Boplatsområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar av boplatskaraktär från förhistorisk tid, dvs. anläggningar för boende, förvaring, matberedning eller dylikt samt föremål, råämnen för bearbetning, byggmaterial och/eller avfall som lämnats kvar på marken.
Boplatsområde (L1971:2239)

Boplats, ca 80 x 25 (NV-SÖ), delundersökt, bestående av 12 härdar, 8 stolphål, 2 nedgrävningar. Härdarnas form var runda eller ovala, 0,7-2 m diam. I ...

Boplatsområde (L1961:4118)

Boplatslämning, ca 50x40 m (NV-SÖ). Inom området har vid flera tillfällen indikationer på förhistorisk boplats påträffats. Vid grävning 1984 för flagg...

Boplatsområde (L1960:2421)

Boplatsområde, ca 50x15 meter (NV-SO). Inom det avbanade området framkom 10 härdar, 4 gropar samt ett stolphål. Av härdarna var 8 st runda och 2 st ov...

Boplatsområde (L1939:8859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1995:3807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:2702)

Boplatsområde, ca 60X40 m (NNÖ-SSV). Inom angivet område framkom 8 gropar/rännor, 4 härdar, 6 stolphål och 1 kulturlager. Fynd av slagen flinta, br le...

Boplatsområde (L1967:212)

Boplats utan synlig anläggning, okänd utsträckning, ca 180x50 m (NÖ-SV). I gammal körväg tillvaratogs vid inventeringstillfället sparsamt med flintavf...

Boplatsområde (L1995:6876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2019:187)

Boplatsområde, 90 x 80 m (N-S). Består av 2 diken, 10 gropar, 6 härdar, och 12 stolphål, påträffade under matjorden i sökschakt.

Boplatsområde (L1967:1297)

Boplatsområde, undersökt och borttagen, ca 25x4-5 m (N-S). Vid arkeologisk utredning 2003 påträffades på platsen en kvadratisk härd. Vid den efterfölj...

Boplatsområde (L1987:2389)

Boplats, ca 195 x 55 m (NV-SO). Vid en år 2003 utförd utredning påträffades tre förmodade förhistoriska anläggningar bestående av 1 stolphål och 2 här...

Boplatsområde (L1987:3746)

Boplatsområde, ca 30 x 20 m (N-S) bestående av 1 D-formad huskonstruktion, 13 x 7,5 m (N-S), som utifrån typologisk jämförelse getts en datering till ...

Boplatsområde (L2008:5600)

Boplats, osäker utbredning, undersökt och borttagen inom markerad yta, ca 105x15-30 m (NNV-SSÖ). Vid arkeologisk undersökning 2013 påträffades boplats...

Boplatsområde (L2011:3660)

Boplats, undersökt och borttagen, okänd utsträckning, minst 70x70 m. Hittills är 193 anläggningar framtagna. Stolphål, härdar, gropar, röjningsrösen o...

Boplatsområde (L1953:8507)

Boplats, okänd utsträckning. Inom ett område, ca 100 x 3 m (NV-SO), påträffades vid utredning och undersökningar boplatslämningar i form av stolphål o...

Boplatsområde (L1968:2462)

Boplats, ca 60x40 m (N-S). Topografiskt avgränsad av brantare terräng i Ö, flackt bergparti i S och bergsklackar åt V. I SÖ delen av området påträffad...

Boplatsområde (L1986:405)

Boplats, ca 100x45 m (NNV-SSÖ), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk utredning år 1995 påträffades 17 mindre gropar och 3 stolphål. I matjorden hi...

Boplatsområde (L1986:3876)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 50 x 30 m (Ö-V) . Vid förundersökning 2011 framkom bitvis dåligt bevarade lämningar efter ett stolphus från vikin...

Boplatsområde (L1937:574)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2019:3699)

Boplatsområde, ca 45x10-20 m (NÖ-SV), bestående av 1 närmast oval boplatsvall och fyndmaterial. Boplatsvallen, i områdets NÖ del, är 11x8 m (NÖ-SV) ...

Boplatsområde (L1969:3547)

Boplats, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning år 1992 framkom 2 härdbottnar och skörbränd sten i tre sökschakt. (Raä dnr 4811/92) ...

Boplatsområde (L1964:1381)

Boplatsområde, ca 100X60 m (NÖ-SV). Vid en arkeologisk utredning av UV-Väst påträffades 10 slagna flintor (varav 2 kärnor) och knoppdekorerad keramik....

Boplatsområde (L1975:1429)

1) Husgrund, 37x11 m (NV-SÖ) Vallarna intill 3 m br och 0,3 m h. Övertorvade med i ytan gråsten. Ställvis synlig skalmur. Långsid orna något svängda. ...

Boplatsområde (L1960:2643)

Boplatsområde, ca 260x55 m (Ö-V), vid arkeologisk efterundersökning 2001 (Dnr 321-233-2005)påträffades 5 härdar eller härdrester som innehöll sot, ko...

Boplatsområde (L1938:9569)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2020:6615)

Boplatsområde, 109×63 m (NV–SO), bestående av 2 blästbrukslämningar, 2 härdar och 3 stolphål. I de två blästbrukslämningarna påträffades slagg. Drygt ...

Boplatsområde (L1996:7952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2019:3714)

Boplatsområde, 70x20m (N-S) bestående av 1 skärvstenskoncentration och fyndmaterial. I södra delen av boplatsen är 1 skärvstenskoncentration, rund 0,6...

Boplatsområde (L2019:6016)

Boplatsområde cirka 50x30 meter (Ö-V), belägen i flack ängsmark vid krönet av en östsluttning mot Östra Öresjön. Vid en arkeologisk undersökning 2020 ...

Boplatsområde (L2022:838)

Boplatsområde, ca 35×35 m (NV–SÖ), ej avgränsat, bestående av en grop och sju härdar. Tre av härdarna har kol14-analyserats, vilket har givit datering...

Boplatsområde (L2023:550)

Boplatsområde, ej avgränsad men påträffad inom 43,5×1,5 m (ONO-VSV). Inom boplatsområdet påträffades 4 stolphål, 2 härdar, 1 grop och 1 ränna.

Boplatsområde (L1970:7461)

Boplats, undersökt och borttagen, 60x25 m (ÖSÖ-VNV). enligt kartmarkering i anmälan. Yngre brons- eller romersk järnåldersboplats med fynd i form av f...

Boplatsområde (L1996:5844)

Boplats, okänd utsträckning. Vid utredning framkom slagen flinta bestående av 3 flintspån, (varav 1 från konisk tvåpolig kärna),1 retuscherat avslag o...

Boplatsområde (L2021:8531)

Boplatsområde inom fossil åker, storlek ca 85x30 m, utsträckning NV-SÖ, belägen på avsatser på en västsluttning. Lämningarna utgjordes av 5 härdar, 2 ...

Boplatsområde (L1952:9691)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 20x20 m (NV-SÖ), bestående av 6 härdar, 1 grop och fynd av slagen flinta.

Boplatsområde (L1935:4787)

Boplats, delundersökt, ca 290x180 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 boplatsvallar, varav 1 är ca 9x7 m och består av två svagt upphöjda vallar kring en svag...

Boplatsområde (L1959:4742)

Boplatslämningar, 33x15 m (NÖ-SV), bestående av en grop och ett stolphål. Framkom vid arkeologisk utredning år 2018 (RAÄ-2018-2426).

Boplatsområde (L1966:675)

Boplats? Undersökt och borttagen. Boplats bestående av 3 härdar, 6 gropar och 1 kulturlager. Fynd av ornerad keramik och slagen flinta. Ca 60 m NV här...

Boplatsområde (L1992:3134)

Område med gropar i klapper. 70x20 m (NNV-SSÖ), 3 ovala, 3 rundasamt oregelbunden. De ovala groparna är 2,5-3x1,5-2 m st och0,2-0,4 m dj. De är omgivn...

Boplatsområde (L2021:3235)

Boplatsområde ca 15 x 7 meter (NÖ-SV), bestående av 1 fyndbärande kulturlager och 6 stolphål. Kulturlagret var sandigt och innehöll fynd av tidig- och...

Boplatsområde (L2020:5568)

Området är 56x10 meter stort. Fynd och anläggningar påträffades i schakt vid förundersökningen. Sammantaget påträffades två härdar, två skärvstensansa...

Boplatsområde (L1987:2542)

Boplatsområde, okänd utbredning, ca 75X25-75 m (N-S). Framkom vid en arkeologisk utredning av Wallin kulturlandskap och arkeologi 2004. Inom angivet o...

Boplatsområde (L2002:5424)

Boplats, 60x30 m (NNÖ-SSV), delundersökt. Bestående av 11 anläggningar i form av 8 stolphål, 2 brunnar/gropar och 1 härd samt kulturlager. Fynd av ker...

Boplatsområde (L1995:8699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2022:7859)

Boplatsområde, ca 10x25 m (ÖNÖ-VSV) framkom vid sökschaktning. I området framkom 1 kulturlager, stolphål, 2 härdar och 1 kokgrop. Kulturlager, ca 9x6 ...

Boplatsområde (L1987:3863)

Boplats, ca 95X60 m (NNV-SSÖ). Inom angivet område har det vid en särskild utredning och en arkeologisk förundersökning påträffats 10 härdar, 8 stolph...

Boplatsområde (L1955:2163)

Boplats, 130x60 m (NV-SÖ). Kalmar läns museum genomförde en arkeologisk förundersökning i november 2006. Inom området finns en registrerad fyndplats, ...

Boplatsområde (L2008:1)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 340x50 m (SV - NÖ). Inom norra delen av området påträffades vid arkeologisk förundersökning år 1999 rester e...

Boplatsområde (L1981:4857)

Område med härdar, 20x10 m (N-S), bestående av 3 härdar funna vidplöjning på ca0.2 m djup, enligt tidigare anteckningar. Vidinventeringstillfället 198...

Boplatsområde (L1960:3359)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 15x5 m (NNV-SSÖ). Vid arkeologisk förundersökning år 1999 påträffades 2 härdar. En härd C14-daterad till 2100±80 ...

Boplatsområde (L1971:775)

Boplatsområde, ca 8x5 m (SSV-NNÖ), bestående av en härd och en härdgrop, påträffade vid arkeologisk utredning 2001 inför husbyggnation. Härden var ca ...

Boplatsområde (L2024:190)

Boplatsområde, minst 5x5 m stort, men oklar utsträckning. Indikerat av 1 skärvstenspackning, 2 mörkfärgningar, 1 nedgrävning. Förekomst av skärvsten. ...

Boplatsområde (L1991:2423)

Boplatslämningar. Vid besiktning av en nyöppnad grustäktupptäcktes boplatslämningar bestående av 3 härdar, vilkaundersöktes och borttogs år 1975. ...

Boplatsområde (L1988:3973)

Boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 440x70-110 m (N-S). Vid ytinventering år 1996 tillvaratogs ca 200 flintfynd, bestående av skrapor, kärnor,s...

Boplatsområde (L1986:5449)

Boplats, undersökt och borttagen, 85-115x40-75 m st (NÖ-SV), bestående av gropar, stolphål och kulturlager. Påträffad i samband med särskild utredni...

Boplatsområde (L1942:7875)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 410 x 10 m (NNÖ-SSV). Vid arkeolgisk undersökning påträffades 97 anläggningar varav 28 nedgrävningar, 24 mörkfärg...

Boplatsområde (L2023:5895)

Boplatsområde 22x12 m (N-S) bestående av 12 stolphål, 4 härdar, 2 nedgrävningar och 1 kulturlager. 10 av stolphålen är runda, 0,2-0,5 m i diam, 2 är ...

Boplatsområde (L2005:5777)

Boplatsområde, ca 70 x 60 meter (NV-SÖ). Inom området påträffades vid en år 2002 utförd utredning 13 stolphål varav 9 osäkra, 1 härd, 2 sotfläckar, 3 ...

Boplatsområde (L1995:6299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1983:3073)

Boplatsområde, 115 x 45 m (N-S). Boplatsen utgörs av en närmast plan, röjd yta och avgränsas i N och Ö av en delvis naturlig terrassering. Inom ytan ...

Boplatsområde (L1970:5293)

Boplats, ca 80x35-55 m (NV-SÖ). Inom angivet område framkom ca 30 stolphål, 20 gropar, 8 härdar, 3 kulturlager och flera lagerrester . Fynd av 1 avsla...

Boplatsområde (L2009:9604)

Boplats, undersökt och borttagen, okänd utsträckning. Vid arkeologisk undersökning 1981 undersöktes en yta V om det N vattenhålet. Påträffade anläggni...

Boplatsområde (L2019:3667)

Boplatsområde, ca 150x8 m (Ö-V), bestående av 18 fornlämningar. Dessa utgörs av 8 boplatsgropar, 4 stolphål, 4 lagerrester, 1 härd och 1 ränna. I områ...

Boplatsområde (L1995:2220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2020:9841)

ca 30×25 m (N-S), bestående av 2 härdar, 2 stolphål, en grop och en sotfläck. Den ena härden innehållande sot, kol och enstaka skörbrända stenar är re...

Boplatsområde (L1995:2928)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2008:1471)

Boplats, 75x25 m (NNÖ-SSV), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk för- och slutundersökning år 1993 påträffades och undersöktes 2 enskeppiga hus, 7...

Boplatsområde (L1989:6112)

Härdar. Vid plöjningsarbeten påträffades 2-5 sotfläckar medskörbränd sten, enligt uppgift från Gösta Rasmusson, Solberga21:1.

Boplatsområde (L1990:7409)

Boplats, undersökt och borttagen, 55x15 m (NNÖ-SSV). Inom boplatsen påträffades vid särskild undersökning år 1995 56 anläggningar. Dessa utgörs av 13 ...

Boplatsområde (L2021:2630)

Boplatsområde ca 65 x 40 m (N-S). Bestående av ränna och stolphål, fynd av keramik. Rännan framkom i ett av schakten och är ca 0,4 m bredd, 2,6 m lån...

Boplatsområde (L1999:9004)

Boplats av okänd utsträckning, dock minst ca 250 x 10-35 m st (NNV-SSÖ). Boplatsen består av 3 boplatsgropar(?), skärvsten samt avslag av olika bergar...

Boplatsområde (L2002:5454)

Härd, rund, 1,3 m diam och 0,08 m dj. Intill härden påträffades fynd av keramik, kvarts och kritpipsskaft. Härden är 14C-daterad till förromersk järnå...

Boplatsområde (L1976:8392)

1) Husgrund, ca 15x8,5 m (ÖNÖ-VSV). Starkt övertorvad. Vallarna är 1,5-2 m br och intill 0,4 m h. Bottenplanet är i nivå med omgi vande mark och intil...

Boplatsområde (L1947:6576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1941:4101)

Boplatsområde, inom ett ca 90 x 40 m (ÖNÖ-VSV) stort område observerades skärvstenar som utgör indikationer på en boplatsyta. (Dnr 321-1683-2002).

Boplatsområde (L1941:964)

Boplats, delundersökt, bestående av 4 ytor; 120x20 m (NNÖ-SSV), 450x250 m (NNÖ-SSV), 80x35 m (N-S) och 140x25 m (Ö-V) Vid arkeologisk förundersökning ...

Boplatsområde (L1937:147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2007:7738)

Boplats, okänd utsträckning, ca 135x50 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk utredning 2000 påträffades boplatslämningar i form av 7 stolphål, 1 ugn och 4 grop...

Boplatsområde (L1987:3822)

Boplatsområde, ca 25X10m (NÖ-SV). RAÄ UV Syd utförde en arkeologisk utredning i området, år 2006. Vid den arkeologiska utredningen drogs 17 sökschakt,...

Boplatsområde (L2013:2076)

Boplatsområde, okänd utbredning, ca 10X10m. Inom angivet område framkom 1 stolphål?, 1 mörkfärgning, 1 härdbotten samt fynd av förhistorisk keramik. K...

Boplatsområde (L1955:2246)

Vid schaktning inför VA-dragning år 1976 och 1978-79 framkom under i princip hela byn Triberga ett sammanhängande kulturlager. Kulturlagret var mörk ...

Boplatsområde (L1959:2727)

Boplats, ca 10 m diam, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk utredning år 2014 påträffades och undersöktes 3 härdar. Härd A1 var 0,75x0,55 m stor o...

Boplatsområde (L2022:7572)

Boplatsområde cirka 70 x 35 m NV-SÖ, I västra delen två stolphål och två härdar. i norr ett diffust kulturlager, ett stolphål, samt ett grusigt omr...

Boplatsområde (L1940:4235)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 385 x 30-150 m (N-S). Vid särskild utredning år 2008 påträffades ett 60-tal lämningar av boplatskaraktär, beståen...

Boplatsområde (L2020:5747)

Boplatsområde, ca 40×40 m (N–S), bestående av 4 härdar samt 2 gropar. Härdarna är av varierande storlekar, från minst 0,70x0,25 m till minst 1,15x0,85...

Boplatsområde (L1967:3723)

Boplats, 130x60m (Ö-V), undersökt och borttagen, bestående av kokgropar och härdar. Fynd av flinta och skärvsten. (RAÄ dnr 321-361-2006) - - För äldr...

Boplatsområde (L1993:3449)

Boplatsområde, inom angivet område 65x55 m (N-S) är 3härdar, 3 kokgropar samt 1 boplats av stenålderskaraktär.Härdarna är av varierande former, rektan...

Boplatsområde (L1953:8434)

Boplats, ca 145 x 55-30 m (NO-SV). Inom angivet område påträffades vid en år 2001 utförd förundersökning 8 stolphål (varav 1 osäkert), 6 gropar och 6 ...

Boplatsområde (L1995:6396)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1989:1705)

Boplats, ca 168x125 m (Ö-V), bestående av 27 stolphål, 26 gropar, 10 diken, 7 härdar, 3 rännor, samt fynd av 1 slipat yxfragment, 1 bryne och flintavs...

Boplatsområde (L1985:2056)

Boplats, ca 90x25 m (ÖSÖ-VNV). påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk förundersökning år 1997. Vid förundersökningen påträffades 33 härdar...

Boplatsområde (L1995:2605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1976:9371)

Boplats, ca 75x60 m st (N-S) med 2 stengrundshus. I äldre änge med stensträngar och brya (vattenhål), den senare ca 85 m NÖ om den större, N stengrund...

Boplatsområde (L1995:2782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:4433)

Boplats, okänd utbredning, delundersökt, ca 520 x 340 m (ÖNÖ-VSV). Inför exploatering av fastigheterna Lillö 50:12 och 50:21 i Kristianstad, utfördes ...

Boplatsområde (L2020:10805)

Boplatsområde, cirka 35×20 meter (NV–SO), bestående av 3 boplatsanläggningar. Boplatsanläggningarna utgjordes av 2 härdar, 1 grop. Fynd av kvarts, fli...

Boplatsområde (L1964:7602)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2021:5213)

Boplatsområde, 70 x 10-25 m stor utbredd NV-SÖ bestående av tio objekt varav ett kulturlager, sex nedgrävningar och tre stolphål.

Boplatsområde (L2023:8119)

I samband med arkeologisk utredning år 2023 påträffades 2 gropar i ett av sökschakten

Boplatsområde (L2023:3428)

Boplatsområde, ca 80×8-18 m (N–S), bestående av 4 runda-rundovala härdar och 2 runda stolphål. Härdarna varierar i storlek mellan 0,7x0,5 m – 1,0x 0,8...