Boplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där verksamhet under förhistorisk tid efterlämnat föremål, råämnen för bearbetning och/eller avfall.
Boplats (L1946:7842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1968:7781)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1947:2182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1996:4008)

Stenåldersboplats, svag SV-sluttning i skogsmark. På platsenfinns en grusbelagd skogsväg. Vid Gbg inv fanns här endast enskogsstig och på en sträcka a...

Boplats (L1990:3128)

Boplats?, ca 250x100 m (NÖ-SV). Beväxt vid inv.tillfället. Ur ettpar mullvadshögar tillvaratogs 1 spånfragment av flinta och 1 avslag? av kvartsit med...

Boplats (L1969:271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2000:974)

1) Boplats, av okänd utsträckning, dock ca 20x15 m (Ö-V). Inomdetta område har material från järnålder och/eller tidigmedeltid påträffats.40 m S om 1 ...

Boplats (L2006:8008)

Stenåldersboplats, inom markerat område 50x40 m (V-Ö) förekommerdet måttligt med skörbränd sten och svagt mörkfärgad jord. Inomboplatsområdet har en t...

Boplats (L1968:4976)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2008:7637)

Boplats, ca 20x13 m (Ö-V), bestående av ett redskap i flinta, möjligen en kniv, samt fynd av kvarts och bergart. Framkom vid särskild utredning år 201...

Boplats (L1969:295)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1993:6672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1970:5895)

Boplats (?), okänd utsträckning, bestående av slagen flinta ilitet potatisland. Osäkert om materialet är in situ ellerditfört med fyllnadsjord.

Boplats (L1988:2698)

Stenåldersboplats, ca 140x100 m (Ö-V). Inom området påträffades 1flintkärna, 2 fragmentariska flintspån samt ett 10-talflintavslag. Huvuddelen av mate...

Boplats (L2021:2614)

består av en eller flera härdar samt, hittills, två fynd av bearbetad kvarts (en kärna och ett avslag).

Boplats (L2006:6634)

Boplats, med oklar utsträckning, ca 50x45 m (NNÖ-SSV). På strandenpåträffades, ett fåtal skärbrända stenar. Tidigare har Börje Jonassonfunnit, en hjär...

Boplats (L1938:4286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1993:4659)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplats (L1953:1673)

Boplats utan synlig anläggning, ca 75x30 m (N-S). Inom området påträffades på strandplanet samt ierosionshak 1 spånfragment av flinta, 1 avslagskärna ...

Boplats (L1946:9990)

Skärvstensförekomst, med ungefärlig utsträckning av ca 20x5m(NNV-SSÖ) vid besiktning i samband med E2-rev kunde konstateraspå strandplanet en måttlig ...

Boplats (L1993:6597)

Boplats utan synlig anläggning, osäker utsträckning påSSÖ-sluttande moränterrass. Inom angivet område, 10x10 m (ÖNÖ-VSV) påträffades längsefter skogsb...

Boplats (L2015:3217)

Boplats?, ca 130 x 40 m (NNO-SSV). Inom området framkom vid utredningsgrävning skärvsten, 1 stolphål och 1 keramikfragment.

Boplats (L1946:6944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1981:2839)

Boplatsområde okänd utsträckning, bestående av 1 härd, 0.4 m diamfylld med sot, kol och skärvsten.

Boplats (L1993:233)

Boplats av stenålderskaraktär, med okänd utsträckning, påsan-dig älvstrand. Inom angivet område, 10x30 m (VNV-ÖSÖ),iakttogs1 kvartsavslag och ett tiot...

Boplats (L1977:9526)

Stenåldersboplats? ungefär vid den med X markerade platsen hitta des ett flintavslag och i den sandiga åkerjorden i omgivningen fi nns spridda skörbrä...

Boplats (L1947:6803)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:8341)

Kulturlager?, 11 m l (NNV-SSÖ) och 0,15-0,2 m tj, bestående av ett brandlager, intill 0,05 m tj, omedelbart under steril grusig mark. Under brandlagre...

Boplats (L1938:3475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1988:846)

1) Hög, rest av, ca 20-25 m diam och intill 0.5 m h. Överodlad.Ligger i krönläge på kanten till N-sluttning.Markerad på Lantmäterikarta från 1718, "Hö...

Boplats (L1955:6221)

Boplats, 15 m diam, bestående av 1 tunnackig grönstensyxa och ett 10-tal avslag och kärnor av kvarts och flinta. (RAÄ dnr 3.4.2-2606-2017)

Boplats (L1969:2365)

Boplats med oklar begränsning, ungefärlig utsträckning 80 x 80 meter (N-S). Inom området har vid 1990 års revideringsinventering påträfftst ett 10-tal...

Boplats (L2011:2442)

Stenåldersboplats, med obestämbar begränsning men med en ungefärlig utsträckning av ca 70x50 m (NV-SÖ) enligt tidigare uppgifter.Området begränsas top...

Boplats (L1937:2401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1937:2922)

Boplats, delvis undersökt, ca 70 m l, längs stranden. Fynd av 1 skifferkniv, 1 yxämne, 3 skrapor av kvartsit och 406 kärnor, spån och avslag. Dnr 4...

Boplats (L1970:4276)

Boplats, ca 110x40 m (VNV-ÖSÖ). Vid inventering påträffades 1kärna och ca 30 avslag, allt av flinta. I åker ÖSÖ om detmarkerade området iaktogs något ...

Boplats (L1990:4201)

1) Boplats, ca 160x100 m (ÖNÖ-VSV). I området påträffadessparsamt med flintavslag.ca 40 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Boplats, ca 100x80 m (N-S). I området påtr...

Boplats (L1989:2862)

1) Boplatsområde, 80x60 m (NV-SÖ). I området ytterst fåflintavslag. 1 fragment med slipspår tillvaratogs.

Boplats (L1999:4891)

Stenåldersboplats? (Uppgift från Ragnar Lannerbro) av okänd utsträckning och medej angivna indikationer.

Boplats (L1989:6076)

Boplats?, ca 350x50-125 m (Ö-V). I ett upptrampat markparti invidett stenblock i områdets V del iakttogs 1 flintspånfragment, i Ödelen ett par skörbrä...

Boplats (L1967:4277)

Boplats, ca 50x40 m (NV-SÖ). I området påträffades ett 15-tal bitar slagen flinta, varav 1 borr, ett par avslag och några svallade.

Boplats (L2017:3203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1988:7977)

Boplats?, ca 70 x 40 m (N-S) med förekomst av enstakaflintavslag. Inga retuscherade flintor påträffades vidbesiktningen.

Boplats (L2019:3990)

Boplats, inom en yta av 95x65 (NNÖ-SSV) meter påträffades 1 knacksten, 3 kärnor, 12 avslag av flinta och 1 avslag av kvarts. Fynden påträffades i pl...

Boplats (L1964:4512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1967:6575)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2013:2261)

Kulturlager innehållande bränd sten, keramik och klining som kommit i dagen i samband med anläggning av golfbanan.

Boplats (L1968:1072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1946:8839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1938:6236)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1968:3019)

Boplats ungefärlig utsträckning av 120 x 60-90 m (NO-SV). Inom området har relativt rikligt med bearbetad flinta varav ett par skrapor, kärnfragment, ...

Boplats (L1993:5398)

Skärvstensförekomst. Inom angivet område, 40x5 m (NV-SÖ)är en sparsam skärvstensförekomst. Stenarna förekommersporadiskt i vägbanan.

Boplats (L1935:4876)

Skärvstensförekomst. Inom en ca 15m l vägsträcka är tämligenrikligt med skörbränd sten, speciellt på vägens S sida, i diket.

Boplats (L1993:3985)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1955:5646)

Boplats, ca 60x30 m (NÖ-SV). Vid arkeologisk förundersökning 2014 framkom opåverkade kulturlager, 1 kokgrop, 1 härd, 1 stolphål och rikligt med fynd a...

Boplats (L1946:543)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1996:1904)

Boplats, oklar utsträckning, ca 70x50 m(NNÖ-SSV), delundersökt. Inom ytan påträffades härdar, härdgropar, kokgropar, rest av fossil åker samt fynd av ...

Boplats (L1991:6564)

Boplats, okänd utsträckning, delvis undersökt. Vid x på fotokartan har påträffats 3 härdar, av vilka har undersökt. Den var belägenca 20 cm under mark...

Boplats (L1969:9717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1947:3498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1997:7488)

Stenåldersboplats. Inom ett område av ca 80x140 m (N-S)påträffades rikligt med flintavslag och spån, varav ett 15-talavslag och ett 15-tal spån tillva...

Boplats (L1955:1366)

1) Kulturlager, 0,25m dj, kraftigt sotigt, innehöll rikligt medkokslagg. Påträffad vid förundersökning 2002 (Dnr 321-3369-2002).

Boplats (L1946:349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:9244)

Boplats, 230x200 m (N-S). Inom området sparsam-måttlig förekomstav bearbetad flinta. På platsen tillvaratogs vid inv. 1985 1kärna, 1 skrapa, 1 borr, 1...

Boplats (L1990:9595)

Boplats, (?), ca 200x150 m (NV-SÖ). I den nysådda åkerytan iområdets NV del iakttogs 1 flintavslag av ljusgråkvalitetsflinta, ca 5 cm, med kantretusch...

Boplats (L1969:3)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1947:272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1937:7178)

Boplats?, ca 3 x 3 m (NÖ-SV). I stranden är ett fåtal skärvstenar.

Boplats (L1968:3854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2000:2239)

Kulturlager, av okänd utsträckning. Delundersökt. Inför utvidgning avkalkbruksområdet företog Dalarnas museum en mindre undersökning, varvid framkom e...

Boplats (L1989:2800)

Boplats, ca 320x230 m (NÖ-SV), delundersökt. Inom ytan i en åker iakttogs sparsamt med flintavslag, varav ett med bearbetad kant. I ett potatisland i ...

Boplats (L1968:4915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1959:6404)

1) Boplats utan synlig anläggning med en ungefärlig utsträckningav ca 320x80 m (NNO-SSV). Topografisk begränsning är i V äldrestrandhak och i N svagt ...

Boplats (L1959:8480)

1) Boplats 90x60 m (O-V). Vid Ölandsprojektets inventeringtillvaratogs inom markerat område 7 fynd, 7 slagna flintor.

Boplats (L1956:2664)

Boplats. 90 x 20 m (N-S), enligt markering 100 x 30 (tillägg99.11.22 M.J.).Vid Ölandsprojektets inventering tillvaratogs inom det markeradeområdet 5 s...

Boplats (L2011:8454)

Älvkvarnsförekomst, 1,5x0,5 m (NV-SÖ) bestående av 8 älvkvarnar,4-8 cm diam och 0,25-1,5 cm dj. Ett par älvkvarnar är mycket grunda. I förekomstens mi...

Boplats (L1945:771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1991:4215)

Boplats, ca 50x40 m (NNV-SSÖ), ungefärlig utsträckning. Inom området har markägaren påträffat 1 slipad flintyxa, 1 flintskrapa samtflera flintavslag o...

Boplats (L1969:9877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1968:6523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:1418)

Boplats utan synlig anläggning?, med en ungefärlig utsträckningav 150x110 m (NNV-SSÖ). Vid besiktning påträffades tvåflintavslag och ett 10-tal flin...

Boplats (L1989:8419)

Stenåldersboplats (?), ca 40x40 m. Inom området påträffadesenstaka flintavslag. 2 flintavslag och 1 eldpåverkad flintatillvaratogs.

Boplats (L1993:2586)

Skärvstensförekomst, inom angivet område, efter ca 10 m lsträckning är måttligt med skärviga och skörbrända stenar.Stenarna syntes och kunde sondas fr...

Boplats (L2016:8849)

Boplats, 41 x 33 m i storlek, N-S. Vid schaktningsövervakning 2020 påträffades 1 härd, ca 0,9 x 0,35 m. Fyllning av kol och skörbränd sten. Härden 14...

Boplats (L1996:1532)

Stenåldersboplats?Vid besiktning av öppen åker kunde inget boplatsindikerandematerial påträffats. Därmot har man vid tidigare dikningsarbetepåträffat ...

Boplats (L1935:6647)

Boplats, ca 630x20-95 m (Ö-V). Inom området konstaterades ställvis koncentrationer av skörbränd sten samt spridda stycken av slagen kvarts. I områdets...

Boplats (L1989:6868)

Boplats, okänd utsträckning. Inom område ca 70 m diam påträffadesvid arkeologisk utredning stolphål, av vilka en del ingår i entydlig huskonstruktion,...

Boplats (L1946:9516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1948:9562)

Boplats, 12 m l (N-S) med okänd bredd, belagd genom ett par små skärvstensansamlingar och även spridda skärvstenar på strandremsan. Timmer ligger i s...

Boplats (L1990:7667)

Boplats, ca 95x50 m (NNV-SSÖ). Inom området hittades spriddslagen flinta, varav sju har svagt antydda spetsar.

Boplats (L2008:7452)

Boplats, osäker utbredning, ca 10 m l (N-S), bestående av en skärvstenspackning, en stenrad, en kokgrop, en härd och en ränna. Skärvstenspackningen va...

Boplats (L1994:4972)

1) Skärvstensförekomst, oklar begränsning, på sandigaterassbildningar, begränsade av täkt i SV. Inom angivet område, 70x10m (NV-SÖ) påträffades i fram...

Boplats (L1991:2211)

Boplats, ca 650x150-200 m (NV-SÖ). I området påträffades sparsamtmed flintavslag. Vissa koncentrationer av flintavslag inomområdet. 1 skrapa av spånbl...

Boplats (L1962:2936)

Stenåldersboplats, med okänd utsträckning. Inom det streckade området harpå 30-40-talen påträffats: två flintskäror, ca fem skrapor, tre skivskrapor, ...

Boplats (L1983:8344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1967:2853)

Boplats utan synlig anläggning och med oklar begränsning. Ytan ärjämnt avbetad och en 4-5 m br avsats har bildats vid foten av berget.

Boplats (L1969:237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1991:9220)

Boplats, ca 120x100 m (Ö-V). I området påträffades måttligt med flintavslag.

Boplats (L1947:3708)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1988:6027)

Sten-/bronsåldersboplats, med en utsträckning av 220x90 m (Ö-V).Inventerad 1982 varvid påträffades 1 flintfragment med slipadyta, 1 fragment av flintd...