Boplatsvall

Riksantikvarieämbetets definition: Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta.
Boplatsvall (L1992:1073)

1) Boplatsvall, oval, 7x5 m (Ö-V) bestående av enfördjupning,oval, 3x1 m och 0.15 m dj. Vallen är 1.5-2 m br och intill 0.05m h. Intill långsidorna i ...

Boplatsvall (L1939:7876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:7920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:2125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1976:3870)

Skärvstensvall, ca 7 m diam och 0,45 m h. Vallen är ca 2 m br o ch 0,25-0,4 m h. Starkt övertorvad. Under ytan framkom vid provst ick på 0,15 m dj, i ...

Boplatsvall (L1992:5714)

Boplatsvall, oval, 9x7 m (NV-SÖ). Vallen är ca 3 m br och 0,1-03 m h. Innanför vallen är en försänkning, 3x1,8 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj. Vid sondning ku...

Boplatsvall (L1992:3249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:7416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1967:4679)

Boplatsvallsliknande lämning, närmast oval, 4x3 m (Ö-V). Denna består av en grop, 2.5x1.5 m (Ö-V) och 0.1 m dj, omgiven av en vall,1.5 m br och 0.3 m ...

Boplatsvall (L1936:677)

Boplatsvall i klapper, oval 8 x 5 m (NV-SÖ) och 0,2 m djup bestående av en försänkt yta 2 x 1,5 m och 0,2 m djup omgiven av vall 1 - 1,5 m bred och 0,...

Boplatsvall (L1938:6578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:450)

Boplatsvall, oval, 8.5x7 m (ÖSÖ-VNV) bestående av en vall, 1.5-2m br och 0.1 m h. Innanför vallen är en rektangulär försänkning,4x2.2 m och 0.2 m dj. ...

Boplatsvall (L1992:1744)

Område med boplatsvallar, 240x80 m (NÖ-SV).1) Boplatsvall, oval, 12x8 m (Ö-V), bestående av en fördjupning,oval, 5.5x2.5 m och 0.1 m dj, med otydlig b...

Boplatsvall (L1992:4454)

1) Boplatsvall, oval, 9x7 m (N-S). Vallen är 3-3.5 m br och0.1-0.3 m h, med en fördjupning innanför vallen, oval, 4.5x1.2 m(N-S) och 0.3-0.4 m dj. Bev...

Boplatsvall (L1993:7561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:7133)

1) Område med boplatsvallar och boplatsgropar, 100x50 m (N-S). Iangivet område är 6 rektangulära boplatsvallar samt 1 rund och 1oval boplatsgrop. De r...

Boplatsvall (L1994:4078)

1) Boplatsvall i klapper, rund, 5.0 m diam. Vallen är 1.5-2.0 mbr och 0.1-0.5 m h. Innanför vallen är en oval yta, 2.0x1.5 m br(NNV-SSÖ) i nivå med om...

Boplatsvall (L1944:7899)

Rev 1980: Boplatsvall, oregelbundet rund, 8-10 m diam och nu endast 0,2-0,4 m h. I ytan enstaka skärvsten 5-15 cm st. I kanternanågra större block 1,2...

Boplatsvall (L1993:8651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:2644)

1) Boplatsgrop?, närmast rund, 2 m diam och 0.15 m dj.Omgiven av en diffus vall, 1.5-2 m br och 0.05 m h.Vallen är skadad av mindre bruksväg i Ö delen...

Boplatsvall (L1993:9033)

Boplatsvall, oval, 9x6.5 m (N-S). Vallen, 2.5 m br och 0.1 m h,omger en försänkning, oval, 3x2 m (N-S)och intill 0.3 m dj.Anläggningens vallar är någo...

Boplatsvall (L1937:9809)

Boplatsvall, 18 x 12 m (Ö-V), bestående av en försänkt inre yta, 10 x 6 m (Ö-V) och 0,4 m dj, omgiven av vall, 3 - 4 m br och 0,2 m h. Vid provstick f...

Boplatsvall (L1992:4131)

1) Boplatsvall, oval, 10x9 m (NÖ-SV), bestående av enfördjupning, närmast rund, 3.5 m diam och 0.2 m dj. Omgiven aven oklartbegränsad vall, 3 m br och...

Boplatsvall (L1993:7333)

Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning. Inomområdet är en skärvstenspackning, oregelbunden, 1 m diam, medbrända ben frameroderat på mindre ...

Boplatsvall (L1939:8681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1981:2189)

Boplatsvall (?), 3 m diam och 0.75 m dj.Till större delen vallkring kanten, intill 2 m br och 0.1 m h (?). Vid provstick ibotten framkom 0.1 m under d...

Boplatsvall (L2000:738)

Boplatsvall, 14x11 m (N-S). bottenytan är försänk, 6.5x4 m(N-S) och 0.2 m dj vall kring kanten, 3-3.5 m br och intill 0.1m h. I V kanten kan ej val...

Boplatsvall (L1992:1042)

Boplatsvall, oval, 16x11 m (NÖ-SV). Vallen är 2,5-3 m br och 0,25 m h. Innanför vallen är en försänkt yta, oval, 7x3,5 m (NÖ-SV) och 0,3 m dj. Vid son...

Boplatsvall (L1993:5631)

Boplatsvall, rektangulär, 35x14 (VNV-ÖSÖ), bestående av en vall,4-5 m br och 0.2-0.3 m h, omgivande en närmast plan yta, 25x3 m (NÖ-SV). Vid provstick...

Boplatsvall (L1939:8846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1948:9701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:8167)

Boplatsvall (?), oval, 10x8 m (Ö-V), bestående av en otydlig vall, 3-4 m br. Innanför vallen är en oval grop, 3x1.5 m st och 0.3 m dj.

Boplatsvall (L1993:6765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:6987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:7801)

Boplatsvall i klapper, oval, 5,5x5 m (N-S). Vallen är 2-2,5 m broch 0,4-0,6 m h. Innanför är en fördjupning, 2x1,5 m (N-S), medbottenplanet i nivå med...

Boplatsvall (L1993:6514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:5746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:2313)

Område med boplatsvallar, 240x80 m (NÖ-SV).1) Boplatsvall, oval, 12x8 m (Ö-V), bestående av en fördjupning,oval, 5.5x2.5 m och 0.1 m dj, med otydlig b...

Boplatsvall (L1942:1056)

1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorvad medi ytan talrika 0,3-1,0 m st stenar. I centrala delen ett 2,0 m st block. Beväxt med tr...

Boplatsvall (L1994:7667)

Boplatsvall, oval, 8x6 m (NV-SÖ) bestående av en vall, 1.7 m broch 0.1 m h. Innanför vallen är en försänkning, rektangulär,3.5x2 m och 0.3 m dj. Beväx...

Boplatsvall (L1992:2647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:5554)

Boplatsvall, oval, 9X7m (N-S). Vallen är 2-3m br och 0,2-0,4m h. Mittpartiet är 4X2,5m (N-S) och ca 0,4 m dj. Bottenplanet är rektangulärt, 2X0,4m (N-...

Boplatsvall (L1994:9850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:5457)

1) Boplatsvall, oval, 13x10 m (N-S). Vallen är 2-4 m br och 0.1-0.3 m h. Skålformig yta innanför, 5 m diam och 0.1 m dj, med i N engrop, 5x2.5 m (Ö-V)...

Boplatsvall (L2014:9812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:3537)

1) Boplatsvall, oval, 9x7 m (N-S). Vallen är 3-3.5 m br och0.1-0.3 m h, med en fördjupning innanför vallen, oval, 4.5x1.2 m(N-S) och 0.3-0.4 m dj. Bev...

Boplatsvall (L1994:8289)

Boplatsvall, rektangulär, 9x7 m (NÖ-SV). Vallen är 2-2.5 m br och0.1-0.2 m h. Innanför vallen är en försänkning, rektangulär,4.5x1.5 m (NÖ-SV) och 0.2...

Boplatsvall (L1936:1624)

Boplatsvall i klapper, rund, 7 m diam och 0,6 m h. Vallen, 2 m br, omger ett utrymme, 3 m diam och 0,1 m dj. Bottenplanet är 2,5 m diam. Stenarna är 0...

Boplatsvall (L1992:6152)

Boplatsvall, oval, 9x7 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. Innanför vallen är en försänkt yta, oval, 4x2,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,9 m dj. I bo...

Boplatsvall (L1993:1359)

1)Fyndplats för nordbottniskt redskap, enligt tidigareanteckningar. Vid inventeringstillfället 1993 var på angivenplats, som utpekats av upphittaren, ...

Boplatsvall (L1944:8305)

Skärvstensvall, ringformad, 8 m diam. Vallen är 1-2 m br och 0,1-0,3 m h. Avbrott i N-NNÖ, 1 m br. Ojämnt inre. I ytan spridd småsten och enstaka sten...

Boplatsvall (L1992:2278)

Boplatsvall, otydlig begränsning, oval, 11x8 m (Ö-V) med diffus vall, 1,5-2,5 m br och under 0,1 m h. Innanför vallen är en grop, 4x3 m l (Ö-V) och 0....

Boplatsvall (L1993:1657)

1)Boplatsvall, oval, 11x7 m (Ö-V). Vallen är otydlig, otydligbegränsning, ca 3 m br och intill 0.1 m h. Innanför vallen är enfördjupning, rektangulär,...

Boplatsvall (L1993:216)

1) tomtning(?), närmast oval, 4x3.5 m (N-S). Vallen är 0.5-1 m broch 0.2 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Innanför vallen en fördjupning, närmast rund, 2....

Boplatsvall (L1992:4195)

1) Boplatsgrop, oval, 3.5x1.6 m (NÖ-SV) och 0.2 m dj.Omgivenav en ojämn vall, 2 m br och 0.1-0.2 m h. Skålformad botten.Bevuxen med mossa, lavar, ling...

Boplatsvall (L1993:6754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:8665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:7989)

1)Boplatsvall, oval, 12x8 m (NNV-SSÖ). Vallen är 2.5-3.5 m br och0.1 m h. Innanför vallen är en fördjupning, oval, 5x3 m(NNV-SSÖ) och 0.15 m dj. Beväx...

Boplatsvall (L1993:1309)

1)Boplatsvall, otydlig begränsning, oval, 9x7 m (N-S). Vallen ärotydlig, ca 1.5-2 m br och under 0.1 m h. Innanför vallen är enförsänkning, rektangulä...

Boplatsvall (L1994:9799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:3426)

1) Boplatsvall, närmast oval, 37x13 m (NÖ-SV). Vallen är 4-5 m broch 0.1-0.2 m h, innanför vallen är en närmast rektangulär försänkt yta, 27x3 m (NÖ-S...

Boplatsvall (L1992:1720)

1) Boplatsvall, rund, 10 m diam. Vallen är 3 m br, någotojämn och 0.2-0.3 m h. Innanför vallen är en fördjupning, rund,4 m diam och 0.4 m dj. Skålform...

Boplatsvall (L1938:8166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:8150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1944:9215)

1) Skärvstenshög, rest av, ursprungligen 12-15 m diam nu närmast15 m l (NV-SÖ), 7 m br samt 1,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,6 m s...

Boplatsvall (L1993:5929)

1) Kåtatomt, rund, med otydlig begränsning i N och NV, 4.5 m diam, bestående av 0.2-0.3 m st stenar lagda i kanten i S-SV och enstaka i N-Ö. I mitten ...

Boplatsvall (L1993:7595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:767)

1) Boplatsvall, närmast oval, 9x8 m (NV-SÖ). Vallen är 2.5-3m br och 0.15-0.25 m h. Innanför vallen är en fördjupning,3.3x1.6 m (NV-SÖ) och 0.35 m dj....

Boplatsvall (L1941:5679)

1) Stensättning, rund, 4,5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar. Rest av kantkedja, 0,1-0,3 m hav 0,3-0,7 m l stenar. ...

Boplatsvall (L1993:125)

Boplatsvall, oval, 8x7 m (VNV-ÖSÖ). Vallen är 2–2,5 m br och 0,1 m h. Innanför vallen är en oval fördjupning, 2x1,3 m och 0,1 m dj. Beväxt med mossa, ...

Boplatsvall (L1993:3603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:1072)

Boplatsvall, oval, 10x8-9 m (VNV-ÖSÖ) med svaga vallrester som delvis är identifierbara genom dubbla markytor längs SV kanten, 2 m br och 0,15 m h. Vi...

Boplatsvall (L1992:4810)

1) Boplatsvall, oval, 10x7 m (N-S). Vallen är 2-2.5 m br, 0.2-0.3m h. Innanför vallen är en fördjupning, 5x2 m, 0.4 m dj. Oregelbundet bottenplan, 3.5...

Boplatsvall (L2020:10260)

Boplatsvall, närmast rektangulär, 13x8 m (VNV-ÖSÖ). Tydlig vall kring SSV och NNÖ långsidorna samt ÖSÖ kortsidan, 2-3 m br och 0,2-0,5 m h. Kring VNV ...

Boplatsvall (L1994:9209)

Boplatsvall, oval, 7x6 m (VNV-ÖSÖ). Vallen är mycket otydlig, 3–3,5 m br och 0,04 m h. Innanför vallen är en oval fördjupning, 3x2,5 m och 0,3 m dj.

Boplatsvall (L1994:9521)

1)Fångstgrop, rund, 2 m diam och 0.2 m dj, omgiven av en otydligvall, 2 m br och 0.1 m h. Beväxt med ett femtal ungtallar.28 m ÖSÖ om 1 är:2)Fångstgro...

Boplatsvall (L1993:5656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:7232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L2016:3120)

Skärvstensvall, 2,5 m diam. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,2 m h. Området innanför är 0,2 m dj. I S delen av vallen är ett block, 0,5x0,4 m st ...

Boplatsvall (L1992:494)

Boplatsvall, oval, 10x6 m (N-S). I centrum är en grop, 5x2 m och 0.2-0.3 m dj. Vallen är 2-3.5 m br och 0.1-0.15 m h. I S vallen framkom en skörbränd ...

Boplatsvall (L1993:3379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1945:6456)

Bopatsvall, oval, 9x7 m (NNV-SSÖ). I N-Ö-S omgiven av en vall, 2-4 m br och 0,15-0,3 m h. Innanför vallen är en närmast rektangulär försänkt yta, 4,5x...

Boplatsvall (L1993:4207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1945:2238)

Boplatsvall, oval, 19x12 m (NÖ-SV). Vallen är 2-5 m br och 0,1-0,7 m h. Innanför vallen är en rektangulär försänkt yta, 9x5 m (NÖ-SV) och 0,5-0,7 m dj...

Boplatsvall (L1993:3303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:8789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:2312)

1) Boplatsvall, oval, 11x8.5 m (Ö-V), med otydlig vall, 2-4m br och 0.1 m h. Innanför vallen är en fördjupning, närmastoval, 4x3.5 m (Ö-V) och 0.2 m d...

Boplatsvall (L1993:2380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:2934)

1)Boplatsområde, 540x10-25 m (NV-SÖ). I området är 5 ovalaboplatsvallar, 3 runda kokgropar, 1 oregelbunden härd,fyndmaterial och 1 tjärdal.Boplatsvall...

Boplatsvall (L1977:5455)

Skärvstensvall, avlång, ca 13x9 m (Ö 35cg N-V 35cg S). I mitten en avlång oregelbunden försänkning, 5x4 m och 0,2 m dj. Till stör re delen vall kring ...

Boplatsvall (L1993:4009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1943:424)

1) Skärvstenshög, rund, 8-9 m diam och 0,4-0,6 m h. Övertorvad med i ytan enstaka skärvstenar 0,05-0,15 m st. I mitten ett block3x2,5 m br och 1,6 m h...

Boplatsvall (L1992:3637)

Boplatsvall, oval, 13x9m (ÖNÖ-VSV), bestående av en fördjupning, närmast rektangulär, 7x3 m och 0.2-0.3 m dj, med relativtplan botten. Vallen är 3-5 m...

Boplatsvall (L1993:5259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1995:2143)

Boplatsvall, närmast rektangulär, 10x7 m (Ö-V), bestående av en vall, 2-3 m br och 0.1-0.4 m h. Innanför vallen är en försänkning, oval, 5x2.5 m (Ö-V)...

Boplatsvall (L1946:6765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1970:4669)

Stensatt boplatsyta, oregelbunden, 20x15 m (NÖ-SV) och intill 0.5m h. Övertorvad med i ytan talrika 0.1-0.7 m st stenar. I SVdelen skadad genom avbani...

Boplatsvall (L1938:8232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:2930)

1) Boplatsvall, närmast rund, 7 m diam. Vallen är 2-3 mbr och 0.1 samt under 0.1 m h. Vallen är otydlig i NNV ochdeformerad i SSÖ p g a en gammal rotv...