Borg

Riksantikvarieämbetets definition: Område avgränsat av olika kombinationer av murar, jordvallar, vallgravar, och/eller palissader samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna, torn- och/eller husgrunder m.m.
Borg (L1985:2189)

Bebyggelse- och befästningslämningar, inom ett ca 200x120-180 mst område (Ö-V). Området utgörs av en utplanad förhöjning,närmast en platå, ca 120x100 ...

Borg (L1977:2944)

Kastal, rest av, 10x9 m (NNV-SSÖ) och ca 13 m h.

Borg (L1991:9303)

Borgruinområde, delundersökt, ca 70x50 m (NNV-SSÖ) för Gladsaxehus medeltida borg. Utbredning ungefärlig enligt 1791 års karta. Äldsta skriftliga bel...

Borg (L1954:9899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1989:3739)

1) Vallgrav, ca 160 m l (N-S), 15-20 m br 1-2 m dj, delvisigenfylld i den S delen. Ej vattenfylld.5 m Ö om den S-delen av nr 1 är2) Vallgrav rest av, ...

Borg (L1978:9034)

Huvudgård/borganläggning, uppgift om. Området benämnes "hofgården" på karta från 1708. Ej bebyggt.

Axvalla hus, Borg (L1961:4418)

Borgområde, 210x110 m (NÖ-SV). Begränsasss i SV genon en vall 70x5m st (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Därpå följer mot NÖ 2 parallella vallgravar 50x10 m st (...

Bjärkaholms gamla sätesgård, Borg (L2010:6600)

Borgområde, 190x120 m (Ö-V), bestående av en husgrund samt ett husgrundsområde. Husgunden, vilken finns inom områdets SV del är 10x20 m bestående av...

Ringhults borg, Borg (L1959:5403)

Borganläggning, medeltida fäste, rundad, 80x70 m (VNV-ÖSÖ), begränsad i N-V-S av vallgrav, 4-8 m br och 0,5-1,5 m dj, vilken i Ö ansluts till våtmark ...

Borg (L2011:136)

Ruinområde, delundersökt, 80x55 m (NV-SÖ) bestående av rest av 1 mur, ca 1 m br och intill 1,5 m h, murad med kalkbruk. Murdelar endast synliga i S oc...

Borg (L1989:6806)

Källare, rektangulär, 9.8x6.7 m (ÖNÖ-VSV) och 0.7-0.8 m h,bestående av en murad gråstensfot, täckt av ett betongtak medpålagd jord. Ingång i V nära S ...

Borg (L1946:8130)

Kastalruin, 9x9 m (VNV-ÖSÖ) och i regel 2-3 m h (N sidan dock ca 10 m h). Murarna, av gråsten och kalksten, är ca 1,7 m tj. I V sidan är en spiraltrap...

Borg (L1963:7580)

Uppgift om borglämning.

Borg (L1973:9071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L2012:9952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Losborg, Borg (L1991:2713)

Borganläggning, totalt ca 100x50-70 m (NÖ-SV), bestående av två kullar, varav den N är 40x35 m (NÖ-SV) vid basen och 17x10 m på toppen, samt 8 m h. De...

Borg (L1989:1075)

Medeltidsanläggning, bestående av en smal, naturlig udde, som enligt 1812-års rekognoceringskarta utgjorde en ö. Uddens landsida är spärrad av 1 vall,...

Borg (L1988:7098)

Borganläggning, platsen för. På Tyko Brahes 1500-tals kartor harhär markerats ruinerna efter Hammars slott. Inget synligt 1986.Redan 1848 skriver lant...

Borg (L2010:175)

Borg, bestående av byggnadsruin, 60x60 m (N-S), murarna 0,5-3 m h. Murarna är murade i gråsten och ca 1,5 m tj. Även tegel förekommer inom ruinen. I V...

Borg (L1990:7221)

Borganläggning, ca 100x100 m (NNÖ-SSV) med stenhus från 1499-1505, en flygelbyggnad från 1700-tal, en flygelbyggnad från 1640, en flygelbyggnad från 1...

Borg (L1975:1776)

Kastal(?), oregelbunden och delvis raserad- särskilt i V, 27-30 m diam och 2,5-3,5 m h. Övertorvad. I V och SV är två gropar, som löper ihop i kante...

Borg (L1954:938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L2009:3882)

Borgruin, delundersökt 2014, bestående av 2 rundtorn och omfattningsmur. Det större tornet (det sydligaste) är ca 14,5 m diam. Murtjockleken är ca 3,7...

Borg (L1973:8898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1972:5863)

Utifrån kartering och utgrävning i regi av Jönköpings läns museum 1989 och med hjälp av Voxtorps Hembygdsförening. Intro: Sommaren 1989 genomfördes e...

Borg (L1974:7002)

Borgruin, bestående av en närmast kvadratisk ruinkulle, 30x30 m (ÖNÖ-VSV) och 1.5 - 2.5 m h. I kullens centrala del är en grop, närmast kvadratisk, 8x...

Borg (L1991:8179)

Borganläggning, uppgift om. I prosten Brorströms, T. P.beskrivning över Borrby (1833), omtalas att den på 1830 taletrivna kyrkan ursprungligen varit e...

Borg (L1957:4427)

Borgområde, delundersökt, ca 80x50 m (NNÖ-SSV), beläget på en udde, bestående av 7 husgrunder, 2 källargrunder, 2 brunnar samt 2 strandskoningar. Fynd...

Prästkärret, Borg (L1991:6907)

Borg eller kloster, uppgift om. Ute i ett kärr, benämntPrästakärret, ca 50x50 m st finns en rad äldre källor som anföruppgiften ( traditionen) att en ...

Borg (L2011:8882)

Vid 1945 års inventering registrerades ca 325 m av vallgraven SÖ om nr 2 Detta parti är nu igenlagt och överodlat.

Borg (L1977:8527)

1) Kastal(?) rest av, rund, 10-13 m i diam och intill 0,6 m h. H elt övertorvade men enstaka synliga huggna kalkstenar i kanten, 0 ,8-1,4 m stora. Ä...

Borg (L1955:6898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skyttens kulle, Borg (L1955:749)

Borgruin ("Skyttes Kulle") på krönet av tämligen brant kulle. Bestående av kantvall, närmast rund, 18 m diam, 3,5-4,5 m br och 1,2-1,5 m h. Vallen är...

Jätsholms borgruin, Borg (L1954:6457)

Borgområde, ca 40x40 m (ÖNÖ- VSV), bestående av en husgrund 18x12 m (ÖNÖ-VSV), till största delen bestående av en grop, 16x10 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6-2,0 ...

Borg (L1941:7188)

Borglämningar. Intill och N om åravin/-fåra är en låg förhöjning, ca 45x35 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,5 m h. På den delvis ojämna ytan, i VSV och Ö begräns...

Gårdsstaden, Borg (L1972:8914)

Bebyggelseplats, medeltida anläggning (?), inom ett 115x110 m st område (VNV-ÖSÖ), bestående av nu odlad åker, begränsad av vallgrav, diken och en å. ...

Borg (L1990:389)

Källare till medeltida hus, inre mått 8 x 5 m (Ö-V) yttre mått 9x 8 m (Ö-V). Väggarna är av gråsten, ca 0.7 m tj. I rummet är två pelare, 0.9 m br och...

Borg (L1953:4862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kinnaborg, Borg (L1966:8694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L2012:6100)

Borgområde inom ett område av 140x25-65 m (N-S), beläget på en utskjutande udde, bestående av 1 borgruin och 2 husgrunder, 2 vallgravar. Vallgravarna,...

Borg (L1985:2115)

Borgområde, ca 105x20-35 m (NV-SÖ), med 1 borgruin och 2 vallgravar. Borgruinen är 10x10 m st, kallmurad av huggna stenar, ca 1 m br, uppdelat på två ...

Husholmen, Borg (L1944:5020)

Borganläggning, ca 80x60 m st (NNV-SSÖ) omfattande en ca 70x45 mst (NNV-SSÖ) och gentemot omgivande mark intill 5 m h berg- ochmoränhöjd, samt i V-N-Ö...

Borg (L1942:2641)

Vallgrav, 130 m l, 10 m br och 2.3 m dj. Graven förbunder de båda låglänta, forna sumpmarkerna Ö och V om Salsta slott.

Borg (L1989:1684)

Borgruin-/område, ca 80x70 m (Ö-V). Områdets begränsning gjord utifrån de naturliga förutsättningarna. Arkeologiskt undersökt 1972. Då påträffades byg...

Vasakullen, Borg (L2015:536)

Borgområde, 150x100 m (N-S), bestående av ruin av medeltida stenhus, ett flertal terrasseringar med husgrunder, ett par källargropar samt kulturlager ...

Öresten, Borg (L1963:4675)

Borgområde, ca 120x120 m st, bestående av borgruin, 5 husgrundsliknande lämningar, 1 vallgrav, 1 vallgravsliknande lämning och 2 terrasserade ytor. B...

Borg (L1955:863)

Borgruin, 35x30 m (NNV-SSÖ), begränsad av en mur, 2,5 m br och 3,2-6 m h. Murarna uppförda av gråsten, 0,2-0,1 m st. Innanför murens V del är en byggn...

Borg (L1985:2221)

1) Vallgrav, rest av , nu endast som en svacka ca 220 m l(SSÖ-NNV), 5-6 m br och intill 1 m dj. Delvis igenvuxen.Ca 30 m VSV om nr 1är:2) Vallgrav, r...

Borg (L1958:7300)

1) Borgområde ca 250x100 m (Ö-V) omfattande husgrunderstenvallar, vallgrav, kajplats och stensamlingar. På krönet avden tidigare holmen är ruinen av s...

Borg (L1989:1001)

Borgruin-/område, bestående av en naturlig udde avskuren av en numera igenvuxen och uttorkad vallgrav, ca 5 m br. Största delen av holmen utgörs av en...

Borg (L1951:8561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1988:5872)

Borganläggning, uppgift om. Inget synligt 1987. På fotokartan harmarkerats ett ca 150-300x50-200 m st område (NV-SÖ) vilket harbenämningen Sjöholmen o...

Borg (L1957:9857)

1) Borgplatå, närmast rund, 60x50m (N-S) och 0,5- 1,7 m h.Anläggningen består av en utpräglad platå med högsta delen mot Soch svagt N-sluttande med öp...

Borg (L1986:8189)

Borganläggning (?), överodlad. Enligt lantmäterikarta ägomätning 1855. närmast kvadratisk och till synes vallgravsomgärdad, ca 55x50 m (NV-SÖ). Anlägg...

Borg (L1997:7013)

Medeltida försvarsanläggning, ca 200x100 m l (N-S), belägen påkrönet av en moränhöjd. Bestående av 2 vallgravar, varav en ärdelvis naturlig samt 3 avp...

Borg (L1989:6973)

Borganläggning utan klar avgränsning, dock minst 30 m i diam. Påplatsen ligger det Piperska gravkoret i en jordhög. I markytansyns talrikt med tegelbi...

Borg (L1965:4507)

Borgområde, 190x80 m (NÖ-SV) bestående av minst två husgrunder samt minst fem terrasserade ytor.

Borg (L1996:6244)

Kastal (borgtorn). Inom ett 57 x 14 m stort område ligger två förhöjningar i V och Ö delen. Den västra är 1 meter hög och den östra cirka 0,5 meter. ...

Borg (L1997:5094)

Befästning, delvis undersökt. På karta från1914 (W.E. Gagner) ingick i det ca 200x100 m st området en central kulle omgiven av dubbla vallar och vallg...

Borg (L1977:1661)

Medeltida ruin, 15x14 m (VSV-ÖNÖ) och intill 1,4 m bestående av nu delvis frilagda grundmurar, ruinkulle och vallar kring kanterna. Den delvis i sen t...

Borg (L2011:103)

Skansanläggning, inom ett område av ca 110x100 m (N-S) är en vallgrav och en avplanad udde mellan två öar. Vallgraven, belägen iområdets SV del, är 11...

Eneborg, Borg (L1953:2973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borgvallen, Borg (L1990:7246)

Borgruin. Cylindrisk uppbyggnad, 40 m diam och 3-4 m h. Den 1-2 m h lodräta sidan kallmurad av 0,3-1 m st stenar. Översidan i huvudsak plan, mot kante...

Borg (L1997:1567)

Borgruin, 17x16 m (S-N) och intill 5 m h, bestående av ett kvadratiskt kärntorn med intill 5.5 m tj murar av murade gråstenar. Borgmurarna har tidigar...

Borg (L1953:4618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1954:4497)

Borganläggning, ca 200x50-75 m (N-S). Inom området finns 1 husgrund och 3 vallgravar. Husgrunden är 16x13 m (NNÖ-SSV) med jord-stenväggar 4-5 m br och...

Borg (L1961:8249)

Borgruin/-område, delvis undersökt, ca 190x60-100 m (N-S),bestående av lämningar av en befästning i form av grundmurar,tegelmurar och tegelgolv. Omgär...

Landskrona, Borg (L1975:1196)

Borgruin 110x75 m (NNV-SSÖ). Borgvallarna är inom ett 70x30 m (NNV-SSÖ) st område, de är 1,4-1,6 m h och ca 9 m br. Övertorvade grusvallar med i ytan ...

Borg (L1989:6472)

Borgruin, -område, uppgift om. Ole Worms omtalar 1624: "VdjSandhager by. Westen for den Nordiste Gaard findis en holm,huorpaa haffuer (taaett en herre...

Borg (L1960:2298)

Borgområde, ca 190x150 m (NÖ-SV) Inga synliga lämningar ovan mark och ingen synlig begränsning. Uppgifter finns om påträffade lämningar i samband med ...

Borg (L2001:9013)

Borgområde, ca 130x15-70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 borgplatå, 2 vallgravar samt 2 platåer. Borgplatån är ca 25x20 m (VNV-ÖSÖ) och 1,2 m h. Borgplatå...

Borg (L1955:7361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Askebacken, Borg (L1989:185)

Borgruin, 20 x 8 m (N-S), bestående av övertorvade murar, 1-2 mbr och 0,5-1 m h, med i ytan syliga tegelstenar och sentida betongplattor.På Ö långsida...

Åls borgruin, Borg (L2010:8327)

Borgruin, 30x20 m (Ö-V) med 3-6 m h och 2 m br murar av otuktad gråsten, sammanhållen av kalkbruk. Planen avdelad i 3 rum. I NV hörnet är en 6 m l, 2 ...

Björnöhus, Borg (L1957:4529)

1)Borgruin 35x24 m (N-S) och 1,5-4 m h från utsidan. 1,5-5,5 fråninsidan. Yttermurarna är 2,5-3 m tj. Innermurarna är mestadels2-2,5 m tj. En del är e...

Borg (L1991:7236)

Borglämning?, plats för?, ca 40 m i diam. Delvis avplanat krön,genom odling?, i V delen, begränsad av terrasskant i V. I Ö delen är röjningssten. Tänk...

Borg (L1963:1593)

Borgområde, minst 130x90m (NNÖ-SSV) vilket utgörs avdet plana krönpartiet av en moränsandplatå och dess omgivande slänter. I S och SÖ begränsas anlägg...

Borg (L1990:4349)

Borgruin/-område, ca 150x50-100 m (N-S). Längst i N är 1 markantplatå, assymetriskt fyrsidig, vid basen mätande, ca 30x25x15x18m, och på toppen, 25x21...

Borg (L1955:9877)

Medeltidsanläggning, rest av, bestående av en källargrop, närmast kvadratisk, 6x6 m, 2 m dj. Ca 3 m S om gropen finns en hög av jord, 7x7 m och 1 m h....

Borg (L1990:7079)

Borganläggning, rest av, 40x10-15 m (NÖ-SV), bestående av vinkelparti av byggnad och mur.Byggnadens kvarstående murar, i skalmursteknik, är 1-2,25 m h...

Borg (L1975:8486)

Kastal(?), bestående av stengrund av 1,2 m st gråstenar i enkel rad och 1 skift. Vid antikvarisk kontroll i samband med tillbyggnad på gamla skolhuset...

Borg (L1965:7595)

Vallgrav, torrgrav, sammanlagt 75 m l i vinkel (ÖNÖ-VSV och VNV-ÖSÖ), 5-10 m br och intill 1,5-2 m dj.

Borg (L1940:5621)

Vallgrav, 550 m l, 10-15 m br, intill 1,5 m dj. Kringgärdar Aspnäs gård. I NÖ är den igenfylld och ligger under S delen av en grusad parkeringsplats. ...

Borg (L1941:4082)

Medeltidsborg?, belägen på en i sank mark utskjutande udde, bestående av 4 husgrunder, varav en osäker. Dessa är från N räknat: 10x5 (190-390cg) och 0...

Borg (L1966:8545)

Borgområde, ca 130×75 m (NNV–SSÖ), beläget i södra delen av en åsrygg intill sjö, bestående av 4 husgrunder, 1 källargrop samt 1 terrassering. Husgru...

Borg (L2011:8275)

Vallgrav, del av ca 80 m l (355cg-155cg)5-6 m br och 1-1,5 m dj. I vallgraven är ställvis nedkörd odlingssten.

Borg (L2007:9109)

1) Vallgrav, ca 40 m l (N-S), betående av ett grävt dike med vall på utsidan. Diket är 1.5-2 m br och 1-1.5 m dj. Vallen är1.5-3 m br och 0.5-1 m h. C...

Forsborg, Borg (L1966:9175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1941:9329)

Vallgrav, 160 m l (N 18cg V-S 18cg Ö), 6-10 m br och intill 1,25m dj. Vallgraven utjämnas mot söder. Utmed V sidan mot Ekolsundsviken är en vall, 4-5 ...

Krönsborg, Borg (L1956:5365)

1) Husgrundsområde (medeltida fäste?) med rester avstensättningar?. I angivet område är 4 husgrunder, varav 2osäkra, samt osäkra rester av 1 eller fle...

Borg (L1951:4475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1991:6580)

Borgområde, ca 60x45 m (Ö-V) och intill 5 m h. Området består aven plan uppbuggd platå. I N begränsas den av en väg och engatedamm. Här är den ca 5 m ...

Glumstorp, Borg (L1988:6142)

Medeltida borganläggning, rest av, ca 110-130 x 100 m (NNV-SSÖ), bestående av vall och vallgrav. Vallen är 2-5 m br och intill 0,5 m h och närmast i n...

Husberget, Borg (L1984:8236)

Borgruin, belägen på berg, 40x40 m (NNV-SSÖ), begränsad i VNV av naturliga stup och branter ned mot kvarnfallet. På krönet av berget är en ruinkulle, ...

Borg (L1989:5950)

Borgområde, ca 135x120 m st (N-S), bestående av borgplatå med borgruin, inre vallgrav och vall. Borgplatån, 62x58 m (N-S) och 3.5 m h, med långslutta...

Borg (L1977:6223)

Kastal, ruin, kvadratisk, 9,65 m i sida (N-S) och 5,7 m h i skalmurskonstruktion av tuktad kalksten och kvadersten i hörnen. Murarna är 1,7 m tj. Enda...

Skeingeborg, Borg (L1990:6543)

Borgruin (Skeingeborg), åttkantig, 44,5 m i diam och 1,5-2,3 m h. Sidornas utsida är 17,2-18,2 m långa. Murarna är 1,6 m tj. Inre diam är 41,3 m. I SÖ...

Borg (L1955:8293)

Borgområde, 350x30-110 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 borgruin, 5 husgrunder, 1 källargrop, 2 brofästen och 1 vallgrav. Borgruinen är 23x10 m (VNV-ÖSÖ), ...

Borg (L1976:2819)

Kastal (rest av) närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S) och ca 13 m h. ca 40 m ÖNÖ om NÖ hörnet av nr 1 är 2) Hällkista, undersökt oc h borttagen, påträffade...

Borg (L1943:754)

1) Borgruin, 50x25 m (Ö-V). Borgens huvudmur är uppbyggd av enskalmur, 2-4 m br och 0.5-0.8 m h av 0.3-1 m st stenar. IÖ-delen av borgen är 1 husgrund...