Boplatsområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar av boplatskaraktär från förhistorisk tid, dvs. anläggningar för boende, förvaring, matberedning eller dylikt samt föremål, råämnen för bearbetning, byggmaterial och/eller avfall som lämnats kvar på marken.
Boplatsområde (L2005:5777)

Boplatsområde, ca 70 x 60 meter (NV-SÖ). Inom området påträffades vid en år 2002 utförd utredning 13 stolphål varav 9 osäkra, 1 härd, 2 sotfläckar, 3 ...

Boplatsområde (L1995:6301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1977:9316)

Boplats med okänd begränsning, delundersökt, inprickad som 70x55 m st (VNV-ÖNÖ) med 1 skadat stengrundshus ca 26x5-15 m (Ö-V). Ö gavel knappt skönjbar...

Boplatsområde (L1985:117)

Boplats i form av 2 härdar som påträffades i sökschakt i samband med arkeologisk utredning år 2014. I en av härdarna påträffades ett flintavslag. (RAÄ...

Boplatsområde (L1995:3807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2020:721)

Boplatsområde, 33x20 meter (SV-NO), Undersökt och borttaget. Bestående av 2 oregelbundna härdar, 1 oregelbunden skärvstenspackning. Härdarna är 1,35–1...

Boplatsområde (L1940:260)

Boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 115x49 (N-S) enligt schaktplan i rapport, påträffades vid arkeologisk utredning 2004 inför utbyggnad av Ste...

Boplatsområde (L1985:5077)

Boplatsområde, inom området 75x15-40 m (NNÖ-SSV) är 7skärvstenshögar.Skärvstenshögarna är 4-13 m diam och 0.2-1.3 m h. Femskärvstenshögar har mycket t...

Boplatsområde (L1982:1466)

Boplatsområde, ca 130x6 m (NÖ-SV). Vid särskild utredning år 2005 påträffades 5 stolp- och störhål i ett sökschakt. Belägen ca 30 m V om stensättning ...

Boplatsområde (L1968:9544)

Boplatsområde, 50X40 m (Ö-V). Platsen utgörs av övre delen av den flacka dalgång som är belägen ca 250 m Ö om öns begravningsplats. Begränsad i N och...

Boplatsområde (L1986:8882)

Boplatslämning, undersökt och borttagen, ca 35x5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 stolphål, 2 gropar, 1 härd och 5 kulturlager. Vid arkeologisk utredning...

Boplatsområde (L1995:2822)

Boplatsområde, bestående av 9 härdar, varav 6 är ovala och 3 rektangulära, med ett inbördes avstånd av 6-49 m. De ovala härdarna är 1.2-1.6x0.85-0.9 m...

Boplatsområde (L1996:8396)

Boplats, 100m l (NNV-SSÖ), delundersökt. Bestående av 6 härdar, 5 ovala och 1 rektangulär, 1 boplatsgrop och 1 stenpackning av skörbrända stenar. Här...

Boplatsområde (L1970:4901)

Boplatsområde, undersökt, ca 45X20 m (N-S). Vid en arkeologisk förundersökning av Göteborgs Stadsmuseum 2002, framkom 1 härd, 1 lager av humös sand oc...

Boplatsområde (L1974:9386)

Boplats, ca 120x80x100 m (VNV-ÖSÖ), inom området har markägaren August Persson tillvaratgit 1 hel trindyxa, 1 tunnackig yxa, 5 fragment av simpla skaf...

Boplatsområde (L1994:1713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2021:4596)

Boplats, 45x20 m (NV-SÖ). Bestående av 5 boplatsgropar. Dessa är 2-3 m diam, intill 0,5 m dj. Vallar 1-2 m br, 0,3-0,5 m h.

Boplatsområde (L1996:9291)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2021:3541)

Boplatsområde, 5 x 5 m, bestående av 2 härdar. Härdarna är 2 m i diam. Påträffades vid sökschaktning i samband med arkeologisk utredning.

Boplatsområde (L2009:7808)

Boplatsområde, 10 x 10 m, delvis undersökt år 2006, bestående av 7 anläggningar varavav 3 gropar och 4 stolphål. 2 av stolphålen och 1 av groparna und...

Boplatsområde (L1960:1784)

Boplats, ca 25x20 m (NÖ-SV). Vid förundersökning för Västgas II påträffades flintspån och avslag av flinta. På 0,3 m dj under markytan påträffades en ...

Boplatsområde (L2021:165)

Boplatsområde, 21×28 meter stort, bestående av 2 härdar och 1 kulturlager. Härdarna var 0,8-1,3 m diam och 0,07-0,19 m dj. I en av härdarna förekom fy...

Boplatsområde (L1995:4997)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2020:11761)

Boplatsområde (ca 70 x 50 m SV-NÖ) bestående av stolphål, härdar, kokgropar, gropar, en ränna och en stenansamling. Området består av äldre skogs- och...

Boplatsområde (L1939:5830)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1960:2473)

Boplats, undersökt och borttagen. På platsen påträffades anläggningar, stolphål, härdar och fyndmaterial av flinta, kvarts och bergart. Området är för...

Boplatsområde (L1937:1895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1996:8251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1995:3452)

Boplatsområde, ca 35x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 härdar, varav 6 ovala och 2 rektangulära, samtliga stenfyllda, med 3-19 m:s avstånd från varandra....

Boplatsområde (L2021:4899)

Boplatsområde, ca 50 x 30 m (NO–SV), bestående av 1 oval grop, 3 stolphål och 5 ovala härdar. Stolphålen 0,30–0,60 m diameter, belägna på rad i NO–SV ...

Boplatsområde (L1969:1130)

Boplats, delundersökt. Ca 600x10-175 m (VNV-ÖSÖ). Den SÖ delen är nu bebyggd (Sannaskolan), mellersta delen utgörs av en anlagd gräsmatta inom parkomr...

Boplatsområde (L2021:3379)

Boplatsområde, ca 60 m i diam, bestående av 1 grop, 1 ränna, 1 lager, 5 diken och 1 stolphål. Dikena dateras till historisk tid.

Boplatsområde (L1962:9204)

Boplats, utsträckning, ca 220 (NNO-SSV) x 70 m st. Undersökt och borttagen (2007, 2020). Inom främst den N undersökta delen fanns ca 14 stolpsatta ...

Boplatsområde (L1996:9385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1978:8822)

Boplats, ca 70x10 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning 2012 framkom 10 stolphål, 11 härdar varav 10 ligger i den ...

Boplatsområde (L1995:3431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2020:6607)

Boplatsområde, bestående av 2 stolphål påträffade med 4 m avstånd. Stolphålen är 0,2 m diam. Drygt 20 m väster om boplatsområdet finns ytterligare ett...

Boplatsområde (L1937:7108)

Boplatsområde, undersökt och borttagen, ca 70-160X20-95 m (Ö-V). Västerbottens Museum utförde en arkeologisk utredning inom avgivet område under åren ...

Boplatsområde (L2019:2271)

Boplatsområde, ca 40x20 m (NV-SÖ). Bestående av 4 boplatsgropar, 3 stolphål och 1 härd/boplatsgrop. Två av boplatsgroparna är ovala, 0,5-0,7 m diam ...

Boplatsområde (L1986:5287)

Boplats, 70×20 meter, NNV-SSO. Dokumenterad i samband med arkeologisk förundersökning år 2012. Spridda nedgrävda anläggningar, 1 härd, 2 diken/rännor ...

Boplatsområde (L2022:2062)

Boplatsområde, ej avgränsat, 130x12 m (NNÖ-SSV), bestående av 13 härdar, 6 kulturlager, 4 stolphål och 1 grop. Fynd av förhistorisk keramik och slagen...

Boplatsområde (L1960:4741)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 160x20-65 m (NÖ-SV), bestående av 3 anläggningar, tolkade som gropar. Fynd av flinta: 1 borrspets, 6 plattformskä...

Boplatsområde (L1935:324)

Boplats, 125x25-65 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 11 boplatsgropar, varav 8 runda, 1 oval och 2 oregelbundna. Boplatsgropar, runda, 1,5-2 m diam och 0,3-0,...

Boplatsområde (L1988:6697)

1) Härdar, inom det markerade områdets V del påträffades 2 härdarca 0.5-1 m diam med kol, sot och skörbränd sten.I Ö delen av det markerade området är...

Boplatsområde (L2016:9734)

Skärvstenshög, närmast oval, 7x6 m (N-S) och 0,5 m h. Gräsbeväxtoch övermossad. Vid provstick framkom i svart jord skärvstenar2-6 cm st. Högens S del ...

Boplatsområde (L1960:8585)

Boplats, delundersökt, oregelbunden, ca 100x75 m (N-S). Vid särskild utredning år 2010 framkom 2 anläggningar och fynd av slagen flinta. Anläggningarn...

Boplatsområde (L1995:5937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2013:2507)

Boplatsområde, undersökt och borttagen, ca 110x110 m, bestående av 2 grophus, 2 långhus, hägnader, härdar, kokgropar, gropar, kulturlager, odlingslage...

Boplatsområde (L1992:6252)

Boplats, ca 50X15m (NNV-SSÖ). I området är 6 härdar och 1 kokgrop. 5 av härdarna är ovala och 0,9-1,4X0,7-1m och intill 0,15m h. 1 härd är rektangulär...

Boplatsområde (L1951:5404)

Boplats av neolitisk karaktär bestående av ett 0,2 meter tjockt kulturlager innehållande keramik och brända ben. Boplatsen påträffad vid inventering å...

Boplatsområde (L2011:8045)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 100x80 m (Ö-V). Vid arkeologisk undersökning framkom boplatslämningar och fynd av bl. a. keramik och kvarts. Unde...

Boplatsområde (L1975:3626)

Boplatsområde, okänd utbredning, ca 40-140X35-80 m (NNV-SSÖ). Framkom vid en arkeologisk undersökning i form av metallkartering utförd av Länsmuseet p...

Boplatsområde (L2013:4588)

Boplats, ca 75x40 m, undersökt, borttagen och restaurerad (NNÖ-SSV).

Boplatsområde (L2009:1562)

Boplats, ca 100x80 m (NÖ-SV), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk slutundersökning 2004 påträffades 110 anläggningar, varav skärvstensgropar, här...

Boplatsområde (L1935:9106)

Område, 80x40 m (NV-SÖ), med 8 gropar i klapper, varav 4 närmastrunda och 4 närmast rektangulära. De närmast runda groparna iklapper är 0.5-1 m diam o...

Boplatsområde (L1988:6327)

Bronsåldesboplats, undersökt och borttagen, med en utsträckningav 130 x 100 m (NNÖ-SSV). Undersökt 1978-79 av RAÄ UV-syd. (11B). Rapport saknas. Områ...

Boplatsområde (L1995:9523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1976:146)

Boplatsområde, ca 140x60 m st (ÖNÖ-VSV). Bestående av 5 stengrundshus och 2 stensträngar. 35 m SSÖ om SÖ hörnet av ekonomibyggnad är 1 Husgrund, nr 1,...

Boplatsområde (L1990:1922)

Boplatsområde, ca 110x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 härd och 1 boplatsgropar. Fynd av flintavslag.

Boplatsområde (L1995:5331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1995:3751)

Boplatsområde, 90x25 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades 3 boplatser. 1) Boplats, okänd utsträckning, 38x4 m (NÖ-SV). Inom området, på strandplanet ...

Boplatsområde (L1960:3520)

Boplatslämningar, undersökta och borttagna. Härd och sotfläck. Inga fynd. Belägna på en svag, grusig förhöjning på lerslätt Ö om E20. (Dnr 321-549-200...

Boplatsområde (L2021:1108)

Boplatsområde, ca 103×37 m (Ö–V), bestående av 1 rund brunn och 8 runda boplatsgropar. Brunnen är rund , 2 m diam. Boplatsgroparna utgjordes av stolp...

Boplatsområde (L1986:8924)

Boplatsområde uppdelat i två områden, ca 75x25 och 60x8 m (Ö-V) som utgörs av preliminärt bedömda gropar, stolphål och rännor. Det kan emellertid inte...

Boplatsområde (L1957:917)

1) Husgrund, 25x7,5-8,5 m (NV-SÖ). Vallarna är 1,3-1,5 m br och0,35-0,16 m h, bestående av en inre och yttre stenskoning(tydlig på flera ställen) av 0...

Boplatsområde (L1937:3008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1995:4520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1970:6492)

Boplats, delundersökt, ca 40-50 x10-40 m (N-S), kan fortsätta utanför området i alla riktningar. Enstaka flintor iakttagna. Tidigare fynd: 1 skivyxa, ...

Boplatsområde (L2020:5673)

Boplatsområde, ca 7x3 m st (Ö-V), bestående av 2 rundade mörkfärgningar och förekomst av skärvig/skörbränd sten. Mörkfärgningarna är rundade , ca 0,30...

Boplatsområde (L1955:1882)

Boplats, undersökt och borttagen. I samband med VA-arbeten i Saxnäs stugby utfördes en arkeologisk förundersökning år 1992 och en särskild undersöknin...

Boplatsområde (L2021:1642)

Boplatsområde, ca 23 x 16 m. Inom boplatsområdet har påträffats en härd.

Boplatsområde (L1995:5376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:9817)

Boplats, ca 130x70 m (N-S), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk utredning år 1995 påträffades 13 stolphål. Riksantikvarieämbetet UV Syd föreslår ...

Boplatsområde (L1992:2240)

1) Stensättning? något oklar begränsning närmast oval 4x3 m(NÖ-SV) 0,2 m h. Fyllning av huvudsakligen 0,2-0,3 m st stenar,enstaka är några cm större e...

Boplatsområde (L1938:2936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1975:9586)

Boplatsområde, okänd utsträckning. Inom angivet område, 30x4 m (NNV-SSÖ), påträffades vid arkeologisk utredning 2000 inför planerad byggnation av mind...

Boplatsområde (L1936:8316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:2708)

Boplatsområde, okänd utbredning, ca 115X20-45m (Ö-V). Vid en arkeologisk utredning av Wallin Kulturlandskap och arkeologi år 2005, framkom 8 härdar oc...

Boplatsområde (L1975:3600)

Boplatsområde, okänd utbredning, ca 110X40-60 m (NÖ-SV). Framkom vid en arkeologisk undersökning i form av metallkartering utförd av Länsmuseet på Got...

Boplatsområde (L1995:4764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L1987:3226)

Boplatsområde, ca 75 x 50 meter (Ö-V) innehållande 5 st dåligt bevarade härdar, endast bottnarna återstod. Påträffad vid en år 2006 utförd särskild ut...

Boplatsområde (L2020:7555)

Boplatsområde, 30x2-5 m (Ö-V). Bestående av 1 härd, 1 kokgrop, 3 nedgrävningar, 2 stolphål och 3 lager. Fynd av bränd lera och lerklining, enstaka brä...

Boplatsområde (L1969:9920)

Boplats, ca 230x110-160 m (Ö-V). Inom området påträffades i 13 provgropar ett 10-tal avslag, 15 slagna flintor, 4 spånfragment och splitter. Många fli...

Boplatsområde (L1995:5635)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsområde (L2019:3202)

Boplatsområde, cirka 6×1 meter (NO-SV), bestående av 1 härd, 1 stolphål, 1 litet störhål och resterna av ett kulturlager. Lagret utgjordes av sotig fi...

Boplatsområde (L1987:2955)

Boplatsområde, ca 25 x 15-10 m (NV-SÖ). Inom området påträffades 3 stolphus. Husen var svåra att särskilja och avgränsa från varandra. Första huset (H...

Boplatsområde (L2008:2243)

Boplats, 15x10 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 härdar. Av anläggningarna är 2 runda 0,8 resp 1 m diam och en närmast oval 1x0,7 (Ö-V). Härdarna var 0,1-0,...

Boplatsområde (L1996:6126)

Boplatsområde, okänd utbredning, ca 50-120X15-40 m (NV-SÖ och NNÖ-SSV). Inom angivet område framkom 32 boplatslämningar. Bestående av 25 odefinierbara...

Boplatsområde (L1941:9050)

Boplats, ca 175x100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 12 skärvstenshögar, belägna på 7-40 m inbördes avstånd i brukad åkermark. Skärvstenshögarna är runda ell...

Boplatsområde (L1991:8790)

Boplats, delundersökt, ca 400 x 100-200 m (NNV-SSÖ). Vid arkeologisk provundersökning av området 1981 på grund av planerad nybyggnation påträffades b...

Boplatsområde (L2018:1098)

Boplatsområde ca 58 x 13 meter. Två härdar , 1,0 och 2,6 meter stora samt två ca 0,4 m stora stolphål. Vid förundersökningen i juni 2019 påträffades ...

Boplatsområde (L2008:481)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 50x15 m (Ö-V). Vid arkeologisk förundersökning år 1996 påträffades 2 härdar och 2 rektangulära anläggningar med m...

Boplatsområde (L2020:1323)

Boplatsområde, ca 50x45 m stort (NV-SÖ). Inom området har G L m fl grävt flera schakt och daterat kolprov. Tolkas vid enprovundersökning som platåform...

Boplatsområde (L1942:7882)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 400 x 10 m (NÖ-SV). Vid arkeologisk undersökning år 1994 påträffades 269 anläggningar varav 118 stolphål, 59 mörk...

Boplatsområde (L1959:4579)

Boplatsområde ca 96 m (N - S) samt 41 m (V-Ö) , oval med boplatslämningar i form av: 98 stolphål, 24 härdar/härdgropar, 14 boplatsgropar, 1 ränna, 1 u...

Boplatsområde (L1988:1387)

Boplats, plats för, undersökt och borttagen. I samband med motorvägsbygge utförde Stads- och kulturhistoriska avdelningen vid Malmö museum, under ledn...

Boplatsområde (L1987:2699)

Boplatsområde, ca 150X100 (NÖ-SV). Framkom vid en arkeologisk utredning av UV Syd år 2004. Inom angivet område påträffades 5 gropar och några flintavs...

Boplatsområde (L2009:9276)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 110x70 m (NNÖ-SSV).Inom området påträffades vid särskild utredning år 2008 boplatslämningar i form av stolhål, gr...

Boplatsområde (L1987:3771)

Boplatsområde, ca 55X40m (Ö-V). Framkom vid en arkeologisk utredning av Malmö Kulturmiljö år 2006. Inom angivet område påträffades 13 anläggningar bes...

Boplatsområde (L1995:733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.