Borg

Riksantikvarieämbetets definition: Område avgränsat av olika kombinationer av murar, jordvallar, vallgravar, och/eller palissader samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna, torn- och/eller husgrunder m.m.
Borg (L1954:938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1967:8724)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1974:1909)

Ruinkulle, 32x30 m (N-S) bestående av ca 5-6 högliknande oregelbundna kullar, 3 - 11 m diam och 0.3 - 1.5 m h av kraftigt övermossade stora stenar syn...

Borg (L1991:6377)

Borgruin, uppgift om. Naturligt rundad och upptill avplanadkulle,ca 35 m l (N-S), 15 m br och ca 4 m h, med källar- och husgrunder. Övertorvad.

Borg (L1989:2853)

Borganläggning (?), uppgift om. Området benämnes Stengårdsbackenpå lantmäterikarta från 1799 och 1827. En ca 100x80 m stanläggning är markerad. Se ski...

Borg (L2009:5854)

Borgområde 90x80 m (NV-SÖ), bestående av 1 ruin av stenhus, 2 flankerade murar, 1 pålverk samt rikliga rasmassor och kulturlager. Ruinen är 38x18 (N...

Borg (L1968:7206)

Medeltidsruin, 39x35 m (VV-SÖ). Yttermurarna är 2,5 m tj, uppförda i huggen sten och murbruk. Innermurarna är 0,3-1,5 m h och 1-1,5 m tj. Den bågforma...

Borg (L1984:7049)

Borgområde, 120x20-80 m (Ö-V), bestående av 1 kastalgrund, 3 terrasseringar, rester av 1 husgrund (?), 2 förhöjingar 3 stensträngar och 1 urschaktning...

Påbonäs borg, Borg (L1956:279)

Borgområde, närmast runt, 120 m diam, belägen på moränkulle i sankmark, gränsande mot Östersjön i S, bestående av borgplatå, vallgrav och vallanläggni...

Borg (L1989:6472)

Borgruin, -område, uppgift om. Ole Worms omtalar 1624: "VdjSandhager by. Westen for den Nordiste Gaard findis en holm,huorpaa haffuer (taaett en herre...

Borg (L1935:7337)

Borg, bestående av en högre äldre ö bildning, vars N del är genomskuren av 2 vallgravar så att 2 platåer har bildats. Den N platån är, 8-16x30 m och ...

Borg (L1991:8905)

Medeltida borgområde, 200x150 m (NNÖ-SSV), bestående av rester av vallar runt området, 10-20 m br och 0.5-1 m h. Vallarna syns som svaga upphöjningar ...

Glumstorp, Borg (L1988:6142)

Medeltida borganläggning, rest av, ca 110-130 x 100 m (NNV-SSÖ), bestående av vall och vallgrav. Vallen är 2-5 m br och intill 0,5 m h och närmast i n...

Beritsholm, Borg (L1989:7212)

Borgområde, medeltida anläggning, ca 120-130x100 m (N-S)ursprungligen, sannolikt 150x135 m (N-S). Anläggningen (se skisss 5-6 i inv. hand.) består av ...

Hultaby slottsruin, Borg (L1973:8063)

Borgområde, bestående av 1 bröstvärnsmur och 2 husgrundsområden. Bröstvärnsmuren, rektangulär, ca 30x28 m (NV-SÖ) och intill 5 m h, är belägen på en m...

Borg (L1965:5530)

Medeltida lämning, uppgift om. Vid Arnäsholm har enligt traditionen ett medeltida fäste funnits. Möjligen finns rester av det medeltida fästet under d...

Borg (L1989:5950)

Borgområde, ca 135x120 m st (N-S), bestående av borgplatå med borgruin, inre vallgrav och vall. Borgplatån, 62x58 m (N-S) och 3.5 m h, med långslutta...

Borg (L1985:2149)

1) Vallgrav, rest av , nu endast som en svacka ca 220 m l(SSÖ-NNV), 5-6 m br och intill 1 m dj. Delvis igenvuxen.Ca 30 m VSV om nr 1är:2) Vallgrav, r...

Eneborg, Borg (L1953:2973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1954:4497)

Borganläggning, ca 200x50-75 m (N-S). Inom området finns 1 husgrund och 3 vallgravar. Husgrunden är 16x13 m (NNÖ-SSV) med jord-stenväggar 4-5 m br och...

Borg (L1991:5388)

Borg. I samband med arkeologisk utredning för utbyggnad av E4 år 1997, fastlades att detta är läget för borgen, enligt anmälan från Länsstyrelsen Skån...

Borg (L1991:4659)

Borgområde, 50x50 m (N-S) bestående av borgplatå omgärdad avvallgrav. Borgplatån är i det närmaste kvadratisk. Orienterad iN-S riktning med sidorna; 3...

Borg (L1941:4082)

Medeltidsborg?, belägen på en i sank mark utskjutande udde, bestående av 4 husgrunder, varav en osäker. Dessa är från N räknat: 10x5 (190-390cg) och 0...

Sundboholm, Borg (L1985:5350)

Lämningar efter befäst gårdsanläggning (med medeltidaborgkaraktär), inom ett ca 225x40-100 m (NV-SÖ) st område,bestående av en grund efter fästningsby...

Täljehus, Borg (L2014:8640)

Borgområde, bestående av 1 ruin av stenhus, 1 husgrund och flera terrasseringar och vallgravar. Ruinen av stenhuset (i centrala delen) är 22x10 m (180...

Borg (L1955:863)

Borgruin, 35x30 m (NNV-SSÖ), begränsad av en mur, 2,5 m br och 3,2-6 m h. Murarna uppförda av gråsten, 0,2-0,1 m st. Innanför murens V del är en byggn...

Vallabacken, Borg (L1990:2777)

Borgruin/-område, ca 60x40 m (Ö-V). Inom området en kulle, 35x25m (Ö-V) och 4-5 m h. Vid N och V kanten är vallgrav, 12-15 m broch ca 5 m dj. I S bran...

Borg (L1975:1702)

Kastal, sandsten, inre delen sand- och gråsten, rund, 12 m diam och 8-9 m h. Inre diam 8-9 m, muren 3-4 m br. Inre tvärmur. Kastalen är utgrävd och ...

Borg (L1941:9329)

Vallgrav, 160 m l (N 18cg V-S 18cg Ö), 6-10 m br och intill 1,25m dj. Vallgraven utjämnas mot söder. Utmed V sidan mot Ekolsundsviken är en vall, 4-5 ...

Borg (L1953:6236)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1985:2189)

Bebyggelse- och befästningslämningar, inom ett ca 200x120-180 mst område (Ö-V). Området utgörs av en utplanad förhöjning,närmast en platå, ca 120x100 ...

Forsborg, Borg (L1966:9175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1959:4968)

Borglämning, närmast rund, 30 m diam, bestående av kretsformingvall av sten, 1-1,5 m br och 0,75 m h. Innanför vallen är en 1 mbr och 0,4 m dj "vallgr...

Ymseborg, Borg (L1963:7817)

Borgområde 120 x 130 m. (N-S), bestående av borgberget och anlagda vallar. Borgberget ca 80 x 45 m. (N-S) och 10 m.h. Bergets krön utgörs av en 1) pla...

Borg (L1985:2115)

Borgområde, ca 105x20-35 m (NV-SÖ), med 1 borgruin och 2 vallgravar. Borgruinen är 10x10 m st, kallmurad av huggna stenar, ca 1 m br, uppdelat på två ...

Borg (L1972:5863)

Utifrån kartering och utgrävning i regi av Jönköpings läns museum 1989 och med hjälp av Voxtorps Hembygdsförening. Intro: Sommaren 1989 genomfördes e...

Borg (L1983:6570)

Borganläggning, 220x80 m (NV-SÖ), bestående av en med hjälp av vallgravar avspärrad udde. Längst i söder är en jordvall, 140 m l (NNV-SSÖ), 4-5 m br ...

Brömsehus, Borg (L1979:5575)

Borgområde, 220x140 m (VNV-ÖSÖ), bestående av borgplatå och en VNV belägen förborg, omgivna av vallar och vallgravar. I N utgör Brömsebäck en naturlig...

Borg (L1997:7013)

Medeltida försvarsanläggning, ca 200x100 m l (N-S), belägen påkrönet av en moränhöjd. Bestående av 2 vallgravar, varav en ärdelvis naturlig samt 3 avp...

Borg (L2012:6100)

Borgområde inom ett område av 140x25-65 m (N-S), beläget på en utskjutande udde, bestående av 1 borgruin och 2 husgrunder, 2 vallgravar. Vallgravarna,...

Kung Alles borg, Borg (L1953:3492)

Borgområde, bestående av en ruinkulle, ca 80x30 m (Ö-V), intill 1,5 m h, högst i NÖ. På några ställen framträder rester av grundmurar. Tydligaste grun...

Borg (L1973:9071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1954:4833)

1) Borganläggning (?), rest av, bestående av en avplanad kulle,35 m diam och ca 2m h. Kullen skulle vid ett högre vattenstånd isjön helt omges av vatt...

Borg (L1981:1888)

Kastal, närmast, kvadratisk, 10.5x10 m (NV-SÖ), ca 11 m h.Uppmurad av gråstennar, 0.4-1.0 m st , cementfogade. I samtligaväggsidor är 5 järnkrampor/vä...

Borg (L2001:2118)

Lämningar av medeltida befästgård, till större delen bortgrävd. Nu återstår enoregelbunden kulle, ca 75x50 m (NÖ-SV) i botten och med överdelenca 40x2...

Borg (L1956:8783)

1) Försvarsanläggning?, rest av, numera bestående av enupphöjning, oregelbunden 6-hörning, 23x18 m (ÖNÖ-VSV) och0,6-0,8 m h. Övertorvad. Avgränsas av ...

Askebacken, Borg (L1989:185)

Borgruin, 20 x 8 m (N-S), bestående av övertorvade murar, 1-2 mbr och 0,5-1 m h, med i ytan syliga tegelstenar och sentida betongplattor.På Ö långsida...

Borg (L1942:2641)

Vallgrav, 130 m l, 10 m br och 2.3 m dj. Graven förbunder de båda låglänta, forna sumpmarkerna Ö och V om Salsta slott.

Borg (L1989:7213)

Borgområde, medeltida anläggning, ca 120-130x100 m (N-S)ursprungligen, sannolikt 150x135 m (N-S). Anläggningen (se skisss 5-6 i inv. hand.) består av ...

Borg (L1988:6940)

Borgruin/område, rest av. Ett ca 80x40 m st (N-S) område benämnes"Borggården, oduglig till åker" på en lantmäterikarta från 1740,akt 1 i Sjörup sn. Ma...

Borg (L1990:7079)

Borganläggning, rest av, 40x10-15 m (NÖ-SV), bestående av vinkelparti av byggnad och mur.Byggnadens kvarstående murar, i skalmursteknik, är 1-2,25 m h...

Borg (L1950:4913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1990:9420)

1) Borgruin/område, uppgift om. Enligt Gunnar Persson, Dala, ärdetta platsen för den medeltida borganläggningen Stjärnehus. VidRAÄs inventering 1971 R...

Lojsta slott, Borg (L1976:4483)

Befäst gårdsanläggning bestående av 3 husgrunder, 1 grop, 1 vall och 1 vallgrav? Husgrund, 20x10 m (NNÖ-SSV) och intill 0,5 m h. Övertorvad med i yt...

Kronobergs slottsruin, Borg (L1953:1685)

Borgområde, 100-150x120-220 m (NNV-SSÖ), bestående av huvudborg och 2 förborgar. Slottsruinen, ca 75x75 m, belägen på en holme, är uppförd i gråsten t...

Borg (L2011:8274)

Vallgrav, del av ca 60 m l (5cg-205cg), 4 m br och 0,5-1m dj.40 m SSÖ om nr 1 är.

Borg (L1940:5621)

Vallgrav, 550 m l, 10-15 m br, intill 1,5 m dj. Kringgärdar Aspnäs gård. I NÖ är den igenfylld och ligger under S delen av en grusad parkeringsplats. ...

Henriksborgs ruiner, Borg (L2011:654)

Ruinområde 90x60 m (NV-SÖ) bestående av 1) Husgrund, ca 10x9 m (N 20cg V-S 20cg Ö). Den tydligaste muren av gråsten i V ca 0,7 mbr o hch intill 1,3 m ...

Borg (L2007:9109)

1) Vallgrav, ca 40 m l (N-S), betående av ett grävt dike med vall på utsidan. Diket är 1.5-2 m br och 1-1.5 m dj. Vallen är1.5-3 m br och 0.5-1 m h. C...

Borg (L1954:4872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1963:8705)

Borgrest, uppgift om. På platsen är nu åker med en fullt synligförhöjning i densamma. Enligt Sahlström i "Gudhems härads fornminnen" står följande: "D...

Borg (L1952:9819)

Borganläggning/skans, ca 150x 60-100 m (NÖ-SV). Inom området finns uppskattningsvis ett 15-tal husgrunder, vanligen kvadratiska eller rektangulära, 4-...

Husholmen, Borg (L1957:3321)

1) Medetidslämning Borgruin, bestående av en ruinkulle, närmastrund, 22-23 m diam och 1,5-2,2 m h. I mitten är en närmastkvadratisk grop 11x11 m (VNV-...

Borg (L1946:8130)

Kastalruin, 9x9 m (VNV-ÖSÖ) och i regel 2-3 m h (N sidan dock ca 10 m h). Murarna, av gråsten och kalksten, är ca 1,7 m tj. I V sidan är en spiraltrap...

Borg (L1979:6191)

Borgområde, 210x50 m (N-S), bestående av en delvis artificiell platå, 28x15 m (NÖ-SV), 0,5-1,2 m h, vilken helt upptar den forna öns yta. Platåns kant...

Borg (L1975:1044)

Kastalruin, ca 8x8 m och 6 m h. Rummet där innanför är ca 4,2x4,25 m. Slaget valv, intill ca 5 m h. Ingång i V. Området V om denna ruin, intill ca 5 m...

Åls borgruin, Borg (L2010:8327)

Borgruin, 30x20 m (Ö-V) med 3-6 m h och 2 m br murar av otuktad gråsten, sammanhållen av kalkbruk. Planen avdelad i 3 rum. I NV hörnet är en 6 m l, 2 ...

Borg (L2003:2391)

Medeltida borg, plats för, borttagen. Köpingshus anses varaanlagt på 1300-talet och blev nedbränt under bondeupproret 1434.

Borg (L2017:1376)

Kastalgrund(?) bestående av en jord-och stenkulle, 35 m diam ochintill 2,5 m h. Mitt i kullen är ett kvadratiskt rum, 7 m sida(30-230cg) och 3,5-4 m d...

Husberget, Borg (L1984:8236)

Borgruin, belägen på berg, 40x40 m (NNV-SSÖ), begränsad i VNV av naturliga stup och branter ned mot kvarnfallet. På krönet av berget är en ruinkulle, ...

Borg (L1975:1279)

Högliknande lämning, 6 m diam och 1 m h. Övertorvad med i ytan synliga gråstenar, 0,2-0,6 m st.

Borg (L2013:312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Axvalla hus, Borg (L1961:4418)

Borgområde, 210x110 m (NÖ-SV). Begränsasss i SV genon en vall 70x5m st (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Därpå följer mot NÖ 2 parallella vallgravar 50x10 m st (...

Borg (L1985:8349)

Borgområde, ca 365x165 m (NV-SÖ), bestående av rester av en medeltida borg, Gripsholms slott och trädgårdar. Inom området på Rännarbanan står 2 runste...

Skeingeborg, Borg (L1990:6543)

Borgruin (Skeingeborg), åttkantig, 44,5 m i diam och 1,5-2,3 m h. Sidornas utsida är 17,2-18,2 m långa. Murarna är 1,6 m tj. Inre diam är 41,3 m. I SÖ...

Borg (L1985:7339)

Borgruin, delundersökt, bestående av en 40x30 m st kulle, varvid krönet bildar en 30x25 m st platå med tydliga byggnadslämningar samt med i V delen en...

Borg (L2011:136)

Ruinområde, delundersökt, 80x55 m (NV-SÖ) bestående av rest av 1 mur, ca 1 m br och intill 1,5 m h, murad med kalkbruk. Murdelar endast synliga i S oc...

Lyckå slottsruin, Borg (L1979:6320)

Slottsruin, 31x13 m (NV-SÖ), bestående av rektangulära byggnadsruiner med två diagonalt ställda hörntorn i NÖ och SV, 8 m diam och 4-5 m h. Murarna, c...

Borg (L1961:8249)

Borgruin/-område, delvis undersökt, ca 190x60-100 m (N-S),bestående av lämningar av en befästning i form av grundmurar,tegelmurar och tegelgolv. Omgär...

Borg (L1988:7429)

Borglämning, rest av, provgrävd av Otto Rydbeck 1927 varvid murrester påträffades. Provundersökt av Forssander 1927. Delvis undersökt av RAÄ UV/syd 19...

Borg (L2005:3252)

Borgruin, ca 130x30-90 m st (N-S), bestående av 1 ruinkulle och 5 vallar. Ruinkullen är nu närmast rund, ca 20 m diam och 3-3.5 m h. Till större delen...

Borg (L1989:6606)

Borgruin/område, plats för, ungefärlig utsträckning 120 x 90 m (NV-SÖ) enligt enskifteskarta 1785. 3 husgrunder finns utritade på denna karta samt tex...

Borg (L1984:6664)

Borgområde, ca 195x115-150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av rester av kastal, försvarsmurar och slott samt en residensbyggnad. Nyköpingshus, ursprungligen ...

Borg (L1986:1168)

Förborg (?), bestående av ett ca 140 x 70 m (VNV - ÖSÖ) st område, i S avgränsat av dike, sannolikt vallgrav, 2 - 3 m br och intill 1 m dj. Inom områ...

Borg (L1997:1866)

Borgruin, 55x50 m (NV-SÖ), bestående av 1 vallgrav och ett inre plant område med 1 husgrund och 1 brunnsgrop. Vallgraven, som omsluter det inre område...

Fågelviks borgruin, Borg (L2010:682)

Borganläggning, rest av, bestående av ruiner av 1 hus, 3 husgrunder och 3 stenanhopningar, omgivna av en vallgrav i V-N-NÖ. S-SÖsidan av anläggningen ...

Borg (L1965:7024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1988:6460)

1) Hög, plats för. Markerad på 1761 och 1791 års kartor. Påkartorna benämnd Tveklyftehög. Inget synligt 1986. Rester avhögen kan dock finnas kvar invi...

Borg (L1964:7117)

Borgområde, 200x150 m st (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 husgrunder vanligen 5x5 m st, samt en grund efter en länga i områdets Ö del 80x10m st (NNV-SSV)....

Borg (L1942:8591)

Borgområde ca 190x120 m (N-S) nu bestående av en närmast platåformig upphöjning.

Borg (L1950:1243)

Borg, 180x130 m (N-S), omfattande högsta partiet av moränhöjd. Borgen begränsas i Ö och S av branta sluttningar och i V, N samt delvis i Ö av en stenm...

Falsterbohus slottsruin, Borg (L1989:3744)

Borgruin, 120x120 m (NNV-SSÖ), bestående av byggnadsruin, borggård, inre och yttre vallgrav med mellan liggande vall. Byggnadnadsruinen, tornkärnan, 9...

Borg (L1954:3626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gårdsstaden, Borg (L1972:8914)

Bebyggelseplats, medeltida anläggning (?), inom ett 115x110 m st område (VNV-ÖSÖ), bestående av nu odlad åker, begränsad av vallgrav, diken och en å. ...

Borg (L1955:9877)

Medeltidsanläggning, rest av, bestående av en källargrop, närmast kvadratisk, 6x6 m, 2 m dj. Ca 3 m S om gropen finns en hög av jord, 7x7 m och 1 m h....

Jätsholms borgruin, Borg (L1954:6457)

Borgområde, ca 40x40 m (ÖNÖ- VSV), bestående av en husgrund 18x12 m (ÖNÖ-VSV), till största delen bestående av en grop, 16x10 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6-2,0 ...

Lilleborg, Borg (L1990:9261)

Borganläggning, delvis undersökt, uppskattningvis ca 300x150 m(ÖNÖ-VSV).Platsen så eroderad av den intilliggande åns översvämningar attinga anläggning...

Borg (L1975:1217)

Högliknande lämning, rund, 5,5 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan synliga, enstaka gråstenar, 0,2-0,8 m st. Grop i mitten, 2 m diam och 0,5 m d...

Borg (L1990:4349)

Borgruin/-område, ca 150x50-100 m (N-S). Längst i N är 1 markantplatå, assymetriskt fyrsidig, vid basen mätande, ca 30x25x15x18m, och på toppen, 25x21...

Borg (L1958:4868)

Enligt Dnr 2776/81 Rapport över ark. underrsökning 1980. Ant1981-06-05. 1) Vallgrav, ca 4 m br, ca 1,2 m djup, igenfylldmed jord. Vallgraven, som t...