Boplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där verksamhet under förhistorisk tid efterlämnat föremål, råämnen för bearbetning och/eller avfall.
Boplats (L1936:7676)

Boplats utan synlig anläggning, av okänd utsträckning. Inom angivet område, 95 x 15-20 m (ÖNÖ-VSV) är måttligt med skärvstenar, 40-t avslag i hällefli...

Boplats (L1941:949)

Boplats, ca 104x36 m (NÖ-SV). Mellanneolitisk datering.

Boplats (L1971:822)

Boplats, okänd utsträckning, undersökt och borttagen. Inom angivet område, ca 90x2 m (SV-NÖ) enligt schaktplan i rapport, påträffades i samband med ar...

Boplats (L1992:1913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1970:7595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1937:5116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:9944)

Stenåldersboplats, ca 240x170 m (N-S). Vid besiktningen framkommåttligt, bitvis rikligt, med flintavslag. Fynd bl a:5 skrapor1 skivborr1 yxförarbete t...

Boplats (L1988:8413)

Boplats, ungefärlig utsträckning 70x70 m (N-S), bestående avsparsam-måttlig förekomst av flintavslag, med och utanretuscher, flintspån, flintämnen, sa...

Boplats (L1996:124)

Boplats, inom området ca 70x40 m (NNV-SSÖ) omlagrade mesolitiskaboplatslämningar med avslag, spån och kärnor av flinta.Vid undersökning 1994 berördes ...

Boplats (L2020:11738)

Bo- eller tillverkningsplats, med osäker utbredning, med förekomst av avslag av kvarts samt förmodad förekomst av skörbränd sten. 4 avslag av kvarts t...

Boplats (L1956:3958)

1) Stenåldersboplats Med en obestämbar begränsning men med enungefärlig utsträckning av ca 380x40 m. Topografisk begränsningutgörs i Ö av strandvall ...

Boplats (L1994:3295)

1. Härd, rekt, 1.0x0.6 m, (NÖ-SV), 0.05 m hög med tiotaletsynliga stenar, 0.05-0.15 m stora. Härden är stenfylld. I övrigt ärhärden övertorvad.2. I an...

Boplats (L1947:8977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1969:604)

Boplats, delundersökt, ca 165x20-80 m (NNÖ-SSV). Dalen går på båda sidor in i bergsryggarna med flera svagt sluttande gipar. Dalens N del täcks av en ...

Boplats (L1968:6799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1989:8534)

Stenåldersboplats, ca 120x120 m.Inom området enstaka förekomst avbearbetad flinta. På platsen tillvaratogs vid inv. 1987 ettslipfragment samt fyra fli...

Boplats (L1991:8850)

Boplats utan synlig anläggning (?), ca 160 x 100 m (Ö-V). Inom området förekommer sparsamt med slagen (?) flinta. Tveksamt fyndmaterial.

Boplats (L1966:3725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2002:3180)

Boplats, med oklar begränsning, men med en ungefärlig utsträckning av 160x30 m (huvudriktning N-S). Inom området tillvaratogs 10 kvartsavslag, 26 slag...

Boplats (L1946:3658)

Boplats, ca 160x5-10 m (VNV-ÖSÖ) . I VNV delen påträffades måttligt med skärvsten i erosionshak och markskador intill stig. I mellersta och ÖSÖ delen ...

Boplats (L1959:7116)

1) Stenåldersboplats 35x35 m, osäker utbredning. Enligt tidigareanteckningar har inom det inprickade området tillvaratagits 1knacksten samt 5 flintavs...

Boplats (L1947:6725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1982:8237)

Boplats, ca 75x45 m (N-S). En anläggning i form av rester av en härd syntes i nysläntad vägkant i SV. I markberedningsfåror påträffades fynd i form av...

Boplats (L1991:3142)

Boplats, ca 70x60 (N-S). I området framkom 1 spån, 1 borr, 7avslag och 2 bitar bearbetad flinta av senontyp. Vidare framkomenstaka bitar bearbetad Kri...

Boplats (L1989:4814)

Stenåldersboplats 50x30 m (NÖ-SV) belägen på krön av markantmoränhöjd. På boplatsen iakttogs ett 20-tal flintor av vilkaföljande tillvaratogs: 2 spån,...

Boplats (L1970:4883)

Boplats, ca 40X30 m (N-S). Platsen har inga topografiskt givna gränser. Vid besiktning kunde pga gräsväxtlighet inte någon flinta iakttas. Tidigare ha...

Boplats (L1969:9507)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1997:2076)

Boplats, ca 95x30-55 m (NNÖ-SSV). Inom området har hittats 12avslag, 1 avslag med retusch, 1 stycke med tillhuggning, 1 övrigflinta (slagen), 1 kort s...

Boplats (L1988:8648)

Boplats, 370x100 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i sökschakt, vid särskild utredning år 2002, 209 anläggningar inom tre större sammanhängande om...

Boplats (L1946:7399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1969:4082)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2012:3244)

Stenåldersboplats, med obestämbar begränsning men med en ungefärlig utsträckning av 100x60-90 m 360cg-160cg). Utsträckningen gjord efter föremålens fy...

Boplats (L1969:4136)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1961:2205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1982:5196)

Boplats, ej avgränsad. I samband med sökschaktningen vid särskild utredning år 2009 påträffades en ansamling med fragmenterad och hårdbränd lerklinin...

Boplats (L1958:3787)

1) Boplats 210-120-160 m (Ö-V). Vid Ölandsprojektets inventeringtillvaratogs inom markerat område 28 slagna flintor, varav 2slipade avslag och 1 slipa...

Boplats (L1990:7037)

Boplats, ca 60x30 m (NV-SÖ). I området har påträffats 1 skrapa(?)med bruksretuscher samt några avslag av sydskånsk flinta och Kristianstadsflinta. Fyn...

Boplats (L1969:5045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1993:6722)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplats (L2006:6241)

Boplats, med oklar utsträckning, ca 220x30 m (NNV-SSÖ). Inom detmarkerade området har man tidigare funnit 2 flintavslag, 1 skafthålyxaoch 1 lihultyxa,...

Boplats (L2012:7985)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1988:6517)

Boplats, av okänd utsträckning, dock minst ca 45x30 m (N-S). Inomdetta område påträffades vid dykningar (provundersökningar) 102flintor. Boplatsen kan...

Boplats (L2022:9768)

Boplats, 32x23 m (NNÖ-SSV). På strandplanet observerades måttligt med skärvsten. I den centrala delen påträffades 6 avslag av randig kvartsit.

Boplats (L1969:4625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1986:8813)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 38x15 m (Ö-V) och 15x7 m (NÖ-SV), bestående av boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar. Fyndmateri...

Boplats (L1994:7351)

Boplats, delundersökt. Inom ett ca 65x45 m (NÖ-SV) stort område påträffades, vid arkeologisk förundersökning år 2004, skärvsten i dumphög, spridd skär...

Boplats (L1993:7325)

Boplats av stenålderskaraktär, oklar begränsning påterrassbildning begränsad i NV-SV av myrmark samt brant,stenig bergssluttning i Ö. Inom angivet omr...

Boplats (L2020:2394)

Boplats, 50x45 m (NV-SO). I markberedningsgropar påträffades 2 kvartskärnor, 1 kvartsavslag, skärvsten och 1 grönstensavslag. Västernorrlands museums...

Boplats (L1938:1236)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1991:8785)

Boplats utan synlig anläggning, ca 100x65 m (NNV-SSÖ). Inomangivet område påträffades i markytan sparsamt med slagen flinta.Enligt uppgift skall på pl...

Boplats (L1938:366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1937:5746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1975:8448)

Boplats, ca 40x14 m (N-S), bestående av 2 härdar, 3 stolphål och 1 nedgrävning. Härd, botten av, rektangulär, 0,9x0,7 och 0,09 m dj, fyllning av sva...

Boplats (L1944:9172)

Boplats i åkermark, Tydlig boplatsplattå 250 x 150 m, 0.5 m tjkulturlager med skärvsten, keramik, flinta och obrända ben, påoch längs kanten av boplat...

Boplats (L1989:9978)

Stenåldersboplats, ca 160x140 m (N-S). I området sparsamt medflintavslag.

Boplats (L1939:9308)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1946:6391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1947:2136)

Stenåldersboplats med en sannolik utsträckning av minst 30x20 m (NV-SÖ), Skärvstenen ligger synlig i sparsam mängd där marken hyvlats av i samband med...

Boplats (L1994:2286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1960:2268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:3826)

Boplats, ca 60x50 m (NÖ-SV). Fynd, se raä 90.Ett par flintblock och skörbrända stenar är lagda i ett trädgårdsparti.Goda lägen även utmed sluttningen ...

Boplats (L1988:7978)

Boplats, 80 x 60 - 70 m (Ö-V) med sparsam förekomst avflintavslag. Vid besiktningen påträffades en blockskrapa och ettmineraliserat fossil med skrapeg...

Boplats (L1938:8075)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1990:2452)

Boplats utan synlig anläggning?, ca 110x30 m (NNÖ-SSV). Inomområdet förekommer enstaka bitar slagen flinta.

Boplats (L1987:900)

Boplats?, ca 200x100m (VNV-ÖSÖ). I de klent beväxta åkerytorna iakttogsett fåtal spridda flint- och kvartsavslag samt skörbrända stenar.

Boplats (L1955:1904)

Boplats, 10-70x40-60 m (NNÖ-SSV). I området har påträffats ett 10-tal avslag av flinta och kvarts.

Boplats (L1999:1292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1946:4044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1950:7086)

Boplats bestående av ett ca 0,15-02 meter tjockt rödaktigt kulturlager innehållande keramik och brända ben. Boplatsen påträffad vid inventering åren 1...

Boplats (L1968:948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2020:4484)

Boplats, ca 15x15 m. Inom boplatsen påträffades på stranden, 1 bränt avslag av flinta, 1 avslag av hälleflinta, 1 mikrospån av kambrisk flinta, 10 avs...

Boplats (L1937:457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1989:9583)

Boplats, ca 200x125 m (NÖ-SV). I den nysådda markytan iakttogstämligen sparsamt med flintavslag, ett med slipyta, ett bränt,ett par kvartsavslag samt ...

Boplats (L1966:538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2007:1498)

Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning, 30x20 m (V-Ö).En låg Ö kraftig svallad (tidvis överdämd?). Större stenar ochgrus i strandkanten, på...

Boplats (L1937:1960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1937:2746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2012:131)

Boplats, ca 10x45 m st. Inom inprickad yta har ett större antal fynd, framför allt knackstenar och löpare insamlats, men även förekomst av kulturlager...

Boplats (L1954:4225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L2017:3093)

Boplats, 40x80 m (N-S) st område med boplatsindikationer i form av sot, kol, skörbränd sten i ytan och rödbränd lera-sand. Inga föremål har påträffats...

Boplats (L2013:8782)

Boplats, delundersökt, ca 155x25-80 m (NÖ-SV), belägen i åkermark. Bestående av kulturlager med obrända ben, bränd lera och del av vävtyngd samt anläg...

Boplats (L1991:3904)

Boplats, ca 80x60 m (NV-SÖ). I området framkom ett slipatflintfragment, enstaka flintavslag och övrig bearbetad flinta.Enstaka skörbrända stenar. Bopl...

Boplats (L1937:2527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1998:8236)

Boplats, osäker utsträckning, ca 80x40m (SSÖ-NNV). Inom området påträffades ochdelvis tillvaratogs måttligt medflintavslag.

Boplats (L1968:4368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1968:4260)

Boplats, ca 70x40 m (NNÖ-SSV). I ett traktorspår påträffadesnågra flintavslag. Boplatsen kan vara större åt såväl Ö som Noch S. Sluttningen är i övrig...

Boplats (L1969:9740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1988:1353)

Boplats. Inom ett område på ca 75x25 m (N-S) har Claes Lindahl,Bösarp 3:1, upphittat bl a 15 skrapor, rikligt med avslag ochenstaka skörbränd flinta. ...

Boplats (L2010:2000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1988:8656)

Boplats, ungefärlig utsträckning 260x90 m (NÖ-SV), bestående avsparsam-måttlig förekomst av flintavslag, med och utanretuscher, större bearbetade flin...

Boplats (L1988:5627)

Stenåldersboplats ca 180x100 m (NÖ-SV). I området få flintavslag,2 retuscherade . Tillvaratogs.

Boplats (L1970:7276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1970:5875)

Boplats, ca 60x40 m (N-S), bestående av sparsamt med flintavslagpåträffade i potatisland.

Boplats (L1989:5480)

Stenåldersboplats, ca 230x160 m (N-S). I den harvade åkerniakttogs ställvis sparsamt med flintavslag, som regel smärre.

Boplats (L1970:6239)

Boplats (?) På platsen har påträffats 1 bit slagen flinta och 1bit slagen kvartsit.

Boplats (L1936:91)

Boplats, oklar utsträckning. Inom angivet område 6 x 6 m påträffades i markberedningsskador enstaka skärvstenar och en koncentration av brända ben.

Boplats (L1934:2257)

Boplats, 45x25 m (NÖ-SV), ungefärlig utsträckning. I den plöjda åkern påträffades skrävstenar, skrapor av kvarts, kvartskärnor och kvartsavslag på 199...

Boplats (L1967:4418)

Boplats, ca 35x30 m (NV-SÖ). I området påträffades ca 20 bitar slagen flinta, varav 10 avslag, 1 bränd och 1 svallad.Boplatsen kan ha sträckt sig läng...

Boplats (L1946:6904)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplats (L1937:5177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.