Boplatslämning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Avser enstaka förhistoriska boplatslämningar som inte kan föras till andra lämningstyper.
Boplatslämning övrig (L2021:8695)

Boplatslämning, delundersökt 9x18 m (Ö-V), bestående av 7 härdar och en stensamling.

Boplatslämning övrig (L2019:3287)

2 störhål och 6 stolphål inom ett 3,6x1,8 m st (Ö-V) område. Stolphålen var cirka 0,16-0,3 m i diam men ett av dem var större, cirka 0,45x0,6 m. Två a...

Boplatslämning övrig (L2013:8362)

Boplatslämning bestående av 2 stolphål med 2 m mellanrum, båda ca 0,5 m diam. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-5782-2016)

Boplatslämning övrig (L2020:3427)

Boplatslämning, ca 10×7 m (Ö–V), bestående av 12 stolphål, 1 grop och 1 sotfläck. Stolphålen är 0,3-0,9 m i diam och 0,06–0,55 m dj.

Boplatslämning övrig (L1959:4465)

Boplatslämning övrig, ca 30x15 m (Ö-V), bestående av 1 mörkfärgning och 1 stolphål påträffade i schakt och med ett avstånd om närmare 20 m från varand...

Boplatslämning övrig (L1962:6571)

Mörkfärgningar- i åkerjord - Inom de markerade områdena har vidplöjningsarbete påträffats ett flertal mörkfärgning bestående avsot- och kol. Inga övri...

Boplatslämning övrig (L2020:1388)

Härdområde, 6x6 m, bestående av 2 härdar, rundovala 1,2x0,9 m resp 1,3x1,0 m stora med skärvstenspackningar samt sot/kol. Enstaka spridda skärvstenar ...

Boplatslämning övrig (L2022:3868)

Kokgrop, 1,8 m diam. Fyllning av mörkfärgad silt, sot, kol och rikligt med skärvsten.

Boplatslämning övrig (L1986:9876)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av 4 gropar grupperade två och två ca 5 m NNÖ samt 5 m SSV om geometrin. Anläggningarna var a...

Boplatslämning övrig (L2021:5555)

Lager av sotig silt, 1,8 m l, 0,1 m dj. under ploglagret.

Boplatslämning övrig (L2022:4171)

Härd, 0,60x0,65 m. Fyllning av sotig mo med rikliga inslag av träkol. Enstaka skärvstenar, 0,10-0,15 m st.

Boplatslämning övrig (L2019:823)

Kolfläck, rund/oval, 0,4 m i diameter och 0,01 m djup. Tunt kollager, ingen skörbränd sten, inga fynd. Ett kolprov togs för eventuellt framtida dateri...

Boplatslämning övrig (L2020:5534)

Stolphål (?), 0,65 x 0,4 m (NV-SO) bestående av en samling stående kalkstensskivor strax under markytan. Kalkstensskivorna är 0,3-0,5 m långa och 0,0...

Boplatslämning övrig (L1959:4550)

Kulturlager och 1 mörkfärgning, påträffat i ett schakt, 10x1,5 m (NÖ-SV). Kulturlagret innehöll mörkt brun humös sand, flammigt, ställvis sotigt och s...

Boplatslämning övrig (L1986:2550)

Grop, oval, 0,5x0,4 m och 0,2 m dj. Grå lera med enstaka träkolsfragment. Påträffades vid förundersökning 2008-2009 i samband med schaktning för VA-le...

Boplatslämning övrig (L2022:7403)

Oregelbunden färgning – trolig grop, 1,2×0,6 meter stor. Fyllning av flammig mörkgrå till gråbeige sand med spridda kolstänk.

Boplatslämning övrig (L1959:3916)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av härdrest 0,2 m diam och 0,04 m dj, innehållande enstaka skörbrända stenar mindre än 0,05 m...

Boplatslämning övrig (L1985:92)

Boplatslämningar i form av 2 stolphål. Påträffades i sökschakt i samband med arkeologisk utredning år 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2803-2014)

Boplatslämning övrig (L1977:9198)

Rest av stolphål för kraftledning, ca 2 meter i diameter och 0,3 m högt. Lätt övertorvad med i ytan talrika vittrade kalkstenar intill 0,4 m stora och...

Boplatslämning övrig (L1967:3076)

Gravfält, ca 220x20-80 m (NÖ-SV), bestående av 4 högar, 7 ovala högar och ca 20 runda stensättningar.Högarna är 8-15 m diam och 1.2 m h. Den SV högen ...

Boplatslämning övrig (L2020:4140)

Kokgrop, rund, 2 x 1,7 m och 0,7 m dj. Fylld med silt och skörbrända stenar, ca 0,25–0,2 m st . 14C-daterades till äldre bronsålder (1420-1190 f.Kr.) ...

Boplatslämning övrig (L1942:1654)

Torptomt, bebyggd, ca 95x90 m (N-S), bestående av 1 boningshus, 2uthus, 1 uthusgrund, 1 källargrund, 1 stensatt terass, ettflertal röjningsrösen och s...

Boplatslämning övrig (L2002:8244)

Härd, 0,4 m st. Påträffad vid särskild utredning år 2011. (RAÄ dnr 321-4077-2011).

Boplatslämning övrig (L1955:4262)

Boplatslämningar bestående av 3 gropar, 0,4-0,8 m i diam st. Groparna förmodas utgör ett utkantsområde till boplats belägen på höjdläget i N. Framkom ...

Boplatslämning övrig (L2019:3666)

Boplatslämning övrig, på platsen påträffades 4 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 stolphål, 1 härd och 1 boplatsgrop. Lämningarna påträffades under ett ...

Boplatslämning övrig (L1979:62)

Boplatslämning i form av 1 grop, 1,1x0,65 m (NV-SÖ), 0,16 m dj och innehållande enstaka, ej eldpåverkade, stenar och små mängder kol. Daterad till ti...

Boplatslämning övrig (L1996:7254)

Stolphål, påträffat vid arkeologisk utgrävning år 2013 (RAÄ dnr 3.4.2-3759-2013)

Boplatslämning övrig (L2022:4196)

Boplatslämning övrig bestående av 1 runt stolphål. Stolphålet är 0,30 m i diam.

Boplatslämning övrig (L2005:8898)

Boplatslämning(?), i form av en anläggning, ca 0,2 m dj med stenskoning i botten. Framkom vid arkeologisk förundersökning 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-335-201...

Boplatslämning övrig (L1979:732)

Boplatslämningar, bestående av 1 lagerrest och 1 grop. Ca 17 m S om lämningarna påträffades även 1 stolphål och 1 nedgrävning. Lämningarna framkom vid...

Boplatslämning övrig (L1971:1287)

Boplatslämning, bestående av antingen 1 sotfläck eller 1 nedgrävning. Påträffad vid särskild arkeologisk utredning år 2005. (RAÄ dnr 321-1151-2005)

Boplatslämning övrig (L2021:5477)

Lågtemperaturugn byggd av lera, rund, ca 2 m i diam. Påträffad i samband med arkeologisk förundersökning år 2021. Ej undersökt.

Boplatslämning övrig (L2022:2857)

Kulturlager, utbredning 23x0,5-1 m och 0,1-0,15 m tjockt. Lagret består av gråsvart lera innehållande bränd lera, kol och sot, obrända ben och skärvst...

Boplatslämning övrig (L1976:3797)

1) Stensträng, ca 225 m l (NÖ-SV), i regel bestående av en enkel ra d enskiktade stenar, 0,3-0,7 m st. Delvis övertorvade och övervux en. Har sannol...

Boplatslämning övrig (L2021:6807)

Boplatslämning övrig bestående av 1 grop, 1,5 m br.

Boplatslämning övrig (L1979:2287)

Boplatslämning, bestående av 2 kulturlager innehållande rikligt med kol, skärvsten med fynd av bl a bränd lera. Ca 15 m åt V framkom även 1 grophärd. ...

Boplatslämning övrig (L1986:7442)

Boplatslämningar? inom ett ca 90x10 m st område (NÖ-SV). Vid arkeologisk utredning 2014 framkom boplatslämningar i form av stolphål och grop. Inga fyn...

Boplatslämning övrig (L2022:5755)

Närmast rund, 1,35x1,15 m, nedgrävning med fyllning av brun lerig silt med enstaka småsten. Utslag för järn i SV delen, ej upptaget. I norr en fläck a...

Boplatslämning övrig (L2019:2344)

Stolphål, ca 0,25x0,35 m st, påträffad vid utredning 2019. Det har rund form med fyllning av brunsvart sotig humös sand med enstaka kolbitar. Vid för...

Boplatslämning övrig (L2001:17)

Boplatslämning övrig, delundersökt, bestående av 1 härd och 1 kokgrop. Påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2016. 14C-analys, 2 Sigma, daterar...

Boplatslämning övrig (L2020:4756)

2 stolphål, runda och 0,4 m stora och 1 kulturlager, 1,5x1,5 m stort, belägna i östra delen av ett gravfält. Påträffades vid utredningsgrävning 2020.

Boplatslämning övrig (L2021:8641)

Fyra sotiga gropar, 1,5 - 2,5 m stora, kraftigt störda av hård plöjning

Boplatslämning övrig (L2010:2870)

Boplatslämning övrig, bestående av en boplatsgrop på N sidan om vägen. Gropen var oval, 0,5x0,4 m st och 0,25 m dj, med sotig fyllning. Tolkas som möj...

Boplatslämning övrig (L1952:9986)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av 2 nedgrävningar.

Boplatslämning övrig (L1975:8856)

Boplatslämning, undersökt och borttagen, bestående av 2 stolphål. Det Ö stolphålet var 1,2 m i diam, bestående av en fyrkantig stenskoning med stenar ...

Boplatslämning övrig (L2020:6565)

2 härdar påträffades vid en arkeologisk schaktningsövervakning 2019. 1) Härd, 1,0 m diam, 0,24 m dj och innehöll rikligt med träkol samt skörbränd st...

Boplatslämning övrig (L2009:9742)

Stolphål, rund, 0,58 m diam och 0,18 m dj. Undersökt och borttaget. Påträffad i samband med schaktning under utredning etapp 2. (RAÄ dnr 321-4132-2007...

Boplatslämning övrig (L2002:7265)

Boplatslämning bestående av 1 stolphål, rundat, 0,45 m st (RAÄ dnr 321-4357-2008).

Boplatslämning övrig (L2013:8058)

Boplatslämning övrig, bestående av ett stolphål. (RAÄ dnr 3.4.2-5722-2016)

Boplatslämning övrig (L1944:4754)

Område av okänd utsträckning, enligt tidigare uppgift med mörk jord.

Boplatslämning övrig (L2021:7110)

Stolphål 0,15 m i diam och 0,08 m djupt.

Boplatslämning övrig (L2002:2121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L1977:3888)

Grop, rund, 4 m diam och 0,6 m dj. Vall kring kanten, 1,5 -2 m br och 0,1-0,2 m h. Kalkflisor i NÖ. Enstaka provstick gav endast småsten och sandjord.

Boplatslämning övrig (L2002:9596)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplatslämning övrig (L1986:6972)

Grop, med inslag av träkol. Påträffad vid särskild utredning år 2013. I området påträffades vid särskild utredning år 2012 två skrapor, en avslagskärn...

Boplatslämning övrig (L1986:9122)

Boplatslämning, undersökt och borttagen, bestående av 1 boplatsgrop, fyllningen gråbrun, sandig, siltig. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (R...

Boplatslämning övrig (L1960:9085)

Anläggning (grop?), minst 1,5 m br, med fyllning av mörk gråbrun sand innehållande kolstänk samt ett flertal ca 0,1 m st stenar. Påträffad vid arkeolo...

Boplatslämning övrig (L1961:9155)

1) Svarta fläckar, ca 10 st, med sot och brända stenar i 0,5 mdiam stora fläckar, som ännu finns kvar under gräsmattan V omboningshuset enligt William...

Boplatslämning övrig (L1996:5198)

Boplats, ca 20x15 m (N-S). Vid arkeologisk utredning 2022 framkom 2 anläggningar av förhistorisk karaktär. Dessa utgjordes av 1 grop och 1 möjligt gro...

Boplatslämning övrig (L1978:9776)

Boplatslämning övrig. Inom en radie av 10 m framkom 1 härd och 3 nedgrävningar. Påträffades vid en arkeologisk utredning 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-2093-20...

Boplatslämning övrig (L1986:8102)

Boplatslämning övrig, bestående av 2 stolphål med 18 m mellanrum (NNV-SSÖ). Påträffade i schakt i samband med arkeologisk utredning år 2015. (RAÄ dnr....

Boplatslämning övrig (L1985:604)

Stolphål, undersökt och borttaget, påträffades i provschakt vid utredning år 2018. Inga fynd. (RAÄ-2018-2381)

Boplatslämning övrig (L1987:7006)

Boplatslämning, bestående av 1 stolphål, 1 härd, samt fynd av flintavslag i matjorden. Strax intill påträffades 3 stolphål. Framkom vid särskild utred...

Boplatslämning övrig (L1982:8160)

Stolphål, ca 0,5x0,45 m (N-S), stenskott, med en del kolstänk. Beläget 85 m V om Gravfältet, RAÄ Husby-Oppunda 75:1. Påträffat vid arkeologisk förunde...

Boplatslämning övrig (L2022:5150)

Boplatslämningar i form av en härdbotten, ca 0,5 m i diameter, kantad av mindre gråstenar, ca 0,15-0,2 m i diameter. I anläggningens mitt kolblandad j...

Boplatslämning övrig (L1986:4436)

Stolphål. Påträffat vid särskidl utredning år 2013. Vid fältinventering år 2012 påträffades i området slagen flinta samt rikligt med bränd flinta. (RA...

Boplatslämning övrig (L1961:2993)

Svarta fläckar ca 0,5 cm st i kant av grustag. Uppgiftslämnare:Folke Johansson i Lilla Attorp. Platsen ej exakt angiven.

Boplatslämning övrig (L1985:659)

Boplatslämningar, 45x38 m (N-S) i form av 6 gropar, varierande i storlek mellan 0,7 och 1,1 m. Dessa borde utgöra lämningar av en bo- eller aktivitets...

Boplatslämning övrig (L2020:8386)

Boplatslämning övrig, 60x5 m (SV-NÖ) oavgränsad. Boplatsanläggningar i form av 1 ränna, 4 lager, 1 sotfläck, 2 stolphål. Fynd av flinta, kvarts.

Boplatslämning övrig (L2021:5072)

Boplatsgrop med kol (kolfläck), ca 0,6x0,4 m stor (SV-NO).

Boplatslämning övrig (L1979:2124)

Stolphål, 0,6x0,8 m st, ovalt, stenskott i SV kanten med 0,1x0,1-0,1x0,2 m st stenar. Tydlig nedgrävning. Framkom vid en arkeologisk utredning 2017. (...

Boplatslämning övrig (L2019:4871)

Aktivitetsyta, 18x8 m (NV-SÖ), bestående av 28 stolphål och 1 härdbotten. De flesta stolphålen var mellan 0,15-0,2 m i diam. 5 av stolphålen var mella...

Boplatslämning övrig (L2008:7490)

Boplatslämning övrig, inom en yta av ca 30x0,5 m (NNÖ-SSV) påträffades 1 kulturlager och 1 stolphål. Kulturlagret ca 0,4 m tj, innehållandes djurben, ...

Boplatslämning övrig (L2022:3866)

Grop, 1 m diam, 0,5 m dj, skålformad nedgrävning med en fyllning av brun lera, skärvsten, sot och kol.

Boplatslämning övrig (L2022:275)

Stolphål, ensamliggande. 0,45 m st, 0,4 m dj.

Boplatslämning övrig (L2020:10658)

Ugnsbotten, rund, 1,2 m i diam. Rester av lerklädda väggar. Daterad till 1300-tal.

Boplatslämning övrig (L2020:773)

Boplatslämning övrig, bestående av 1 oregelbundet kulturlager. Kulturlagret var 3,7×1,9 meter stort.

Boplatslämning övrig (L2021:6684)

Boplatslämning övrig, 10x4 m (SV-NO). Vid förundersökning framkom 1 nedgrävning 0,64x0,48 m stor och 0,22 m djup daterad till 378-196 BC och 1 stolphå...

Boplatslämning övrig (L1987:4989)

Grop, undersökt och borttagen, ca 0,6 meter diam och 0,14 m dj. Fyllningen bestod av brungrå sand med inslag av träkol. Inga fynd påträffades. Framko...

Boplatslämning övrig (L2022:2732)

En härd, 1,0x0,6 m, med kol/sot och skärvsten.

Boplatslämning övrig (L2020:7603)

Boplatslämning, 5 m lång, 1 m bred (SÖ-NÖ. Bestående av 2 nedgrävningar. Påträffades vid schaktningsövervakning 2020.

Boplatslämning övrig (L1982:8046)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av en ovalt formad brungrå flammig mörkfärgning, 1,25x0,90 m st (NO-SV) och ca 0,25 m dj. Fyl...

Boplatslämning övrig (L2008:6516)

Boplatslämningar, undersökta och borttagna, bestående av 1 härd, 1 stolphål och 1 sotfläck. Härden var 1,9x1,7 m st, stenskodd grophärd med fyllning a...

Boplatslämning övrig (L2021:7967)

Boplatslämning övrig, bestående av 1 härd.

Boplatslämning övrig (L1986:9040)

Boplatslämning, 1 grop, 0,4 m diam, i ytan ett fragment av keramik av förhistorisk typ.

Boplatslämning övrig (L1960:2590)

Boplatslämning övrigt, inom ett 10x10 m (Ö-V) stort område, bestående av 1 grop, ca 1,5 m diam och 0,2 m dj samt enstaka fynd av flinta. Efter särski...

Boplatslämning övrig (L2008:8382)

Boplatslämning övrig bestående av 1 härd och 4 stolphål, där kol från härden 14C-daterades till 662-778 e.Kr. (kal 2 sigma). Påträffades i sökschakt i...

Boplatslämning övrig (L2011:9800)

Stolphål, undersökt och borttaget, ca 0,2 m diam och 0,2 m dj. Det finns 2 ytterligare stolphål samt ev. ytterligare anläggningar i området som ej kun...

Boplatslämning övrig (L1986:6997)

Boplatslämning, 20x10-15 m st, bestående av 4 gropar. Påträffade i samband med särskild utredning år 2012 (RAÄ dnr 3.4.2-202-2013).

Boplatslämning övrig (L2018:1019)

Boplatslämning, ca 3 m i diameter, bestående av tre mindre (upp till cirka 0,4 m) stora anläggningar innehållande sot, kol och skärvig sten. Inga fyn...

Boplatslämning övrig (L1996:7109)

Stolphål, 4 st. Undersökta och borttagna. Tre av stolphålen låg tätt intill varandra, var ovala och 0,4x0,6 m. Strax SÖ om dessa låg det fjärde stolph...

Boplatslämning övrig (L2020:9196)

Härdar, tre härdar, 0,4-1 m stora, < 0,05 m djupa, fyllning av sot, kol och enstaka skärvstenar. Anläggningarna framkom vid utredningsgrävning 2020.

Boplatslämning övrig (L2013:7749)

Kulturlager, delundersökt, ca 5,2 m l (NNV-SSÖ) längs med vägslänt. Överlagras delvis av 1 röjningsröse, tidigare tolkat som en stensättning. Kulturla...

Boplatslämning övrig (L1961:7215)

Plats med sotfläckar och skörbränd sten.

Boplatslämning övrig (L2017:9685)

Gravfält, 175x30-110 m (NV-SÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.Dessa utgöres av 5 högar, ca 33 runda stensättningar och ca 7närmast rektangulära ste...

Boplatslämning övrig (L1960:7745)

Boplatslämning övrig, 20x15 m (SV-NO), bestående av 2 härdar. (RAÄ dnr 321-4089-2011).

Boplatslämning övrig (L1963:8811)

1) "Svart fläck" ca 1 m diam (l) på spaddjup. Bestående av sot.På ungefär samma plats som nr 1) än 2) Fyndplats för "flintkniv,ca 13 cm l, som tyvärr ...

Boplatslämning övrig (L2019:4980)

Härd, 0,6x0,25 m i diam. Urlakad fyllning av sot, kol och skärvsten. Fynd av brända ben, obränt ben samt ev. keramik. Påträffades i samband med schakt...

Boplatslämning övrig (L2021:7729)

Består av 1 härd.

Boplatslämning övrig (L2022:2861)

Kulturlager, utbredning 5x0,5 m och 0,15 m tjockt. Lagret består av svart grusig lera/silt innehållande kol och skärvsten. Framkom under 0,2 m matjord...