Boplatslämning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Avser enstaka förhistoriska boplatslämningar som inte kan föras till andra lämningstyper.
Boplatslämning övrig (L1975:1547)

Boplatslämning av övrig karraktär, undersökt och borttagen. Inom ett område om ca 16x11 m (VNV-ÖSÖ) har 3 koncentrationer av tunna kulturlager med kol...

Boplatslämning övrig (L2019:2250)

Stolphål?, 0,65x0,50 m (NÖ-SV). Stenar 0,05-0,15 m st. Framkom på 0,25 m djup. Enstaka kol och bränd lera. Anläggningen daterad (Ua-61494) till romers...

Boplatslämning övrig (L2002:9596)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplatslämning övrig (L1986:8972)

Boplatslämning övrig, bestående av 3 gropar, 1 stolphål och 1 ränna, inom en yta av ca 13x4 m (Ö-V). Påträffade i schakt vid arkeologisk utredning eta...

Boplatslämning övrig (L2019:3592)

Stolphål, runt, 0,18 m diam. Påträffades i samband med schaktning vid arkelogisk utredning år 2019.

Boplatslämning övrig (L1979:2098)

Boplatslämning, delundersökt, bestående av 1 grop 1,15x1,05 m och 0,5 m dj. Rektangulär form i plan, plan botten och skarpa, nästan lodräta, sidor. Ty...

Boplatslämning övrig (L2013:4811)

Stolphål. Påträffad vid förundersökning år 2007. Närmare beskrivning saknas i rapport RAÄ dnr 321-2576-2008.

Boplatslämning övrig (L2019:4544)

Stolphål, runt, 0,3 meter i diameter. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk utredning år 2019 .

Boplatslämning övrig (L1969:4558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L1961:2991)

Svart fläck 5-10 m diam med knytnävsstora sönderbrända stenar påplogdjup. Uppgiftslämnare: Mats Johansson på Hötomt.

Boplatslämning övrig (L1966:8105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2019:4980)

Härd, 0,6x0,25 m i diam. Urlakad fyllning av sot, kol och skärvsten. Fynd av brända ben, obränt ben samt ev. keramik. Påträffades i samband med schakt...

Boplatslämning övrig (L1939:4383)

Boplatslämning övrig, ca 15x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 stenskodda stolphål, 0,43-0,57 m st. Ingen konstuktion kunde konstateras. Möjligen utgör st...

Boplatslämning övrig (L1987:1088)

Boplats?, bestående av 1 boplatsgrop och 1 sotfläck, påträffade vid schaktningsövervakning längs gasledning. Delvis undersökta. I N är 1 boplatsgrop, ...

Boplatslämning övrig (L1987:7596)

Stolphål, undersökt och borttaget. Påträffad vid särskild utredning steg 2b, inför ny sträckning för väg E4. (Dnr 321-707-2005) - -

Boplatslämning övrig (L2023:390)

Kulturlager bestående av sotig lera och träkol, minst 1x1,5 m st (NV-SÖ) och upp till 0,05 m tj. Påträffades på 1,1 m dj under matjord 0,8 m, grå sand...

Boplatslämning övrig (L2000:382)

Skärvstensförekomst. Plogen hugger direkt i en eller flera skärvstenshärdar. Spridd slagg och skärvsten mot NÖ. - - Rev inv: Åkern i vall vid båda b...

Boplatslämning övrig (L1960:3215)

Boplatslämning, ca 6x2 m (NÖ-SV), bestående av 3 stolphål. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. (RAÄ dnr 321-3382-2004).

Boplatslämning övrig (L1988:5705)

Svarta fläckar. Vid plöjningsarbete kunde markägaren, AndersRasmusson iakttaga svarta fläckar i jorden.

Boplatslämning övrig (L2019:4466)

Grop, oval, 1,39×1,28 m och 0,5 m dj. Större grop med en del skärvsten och natursten. Inslag av kol. Fynd av bränd lera.

Boplatslämning övrig (L1966:6326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2019:72)

Ugn, ca 1,2x1,0 m stor och 0,4 m djup. Syntes i plan som en rundel av kraftigt rödbrända lerklumpar, ca 0,8 m i diam, med en omgivande krans av träkol...

Boplatslämning övrig (L1982:1520)

Boplatslämnings övrig, 1 stolphål påträffat i sökschakt vid särskild utredning år 2005. I övriga sökschakt i området påträffades inget av antikvariskt...

Boplatslämning övrig (L1987:1089)

Boplats? En sotfläck, 1,65x0,5 m och 0,02 m tj, påträffades vid schaktningsövervakning längs gasledning.

Boplatslämning övrig (L2019:2805)

4 gropar, 2 lagerfläckar, 3 stenlyft, 1 stenfyllt, recent dike. Samtliga hade lerig fyllning med inslag av kol. Storleken varierade från 1,3 till 0,2 ...

Boplatslämning övrig (L1982:6947)

Ugnslämning, rundad form, 1x1,2 m och minst 0,3 m dj. Centrerat i anläggningen var fyllningen kraftigt sot- och kolbemängd, ca 0,1 m dj. Kanten, ca 0,...

Boplatslämning övrig (L2022:690)

Boplatslämning, övrig. Område i schakt, 7,5 x 1,8 m, med två anläggningar och ett lager. Härd, oval, 0,83 x 0,72 m (ej helt framtagen). Mindre mängde...

Boplatslämning övrig (L2013:8059)

Boplatslämning övrig, bestående av ett litet stenskott stolphål, rundad, 0,3x0,25 m. (RAÄ dnr 3.4.2-5722-2016)

Boplatslämning övrig (L1941:2794)

Uppgift om boplats med oklar ålder, numera bortschaktad. Vid markschaktningar i samband med uppförandet av studentkårens hus vid Övre Slottsgatan 5 (t...

Boplatslämning övrig (L2023:7834)

Härd, rund, ca 1,8 meter i diameter och 0,3 meter djup innehållande skörbränd sten, en del kol bland brun lerjord. Undersökt och borttagen. C14 datera...

Boplatslämning övrig (L1960:3075)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av en grop med antydan till vall. Fyllningen bestod av kol och eldpåverkade stenar. 2 m N om ...

Boplatslämning övrig (L1959:461)

Grop, undersökt och borttagen, oregelbunden, ca 2,8x1 m st och som mest 0,65 m dj. Fyllningen bestod av en övre del och en undre del. Vilket gör att d...

Boplatslämning övrig (L1960:9085)

Anläggning (grop?), minst 1,5 m br, med fyllning av mörk gråbrun sand innehållande kolstänk samt ett flertal ca 0,1 m st stenar. Påträffad vid arkeolo...

Boplatslämning övrig (L1975:1519)

1-2: Ca 100-400 m NV om nr 4 0 syns enligt rapporten nedan soilmarks i den öppna åkermarken på tidigare RAK-flygfoton.

Boplatslämning övrig (L2013:8625)

Boplatslämning (okänd utbredning), vid kabelgrävning framkom ett upp till 30 cm tj lager med sot, kol och skörbränd sten. Påträffades i samband med sp...

Boplatslämning övrig (L2020:3962)

Skärvstensflak, täcker en yta av ca 8 kvm. Ingen förekomst av sot eller kol. Påträffades vid sökschaktning i samband med utredning 2020.

Boplatslämning övrig (L2013:9686)

Boplatslämning övrig, 57x27 m (N-S) efter 2 kulturlager i 2 schakt. Framkom vid arkeologisk utredning år 2016. (RAÄ-2018-1121)

Boplatslämning övrig (L1977:3888)

Grop, rund, 4 m diam och 0,6 m dj. Vall kring kanten, 1,5 -2 m br och 0,1-0,2 m h. Kalkflisor i NÖ. Enstaka provstick gav endast småsten och sandjord.

Boplatslämning övrig (L1987:3258)

Stolphål, diffust, ca 0,35 m diam. Påträffad vid sökschaktgrävning. Den särskilda utredningen utförd år 2006 med anledning av husbyggnation. (Dnr 321-...

Boplatslämning övrig (L2011:1990)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2023:4585)

Två stolphål 0,3 m diam och 0,45 m diam, det senare osäkert.

Boplatslämning övrig (L2013:7749)

Kulturlager, delundersökt, ca 5,2 m l (NNV-SSÖ) längs med vägslänt. Överlagras delvis av 1 röjningsröse, tidigare tolkat som en stensättning. Kulturla...

Boplatslämning övrig (L2009:9742)

Stolphål, rund, 0,58 m diam och 0,18 m dj. Undersökt och borttaget. Påträffad i samband med schaktning under utredning etapp 2. (RAÄ dnr 321-4132-2007...

Boplatslämning övrig (L2013:6983)

Skärvstensflak, undersökt och borttaget, 7x3 m (NV-SÖ). Belägen SV om berghäll. Består av svartbrun skärvstensbemängd silt. 0,45 m tj. Framkom vid sär...

Boplatslämning övrig (L1962:7092)

Mörkfärgningar samt slagg - inom det markerade området harupphittats minst, 2 mörkfärgningar innehållande skörbränd sten,sot samt slagg. Stubbåker vid...

Boplatslämning övrig (L2019:4871)

Aktivitetsyta, 18x8 m (NV-SÖ), bestående av 28 stolphål och 1 härdbotten. De flesta stolphålen var mellan 0,15-0,2 m i diam. 5 av stolphålen var mella...

Boplatslämning övrig (L2023:671)

Härd/kokgropsbotten, oval, 0,64 x 1,2 m st och 0,05 m dj. Fyllning i plan av mörkbrun siltig lera med inslag av kol och rödbrända ytor. Datering vikin...

Boplatslämning övrig (L2022:2156)

Härd, oval, ca 1,6x1,3 m st och upp till 0,05 m dj. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk utredning år 2022. Härden har genom C14-anal...

Boplatslämning övrig (L1959:3092)

Boplats, delundersökt, av odefinierad karaktär. Vid seminarieundersökning år 2000 undersöktes 2 provgropar om 0,5x0,5 m med ca 17 m mellanrum invid br...

Boplatslämning övrig (L2022:4878)

Härd, rund, 0,85 m diam och 0,2 m dj. Svartbrun sand med inslag av sot, kol, sten och skörbränd sten. Påträffades, undersöktes och provtogs i samband ...

Boplatslämning övrig (L2022:3836)

Skärvstenslager, Rundad koncentration, 2,4 x 1,4 m, 0,05-0,01 m dj. Koncentration med skörbrända stenar, beläget intill en något större, markfast bloc...

Boplatslämning övrig (L2019:6401)

Härd, rektangulär med rundade hörn 1,50 x 1,30 meter. Fyllning av sotig lera med inslag av silt. Rikligt med skärvsten 0,10 - 0,20 meter stora och pla...

Boplatslämning övrig (L2022:275)

Stolphål, ensamliggande. 0,45 m st, 0,4 m dj.

Boplatslämning övrig (L1939:4462)

Boplatslämning, övrig, undersökt och borttagen. Vid en arkeologisk utredning 2013 framkom 1 stolphål, 0,6x0,4 m st med en del skärvig sten i fyllninge...

Boplatslämning övrig (L1938:9739)

Boplatslämning övrig bestående av skärvstensförekomster samt fynd av kvarsavslag på stranden, i strandlinjen och ute i vattnet. Se vidare skannat doku...

Boplatslämning övrig (L2023:8093)

Enskilt stolphål, runt, 0.2 m i diam. Fyllning av mörkbrun lerig silt. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk utredning år 2023

Boplatslämning övrig (L1939:5782)

Boplatslämningar, ca 120 m l (Ö-V) i form av 2 kulturlager, 1 skålformad härd, 1 grop, 2 ovala brunnar och 2 stolphål, påträffade i schakt i samband m...

Boplatslämning övrig (L2022:4195)

Boplatslämning övrig bestående av 1 oval härd. Härden är 0,75 m x 0,45 m.

Boplatslämning övrig (L2022:10593)

under ca 1 m påförda massor påträffades boplatslämningar i form av kulturlager och härdar

Boplatslämning övrig (L2021:404)

Boplatslämning övrig, inom 8 m (NÖ-SV) var 2 stolphål, 0,3 m st, 0,2 m dj, ett var stenskott och 2 härdar, 1,2x 0,6 m st respektive 0,7x0,4 m st.

Boplatslämning övrig (L1959:4581)

Stolphål, runt, 0,3 m diam, innehållande av brungrå humös sand med enstaka 0,05-0,1 m st stenar. Ca 15 m åt ÖSÖ finns även en sotfläck, rund, 0,5 m di...

Boplatslämning övrig (L2021:403)

Stolphål, rundat, 0,65 m diam.

Boplatslämning övrig (L1940:5101)

Boplatslämningar, inom en yta av ca 5x5 m, bestående av fickor av kulturlager och 3 gropar. Fynd: 1 nitbricka av järn och bränd lera. Framkom vid föru...

Boplatslämning övrig (L1963:8522)

"Svarta fläckar" av sot och skiffer i ovala ca 3x4 m st avgränsade områden. De blev synliga 1981 vid djupare plöjning och syntesett par år därefter. U...

Boplatslämning övrig (L2022:9256)

Lämningen utgörs av ett kulturlager med två sotfläckar, som ligger ca 15 m från varandra i öst-västlig riktning. Den västra mäter 1,4 x 0,45 (NS-VÖ) ...

Boplatslämning övrig (L2018:199)

Stolphål 0,45 x 0,40 m, vid arkeologisk utredning undersöktes ett stolphål. I fyllningen framkom fragment av en hartstätningsring. 14C-daterad till yn...

Boplatslämning övrig (L1986:9122)

Boplatslämning, undersökt och borttagen, bestående av 1 boplatsgrop, fyllningen gråbrun, sandig, siltig. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (R...

Boplatslämning övrig (L1960:9447)

Grop, 0,57x0,5 m och 0,35 m dj, oregelbunden, tunt sotlager i botten av gropen. Anläggningen hade boplatsliknande karaktär. Påträffad vid särskild utr...

Boplatslämning övrig (L1993:8545)

Boplats, oklar begränsning, på sandiga terrassbildningar, begränsad i SV av mindre moränhöjd. Inom angivet område, 20x10 m (N-S) påträffades i bandvag...

Boplatslämning övrig (L2020:675)

Boplatslämning övrig, stolphål 0,5 meter stort och 0,12 meter djupt, stenskoning.

Boplatslämning övrig (L1977:2880)

Stolpthål, 0,25 m diam och 0,2 m dj. Fyllningen bestod av mörk sandig jord med enstaka mindre stenar upp till 0,04 m st. Stolphålet var U-format.

Boplatslämning övrig (L1959:3310)

Boplats, ca 15 x 5 m st (NV-SÖ), bestående av 1 härd och 2 stolphål. Härden är oval, ca 1,85 x 0,8 m. Stolphålen är runda, 0,35-0,5 m diam. Inför om...

Boplatslämning övrig (L2022:5753)

Stolphål, ovalt 0,35x0,28 m stort, 0,08 m djupt. Möjligt stolphål, skålformad i tvärsnitt. Fyllning av gråbrun sandig lera ned enstaka stenar upp till...

Boplatslämning övrig (L1972:7949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2019:4716)

Plats för två stenpackningar. Stenpackning 1, ej avgränsad, oregelbunden form, 1,9×0,8 m (NV-SO). Stenpackning utgjordes av blandat skärvsten och vanl...

Boplatslämning övrig (L1986:6952)

Boplatslämning, bestående av 1 böjd ränna, möjligen rest av en hydda. Påträffad i samband med särskild utredning år 2012 (RAÄ dnr 3.4.2-202-2013).

Boplatslämning övrig (L2023:840)

Boplats, ca 60x20 m (VSV-ONO). Vid arkeologisk utredning 2023 framkom 6 anläggningar av förhistorisk karaktär. Dessa utgjordes av 5 härdar och ett sto...

Boplatslämning övrig (L1975:1317)

Stolphål, kvadratiskt, 0,3-0,3 m och 0,3 m dj med stenskoning av 0,3 m st stenar. Kring hålet en stenpackning, 1,5 m i diam och 0,1 m h.

Boplatslämning övrig (L2006:7220)

1) Svart fläck, ca 9 m diam, bestående av ett skikt av svart myllamed kol i, tydligt vid jordbearbetning på 1940-talet. Mörk jord ochskärvig sten iakt...

Boplatslämning övrig (L1970:2900)

Boplatslämning bestående av ett område med kol och skörbränd sten, tolkat som en förhistorisk härd, som påträffades vid trädgårdsarbete. (RAÄ dnr 3.4....

Boplatslämning övrig (L1998:3943)

Nedgrävning, undersökt och borttagen. Oval, 0,55x0,25 m (NNÖ-SSV) stor och 0,35 m djup. Fyllning av rödaktig sand med inslag av kol. Plan bottenprofil...

Boplatslämning övrig (L1986:8102)

Boplatslämning övrig, bestående av 2 stolphål med 18 m mellanrum (NNV-SSÖ). Påträffade i schakt i samband med arkeologisk utredning år 2015. (RAÄ dnr....

Boplatslämning övrig (L1962:163)

"Vid grävning till grund för spismur och schaktning till källareför en flygelbyggnad påträffades på 2,4 m djup ett lager avfinaste matjord samt kol oc...

Boplatslämning övrig (L1996:7477)

Boplatslämning övrig, ca 65x30 m (NNÖ-SSV). Inom ytan påträffades 7 härdar och 1 stolphål. Framkom vid en utredning 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-2187-2017) L...

Boplatslämning övrig (L1965:9631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2009:8063)

Stolphål? Vid arkeologisk utredning år 2004 framkom 1 anläggning, bestående av 1 förmodat stolphål, 0,2x0,2 m. (RAÄ dnr 321-796-2005).

Boplatslämning övrig (L2020:9538)

Kulturlager, helt undersökt, ca 1,3x0,6 m (NV-SÖ), av mörkbrun lera med sot, kol, enstaka bränd lera samt 2 skärvor keramik. Framkom på 0,55-0,6 m dj....

Boplatslämning övrig (L1962:2976)

Fyndplatser. I samband med markarbeten påträffades för några årsedan två kol- och sotkoncentrationer, ca 1 m st och belägna ca0,5 m under markytan. Ru...

Boplatslämning övrig (L1986:8355)

Boplatslämningar bestående av 1 grop och 1 ränna. Gropen var 0,65x3,45 m st. Fyllningen utgjordes av gråbrun siltig lera. Rännan var 0,75x1,55 m st oc...

Boplatslämning övrig (L1986:8727)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen,, ca 10x5 m (NÖ-SV), bestående av 2 stolphål och 1 grop. Kolprov C14-daterar ett stolphål till övergånge...

Boplatslämning övrig (L1960:7768)

Boplatslämning, 85x60 m (Ö-V), bestående av en kulturlagerrest. Påträffad vid sökschaktning. I några schakt framkom även ett litet antal splitter och ...

Boplatslämning övrig (L2023:742)

Stolphål, 0,3 meter stort.

Boplatslämning övrig (L2001:3190)

Område med sot- och kolblandad jord.Inom ett ca 25x20 m st område (Ö-V), är åkerjorden starkt sot- ochkolinblandad. Ingensynlig skörbränd sten.

Boplatslämning övrig (L2020:1384)

Härdområde, ca 6x5 m stort, bestående av 4 till varandra angränsande anläggningar, bildar en sammanhängande yta av sot/kol och skärvstenar. Påträffade...

Boplatslämning övrig (L2022:4176)

Boplatslämning övrig bestående av 1 kulturlager 7 m längd

Boplatslämning övrig (L1968:1832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2020:676)

Boplatslämning övrig, grop 0,4 meter stor och 0,12 meter djup.

Boplatslämning övrig (L1966:3631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2021:1481)

2 st härdar, runda, 1,0 respektive 0,5 m diam och 0,1 mete djupa. Fyllning av kol, sot och skärviga stenar <0,15 meter stora. Påträffades i samband m...

Boplatslämning övrig (L1987:4316)

Grop. Bestod av en diffus rest. Framkom vid en särskild utredning av Wallin kulturlandskap och arkeologi, år 2006. (RAÄ dnr 321-819-2007).