Borg

Riksantikvarieämbetets definition: Område avgränsat av olika kombinationer av murar, jordvallar, vallgravar, och/eller palissader samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna, torn- och/eller husgrunder m.m.
Borg (L1961:4347)

Borgområde 220 x 100 m (NÖ-SV). Begränsas av branta kanter mot sjö-och sumpområde. I SV utgörs begränsningen av en vall 100 x 10 m (Ö-V) och 2 m h (yt...

Borg (L1991:7236)

Borglämning?, plats för?, ca 40 m i diam. Delvis avplanat krön,genom odling?, i V delen, begränsad av terrasskant i V. I Ö delen är röjningssten. Tänk...

Gälakvist, Borg (L1961:3536)

Borgområde, delundersökt, 175x140 m (Ö-V) bestående av 1 platå omgiven av 1 vallgrav, som omges av 1 jordvall och ytterligare 1 vallgrav. Platån är ...

Borg (L1989:1001)

Borgruin-/område, bestående av en naturlig udde avskuren av en numera igenvuxen och uttorkad vallgrav, ca 5 m br. Största delen av holmen utgörs av en...

Rumlaborg, Borg (L1974:5313)

Medeltida befästning, 140x105 m (NNÖ-SSV), bestående av en kärna och 2 skansvallar samt 3 vallgravar. Kärnan utgöres av en oregelbunden kulle, ca 50 m...

Borg (L1935:8244)

Befästningsanläggning, 40x90 m st (N-S) bestående av 2 platåer,genomskurna av 2 vallgravar, 1.5-3 m br och 2 m dj. den N platånär 24x22 m och har i ...

Hultaby slottsruin, Borg (L1973:8063)

Borgområde, bestående av 1 bröstvärnsmur och 2 husgrundsområden. Bröstvärnsmuren, rektangulär, ca 30x28 m (NV-SÖ) och intill 5 m h, är belägen på en m...

Tidemansholme, Borg (L1996:1966)

Borgruin, 110x60 m (SSÖ-NNV) bestående av 1 vall, 1 vallgrav och1 borggrund. I SSÖ är en vall 57 m l (ÖNÖ-VSV), 10 m br och 2 mh. 23 m NNNV om vallen ...

Borg (L1989:2435)

Borganläggning? uppgift om. Ett område, ca 500x2100-300 m (Ö-V)har marknamnen Borgsåker, Borga åker, Lilla, resp StoraBorgsåker på 1760 års karta (Akt...

Borg (L2011:8882)

Vid 1945 års inventering registrerades ca 325 m av vallgraven SÖ om nr 2 Detta parti är nu igenlagt och överodlat.

Hanaholm, Borg (L1991:3384)

Borgområde, 200x60 m (Ö-V), beläget på en ö i Helge å. Denna öhar genom vallgravar delats upp i fyra delar. Den västligaste ärlåg och flack och utan...

Borg (L1985:2189)

Bebyggelse- och befästningslämningar, inom ett ca 200x120-180 mst område (Ö-V). Området utgörs av en utplanad förhöjning,närmast en platå, ca 120x100 ...

Borg (L1974:1909)

Ruinkulle, 32x30 m (N-S) bestående av ca 5-6 högliknande oregelbundna kullar, 3 - 11 m diam och 0.3 - 1.5 m h av kraftigt övermossade stora stenar syn...

Borg (L2015:7177)

Borgruin, 55x32 m (N-S), bestående av byggnadsruin, torn och borggård. Byggnadsruinen består av 4 rum.

Borg (L1955:863)

Borgruin, 35x30 m (NNV-SSÖ), begränsad av en mur, 2,5 m br och 3,2-6 m h. Murarna uppförda av gråsten, 0,2-0,1 m st. Innanför murens V del är en byggn...

Gårdsstaden, Borg (L1972:8914)

Bebyggelseplats, medeltida anläggning (?), inom ett 115x110 m st område (VNV-ÖSÖ), bestående av nu odlad åker, begränsad av vallgrav, diken och en å. ...

Borg (L1958:4868)

Enligt Dnr 2776/81 Rapport över ark. underrsökning 1980. Ant1981-06-05. 1) Vallgrav, ca 4 m br, ca 1,2 m djup, igenfylldmed jord. Vallgraven, som t...

Borg (L1988:6460)

1) Hög, plats för. Markerad på 1761 och 1791 års kartor. Påkartorna benämnd Tveklyftehög. Inget synligt 1986. Rester avhögen kan dock finnas kvar invi...

Borg (L1942:8591)

Borgområde ca 190x120 m (N-S) nu bestående av en närmast platåformig upphöjning.

Borg (L2013:708)

Borgområde, 140x20-70 m (Ö-V), bestående av minst 4 husgrunder och en källargrund, samt kultur- och avfallslager. 3 husgrunder och en källargrund är g...

Borg (L1954:9957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1991:6377)

Borgruin, uppgift om. Naturligt rundad och upptill avplanadkulle,ca 35 m l (N-S), 15 m br och ca 4 m h, med källar- och husgrunder. Övertorvad.

Borg (L1976:8470)

Kastal (medeltida), 14-15 m i diam och 12-14 m h och uppbyggd av huggna sandstenar. I NÖ ca 6 m ovanför markytan, är en rundbågig portal, troligen den...

Kastalen, Borg (L1951:5862)

Kastalruin/-område, ca 75X50m (NV-SÖ), bestående av 1 ruinkulle och 3-4 terrasser. Kastalruin, närmast rund, 12m diam och 1,9-2,3m h. Till större dele...

Borg (L1976:3507)

Kastal, rest av, delundersökt, består nu enbart av en ruinhög, närmast rund, 22 m i diam och 2,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,05-0,3 m st grå-...

Slottsbacken, Borg (L1991:8722)

Borganläggning, ca 225 x 220 m (NÖ - SV) bestående av 1 borgruin och 1 vallgrav. Enligt äldre inventering består borgruinen av en oregelbundet fyrkant...

Borg (L1959:4968)

Borglämning, närmast rund, 30 m diam, bestående av kretsformingvall av sten, 1-1,5 m br och 0,75 m h. Innanför vallen är en 1 mbr och 0,4 m dj "vallgr...

Borg (L1975:1776)

Kastal(?), oregelbunden och delvis raserad- särskilt i V, 27-30 m diam och 2,5-3,5 m h. Övertorvad. I V och SV är två gropar, som löper ihop i kante...

Borg (L1996:6244)

Kastal (borgtorn). Inom ett 57 x 14 m stort område ligger två förhöjningar i V och Ö delen. Den västra är 1 meter hög och den östra cirka 0,5 meter. ...

Husberget, Borg (L1984:8236)

Borgruin, belägen på berg, 40x40 m (NNV-SSÖ), begränsad i VNV av naturliga stup och branter ned mot kvarnfallet. På krönet av berget är en ruinkulle, ...

Borg (L2003:2391)

Medeltida borg, plats för, borttagen. Köpingshus anses varaanlagt på 1300-talet och blev nedbränt under bondeupproret 1434.

Borg (L1962:336)

Borganläggning, ca 60x40 m. (NÖ-SV). Anlägg- ningen består av enstarkt igenväxt förhöjning, ca 2-3 m h. Inga detaljer kanurskiljas utom möjligen en fö...

Borg (L1961:8249)

Borgruin/-område, delvis undersökt, ca 190x60-100 m (N-S),bestående av lämningar av en befästning i form av grundmurar,tegelmurar och tegelgolv. Omgär...

Tibrandsholm, Borg (L1946:73)

Borgområde, ca 80x70 m (Ö-V), bestående av ruinkulle med terrasser och sannolikt kärntornsruin, vallgrav samt ett obestämbart förborgsområde. Ruinkull...

Borg (L1955:9877)

Medeltidsanläggning, rest av, bestående av en källargrop, närmast kvadratisk, 6x6 m, 2 m dj. Ca 3 m S om gropen finns en hög av jord, 7x7 m och 1 m h....

Borg (L1967:9019)

Lämningar av befäst gård, ca 170x130 m (N-S), bestående av vallgravsomgiven tomtplatå med tre husgrunder, uppfartsramp samt fördämningsvall. Se Skanna...

Borg (L1954:9899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1989:6245)

1) Vallgrav, 130 m l (90 m (NNÖ-SSV) och 40 m (VNV-ÖSÖ)) och 6-8m br. V kanten stensatt och en låg stenmur avskärmar här motuppfartsväg.2) Gårdstomt, ...

Karlsborg, Borg (L1970:9067)

Medeltida borgområde, delundersökt, 85x80 m (NÖ-SV), anlagt påbergskrön, bestående av rester av en inre och en yttre vallgrav med jordvall emellan, 3 ...

Klosterbacken, Borg (L1962:5423)

Borgområde, 130x130 m (N-S). Inom detta område är ruinen efter Husaby biskopsborg, 70x50 m (N-S). Biskopsborgen omfattar ett kvadratiskt centralhus, 1...

Piksborg, Borg (L1955:9695)

Borganläggning, ca 400x50-200 m (NNÖ-SSV), anlagd på 4 öar (Ytterholmen, Stallön, Borgholmen och Balgön) bestående av 1 vallgrav och flera vallar. Bor...

Stynaborg, Borg (L1966:1546)

Borgområde 200x50-100 m st (NV-SÖ) bestående av 2 platåer skilda genom vallgrav. Den NV platån är ca 30x30 m st (NV-SÖ). I dess ytterkant löper en val...

Rostocka holme, Borg (L1959:7102)

Område med bebyggelselämningar medeltida fäste (?), delundersökt, 140x80 m(NNÖ-SSV). Inom angivet område är 7 husgrunder och röjda ytor. Husgrunderna ...

Borg (L1965:4507)

Borgområde, 190x80 m (NÖ-SV) bestående av minst två husgrunder samt minst fem terrasserade ytor.

Borg (L1958:7564)

1) Vall, 95 m l, löpande i vinkel, längsta vinkelbenet är 70 m l(NÖ), det kortaste 25 m l (huvudriktning N-S), 6-7 m br oc h0,3-0,5 m h. Övertorvad. I...

Kung Alles borg, Borg (L1953:3492)

Borgområde, bestående av en ruinkulle, ca 80x30 m (Ö-V), intill 1,5 m h, högst i NÖ. På några ställen framträder rester av grundmurar. Tydligaste grun...

Borg (L1986:8189)

Borganläggning (?), överodlad. Enligt lantmäterikarta ägomätning 1855. närmast kvadratisk och till synes vallgravsomgärdad, ca 55x50 m (NV-SÖ). Anlägg...

Borg (L1988:5022)

Bytomt för Sibbarps by, ca 250x150-70 m (NV-SÖ). Enligt 1806 årskarta.I bytomtens Ö del är:2) Borganläggning, uppgift om. Här skall ett herresäte benä...

Borg (L1974:7002)

Borgruin, bestående av en närmast kvadratisk ruinkulle, 30x30 m (ÖNÖ-VSV) och 1.5 - 2.5 m h. I kullens centrala del är en grop, närmast kvadratisk, 8x...

Dalaborg, Borg (L1966:3295)

Borgruinområde, 170x110 m (Ö-V) bestående av 1 stenhusgrund, 1 terrassering samt 1 vallanläggning av jord. Området avgränsas i V av bergravin och i N,...

Ringnäsborgen, Borg (L2017:7673)

1) Borgruin, ca 30x27 m (N 8cg Ö-S 8cg V) ca 2,5 m hög. I mittenett schakt 16 m. N-S och 12 m Ö-V och ca 2 m djup. I mitten avschaktet är en stenlagd ...

Borg (L1954:3519)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1990:389)

Källare till medeltida hus, inre mått 8 x 5 m (Ö-V) yttre mått 9x 8 m (Ö-V). Väggarna är av gråsten, ca 0.7 m tj. I rummet är två pelare, 0.9 m br och...

Borg (L1985:2149)

1) Vallgrav, rest av , nu endast som en svacka ca 220 m l(SSÖ-NNV), 5-6 m br och intill 1 m dj. Delvis igenvuxen.Ca 30 m VSV om nr 1är:2) Vallgrav, r...

Borg (L1991:7049)

Borgområde, bestående av 1 kastalruin och omkringliggande vallgravar.Kastalruinen är närmast kvadratisk, 9x9 m (NV-SÖ) och 2 m h, med väggarav naturst...

Borg (L1988:1699)

Borgområde, 120 x 80 m (ÖNÖ–VSV), beläget på en åsudde, 80 m (ÖNÖ-VSV) och 65 m br (inre mått), vars V, S och Ö sidor kraftigt slänter ned i omgivande...

Borg (L1997:1567)

Borgruin, 17x16 m (S-N) och intill 5 m h, bestående av ett kvadratiskt kärntorn med intill 5.5 m tj murar av murade gråstenar. Borgmurarna har tidigar...

Kinnaborg, Borg (L1966:8694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Svenstorps herregård, Borg (L1988:7388)

Borganläggning, medeltida, närmast kvadratisk med rundade hörn,85x85 m (N-S) bestående av en borgplan och en omgivandevallgarv. Borgplanen, närmast kv...

Borg (L1981:1888)

Kastal, närmast, kvadratisk, 10.5x10 m (NV-SÖ), ca 11 m h.Uppmurad av gråstennar, 0.4-1.0 m st , cementfogade. I samtligaväggsidor är 5 järnkrampor/vä...

Borg (L1973:7594)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vingaborg, Borg (L1987:1906)

Borgområde?, 100x70 m (SV-NÖ). "Borgkulle", 40x70 m med påfallande branta slänter och 3-4 m h. Några spår av ruin eller liknande finns ej. Anläggninge...

Borg (L2012:6100)

Borgområde inom ett område av 140x25-65 m (N-S), beläget på en utskjutande udde, bestående av 1 borgruin och 2 husgrunder, 2 vallgravar. Vallgravarna,...

Borg (L1977:8527)

1) Kastal(?) rest av, rund, 10-13 m i diam och intill 0,6 m h. H elt övertorvade men enstaka synliga huggna kalkstenar i kanten, 0 ,8-1,4 m stora. Ä...

Borg (L1989:5754)

Borganläggning, totalt 70x40 m (N-S). Borgplatån är 45x25 m(N-S), med ett närmast plant ytområde. Platån avgränsas avkraftiga sluttningar, 1.5-2 m h, ...

Borg (L1989:3739)

1) Vallgrav, ca 160 m l (N-S), 15-20 m br 1-2 m dj, delvisigenfylld i den S delen. Ej vattenfylld.5 m Ö om den S-delen av nr 1 är2) Vallgrav rest av, ...

Prästkärret, Borg (L1991:6907)

Borg eller kloster, uppgift om. Ute i ett kärr, benämntPrästakärret, ca 50x50 m st finns en rad äldre källor som anföruppgiften ( traditionen) att en ...

Borg (L1975:1279)

Högliknande lämning, 6 m diam och 1 m h. Övertorvad med i ytan synliga gråstenar, 0,2-0,6 m st.

Borg (L1991:4630)

Borganläggning, bestående av 3 höjdplatåer samt 1 inre och 1yttre vallgrav. I N är höjdplatå (A), 45x25 m (VNV-ÖSÖ) och ca 7m h, med branta slänter. 1...

Vittsjöborg, Borg (L1990:6466)

Borgruin/område, delundersökt, 90x80 m (NÖ-SV), bestående av en moränrygg, omgiven av vardera en vall med inre vallgrav i N och SV.Moränryggen är 70x2...

Borg (L1984:7049)

Borgområde, 120x20-80 m (Ö-V), bestående av 1 kastalgrund, 3 terrasseringar, rester av 1 husgrund (?), 2 förhöjingar 3 stensträngar och 1 urschaktning...

Borg (L1989:1250)

Borgruin, ca 100x100 m (NNÖ-SSV) bestående av byggnadslämning ca40x35 m (NVN-ÖSÖ) st och 1 m h, övertorvad. I S kanten en 0.5 mh, 0.4-0.5 m br sockel ...

Falsterbohus slottsruin, Borg (L1989:3744)

Borgruin, 120x120 m (NNV-SSÖ), bestående av byggnadsruin, borggård, inre och yttre vallgrav med mellan liggande vall. Byggnadnadsruinen, tornkärnan, 9...

Borg (L1975:1044)

Kastalruin, ca 8x8 m och 6 m h. Rummet där innanför är ca 4,2x4,25 m. Slaget valv, intill ca 5 m h. Ingång i V. Området V om denna ruin, intill ca 5 m...

Borg (L1989:7620)

Borgruin/område? uppgift om. Enligt karta från 1844 är på platsenmarkerat ett stycke, 75x60 m (Ö-V), benämnt Gambla graven.Möjligen kan en vallgrav ås...

Jarlehus, Borg (L1961:2222)

Bergområde, 90x50 , (NÖ-SV) på krön och sluttning av klippudde iNV brant stupande i Vänern. Borgen utgörs av murar i SV-S-Ö-NÖoch berg i dagen i NV. D...

Borg (L2001:9013)

Borgområde, ca 130x15-70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 borgplatå, 2 vallgravar samt 2 platåer. Borgplatån är ca 25x20 m (VNV-ÖSÖ) och 1,2 m h. Borgplatå...

Borg (L1999:2416)

Borgområde, 70x45 m (N-S), bestående av 3 husgrunder och 1 stenmur. Husgrund, 14x8 m (Ö-V) och 0.3 m h. Den yttre begränsningen synlig som moränvallar...

Borg (L1975:681)

Ruin, medeltida, ca 19x16 m (N-S) och ca 2,5 m h. Övertorvad med i ytan synliga 0,2-0,5 m st gråstenar. I mitten synlig tvärvägg. Beväxt med askar. Hi...

Borg (L1997:4707)

Borgområde, ca 210x175 m (N-S), uppdelad på en central del och en förborg, åtskiljda av vallgrav. Borgen består av 1 borggård, 4 vallar, 2 husgrunder,...

Borg (L2011:103)

Skansanläggning, inom ett område av ca 110x100 m (N-S) är en vallgrav och en avplanad udde mellan två öar. Vallgraven, belägen iområdets SV del, är 11...

Borg (L1991:978)

Borg anläggning?, uppgift om . Enligt F. Hansens inv. 1930 finnspå gårdsplanen till Eljaröd nr 23 (Hovgården) en källare 8x4 m,som ger ett ålderdomlig...

Borg (L1973:4691)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1966:8545)

Borgområde, ca 130×75 m (NNV–SSÖ), beläget i södra delen av en åsrygg intill sjö, bestående av 4 husgrunder, 1 källargrop samt 1 terrassering. Husgru...

Skeingeborg, Borg (L1990:6543)

Borgruin (Skeingeborg), åttkantig, 44,5 m i diam och 1,5-2,3 m h. Sidornas utsida är 17,2-18,2 m långa. Murarna är 1,6 m tj. Inre diam är 41,3 m. I SÖ...

Borg (L1989:6472)

Borgruin, -område, uppgift om. Ole Worms omtalar 1624: "VdjSandhager by. Westen for den Nordiste Gaard findis en holm,huorpaa haffuer (taaett en herre...

Borg (L1953:4618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borg (L1979:3279)

Kastalruin, 11,5x12 m st, 3,5 m br och upp till 2 m h. Inre murliv av tuktad sten, rund, sekundär (?), 1,5 m tj. Mot S en 1,5 m br öppning. I muren el...

Axvalla hus, Borg (L1961:4418)

Borgområde, 210x110 m (NÖ-SV). Begränsasss i SV genon en vall 70x5m st (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Därpå följer mot NÖ 2 parallella vallgravar 50x10 m st (...

Borg (L1991:4605)

Borgområde, ca 70x60 m (NNV-SSV), bestående av 1 borgplatå och 1vallgrav.Platån är 19x16 m (NNV-SSÖ) och 0.5-1 m h, med två terrasseringarner mot vall...

Borg (L1986:1168)

Förborg (?), bestående av ett ca 140 x 70 m (VNV - ÖSÖ) st område, i S avgränsat av dike, sannolikt vallgrav, 2 - 3 m br och intill 1 m dj. Inom områ...

Borg (L1955:8293)

Borgområde, 350x30-110 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 borgruin, 5 husgrunder, 1 källargrop, 2 brofästen och 1 vallgrav. Borgruinen är 23x10 m (VNV-ÖSÖ), ...

Borg (L1996:4200)

Borgområde, 85x40-50 m (NÖ-SV), bestående av en inrevallomgärdad borg med i SSV-V yttre vallavgränsat område. Deninre vallen är en sluten cirkel, ca 1...

Borg (L1988:7721)

Borganläggning, rest av, delvis undersökt, ca 120x120 m st(N-S).Markerad som en kvadrant på kartor från 1789, 1804 och 1854.Enligt den sistnämnda kart...

Borg (L1977:4077)

Ruin, rund, 21 m diam och 2,3 m h. Består av jordmassor, kalk och gråstenar, vanligen 0,2-0,4 m st, enstaka dock intill 1 m st. I S delen är det rikli...

Borg (L1989:7213)

Borgområde, medeltida anläggning, ca 120-130x100 m (N-S)ursprungligen, sannolikt 150x135 m (N-S). Anläggningen (se skisss 5-6 i inv. hand.) består av ...

Borg (L1990:5541)

Borgruin, 60x35 m (NNV-SSÖ), bestående av byggnadsruin och borggård. Byggnadsruinen i N delen är 30x15 m (ÖNÖ-VSV) och intill 2 m h. Murarna är uppför...

Lilleborg, Borg (L1990:9261)

Borganläggning, delvis undersökt, uppskattningvis ca 300x150 m(ÖNÖ-VSV).Platsen så eroderad av den intilliggande åns översvämningar attinga anläggning...

Landskrona, Borg (L1975:1196)

Borgruin 110x75 m (NNV-SSÖ). Borgvallarna är inom ett 70x30 m (NNV-SSÖ) st område, de är 1,4-1,6 m h och ca 9 m br. Övertorvade grusvallar med i ytan ...

Munkeboda ruiner, Borg (L2011:192)

Ruinområde, ca 100x60 m (NV-SÖ), bestående av ruin, 24x13 m (Ö-V). Hälften av ruinen är 13x13 m st och intill 3 m h, av ca 1,5 m br grå stensmurar. An...