1 härd samt 4 gropa...

Boplats (L1988:4184)

Boplats, undersökt och borttaget. Se MHM:6151.

Boplats (L1990:1265)

Boplats utan synlig anläggning, med en utifrån terrängenuppskattad utsträckning av ca 140x90 m (Ö-V). På platsen harpåträffats flinta av Bertil Helges...

Boplats (L1989:3683)

Boplats, ca 40 m l, med spridda flintartefakter och skörbrändsten.

Boplats (L2004:8247)

1. Boplats? Inom ett område av ca 30x30 m påträffades vidförundersökning 1 härdrest och 2 stolphål. Del av boplats?Vid undersökning framkom boplatsanl...

Boplats (L1939:8947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2005:6058)

Boplats, med oklar utsträckning, ca 40x35 m (N-S). På stranden hittades, vid lågvatten, 1 flintavslag, 1 kvartsavslag och 11 skörbrända stenar.

Boplats (L1993:6670)

1)Boplats av stenålderskaraktär, med okänd utsträckning.Inom angivet område, 20x15 m (Ö-V) påträffades framnött iskogsväg skörbränd sten samt två kvar...

Boplats (L1987:1304)

Boplats, ungefärlig utsträckning, 130x80 m (ÖNÖ-VSV). Beståendeav sparsam förekomst av flintavslag, med och utan retuscher,större bearbetadeflintstyck...

Boplats (L1938:8805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1952:1101)

Boplats, ca 15x15 m st. Inom området påträffades 3 avslag och 3 splitter av Krisrianstadflinta.

Boplats (L1956:3917)

1) Boplats 100x 50 m (VNV-OSO): Vid ölandsporjektets inventeringtillvaratog inom markerat område 6 salgna flintor.

Boplats (L1996:4112)

Stenåldersboplats?, med okänd utsträckning. Ungefär vid angivenplats påträffades inventeringen 1920: 2 kärnor, 1 skrapa, 4avslag ("skärvor"), allt av ...

Boplats (L1990:5858)

Boplats utan synlig anläggning, ca 200x150 m (Ö-V). Boplatsenbestår enligt uppgift av Ingvar Jönsson, amatörarkeolog,Hässleholm, av mesolitiskt mate...

Boplats (L2001:9864)

Boplats, av okänd utsträckning, preliminärt avgränsad till 20x10m (NÖ-SV). Vid denna plats har Ragnar Lannerbro påträffatskärvsten samt avslag från re...

Boplats (L2002:1952)

Boplats, med oklar begränsning, men med en ungefärlig utsträckning av 80-90x65-100 m (NV-SÖ). Inom området tillvaratogs 29 kvartsavslag och 13 slagna ...

Boplats (L2014:844)

Boplats, 50x20 m (Ö-V), delundersökt. Inom angivet område påträffades 2 härdar och 1 mindre ansamling av skärvsten. Fynd av ett mindre antal förhistor...

Boplats (L1936:41)

Boplats, 5 x 5 m, inom angivet område hittades rikligt med skävsten och en sänkesten.

Boplats (L1942:3817)

Skärvstenshög, 10 m diam och 0,9 m h. Övertorvad. I SÖ delen tvåjordfasta block, 1,2 resp 2,0 m st. I högens kanter och i åkernomedelbart intill högen...

Boplats (L1989:3552)

Stenåldersboplats med en utsträckning av 80x70 m (N-S) på enflack kulle i en flackt böljande N-sluttning. Inom områdettillvaratogs 1 borr. Vidare iakt...

Boplats (L1936:4199)

Boplats utan synlig anläggning, 30x30 m . Prov med spade visadeskärvsten under torven i blekjordslagret på en yta av, 3x3 m.Troligen spår efter bopl...

Boplats (L2001:2510)

Stenåldersboplats, av okänd utsträckning, dock minst 35x25 m st (NV-SÖ). Inom detta område påträffades:1 bearbetat avslag gråaktig, tät kvarts (A-kvar...

Boplats (L1967:7314)

Boplats, ca 260x145 m (V–Ö). I den öppna åkern har slagen flinta påträffats i äldre tid. Vid arkeologisk utredning 2022 påträffades ingen slagen flint...

Boplats (L1938:2021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1991:7880)

Boplats, ca 110 x 70 m (SV-NÖ). Inom åkern i områdets V delhittades sparsamt med slagen flinta. Bästa boplatsläget kan varapå krönet i NÖ.

Boplats (L1970:8237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1941:4183)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1991:9250)

1) Boplats, ca 350x100-180 m (NNV-SSÖ). I området har påträffatsmåttligt till ställvis rikligt med avslag och bitar av slagenflinta, rikligast i NÖ de...

Boplats (L1936:5358)

Boplats utan synlig anläggning, inom ett begränsat område gjordesfynd bestående av 1) Spån av flinta fläckig ljusgrå tillmörkgrå och brun 125 mm l...

Boplats (L1967:6854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1948:4016)

Boplats, ca 6 x 6 m. Inom området framkom vid provgropsgrävning brända ben, skärvsten och en pilspets i skiffer. (RAÄ dnr 326-317-2010).

Boplats (L1955:6114)

Boplats, ca 20 m diam, bestående av 22 avslag och kärnor av kvarts och flinta. (RAÄ dnr 3.4.2-2569-2017)

Boplats (L1938:2467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:4233)

Boplats, 50x30 m (Ö-V). Inom området iakttogs 1 övrig kärna, 1 redskapsliknande stycke slagen flinta, enstaka avslag samt 2 skörbrända stenar. Området...

Boplats (L1982:5618)

Boplats, osäker utbredning, ca 50x50 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i ett provschakt fynd av bearbetad kvarts. Begränsas i S av flack sänka. I ...

Boplats (L1998:9588)

Stenåldersboplats, oklar utsträckning, ca 100x70 m (NÖ-SV)utefter strandkant. Vid inventeringstillfället 1983 gjordes ingafynd på angiven plats. Enl. ...

Boplats (L1988:605)

Stenåldersboplats, ca 140x100 m (N-S). I området sparsamt medflintavslag.

Boplats (L1988:3007)

Stenåldersboplats, ca 160x120 m (Ö-V). Inom området påträffadesenstaka flintavslag. 1 yxfragment med slipytor tillvaratogs.

Boplats (L2014:6315)

1) Älvkvarnsförekomst, i fast häll 1x0,2 m (NV-SÖ) bestående av 5älvkvarnar.Dessa är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ca 5 m SÖ om nr1 är 2) Stå-boplats? ...

Boplats (L1986:3335)

Boplats, okänd utsträckning. Inom ett ca 170 x 60 m (NÖ - SV) st område upphittades 2 slipade yxfragment, 2 flintknivar, bränd flinta samt ett 50-tal ...

Boplats (L1946:6843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1947:3626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1938:6754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1994:7693)

1)Boplatsvall, oval, 12x8 m (NNV-SSÖ). Vallen är 2.5-3.5 m br och0.1 m h. Innanför vallen är en fördjupning, oval, 5x3 m(NNV-SSÖ) och 0.15 m dj. Beväx...

Boplats (L1946:251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1981:4681)

Härd, ca 1x0.6 m st. Fyllning av skärviga stenar, sotigt grus ochträkol. Härden fortsätter utanför utredningsområdet. Påträffadesvid utredning, 2000.

Boplats (L1987:9972)

Boplats, ca 50x5 m (NÖ-SV), delundersökt. Vid arkeologisk förundersökning år 1997 påträffades 1 härd, ca 1,5 m diam; 3 stolphål, ca 0,3-0,4 m diam och...

Boplats (L1989:8699)

Boplats, ungefärlig utsträckning, 250x140 m (ÖNÖ-VSV). Jämntspridd förekomst av flintavslag med och utan retuscher,flintkärnor samt enstaka yxämnen av...

Boplats (L1946:76)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2006:9875)

Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning, inom det 40x20m st (Ö-V) området påträffades på strandbrinken ett 5-talkvartsavslag.

Boplats (L1982:8148)

Boplats, osäker utbredning, ca 180X55 m (NNV-SSÖ). Inom angivet området har olika fynd av stenartefakter påträffas. Bestående av skafthålsyxor, trindy...

Boplats (L1937:3247)

Boplats, utsträckning ca 40 m längs stranden. Över hela strandplanet samt vid provgropar uppe i strandhaket är sparsamma förekomster av skärvsten. Dn...

Boplats (L1960:1331)

Boplats, ca 185x60 m (NNÖ-SSV), undersökt och bortagen av Göteborgs Arkeologiska museum. dnr 8497/73.

Boplats (L1969:4684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1983:7275)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1936:582)

Boplats med okänd utsträckning. Inom angivet område 30 x 3 m (VNV-OSO) påträffades i markskador intill båtplats samt i strandkant enstaka till måttlig...

Boplats (L1970:6655)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1991:4962)

Boplats,ca 160x50-80 m (N-S). I den öppna åkerytan iakttogs 2avsag av flinta samt enstaka bearbetade flintbitar.

Boplats (L1990:4816)

1) Boplats, 750x430 m (NÖ-SV). Området har fosfatkarterats av Johan Callmer och uppvisar förhöjda värden. I områdets SÖ del påträffades 1 plattformskä...

Boplats (L2001:4410)

Boplats, ca 25 m diam. På detta område, vilket nu utgör potatisåker, harmarkägarna, Hams Erik och Ulla Danielsson, påträffat avslag och artefakter av ...

Boplats (L1966:125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1981:5495)

1) Boplats, ca 40x40 m (Ö-V), bestående av stolphål ochkvartsavslag.30 m SV om nr 1 är:2) Boplats, (?), ca 140x70 m, bestående av härd och stolphål. I...

Boplats (L1987:1918)

Boplats av okänd utsträckning. Ett 30-tal flintavslag hittades iS profilen av åsen, där vägen skär rakt igenom denna. Det öppnaschaktet är ca 1 m l (V...

Boplats (L1945:712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:9027)

Stenåldersboplats, ca 120x100 m (Ö-V). Inom markerat områdeiakttogs måttligt med slagen flinta samt enstaka skörbrändastenar. Vid besiktningstillfälle...

Boplats (L1944:8876)

Skärvstensförekomst i stig (NV-SÖ) inom en yta av ca 3x1 m (NV-SÖ). Stigen har eroderats och nötts ner till 0,15 m:s dj. I stigenoch i torvkanten i NÖ...

Boplats (L1993:6648)

1)Härd, oval, 2x1.4 m (NÖ-SV) och 0.1 m h, bestående av ikanten ca tolv synliga stenar, 0.2-0.3 m st. Innanför kantenär en stenpackning. Ur centrum av...

Boplats (L1990:4425)

1) Boplats, ca 50x40 m (NV-SÖ). Inom området hottades enstakaskrapor, avslag och slagna stycken av flinta.100 m SSV om nr 1 är:2) Boplats, ca 70x70 m ...

Boplats (L1991:4707)

Boplats, ca 90x50 m (Ö-V). Vid besiktningstillfället påträffades1 spån, 2 flintavslag och enstaka flintavfall.

Boplats (L1938:9318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1966:8931)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1946:4042)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1944:9164)

Boplatsområde, okänd utsträckning inom området påträffadesspridda förekomster av bränd lera och kol. Vid tidigaresökschaktning framkom en härdbotten.

Boplats (L1969:2154)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1946:5898)

Numret är överfört från Hede sn nr 13, se detta RAÄ-nr.

Boplats (L2005:6292)

Boplats med oklar utsträckning, dock minst ca 25 x 20 meter (NV-SÖ). I utredningsschakten påträffades kulturlager som innehöll en knacksten, ett flint...

Boplats (L2007:5752)

Stenåldersboplats, utan känd begränsning men med en ungefärligutsträckning av 60x50 m (N-S), belägna på en mindremoränförhöjning på udde i insjö, omgi...

Boplats (L2018:803)

Boplats, inom en yta av 450x160-290 m (VNV-OSO), påträffades 35 st avslag och övrigt slagna bitar av sydskandinavisk flinta, kristianstadflinta, porf...