Boplatsområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar av boplatskaraktär från förhistorisk tid, dvs. anläggningar för boende, förvaring, matberedning eller dylikt samt föremål, råämnen för bearbetning, byggmaterial och/eller avfall som lämnats kvar på marken.
Boplatsområde (L1938:2936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2013:2066)

Boplatsområde, ca 100x20-30 m (NNV-SSÖ). Vid utredning 2003 påträffades en härd och fynd av keramik, flinta och ett bergartsfragment med slipyta. Vi...

Boplatsområde (L2021:6426)

Boplats, 35x20-30 m (N-S) belägen på ett par sandiga strandvallar. Vid den arkeologiska utredningen 2021 påträffades boplatsindikationer i 3 schakt, 1...

Boplatsområde (L1987:7696)

Boplats, okänd utbredning, ca 70X60m (NNÖ-SSV). Riksantikvarieämbetet UV Syd utförde en särskild utredning, år 2008. Vid sökschaktsgrävning framkom 6 ...

Boplatsområde (L1984:2711)

Dnr 6303/91, boplats, undersökt och borttagen Boplats, ca 110x20-35 m (NV-SÖ). Hösten 1991 undersöktes lämningar efter delar av en gård från romersk j...

Boplatsområde (L1994:7064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1988:8574)

Boplats? Inom ett ca 310x60 m stort område (Ö-V), hittades vid inventering sparsam förekomst av flintavslag med och utanretuscher. Bra läge. Vid utred...

Boplatsområde (L1939:7913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1996:7592)

Boplats, ca 50x10 m (ÖNÖ-VSV), påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk förundersökning 2014. Vid undersökningen påträffades 1 härd, 7 stolp...

Boplatsområde (L2020:11694)

Boplatsområde, ca 20x50 m (SV-NO), bestående av 10 olika mörkfärgningar med fyllning av mörk sand och sot. Några av anläggningarna innehöll träkol. D...

Boplatsområde (L1986:8634)

Boplats, delundersökt, ca 140 m l och 4,5 m br (NV-SÖ). Vid arkeologisk förundersökning 2014 framkom 5 anläggningar i form av 1 kokgrop, 1 härd, 1 rän...

Boplatsområde (L1995:7142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1990:9829)

Boplats, ca 70x40 m (N-S), med 6 skärvstenshögar. Dessa är 4-5 mdiam och 0,3-0,6 m h. Rikligt med skörbrända stenar i ytan,0,05-0,2 m st. Även provsti...

Boplatsområde (L1995:5426)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2009:9287)

Boplats, delundersökt, ca 100x100 m. Vid utredning framkom boplatslämningar i form av härdar och ett kulturlager innehållande sot och skärviga stenar....

Boplatsområde (L1935:587)

Boplats, ca 160x10-15 m (Ö-V) med okänd utsträckning. Vid besiktningstillfället iakttogs måttligt med skörbränd sten samt enstaka kvarts- och kvartsit...

Boplatsområde (L2013:1166)

Boplatsområde, bestående av 2 härdar, 0,8 i diameter och 0,1-0,15 meter djupa och 1 stolphål, 0,25 meter i diameter och 0,2 meter djup. Fyllningen i h...

Boplatsområde (L1961:4067)

Boplats, ca 20x6 m (Ö-V), undersökt och borttagen, bestående av 1 tidigare registrerad härd och 1 grop. Härd, undersökt och dokumenterad, påträffad vi...

Boplatsområde (L1987:7791)

Boplats, osäker utbredning, ca 215-70x 95-10 m (N-S). Delundersökt. Framkom vid en särskild utredning av Riksantikvarieämbetet UV Syd, år 2007. Inom a...

Boplatsområde (L1983:7446)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1940:2382)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 150x60 m (V-Ö). Vid arkeologisk undersökning år 2007 påträffades ett 30-tal arkeologiska objekt där merparten kun...

Boplatsområde (L2019:6371)

Boplatsområde, ca 70 x 40 m (N-S), bestående av flera lämningar. Dessa utgjordes av 1 treskeppigt stolphus, c. 20 härdar och ett flertal spridda stolp...

Boplatsområde (L1988:802)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 390x170 m (VNV-ÖSÖ). Inom angivet område har omfattande boplatslämningar påträffats vid olika arkeologiska unders...

Boplatsområde (L1947:6968)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2022:1888)

Boplats, av okänd utsträckning dock ca 50 x 70 m (N-S). I samband med arkeologisk utredning upptogs 3 sökschakt inom området. I schakten framkom anläg...

Boplatsområde (L1955:2650)

Boplats, ca 90 x 10-30 (NNV-SSÖ). Undersökt och borttagen. Framkom vid förundersökning 2008. 11 anläggningar påträffades, vilka bestod av 5 härdar, 1 ...

Boplatsområde (L1996:9542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Botairs kyrka, Boplatsområde (L1976:8378)

Boplatsområde med 1 stenhusgrundshus i vilket minst 2 malstenar och 1 slipskåresten är belägna (se separata RAÄ-/L-nr). Husgrunden är ca 32x15 m (NÖ-...

Boplatsområde (L2002:4043)

Boplats, delundersökt, ca 640x100-450 m (NNV-SSÖ). Vid arkeologisk utredning år 2003 undersöktes tre områden av boplatsen, i N samt SV och SÖ därom. I...

Boplatsområde (L1994:1980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1992:3134)

Område med gropar i klapper. 70x20 m (NNV-SSÖ), 3 ovala, 3 rundasamt oregelbunden. De ovala groparna är 2,5-3x1,5-2 m st och0,2-0,4 m dj. De är omgivn...

Boplatsområde (L1936:364)

Boplatsområde 100 x 40 m (N-S). Inom angiven yta är 2 kokgropar samt boplatsmaterial.

Boplatsområde (L2019:4369)

Boplatsområde, ca 15 × 4 m (SV-NV), bestående av 3 härdar. Dessa var 0,6–1 m stora och 0,1–0,15 m djupa. De innehöll sot, kol och mycket skärvsten. E...

Boplatsområde (L1969:3452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2021:6252)

Område med stalotomter, ca 60x 30 m (NÖ- SV) bestående av 5 stalotomter, varav fyra ovala och en rund. De ovala stalotomterna är ca 4- 6x 3-5 m och de...

Boplatsområde (L1991:2291)

Boplatsområde, bestående av två ytor, ca 35X15-25 m (Ö-V) och 5m diam. Vid en arkeologisk utredning av UV-Syd påträffades 3 härdar. Dnr 321-760-2000.

Boplatsområde (L1941:4250)

Boplatsområde, 85x30 m (Ö-V) bestående av 5 skärvstenshögar, 1 osäker boplatsvall samt markröjda ytor. Skärvstenshögarna är belägnautmed den S och SÖ ...

Boplatsområde (L2010:2502)

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av 340 m (310cg-110cg, N-S, 80cg-280cg) uppdelade på 5 stensträngar, 1-3 m br och 0,1-0,4 m h, bestående av...

Boplatsområde (L1971:851)

Boplats, delundersökt, ca 14x5 m (NÖ-SV), bestående av 7 härdar, 7 gropar och 1 ev. stolphål. Vid särskild utredning, etapp 2 år 2001 påträffades 3 hä...

Boplatsområde (L1940:4482)

Boplatsområde, 20x10 m (SV-NÖ). Bestående av en härd, ett stolphål och ett lager, påträffade vid schaktningsövervakningar.. Härd, oval, undersökt och ...

Boplatsområde (L1989:8780)

Boplatsområde, 330x170m (N-S), undersökt och borttaget. Boplatsen påträffades i samband med arkeologisk utredning år 1998 (dnr 321-731-2000), varvid d...

Boplatsområde (L1995:6538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1969:9923)

Boplats, ca 90 x 45 m (Ö-V). I tre provgropar och två schakt påträffades slagen flinta och en grop.

Boplatsområde (L1940:768)

Boplatsområde, ca 10 x 5 meter (NV-SÖ) bestående av 1 avfallsgrop och 1 stolphål. Avfallsgropen var ca 0,8 meter stor i ytan och 0,58 meter djup. Grop...

Boplatsområde (L2013:2569)

Boplats, ca 80x60 m. Vid arkeologisk förundersökning år 2006 påträffades ett tiotal anläggningar i form av härdar och stolphål i 6 schakt. Avgränsad m...

Boplatsområde (L1976:5467)

Boplats, undersökt och borttagen, inom ett 65x40 m (NÖ-SV) stort område. Vid arkeologisk undersökning år 1980-81 påträffades boplatslämningar beståend...

Boplatsområde (L1998:7014)

Boplats, ca 38x35 m (Ö-V) bestående av 2 skärvstenshögar och 1 boplatsvall. Skärvstenshögarna är ca 6 m diam och 0,7 m h respektive ca 5 m diam och 0...

Boplatsområde (L1987:7121)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 35m diam, bestående av 1 långhus, 3 härdbottnar och 14 stolphål och 1 grop. Vid utredningen framkom 7 stolphål, 1...

Boplatsområde (L1940:2160)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 45 x 30 m (Ö-V), bestående av gropar/härdar med dateringar från mellersta bronsålder. Påträffat vid särskild utre...

Boplatsområde (L2021:357)

Boplats, ca 120×30 m (V-Ö). Inom boplatsen har typen stolphål, grop och härd iakttagits. Enstaka flintavslag ligger i åkern.

Boplatsområde (L1936:7293)

Inom ett 40x30 m st (NÖ-SV) område är 1 tomtning samt 4-5 gropari klapper. Tomtningen ligger i Ö och är rektangulär, 6x4 m st(ÖNÖ-VSV). Den rensad...

Boplatsområde (L2002:4337)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 15x10 m (NNV-SSÖ) stor. Inom angivet område framkom 3 stolphål och 1 stensamling vid en arkeologisk utredning av ...

Boplatsområde (L1995:456)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1994:8346)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1955:2177)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 60x30-40 m (NÖ-SV) st. Vid arkeologisk utredning 2007 påträffades slaget stenmaterial och flertalet anläggningar ...

Boplatsområde (L2005:9572)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 5x4 m (Ö-V). Inom området undersöktes och dokumenterades 4 anläggningar. Dessa utgjordes av 1 härd (A11), 1 kultu...

Boplatsområde (L2023:6114)

Boplats, 120x60-90 m (NÖ-SV). Inom markerat område påträffades vid arkeologisk utredning flera anläggningar av typen härdrester, möjliga stolphål och ...

Boplatsområde (L1941:4925)

Boplats, 150x20 m (ÖSÖ-VNV), slutundersökt av SAV 2002, dnr 326-342-2003. 175 anläggningar påträffades, främst stolphål och härdar. Anläggningarna för...

Boplatsområde (L1994:3769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:2868)

Boplatsområde, ca 1000 x 150-610 m (NÖ-SV). Delundersökt. Framkom vid en arkeologisk utredning av Malmö Kulturmiljö under åren 2002-2003. Inom angivet...

Boplatsområde (L2024:996)

Boplatsområde, ca 40 x 10 m (N-S), bestående av 10 stolphål, 8 boplatsgropar och 1 sotfläck. Fornlämningens avgränsning är osäker. Den baseras på söks...

Boplatsområde (L2021:4899)

Boplatsområde, ca 50 x 30 m (NO–SV), bestående av 1 oval grop, 3 stolphål och 5 ovala härdar. Stolphålen 0,30–0,60 m diameter, belägna på rad i NO–SV ...

Boplatsområde (L2020:6881)

Boplatsområde, 45 x 20 m (N-S) bestående av 1 härd, 1 kulturlager och keramik. I norr är en 1 härd, rundad 1 m diam och 0,12 m dj. I söder kulturlager...

Boplatsområde (L1995:4128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1989:3560)

Boplats, ca 450x50-80 m (Ö-V). I området bitvis med skärvsten, sparsamt med avslag samt 1 slipat fragment samt 3 keramikbitar varav 1 mynning. I områd...

Boplatsområde (L1938:3522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1944:9135)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan enstaka skärvstenar, 0,05 m st. I kanterna enstaka stenar (0,6-1,5 m st). I mitten...

Boplatsområde (L1997:5722)

Boplats, oklar utbredning, delundersökt, ca 100x50 m (Ö-V), bestående av årderspår, eldhärdar och stolphål.

Boplatsområde (L2015:7880)

Boplats, ca 60x15 m (NÖ-SV), undersökt och borttagen. Vid utredning påträffades boplatslämningar i form av 5 mörkfärgningar, 1 stenpackning och 1 gol...

Boplatsområde (L1960:9337)

Boplatsområde, 26x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 60 stolphål, 10 gropar, 4 härdar och 3 rännor. Stolphålen var runda, 0,22-0,52 m diam och 0,05-0,36 m d...

Boplatsområde (L1996:801)

Boplats, ca 60x25 m (NÖ-SV), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning år 2001 påträffades 1 grop samt fynd av keramik och flinta.

Boplatsområde (L2020:11894)

Boplatsområde, ca 45x35 m st (N-S), består av en sandig, grusig avsats mot sänka i V. Skyddande hällar runtom. Bergshöjd i Ö. I området grävdes 14 pro...

Boplatsområde (L2015:1998)

Boplatsområde 70x10-50 m (NV-SÖ) Bestående av ca 5fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skärvstenshög, 1odlingsterrass, 1 stensträng och minst 2 röjningsrö...

Boplatsområde (L1960:9426)

Boplats, undersökt och borttagen, ursprungligen ca 30x20 m (VNV-OSO), bestående av ett ca 0,1 m tj kulturlager innehållande keramikskärvor, bränd lera...

Boplatsområde (L1955:2215)

Boplats? Förstörd. Inom ett ca 600x150-50 m (NNÖ-SSV) st område påträffades, vid arkeologisk utredning år 2007, härdbottnar, några få gropar och stolp...

Boplatsområde (L1986:1402)

Boplats, osäker utbredning, ca 100x15 m (N-S), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning av Riksantikvarieämbetet UV Syd framkom 5 härd...

Boplatsområde (L1938:339)

Skärvstensförekomst eller härdar, oklar begränsning, på överdämtstrandplan. Inom angivet område, 10x5 m (NV-SÖ) syns vid extremt lågvatten fyra skärvs...

Boplatsområde (L1996:9231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:3787)

Boplats, ca 150x100 m st (Ö-V), undersökt och borttaget. Inom området påträffades enstaka dåligt bevarade lämningar som utgjordes av tre gropar, 0,5-1...

Boplatsområde (L2018:819)

Boplats 105x45 m NÖ-SV riktning. Vid schaktningsövervakning påträffades 65 boplatsanläggningar varav 32 stolphål, 25 gropar, 8 härdar. Fynd påträffade...

Boplatsområde (L1988:1984)

Boplatsområde, osäker utbredning, ca 180X140 m (Ö-V) och 50X50 m (Ö-V). På grund av planerad exploatering utförde Malmö museer en arkeologisk utrednin...

Boplatsområde (L2023:5895)

Boplatsområde 22x12 m (N-S) bestående av 12 stolphål, 4 härdar, 2 nedgrävningar och 1 kulturlager. 10 av stolphålen är runda, 0,2-0,5 m i diam, 2 är ...

Boplatsområde (L1941:2424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2002:3698)

Område med stensträngsystem och röjda ytor, 150x70 m (NNÖ-SSV),bestående av minst 2 stensträngar, 5 röjda ytor och 1 stolphål.1) Stensträngarna, beläg...

Boplatsområde (L2016:1824)

1) Gravfält ca 150x50 m (N-S) bestående av ca 57 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 8 högar, 2 resta stenar, samt 47 rundastensättningar. En rest sten ...

Boplatsområde (L2020:5560)

Boplatsområde, 15×10 m (N–S), bestående av 2 härdar som var 1,9x0,68 respektive 0,78x0,78 m stora.

Boplatsområde (L1970:6533)

Boplats, ca 70x25-45 m (Ö-V). Fynd av redskap och skärvor av flinta samt bergart har påträffats inom området. Rev - 89: År 1988 provundersöktes ett o...

Boplatsområde (L1995:6743)

Boplats, ca 350x550 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 kokgropar, 3 härdar, 2 skärvstensförekomster samt fyndplats för avslag. Härd, besynnerligt läge mella...

Boplatsområde (L1989:2920)

1) Boplatsområde, 100-200 x 60-90 (N-S). I området har markägarenfunnit 3 spån, 1 skivskrapa, 1 slipat fragment samt avslag.Markägarens far hittade, s...

Boplatsområde (L1991:9825)

Inför planerad grustäkt utförde UV-Syd en utredning. I två schaktpåträffades tre härdar, mellan 0.3-0.42 m diam och 0.05-0.1 m djfyllda med sotig sand...

Boplatsområde (L1994:5354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1937:6727)

Boplatsområde, bestående av 2 ovala härdar. 1) Härd, oval, 11x0.8 m (Ö-V) och intill 0.05 m h. Bestående av 9 synliga stenar, 0.15-0.3x0.1-0.2 m och 0...

Boplatsområde (L1953:7131)

Boplats, oviss utsträckning, varav en 150 x 5,5 m stor yta har undersökts inför anläggandet av en cykelväg. Sammanlagt 57 anl. undersöktes, varav 8 hä...

Boplatsområde (L2020:6234)

Boplats, 10x10 m. Vid provschaktning framkom 1 härd, 1,2x0,8 m (Ö-V), med skärvsten och kol samt 2 stolphål, varav 1 är stenfyllt och 1 utgörs av en ...

Boplatsområde (L1939:1572)

Boplats, delundersökt, ursprungligen 140x12-35 (N-S) m stort område har 11 boplatslämningar bestående av härdar, stolphål, grop och kulturlager påträf...

Boplatsområde (L1996:9316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1997:4680)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 75x50 m (NNV-SSÖ). Vid särskild utredning 2011, påträffades 45 stolphål, 8 gropar och 11 diken/rännor. Ett anta...

Boplatsområde (L1937:4886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2023:5917)

Boplatsområde, 2x1,3 m (NV-SO), bestående av två runda härdar. Härdarna är 0,7 resp. 1,3 m i diam., avstånd mellan dem knappt 0,5 m. En härdbotten med...

Boplatsområde (L1987:6415)

Boplats, cirka 60 x 50 meter (N-S). Wallin kulturlandskap och arkeologi utförde en särskild utredning, år 2007. Vid utredningsgrävningen grävdes fem s...