Brott/täkt

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling.
Brott/täkt (L2022:1641)

Stenbrott, ca 5X2 m (V-Ö) och intill 1,0 m dj i N kanten. Synliga borrhål. Två bortsprängda block ligger i kanten. Terräng: S kanten av bergshöjd. Sko...

Brott/täkt (L1959:4261)

Brott/täkt, ca 30 m l (NV-SÖ), bestående av bredkil, brott i 2 nivåer, borrhål samt skrotsten. Påträffad vid arkeologisk utredning 2017. (RAÄ dnr 3.4....

Brott/täkt (L1944:43)

Kalkbrott, närmast rektangulärt, 150 m l (ÖSÖ-VNV) och 50-80 mbr. Den V delen har flacka schakt, 1.5-2.0 m dj, och ger ettålderdomligare intryck. Här ...

Brott/täkt (L1960:6701)

Skrotstenshög, grå, kvartsrik granit, ca 2x1,5 m (N-S) och 0,6 m h. Beskriven vid dokumentation av kulturhistoriska lämningar i samband med arkeologis...

Brott/täkt (L2002:2998)

Område med kvartsbrytning, med oklar begränsning, men med enungefärlig utsträckning av ca 450x150-200 m (NV-SÖ). Inomområdet finns spridda spår av kva...

Brott/täkt (L1940:4431)

Kalkbrott/skärpning, 2 x 2 m, 0,8 m dj. Omedelbart Ö om denna är en övermossad vall, intill 4 m br.

Brott/täkt (L1976:6655)

1) Grundläning, närmast kvadratisk, ca 7 m S (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,8 m h. Övertorvad. Provstick utvisar förmultningslager av trä?, enstaka kalkfli...

Brott/täkt (L2012:9529)

1) Kalkugn, ca 7x5 m (NV-SÖ) och 2,5-3 m dj. Kallmurad av 0,2-0,4 m st skarpkantade stenar. I NV är öppning ca 1,5 m br. Ugnens inre kallmurade väggar...

Brott/täkt (L2022:373)

Stenbrott, 4x4 m, och 1 m dj grop. Kring gropen ligger uppkastade stenar varav flera har borrhål.

Brott/täkt (L1947:2447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1937:8263)

Kvartsbrott, 40x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 kvartsbrott med intilliggande skrotstenshögar av gråsten, 1 kvartsupplag samt spridda ansamlingar med k...

Brott/täkt (L2022:7766)

Stenbrott, ca 17 x 16 meter stort (NV-SO) och upp till 0,5 meter djupt. Till stor del övertorvat

Brott/täkt (L1952:4009)

Stenbrott, 10x5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5-1 m dj, i berghäll. Längs NNV sidan är slät brottyta och i NÖ hörnet syns ett par borrhål. Inom ytan är enstaka bl...

Brott/täkt (L1985:4338)

1) Kalkugn, åttasidig, 4 x4 m st och 4-5 m h (uppskattad höjd).Uppförd i putsat tegel. Förstärkt med järnband. Öppning mot S.Kalkugnenen skall ha tagi...

Brott/täkt (L2003:5893)

Stenbrott (kalkbrott), 18x7 m (NÖ-SV) och intill 2 m dj. Brottetligger i NV-sluttning och brottkanten mot SÖ är 2 m dj, medanden motstående sidan åt N...

Brott/täkt (L1980:8255)

Täkt, 3 m diameter och 1 m dj. Enstaka stenar i ytan.

Brott/täkt (L1975:4866)

Kalkbrott (?), 8x7 m st och 1,5 m dj. Intill är rest av en mur, kallmurad, 2x1 m st och 0,6 m h. 20 m V därom är ytterligare täkter.

Brott/täkt (L1938:9562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1960:6820)

Stenindustrilämning, granit, 6 x 6 x 0,9 m stort. Brottyta med skrotsten i brottet, ett par mindre stenar bearbetade. Bredkilshål, avfall mycket gatst...

Brott/täkt (L1945:1063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2005:9252)

Stenbrott, urtag ur berg i 3 nivåer. Större block med borrhål, rundkil. Skrotsten i S. Påträffad vid kulturmiljöutredning utan KML-beslut utförd av Vä...

Brott/täkt (L1947:2792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1945:6878)

Täktgrop(?), närmast oval, 8x7 m (NNÖ-SSV) och intill 0,4 m dj. I gropens mitt är en hög, oregelbunden, 2,5x1 m (Ö-V) och 0,4 m h. Vid jordsondning fr...

Brott/täkt (L1937:9118)

Stenbrott, bestående av ett stenblock 4 x 1,5 m (NO-SV) och 1,5 m h. Halva blocket saknas och på VSV sidan är flera spår efter borr 0,7 m l och 2,5 cm...

Brott/täkt (L2020:1781)

Stenbrott, bestående av ett block, 3 m i diameter och 1 m högt. Den mot S vända sidan har närmast lodrät sida med 1 borrhål, 0,4 m djupt och 2 cm i di...

Brott/täkt (L1979:8300)

Stenbrott, granit, 35x25 m (N-S), intill 5 m dj. Brottsytor i N och Ö med synliga pallar. I Ö stenskrot, i SÖ upplag.

Brott/täkt (L1952:9481)

Stenbrott, 13 m diam och i V delen 4 m h. I brottytor och i sluttning mot Ö mot sjön är skarpkantade stenar som förefaller bortkilade. Förstudie inför...

Brott/täkt (L1997:2801)

1) Stenbrott i bergbrant intill strandkant inom ett område ca40x10 m st (V-Ö) och 5 m h. Enligt uppgift av tomtägaren gickbrottkanten av berget ned ti...

Brott/täkt (L2001:4946)

Kalkbrott, uppgift om. Enligt SGU ska ett kalkbrott finnas på platsen. Ej påträffat.

Brott/täkt (L1945:1799)

Kalkstensbrott, ca 50x30 m (NV-SÖ) och intill 1,8m dj.

Brott/täkt (L1955:8817)

Område med stenbrott, del av, ca 500xmer än 60-70 m (N-S), beståendeav 4 större och ett okänt antal mindre stenbrott, ett flertalskrotstenshögar och e...

Brott/täkt (L2021:634)

Stenbrott, 6x4 m stort (Ö-V). I området är spridda huggna block, brytning i en bergskant.

Brott/täkt (L1955:6690)

Område med stenbrott, 60 m diam. Bestående av ett 10-tal brott med kringliggande skrotstensmassor. Stenbrotten är intill 10 m st och 3 m dj. Sentida m...

Brott/täkt (L1960:9584)

Stenbrott, 12x1,5 m och 0,7 m dj. Brutet i en nivå, där befintliga sprickor utnyttjats. Inga kilhål, däremot hackmärken (ålderdomlig teknik). Kvarligg...

Brott/täkt (L2023:3995)

Täktgrop, ca 2 meter i diameter och 0,5 meter djup.

Brott/täkt (L1937:9942)

Brott, 22 x 10 m (NV-SÖ) och 3 - 5 m dj. Norra änden av ett berg som vätter mot Vojmån har brutits bort. Kvarlämnad sten och klippan är starkt rostfär...

Brott/täkt (L1960:5369)

Brott/täkt. Tre brottytor samlade. Rundkilshål. Borrhål. En eventuell bearbetningsplats. (Dnr 321-1980-2007).

Brott/täkt (L1978:7363)

Stenbrott, 7 m diam, intill 1 m dj. Brytning har skett genom mejsling och kilning. Spridda block i brottet och kring kanterna.

Brott/täkt (L2006:6316)

Tegelbrukslämning, bestående av 2 husgrunder och lertäckter. 1)Den Ö husgrunden är 17x9 m (N-S) och intill 1.5 m h. Kallmurad av0.5-1 m st stenar. Den...

Brott/täkt (L1980:7878)

Täkt, ca 100x30-50 m (N-S), bestående av 10 gropar och 2 skärpningar. Groparna är rundade och oregelbundna, 4-15 m st och 0,4-1,3 m dj. Skärpningarna ...

Brott/täkt (L1959:2994)

Stenbrott, 40x20 m st (inom planområdet) och i flera nivåer, bred- och rundkil, borrhål med remmare. Skrotstenshögar, ämnen till kantsten och putsskär...

Brott/täkt (L1971:2991)

Lertäkt ca 80x7-16 m (NNO-SSV) och intill 1,4 m dj. Enligt Lars Johansson, Sandbäcks gård, togs lera härifrån till Axamo tegelbruk.

Brott/täkt (L1960:8360)

Brott, 8x5 m (NNÖ-SSV) och 1,5 m dj. Brottyta med kvarliggande block och skrotsten. Kilhål och borrhål. Flera obearbetade block kvarligger. I Ö är en ...

Brott/täkt (L1981:6533)

1) Kalkbrott, 140x30 m st (NV-SÖ) och 5-15 m dj. Vid S änden, därsidorna är lägst, löper en väg in i brottet. SÖ om brottet finnstvå gropar, 3 och 5 m...

Brott/täkt (L1992:4711)

1) Brott, provbrytning?, oregelbundet, 7 m l (N-S) och 3-5 m br.Okänt djup. Helt vattenfyllt. Omgivet av skrotsten.21 m Ö om nr 1 är:2) Provbrott, ore...

Luffarbacken, Brott/täkt (L1940:663)

Stenbrott, 150x30-80 m (NNV-SSÖ). I NV är en lastramp, 8x6 m (NÖ-SV) och 2.6 m h, av sten och jord. SV om rampen är en väg.

Brott/täkt (L1945:6000)

Torvtäkt, 165-260 x 10-100 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 20 diffusa täktgropar, ca 1,5-10x1,5-8 m samt 7 rester av hässjor. Genom området går ett dike,...

Brott/täkt (L1964:8347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2005:8997)

Stenbrott. I berget är 4 borrhål synliga i 2 nivåer. Borrhålen är 1,5-3 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Ö om brottet är större stenblock med borrhål. Påträ...

Brott/täkt (L1959:2721)

Brott, 30x9 m (NV-SÖ), småskalig stenbrytning i en nivå. 4 kvarliggande block, 0,2-0,5 m st, och skrotsten. Rundkilshål. (RAÄ dnr 3.4.2-6323-2016)

Brott/täkt (L1971:2074)

Stenbrott bestående av ett flyttblock 4-5 m h med sprängsten och skrotsten spritt i närområdet.

Brott/täkt (L2021:5300)

Granitbrott, bestående av en grop, 5 m diam och intill 0,8 m dj. I botten och på kanterna mestadels övermossade huggna stenar. Omedelbart SÖ om gropen...

Brott/täkt (L1959:4884)

Område för granitbrott, ca 40x17m (NNV-SSÖ), bestående av 4 brott. Närmare beskrivning saknas. I "Rådaboken" från 1945 kan man läsa om Fredrik Johanss...

Brott/täkt (L1975:3345)

Kalkbrott, ca 12X10m (NV-SÖ). I brottets N- och V-del finns pallkanter.

Brott/täkt (L1940:5324)

Stubbrytningsgrop, 2 m diameter och 0,6 m dj. Begränsad av en vall, svagast i N, 1-2 m br och 0,15 m h.

Brott/täkt (L1998:6155)

Slipstensbrott, ca 230x20-60 m (Ö-V). Bestående av minst ett 20-tal brottytor av varierande form och storlek, 3 m diam och 0,5 m dj till ca 20 m diam ...

Brott/täkt (L1990:726)

Makadamsten, 0,8 x 0,5 m st (N-S) och 0,3 m tj, snett bakåtlutande med 2 makadamslagningsgropar, 0,1-0,15 m diam, 0,3-0,7 m dj.

Brott/täkt (L1979:7910)

Stenbrott, fältspat, 100x100 m st. I området är ett 10-tal, ytliga stenbrott, 5-20 m diam, flertalet är vattenfyllda. Invid ett av brotten är en uppal...

Brott/täkt (L1979:6367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1998:421)

Stenbrott, bestående av ett markfast block, 3,1 m l (VNV-ÖSÖ), 1,4 m br och 0,8-1,4 m h. I överkant av brottytan är 13 borrhål, 4-6 cm dj och 2 cm br....

Brott/täkt (L1937:9178)

Torvtäkt för täckning av kolmilor. Inom ett 20 x 10m (O-V) stort mossigt område är marken väldigt smågropig och rätvinkliga hörn syns i mossan.

Brott/täkt (L1998:6722)

Stenbrott, ca 7x4 m (N-S), bestående av ett markfast block, 6x3 m och 0,7 m h med skarpkantade brottytor och spår efter borrning. Invid blocket ligger...

Brott/täkt (L1947:845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2002:8633)

Område med kvarnstensbrott, bestående av ett flertal mindre brottgropar, 1 påbörjad kvarnsten, talrika stenar och block med huggspår. Groparna är 2-4 ...

Brott/täkt (L1981:2495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2002:8851)

Brott, inom ett ca 25×20 m (N-S) st område är större stenar och block med brottytor. Det förekommer mindre skarpkantade stenstycken vika blivit lossbr...

Brott/täkt (L1945:1454)

Brott/täkt, kalkstensbrott, ca 20x15 m (NV-SÖ) och 0,5-1,3 m dj.

Brott/täkt (L1950:928)

Skyttevärn, ca 3 m diam och 1 m dj.

Brott/täkt (L1981:3550)

1) Kalkbrott, 15x10 m (Ö-V).10 m VNV om nr 1 är:2) Kalkbrott, 15x10 m (NNÖ-SSV).

Brott/täkt (L2021:5289)

Granitbrott, bestående av en brottyta, 5x1,5 m (Ö-V), med borrhål, belägen på N sidan av ett stenblock, 5x2 m (Ö-V) och 1,5 m h. I anslutning till bro...

Brott/täkt (L1948:6353)

Granitbrott, består av en grop, rektangulär, 5x3 m och 0,7 m dj. Kring gropen finns spridda stenblock med borrhål.

Brott/täkt (L2001:1328)

Stenbrott, närmast rund, 5 m diam och 1 m dj. Kluvna block i botten. Beväxt medett 10-tal barr - och lövträd.

Brott/täkt (L2020:4776)

Kvartsbrott 4x2m (NO-SV), 0.2-0.3m h. Ett 10tal 0.2-0.5m st stenar ligger invid lämningen. I områdets N del är en grop 1,5m diam och 0,3-0,4 m dj.

Brott/täkt (L1950:9868)

Täktgrop, 5x4 m (N-S) och 1,5 m dj. Ö kanten är skarp och sluttar brant ner i gropen, V kanten är något flackare. Botten och kanterna består av övermo...

Brott/täkt (L1999:8284)

Täcktgrop, oval, 5,5x3,7 m (VNV-ÖSÖ) och 1,1 m dj med flack profil samt enstaka stenar i kanten och i botten.

Brott/täkt (L1968:8005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2021:7643)

Stentäkt bestående av uppallad stenskiva, 2,6x1,2-0,65 m (N-S) stor och 0,2 m tjock. Under stenskivan är en öppning mot V, ca 1 m br, 0,25-0,35 m h oc...

Brott/täkt (L2022:9578)

Stenbrott, granit. Inom ett 4 m stort område finns en 2 m stor och 0,7 m djup oregelbunden grop samt 4 skarpkantade stenar intill. En sten har ett 10-...

Brott/täkt (L2021:8391)

Stenbrott. En handfull spräckta stenar inom ett 3–4 m stort område. Stenarna har borrhål efter rundkil, ca 30 mm i diameter, intill 0,6 m djupa.

Brott/täkt (L1974:957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2008:5095)

Kvarnstensbrott, rest av, bestående av 1 icke färdigbearbetad kvarnsten liggande på marken. Den är 1,2 m diam och 0,2-0,3 m tj, med i mitten ett påbör...

Brott/täkt (L1945:1245)

Stenbrott, ca 20x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 gropar, 4-7x4-7 m och 0.8-2.2 m dj. I den SV delen är lösa granitblock.

Brott/täkt (L1937:9142)

Stenbrott 15 x 3 m (N-S) och ca 2,5 m h. I brottytan finns borrhål 0,3 - 1,2 m l. Nedanför kanten ligger block av varierande storlek.

Brott/täkt (L1945:9995)

Kalkbrott, 55x75 m (Ö-V) i V med utvidgning åt S. 2-10 m dj tillvattenytan. Sentida brott för kalkindustri RAÄ nr 115. Använt inpå 1940-talet. Längs N...

Brott/täkt (L1937:6373)

Stentäckt, bestående av ett större block, 3 m l, 2.5 m br och 2.5 m h med borrmärke i S. S om det stora blocket är ett 20-tal block med spår efter bor...

Brott/täkt (L2005:8028)

Torvtäkt, ca 40-50x20-30m (Ö-V) och 0,1-0,3 m dj. Ett dike är grävt i Ö kanten av täkten 8 x 1 m (Ö-V) och 0,4 m dj. I områdets N del finns rester av ...

Brott/täkt (L2001:1701)

1) Uppgift om källa med tradition. Enl. en tidningsartikel (B.T.)den 18-9-1930 avsign. Oskar B. fanns en källa där " Rånda " vattnade sin boskap omnät...

Brott/täkt (L2019:1939)

Stenbrott, 40x30 m stort område, något oregelbunden. Intill berg och upp mot krönläge

Brott/täkt (L2005:7125)

Stenbrott, ca 15x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 brottyta, ca 6x3 m (Ö-V), med märken efter bredkil, ca 0,1 m br och 0,05 m dj. Framkom vid utredning uta...

Brott/täkt (L2005:7073)

Stenbrott, ca 40x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 brottyta samt ett flertal större, upp till 1 m st, stenblock. Framkom vid utredning utan KML-beslut 2010...

Brott/täkt (L1984:3661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1939:7471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Penninge kalkbrott, Brott/täkt (L1950:4230)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1970:9635)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1980:6538)

Sandstenstäkt, ca 130x10-40 m (Ö-V), bestående av ca 30 gropar. Groparna är 2-6 m i diam och 0,3-0,9 m dj.

Brott/täkt (L2012:2262)

Grop (efter grusprovning?) Kvadratisk 4x4 m (S 20cg V-N 20cg Ö)och 0,7 m dj. (Troligen grusprovtagningsgrop).

Brott/täkt (L1950:4726)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2022:2544)

Kalkstensbrott, 210x40 m (N-S), bestående av en mängd brott med skrotsten kring kanterna. Brotten är intill 30 m l och 3 m dj.

Brott/täkt (L1998:4893)

Täkt, 25 X 5 m (N-S). Bestående av 4 täktgropar använda som sandtäkt. N täkten är rektangulär, 3 X 2 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. Den andra täkten är ore...

Brott/täkt (L1998:4314)

Stenbrott, 5,5 m diam och intill 1,3 m dj. N om brottet är ett skrotstensvarp, 3,2x2 m (Ö-V), bestående av 0,2-0,5 m st stenar. Ö om brottet är ytterl...