Boplatslämning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Avser enstaka förhistoriska boplatslämningar som inte kan föras till andra lämningstyper.
Boplatslämning övrig (L1951:215)

Boplatslämningar, 33x18 m (Ö-V) i fom av 2 härdar och 1 kokgrop inom en begränsad yta påträffad vid FU med schaktgrävning. Boplatsanläggningarna låg i...

Boplatslämning övrig (L1939:4383)

Boplatslämning övrig, ca 15x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 stenskodda stolphål, 0,43-0,57 m st. Ingen konstuktion kunde konstateras. Möjligen utgör st...

Boplatslämning övrig (L2021:5103)

Nedgrävning cirka 1 meter i diameter. Tydlig i ytan men diffus botten.

Boplatslämning övrig (L1961:9116)

Svarta fläckar. På grusplanen stensatta rundlar av sönderbrändsten och därpå svart jord 5 cm under markytan. Svarta fläckarfinns dessutom på flera stä...

Boplatslämning övrig (L1987:1088)

Boplats?, bestående av 1 boplatsgrop och 1 sotfläck, påträffade vid schaktningsövervakning längs gasledning. Delvis undersökta. I N är 1 boplatsgrop, ...

Boplatslämning övrig (L1986:3288)

Grop. Ett 14 m l (NÖ-SV) och 1,7 m br provschakt grävdes. I provschaktet påträffades en grop med fyllning av humös gråbrun sand och kolbitar. Anläggni...

Boplatslämning övrig (L1987:7596)

Stolphål, undersökt och borttaget. Påträffad vid särskild utredning steg 2b, inför ny sträckning för väg E4. (Dnr 321-707-2005) - -

Boplatslämning övrig (L2021:1214)

Övrig boplatsanläggning, kulturlagerrest, minst 1,5 x 0,7 m st. Lagret består av grå lera med stänk av träkol. I lagret har påträffats en liten mängd...

Boplatslämning övrig (L1959:2260)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av 4 möjliga stolphål Stolphål, ca 0,3-0,5 m st och ca 0,3 m dj. Påträffades vid arkeologisk ...

Boplatslämning övrig (L2023:390)

Kulturlager bestående av sotig lera och träkol, minst 1x1,5 m st (NV-SÖ) och upp till 0,05 m tj. Påträffades på 1,1 m dj under matjord 0,8 m, grå sand...

Boplatslämning övrig (L2019:6947)

Boplatslämning övrig, minst 65x10 m (VNV-ÖSÖ). I sökschakt påträffades 2 stolphål, 3 pinnhål, 2 kulturlager samt en löpare, skärvsten och obränt ben.

Boplatslämning övrig (L2002:7227)

Stolphål. Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2007. (RAÄ dnr 321-2270-2008).

Boplatslämning övrig (L2008:6437)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplatslämning övrig (L1966:3671)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L1959:3857)

Boplats. Vid en arkeologisk utredning 2017 framkom 1 ränna, 1 stolphål och 1 grop. (RAÄ-2017-5196)

Boplatslämning övrig (L2012:22)

Boplatslämning övrig, ca 30x30 m (NV-SÖ). Inom området framkom 4 stolphål vid schaktning. Dessutom påträffades ett jordblandat röjningsröse som trolig...

Boplatslämning övrig (L2000:382)

Skärvstensförekomst. Plogen hugger direkt i en eller flera skärvstenshärdar. Spridd slagg och skärvsten mot NÖ. - - Rev inv: Åkern i vall vid båda b...

Boplatslämning övrig (L1939:5784)

Boplatslämnngar, ca 30 m l (NÖ-SV) i form av 1 härd, stolphål och en grop, kokgrop och ränna. Påträffade i i schakt i samband med arkeologisk undersök...

Boplatslämning övrig (L1975:1486)

Boplatslämning(?) av övrig karaktär, undersökt och borttagen. Påträffad 1993 som 1 ej avgränsat kulturlager, ca 0,1 m tj och 13X1 m st (schaktets mått...

Boplatslämning övrig (L1960:3215)

Boplatslämning, ca 6x2 m (NÖ-SV), bestående av 3 stolphål. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. (RAÄ dnr 321-3382-2004).

Boplatslämning övrig (L1986:1213)

Brandlager bevarat under plogdjup, undersökt och borttagen, 10x 6,5 m N-S ca 0 1 m dj. Sot kol och skörbränd sten. Samtida eller yngre än Kyrkstigen. ...

Boplatslämning övrig (L1988:5705)

Svarta fläckar. Vid plöjningsarbete kunde markägaren, AndersRasmusson iakttaga svarta fläckar i jorden.

Boplatslämning övrig (L1986:8973)

Boplatslämning övrig, bestående av 1 grop, 1 stolphål och 1 ränna. Påträffade i schakt vid arkeologisk utredning etapp 2 år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-5217...

Boplatslämning övrig (L2019:6882)

Kulturlager, ca 130 m långt och 13-30 m brett (NV-SO) innehållande mindre förekomst av sot, träkol, bränd lera och skärvig sten. I lagrets övre delar ...

Boplatslämning övrig (L1959:2338)

Boplatslämning, bestående av 2 gropar. Den ena gropen, ca 0,64x0,47 m är oval, innehållandes kol, sot samt enstaka mindre stenar. Fyllningen utgörs av...

Boplatslämning övrig (L1982:6933)

Boplatslämning bestående av en stenpackning, 2 m diam och 0,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Påträffades vid arkeologisk utredning 2011. (RAÄ dnr 321-24...

Boplatslämning övrig (L2008:7591)

Boplatslämning, delundersökt, kartlagd till minst ca 30x2 m st (NÖ-SV). Framkom vid Arkeologisk utredning 2004 och vidare undersökt vid Antikvarisk ko...

Boplatslämning övrig (L2019:3585)

Grop, ca 0,9 m stor och 0,15 m djup, fyllning av brun silt med kol. Framkom under ploglager i samband med arkeologisk utredning vid nedläggning av fib...

Boplatslämning övrig (L2022:7841)

Härd, oval 2 x 1,3, fyllning av silt, sot kol och skörbränd sten. Påträffades i samband med arkeologisk förundersökning.

Boplatslämning övrig (L1937:7691)

Gropanläggning, oregelbunden, närmast rombisk, 5 x 4 m och 0,4 m dj. Vall kring kanterna, tydligast mot S, Ö och V, 1,5 m br och 0,1-0,2 m h. I gropen...

Boplatslämning övrig (L2022:10562)

Rester av två gropar påträffades i samband med en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning år 2022. Grop, 1 meter bred, 0,38 meter dj...

Boplatslämning övrig (L2022:3812)

Härd, oval, 0,75 x 0,5 m och 0,14 m dj. Nedgrävning med plan botten och rundade sidor. Fyllning av gråbrun lera med rikligt med kol, sot och enstaka s...

Boplatslämning övrig (L2021:8950)

2 stolphål, cirka 0,3x0,4 m. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk utredning 2021. Lämningarnas utbredning är ej avgränsad.

Boplatslämning övrig (L2022:7203)

Boplats, ca 25x15 m (Ö-V). Vid arkeologisk utredning 2022 framkom 4 anläggningar av förhistorisk karaktär. Dessa utgjordes av 4 stolphål. Vid förunder...

Boplatslämning övrig (L2020:6565)

2 härdar påträffades vid en arkeologisk schaktningsövervakning 2019. 1) Härd, 1,0 m diam, 0,24 m dj och innehöll rikligt med träkol samt skörbränd st...

Boplatslämning övrig (L1987:4316)

Grop. Bestod av en diffus rest. Framkom vid en särskild utredning av Wallin kulturlandskap och arkeologi, år 2006. (RAÄ dnr 321-819-2007).

Boplatslämning övrig (L1998:2883)

Boplatslämning, bestående av 2 stolphål, påträffade vid arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning år 1992, i samband med grävning för va...

Boplatslämning övrig (L2021:467)

Slagplats, ca 3x3 m. Inom området påträffades ett stort antal slagna kvartsavslag och splitter.

Boplatslämning övrig (L1978:8825)

Boplatslämning, ca 15x5 m (Ö-V) bestående av 2 härdar och 1 grop. Framkom i sökschakt i samband med arkeologisk utredning år 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-1687...

Boplatslämning övrig (L2022:3834)

Härd, rundad, 1,36 x 0,9 m, 0,04 m dj, fyllning av mörk gråbrun siltig lera med rikliga mängder kolstänk. I profil fick anläggningen plan botten. Anlä...

Boplatslämning övrig (L2021:268)

Boplatslämning övrig, 1 rund grop. Grop, 0,80 meter stor och 0,20 meter djup. I fyllningen fanns sten och träkol. Träkol av slån daterades till 2190–1...

Boplatslämning övrig (L2020:5630)

Boplatslämning 70x50-20 m (NV-SÖ). Vid schaktning framkom lager med järnfragment, bränd lera, sot och kol samt 3 gropar 1,8-1,6x 1,8-1 m diam och 0,3 ...

Boplatslämning övrig (L1993:7341)

Skärvstensförekomst, oklar begränsning på närmast flack sandig mark (omgiven av sandmark). Inom angivet område, 4 m diam, påträffades i bruksväg och m...

Boplatslämning övrig (L1977:8577)

Gravfält, 100x50 m st (NÖ-SV) bestående av 7 runda stensättninga r 4,5-10 m diam, 0,3-0,8 m h. Samtliga, utom en är numera borttag na då området utsat...

Boplatslämning övrig (L1986:6283)

Boplatslämningar, inom ett 1,5x1,5 m stort område, bestående av 2 stolphål. Lämningarna påträffades vid arkeologisk utredning år 2013 (RAÄ dnr 3.4.2-3...

Boplatslämning övrig (L2020:6566)

3 stolphål orienterade i N-S riktning som delar till en byggnad. 2 av stolphålen var stora och identiska på flera sätt, 0,9 m diam och 0,50 m dj, i et...

Boplatslämning övrig (L2020:2075)

Nedgrävning (grop), rundad, 0,58x0,56 m stor och 0,15 m dj. Fyllning av grå lera med inslag av kol. Skålformad i plan. Ytligt framkom ett fåtal skärvi...

Boplatslämning övrig (L2002:7112)

Boplatslämning i form av 2 stolphål. Framkom vid förundersökning 2007. Det ena stolphålet var 0,65 x 0,60 m st och ca 0,30 m dj, med ett tydligt, kolr...

Boplatslämning övrig (L1985:659)

Boplatslämningar, 45x38 m (N-S) i form av 6 gropar, varierande i storlek mellan 0,7 och 1,1 m. Dessa borde utgöra lämningar av en bo- eller aktivitets...

Boplatslämning övrig (L1937:7694)

Gropanläggning, rund, 3 m diam och 0,2-0,4 m dj. Ingen synlig vall eller andra karaktäristika i ytan eller i provgropar. Exponering mot S. Troligtvis ...

Boplatslämning övrig (L2019:2188)

Ugn?, oval, 1,40x0,80 m (NNV-SSÖ) och 0,10 m dj. I plan synlig som en koncentration av bränd lera och skärvig sten företrädesvis i kanterna. Anläggnin...

Boplatslämning övrig (L2019:6584)

Boplats, 26,0 x 1,8 m (Ö-V) bestående av 5 lager, 6 stolphål, 5 ovala härdar. 2 lager var sandiga och sotiga, rika på kol. Ett av dessa var 9,2 x 1,8...

Boplatslämning övrig (L1963:7907)

Svarta fläckar inom ett ca 370x60 m st område (N-S). De innehöllsot och något litet kol. I några fanns enstaka skörbrända och sotiga stenar. De är 0,5...

Boplatslämning övrig (L2018:973)

Kulturlager, ca 6 m långt och upp mot 0,10 m djupt, påträffat i sökschakt i åkermark vid arkeologisk utredning. Kulturlagret bestod av ljusbrun sand m...

Boplatslämning övrig (L1963:3124)

Svarta fläckar, inom streckat område kring stor ek. Diameter 1-2m. Uppgiftslämnare: Peter Rydberg på Ribbingsfors. Abrahamsson

Boplatslämning övrig (L2019:4544)

Stolphål, runt, 0,3 meter i diameter. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk utredning år 2019 .

Boplatslämning övrig (L2023:4585)

Två stolphål 0,3 m diam och 0,45 m diam, det senare osäkert.

Boplatslämning övrig (L2003:4292)

Fyndområde. Inom ett område av ca 10x5 m (Ö-V) påträffades 1 avslag av ljusbrun flinta, 1 slipat bergartsfragment (?) samt ett tiotal bitar bränd lera...

Boplatslämning övrig (L1969:4558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L2008:8373)

Boplatslämning, bestående av 6 stolphål med kraftig stenskoning, bildar tre bockpar i N-S riktning. Framkom vid en arkeologisk utredning 2018. (RAÄ-20...

Boplatslämning övrig (L1960:7768)

Boplatslämning, 85x60 m (Ö-V), bestående av en kulturlagerrest. Påträffad vid sökschaktning. I några schakt framkom även ett litet antal splitter och ...

Boplatslämning övrig (L2002:7239)

Stolphål. Beskrivning saknas. Påträffat vid arkeologisk utredning år 2007. (321-2270-2008).

Boplatslämning övrig (L1970:231)

Stolphål, rund, 0,5 m diam och 0,25 m dj. Rund botten och rundade sidor. Rikligt med skärvsten påträffades i fyllningen. Lämningen är snittad. Påträff...

Boplatslämning övrig (L1961:9743)

1) Fyndplats för stenartefakt skadad i båda ändar, 11 cm l, 6,5 cmbr, 6 cm tj. Formen något avsmalnande i längdriktningen. Avsandsten. Se skiss i boke...

Boplatslämning övrig (L1996:7854)

Boplats, ca 50 x 30 meter (NV-SO) bestående av ett lager med torvblandad sand som kan utgöra resterna av en forntida åker. . Inom lagret påträffades f...

Boplatslämning övrig (L1967:9919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L1977:9962)

Förekomst av bränd, sten och mörkfärgad, sotig jord ca 4 m längs dikeskanten. Ca 5 m N-NÖ därom höjer sig marken i en obetydlig r ygg, ca 35x15 m (VNV...

Boplatslämning övrig (L1961:2991)

Svart fläck 5-10 m diam med knytnävsstora sönderbrända stenar påplogdjup. Uppgiftslämnare: Mats Johansson på Hötomt.

Boplatslämning övrig (L1959:3788)

Boplatslämning övrig, delundersökt, osäker utbredning, ca 35x30-38 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 grop och ett fåtal bitar slagen flinta påträffat vid sc...

Boplatslämning övrig (L2002:1858)

Stolphål, framkom i sökschakt vid utredning. Ca 40 m SV omstolphålet framkom kulturpåverkad lera samt sex pinnhål ochträrester under ploglagret. Även ...

Boplatslämning övrig (L1982:6947)

Ugnslämning, rundad form, 1x1,2 m och minst 0,3 m dj. Centrerat i anläggningen var fyllningen kraftigt sot- och kolbemängd, ca 0,1 m dj. Kanten, ca 0,...

Boplatslämning övrig (L1981:8756)

Boplatslämning övrig, i form av 1 nedgrävning, 0,7x0,6 m. Snittad, 0,5 m dj, med fyllning av sotblandad lera. Påträffad i sökschakt i samband med arke...

Boplatslämning övrig (L2009:9770)

Boplatslämning, odefinierad, ca 0,9x0,7 (N-S). Fortsätter in i den södra schaktväggen. Fyllning av gråsvart sand med enstaka 0,1 m st stenar och ensta...

Boplatslämning övrig (L2021:1218)

Boplatslämning övrig, en grop, rund 0,3 m st och skålformad 0,11 m djup. Fyllning av brun fyllning fet finsand. Påminner om flera av de anläggningar f...

Boplatslämning övrig (L1940:9373)

Boplatslämningar, inom en ca 4x2 m (ÖNÖ-VSV) stor yta, bestående av ett stolphål och en nedgrävning tolkad som förhistorisk tjärgrop. Lämningarna påtr...

Boplatslämning övrig (L1987:7580)

Grop. Daterades preliminärt till yngre bronsålder/äldre järnålder genom keramikfynd. Framkom vid en arkeologisk förundersökning av Regionmuseet Kristi...

Boplatslämning övrig (L2022:5226)

Härd, oval, 1 x 0,7 m, 0,3 m dj, fyllning av mörkt gråbrun sandig lera med inslag av kol och bränd lera samt mindre mängd skörbränd sten. Fynd av kera...

Boplatslämning övrig (L1998:3932)

Boplatslämningar(?), undersökta och borttagna inom utsträckning för schakt i samband med förundersökning år 2013. Lämningarna utgjordes 2 nedgrävninga...

Boplatslämning övrig (L2022:274)

Område med flera stora gropar med träkol och enstaka slagna flinta. Den största gropen uppgår till minst 5x5m. Möjligen täcktgropar.

Boplatslämning övrig (L2022:2739)

Härd, 0,8x0,3 m, med kol/sot och skärvsten. Påträffad i schakt vid utredning.

Boplatslämning övrig (L2013:8625)

Boplatslämning (okänd utbredning), vid kabelgrävning framkom ett upp till 30 cm tj lager med sot, kol och skörbränd sten. Påträffades i samband med sp...

Boplatslämning övrig (L2021:2727)

Boplatslämning övrig, ca 9x5 m st, bestående av 1 sotlager samt 1 härd. Härden var ca 0,8 m stor och lagret 2 m långt i schaktet. Härden 14C-daterad t...

Boplatslämning övrig (L2023:8454)

Fyra stolphål i två par med 10 meters mellanrum. Diameter mellan 0,2 till 0,4 meter.

Boplatslämning övrig (L1975:8421)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen. Inom ett 35x10 m st område påträffades 5 nedgrävningar i samband med särskild utredning år 2011. Område...

Boplatslämning övrig (L1967:5598)

Boplatslämning övrig. 275x140 m (Ö-V) område inom vilket 2 flintavslag, 1 flintavslag med nötning, 1 övrig slagen flinta, 1 flitkärna och 2 övriga fli...

Boplatslämning övrig (L1966:8105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatslämning övrig (L1959:1733)

Boplatslämning övrig, undersökt och borttagen, bestående av 1 stolphål och 1 sotig anläggning. Anläggningarna ligger ca 2,5 m från varandra. Fynd av f...

Boplatslämning övrig (L2019:4980)

Härd, 0,6x0,25 m i diam. Urlakad fyllning av sot, kol och skärvsten. Fynd av brända ben, obränt ben samt ev. keramik. Påträffades i samband med schakt...

Boplatslämning övrig (L1988:2444)

Brandgrop (?) bestående av ett skikt svart jord och skörbrändastenar, som inspektorn på Jordberga gods hade iakttagit viddikningsarbeten på ca 0.6 m ...

Boplatslämning övrig (L1960:7748)

Boplatslämning övrig, 20x15 m (NO-SV), bestående av 1 härd, 1 grop och 1 sotfläck. (RAÄ dnr 321-4089-2011).

Boplatslämning övrig (L2009:9363)

Boplatslämning i form av en ränna, 2,7 m l (Ö-V), 0,8 m br och 0,26 m dj. Rännan hade spetsigt konkav botten och var fylld med grå lera med kolsplitte...

Boplatslämning övrig (L2020:1620)

Boplatslämning, bestående av två mindre stolphål som tolkas som del av en hägnad.

Boplatslämning övrig (L2023:2194)

Boplats, okänd utbredning, minst 140x20-55 m (NÖ-SV). Vid sökschaktsgrävning framkom 4 härdar, 0,7-1,4 m diam, och 7 stolphål, 0,6-0,8 m diam., spritt...

Boplatslämning övrig (L1986:9890)

Boplatsgrop, av förhistorisk typ, undersökt och borttagen. Framkom vid en arkeologisk utredning 2018. (RAÄ-2018-1753)

Boplatslämning övrig (L2020:2409)

Två stenskodda stolphål, runda, diameter 0,6 meter. Det ena stolphålet var 0,32 meter djupt. Stenskoning av 0,1-0,3 meter stora. Stolphålen låg med et...

Boplatslämning övrig (L2004:770)

Boplatslämning övrig, helt undersökt, ca 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 gropar, 1 härd och spridd skärvstensförekomst. En av groparna 14C-daterades t...

Boplatslämning övrig (L2020:11758)

Härd, rund, 0,7 meter i diameter. På ytan syntes sotig silt, kol och enstaka skörbrända stenar. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk ...

Boplatslämning övrig (L2020:6604)

Härd och grop inom ett 13 m l och 2,5 m br område, Ö-V riktning. Härden var 2,45 m l, 0,8 m br och 0,28 m dj. Innehöll spridda skörbrända stenar, kol ...

Boplatslämning övrig (L1937:7359)

Stensamling, tidigare felaktigt bedömd som härd. Undersökt och borttagen. Oval, 1,7x1,2 m (NÖ-SV), bestående av naturliga stenar om ca 0,1-0,2 m samt ...

Boplatslämning övrig (L2019:4871)

Aktivitetsyta, 18x8 m (NV-SÖ), bestående av 28 stolphål och 1 härdbotten. De flesta stolphålen var mellan 0,15-0,2 m i diam. 5 av stolphålen var mella...