Brott/täkt

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling.
Brott/täkt (L1960:5335)

Brott/täkt, ca 70 x 7-30 m (N-S). Område med sex delytor, a-f. A-e är brott medan f är ett skrotstensområde. Borrhål med remmare. Bearbetningsplats, e...

Brott/täkt (L2001:5605)

Stenbrott, uppgift om, ej återfunnet. Okänd av tillfrågadeorstbor, bl a tysk, Ellheden, vilken genomströvat området 70 år.

Brott/täkt (L2013:7316)

Täkt, 18x1-1,5 m. S-SV sidan om mindre berghäll. Skärvig, kantig och sprängd sten med en storlek på ca 0,2-0,5 m. Troligt brott vid åder. Möjligen kva...

Brott/täkt (L1960:6914)

Brott/täkt, 8 x 6 x 0,3 m stort område, med mer än tjugo synliga skrotstenar. Enstaka har kilmärke, bredkil. Kan finnas en dold mindre brottyta, eller...

Brott/täkt (L2001:4946)

Kalkbrott, uppgift om. Enligt SGU ska ett kalkbrott finnas på platsen. Ej påträffat.

Brott/täkt (L1983:8108)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1939:1741)

Stenbrott, 110 x 65 m (N-S). Spritt på området är ett antal ytor och brott med spår efter brytning av byggnadssten. I N änden av området är enstaka kv...

Brott/täkt (L1998:6155)

Slipstensbrott, ca 230x20-60 m (Ö-V). Bestående av minst ett 20-tal brottytor av varierande form och storlek, 3 m diam och 0,5 m dj till ca 20 m diam ...

Brott/täkt (L1935:4706)

1) Stenbrott, övergivet, 30x10 m NV-SÖ, inbruten från SV till 2 mdj. Ca 25 m NÖ om nr 1 är 2) Stenbrott, övergivet, 30x20 m(N-S) inbrutet från NÖ i...

Brott/täkt (L2011:1194)

Kvarnstensbrott inom ett område av 700x50 m (30cg-230cg) är restav sandstensbrott samt kvarnstensindustri. Inom området samt utmed stranden finns ett ...

Brott/täkt (L1936:771)

Kalkbrott, 6x6 m, djupet går ej att avgöra på grund av att brottet är vattenfyllt. Runt brottet är en vall av överväxta stenar, 3 m br och 0,3-0,7 m h...

Brott/täkt (L1949:7283)

Stebrott, 17x8 m (Ö-V), bestående av handborrade spräckta block, förlagd i nedre V delen av hällorna. 15 m ÖSÖ om brottet finns ytterligare ett mind...

Brott/täkt (L2020:9485)

Stenbrott, granit. På en mindre terrass i kraftig bergsluttning har det huggits sten ur minst tre naturligt lösa block, ca 0,5-1 m stora. Blocken har ...

Brott/täkt (L1939:5587)

Brott, 10x1 m, i S kanten av berghäll. Tydliga spår efter brytning samt ett flertal borrhål. Registrerad i samband med arkeologisk utredning år 2018. ...

Brott/täkt (L1945:6793)

Provgrop, rektangulär, 2x1 m och 0,5 m dj.

Brott/täkt (L1960:3186)

Torvtäkt. Inom ett område av 250 x 115 m (NNV-SSÖ) är 1 längsgående och 2 tvärgående vattenfyllda, 5-7 m breda och 1-2 m djupa torvtäktschakt, Det lä...

Brott/täkt (L1956:7001)

1) Bebyggelselämningar, sentida tegelbruk, och såg, bestående av1 raserad tegelugn, 1 kvarstående tillverknings och torkbyggnadför tegel, 2 dammvallar...

Brott/täkt (L2020:8958)

Torvtäkt, ca 60x50 (NV-SO), bestående av 8 grävda långsmala ytor, ca 5 meter breda och upp till 0,6 meter djupa, med ogrävda ytor emellan.

Brott/täkt (L2003:6194)

Täkt

Brott/täkt (L1996:3300)

Täljstensbrott, dagbrott, ca 10 m diam. Täljstenen förekommer ilinsformade körtlar i en N-S gående dioritgång. Spår av urtagnaklot till skålar och påb...

Brott/täkt (L1992:4541)

1) Brott, oregelbundet, 7x6 m (NV-SÖ). Okänt djup. Intill vattenytan ca 0.7 m dj. Omgivet av skrotstenshögar och skärpningar.70 m NV om nr 1 är:2) Bro...

Brott/täkt (L1960:7344)

Stenbrott upptaget i bergsbrant med fyra nivåer. Brytningsteknik har varit bredkil och borrning med remmare. Enstaka urkilade block kvarligger. Ingen ...

Brott/täkt (L1964:7759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1940:7121)

Granitbrott, 15 x 11 m (N-S), 2,5 m h. På området är ett 50-tal brutna stora block, 0,3 - 2,0 m st stenar. På ett stort antal block är borrhåll. Borrh...

Brott/täkt (L1960:7544)

Granitbrott, 5x3 m och 0,7 m dj. Konkav mot SÖ. Märken efter rundkil och bredkil. Uttag i 1 nivå. Kvarliggande block. Påträffad vid särskild utredning...

Brott/täkt (L1960:9069)

Granitbrott, ca 18x5 m (N-S) och 0,6 m dj. Uttag i ett lager. Större kantstenar eller staketstolpar är i N och mer än 10 gatstenar i S. Märken efter r...

Brott/täkt (L1960:7552)

Granitbrott, 2x2 m och 0,7 m dj. Konkav mot SÖ. Märken efter rundkil. Kvarliggande block. Uttag i 1 nivå. I NV finns ytterligare stenbrott utanför und...

Brott/täkt (L1978:787)

Stenbrott, fältsspat, 60x30 m (NV-SÖ), vattenfyllt, 4 m dj ovan vattenytan.

Brott/täkt (L1934:1441)

Stenbrottsområde, ca 150x80 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenbrott, brutna mot bergvägg, med kringliggande skrotstensvarp och arbetsytor, en arbetsväg ...

Brott/täkt (L1979:746)

Stenbrott, ca 18x10 m (Ö-V). Den V delen utgörs av ett jordfast block, ca 4x3 m st (Ö-V) och 1,2 m h, från vilket ställvis delar har brutits. På ett b...

Brott/täkt (L1937:7934)

Område med skogsbrukslämningar, 150x40 m (NÖ-SV), delundersökt, bestående av 13 gropar efter stubbrytning, påträffade vid arkeologisk undersökning år ...

Brott/täkt (L1951:5592)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1980:5144)

Område med kalkstensbrott, 50-110x260 m (NNV-SSÖ), bestående av 4gruvhål, 1 husgrund, 1 källare, 1 ladugård, 1 banvall och 1lastplats.Gruvhålen är 70x...

Brott/täkt (L1980:240)

Kalkbrott, oregelbundet, 70x10-30 m (NV-SÖ) och 1-4 m dj tillvattenytan.

Brott/täkt (L1982:7421)

Kalkstensbrott, 9x4 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m dj, belägen i Ö sidan av uppstickande berghäll. (RAÄ dnr 3.4.2-2692-2013).

Brott/täkt (L1945:1764)

Täkt, 14 m l (Ö-V), 1-1,5 m h och 1,5-3 m br. Kärrväg, 1,5-3 m br, från Ö. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. (RAÄ dnr 321-2234-2006).

Brott/täkt (L1992:8987)

Fältspatsbrott, 3x1 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2-0,5 m dj. SSV om gropen är en skrotstensvall 3 m l, 1,4 m br och 0,3 m h. Runtomkring ligger skarpkantade sten...

Brott/täkt (L2021:3223)

Stenbrott, ca 180x50 meter stort (ONO-VSV), 0,4-0,7 meter djupt, med ojämn yta och mindre partier insprängda som ej är brutna. Till stor del täckt av ...

Brott/täkt (L2001:4427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1972:317)

Täktgropar. Område ca 60x40 m st (N-S) med större och mindre täktgropar, 1 - 5 m diam och 0.5 m dj.I dess V del är två kolbottnar, 6 m diam.

Brott/täkt (L1939:7501)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1948:6383)

Granitbrott, ca 10 m diam. På 2 markfasta stenblock finns borrhål, kring blocken finns skrotsten. Framkom vid en arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr ...

Brott/täkt (L1952:9953)

Stentäkt, ca 55x35 m (Ö-V), bestående av en stor sammanhängande brytningsyta (täktgrop). Öppen mot S och i N en ca 3-4 m h brant kant. Pga växlighet i...

Brott/täkt (L1992:8433)

Brott/täkt, skärpning, bestående av ett block, 2,3 m diam, kluvet. Närmare beskrivning saknas. Påträffades vid arkeologisk utredning år 2006. (RAÄ dnr...

Brott/täkt (L1971:8773)

Täkt?, ca 50x25 m st (NV-SÖ), bestående av 4 gropar, ca 1 m br och 0,7 m dj, med uppkastade stenhögar intill. Påträffad vid särskild utredning år 2010...

Brott/täkt (L2000:9036)

1) Kalkbrott, enligt uppgift ca 50 m st.40 m SSV om 1 samt intill och NÖ om strand är:2) Kalkbrott, enligt uppgift ca 25 m st.

Brott/täkt (L1980:7380)

Torvtäkt, fyrsidig försänkning, 15x10 m (Ö-V) och 0,5 m dj. (RAÄ dnr 321-840-2006)

Brott/täkt (L1960:5162)

Brott, bestående av en kvartsgång på SÖ sidan om mindre bergknalle. Drygt 10 lösa kvartsstenar ligger på och nedanför, flera av dessa uppvisar brottyt...

Brott/täkt (L1982:9932)

Kalkstensbrott, ca 28 m diam och 2 m dj till vattenytan.Omedelbart NV om kalkbrottet är:Skrotstensvarp av kalkflisor, 60xintill 20 m (VNV-ÖSÖ) och int...

Brott/täkt (L1986:4390)

Torvtäkt, ca 180x80 m (NV-SÖ). Täkten är 2 m under omgivande marknivå.

Brott/täkt (L1960:4940)

Stenbrott, två brottytor med skrotsten: 1) är 3x1x0,5 m och 2) är 8x1x0,3 m. Rundkilshål i båda ytorna. Ett tiotal skrotstenar runt brottytorna. NV om...

Brott/täkt (L1958:8760)

1) Slaggvarp 8x5 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Övertorvad ochövermossad med enstaka slaggstycken synliga i ytan. Fyllning avrotfärgad mylla och 0,01-0,2 m ...

Brott/täkt (L1959:830)

Torvtäktsområde, 35 x25 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 2 torvgravar, 14x9 m (N-S) och 21x18 m (Ö-V) samt 0,3-0,7 m dj.

Brott/täkt (L1967:5471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1949:2638)

Stenbrott, totalt 6x5 m (NNÖ-SSV) och 1,7 m dj. I V delen ligger huggna, övermossade stenar.

Brott/täkt (L2019:4253)

Stenbrott, ca 35 meter stort och upp till 0,8 meter djupt.

Brott/täkt (L1952:6197)

Stenbrott, 60x50 m (N-S) med spår efter brottytor och borrhål. Även spår efter påbörjade arbeten. I N delen finns stenkilar kvar i ett större block. S...

Brott/täkt (L1945:876)

Täcktgrop, oval, 3x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m dj. Vall i Ö intill 1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Fångstgropsliknande men gropen är gjord av en skopa av någ...

Brott/täkt (L1999:137)

1) Kalkbrott, 12x7 m (ÖNÖ-VSV), 1.5 m dj i V.2) Kalkugn, 4 m i diam, 0.7 m br kallmur, 2 m h åt N, raserad åtSV.

Brott/täkt (L1939:6553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1964:7692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2019:4233)

Stenbrott, 15x8 (NNV-SSO), ca 0,5 meter djupt.

Brott/täkt (L2020:11453)

Sandstensbrott, minst 120x60 m (Ö-V). Inom området är minst 15 gropar, 1-8 m diam, 0,3-1,0 m dj med intilliggande sandstensblock med märken efter be...

Brott/täkt (L1976:5765)

Provbrott, schakt, 4x3 m (N-S) och intill 5 m dj. Rasad fodring av murket timmer i mynningen. Delvis vattenfylld. Inhägnad med staket av järnstolpar o...

Brott/täkt (L1959:291)

Granitbrott, 14x5 m (Ö-V) och 1,2 m dj. Stenbrott med uttag i en nivå. Borrhål, 30 mm diam, bredkil, 45 mm br. 1,5 m stora block och skrotsten. Påträf...

Brott/täkt (L1981:741)

Bergtäkt, ca 45x100 m (NNÖ-SSV).Beväxt med bokar, björkar, aspar och lövsly.Bergtäkten är nästan osynlig från vägen.

Brott/täkt (L1962:102)

1) Kalkugn, närmast rund, 5 m i diam. Utgörs av en intill 1,7 m djgrop med väggarna i kallmurteknik med 0,3-0,4 m st tuktadestenar, öppning åt Ö. 10 m...

Brott/täkt (L1999:3036)

Kalkbrott, område, 70x50 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 dagbrott.Dagbrottet är 50x15-30 m (VSV-ÖNÖ), 2-8 m dj med väggar av gråtill gråsvart kalksten.I o...

Brott/täkt (L1970:4659)

Tomtning, rektangulär, 8x5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ettbottenplan, 5.5x4 m (ÖNÖ-VSV), omgivet av en gles vall, 0.3-1.2m br och 0.2 m h av 0.2-0.7 m s...

Brott/täkt (L1992:1914)

Lämningar efter kalkbrott, inom ett område av ca 20x15 m (NÖ-SV),bestående av skrotstenshögar, samt brottytor och skärpningarberghällen. Skrotstenshög...

Brott/täkt (L2001:3249)

1) Kvartsbrott i kvartsrik morän. En ca 70 m l (NNV-SSÖ), 5-15 mbr och 0.5-1.5 m djtäkt i S delen av Råberget, och2) Täkt, ca 40x20 m st i NV delen av...

Brott/täkt (L1980:7878)

Täkt, ca 100x30-50 m (N-S), bestående av 10 gropar och 2 skärpningar. Groparna är rundade och oregelbundna, 4-15 m st och 0,4-1,3 m dj. Skärpningarna ...

Brott/täkt (L1964:9604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1950:4329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2007:5770)

Kalkbrott, ca 35 m l (N-S) och med en största höjd av 6 m.Brytningen har skett vågrätt in i en bergrygg varför brottetsbredd är svår att ange. Vid bro...

Brott/täkt (L1971:5286)

Sand/grus-täkt, ca 5x2 m (NV-SO), ca 0,4-0,6 m dj, ingrävd i backsluttning.

Brott/täkt (L1975:325)

Stenbrott, ca 10 m diam. I sen tid har troligen av militärer lag ts upp ett värn på platsen.

Brott/täkt (L2021:2018)

Stenbrott, ca 4 meter i diameter och upp till 0,5 meter djupt med ställvis tydliga brottkanter

Brott/täkt (L1987:5794)

Kaolinbrott, lertag, ca 120x40 m (N-S), vattenfyllt. En gård fick flyttas när kaolinbrottet togs i bruk.

Brott/täkt (L1960:7573)

Granitbrott, 2x1,5 m och 0,5 m h. Konkav mot V. Märken efter rundkil. Uttag i 1 nivå. Kvarliggande block. Påträffad vid särskild utredning (RAÄ dnr 32...

Brott/täkt (L1949:2158)

Stenbrott bestående av rund grop, 1,4 m diam och 4-5 m dj. S om gropen är 2 stenblock kvarlämnade, de är 2,4 m l och 0,7 m br.

Brott/täkt (L1982:2626)

Brott/täkt. Mindre yta av sprängt berg, borrhål i berg och lös sten. (RAÄ dnr 321-3776-2007)

Brott/täkt (L1959:1452)

Torvtäkt, oregelbunden, ca 120 x 40-70 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4 - 0,8 m dj. I den VNV änden står en torkställning av trä för torv.

Brott/täkt (L1996:5885)

1) Område med tomtningar, 80x30 m st (NNV-SSÖ). 5 st tomtningar,rundade och ovala, 2x1.5-3x3 m st. Stenvallen i 1-2 rader och1-2 skift, 0.5-0.8 m br o...

Brott/täkt (L1950:235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1944:124)

Kalkbrott, ca 60x20 m (Ö-V) och 1-7 m dj med utsparningar och 2vattenfyllda schakt i S kanten. I övrig övertorvat ochskogbeväxt. Utfart i V. Ö om brot...

Brott/täkt (L1945:7526)

Lertag, uppgift om, ca 175x20-75 m (NNÖ-SSV). Enligt laga skifteskartan från år 1893 skall det på platsen legat ett lertag. Platsen ej besökt vid rev...

Brott/täkt (L2021:4994)

Bergtäkt för granit, 35x10 m (NV-SÖ). Idag med intill 2,5 m h, lodrätt vägg i SV. Ö om ligger en del lösa block.

Brott/täkt (L1944:1670)

1) StenbrottCa 30 m SSÖ om nr 1 är:2) Stenbrott

Brott/täkt (L1950:9108)

Täkt, 20 m diam, 0,5-0,7 m dj. I täkten och kring kanterna ligger kvarlämnade stenar. Täkten kan ha gjorts i samband med att timmerrännan byggdes.

Brott/täkt (L1952:988)

Stenbrott, närmast runt, 10 m diam och intill 5 m dj. Mycket skrotsten runt om.

Brott/täkt (L2021:8369)

Stenbrott, rundad grop ca 2 m i diameter och intill 1 m djup. I gropen ett spräckt stenblock, en skärva, 1 m stort och 0,8 m högt med ett 0,3 m djupt ...

Brott/täkt (L1961:281)

1. Område med kvarnstensbrott, ca 100x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av tregropformiga, oregelbundna brott av normal storlek, delvis omgivnaav jordvallar.9...

Brott/täkt (L1963:5240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2001:5112)

1) Stenbrott, 12x6 m (N-V) och 3 m dj. Skrotsten och ratade blockdäri.10 m SV om 1 är2) Stenbrott, 8-10 m och 2 m dj. Krafrigt övermossade, ävenhuggna...

Brott/täkt (L2017:2420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2013:5414)

Stenbrott, ca 18x10 m (N-S) och intill 6 m dj. Ett flertal borrhål indikerar att brytning ägt rum.

Brott/täkt (L1984:7170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2016:1330)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1945:2301)

Torvtäkt, ca 55x40 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m dj, bestående av ett 10-tal små oregelbundna täktytor. Runt området finns fler ytor med liknande karakt...