Brott/täkt

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling.
Brott/täkt (L2019:3115)

Täktgrop för sten, 3 m diam och 0,6 m dj.

Brott/täkt (L1991:4767)

Kalkstensbrott, 20x40 m (N-S). Delvis vattenfyllt.

Brott/täkt (L1947:845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1940:7053)

Granitbrott, 45 x 25 (NNÖ-SSV). På området är minst 5 bearbetade granitblock1,5 x 0,5 m till 3 x 2 m st. På två av blocken syns borrspår i brottytorna...

Brott/täkt (L1975:5303)

Kalkbrott, 10-40 x 5-40 m (N-S) och 0,2-0,4 m dj. I området är 5-10 brottytor.

Brott/täkt (L2002:8633)

Område med kvarnstensbrott, bestående av ett flertal mindre brottgropar, 1 påbörjad kvarnsten, talrika stenar och block med huggspår. Groparna är 2-4 ...

Brott/täkt (L1981:2495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2022:4358)

Stenbrott i markfast block, 2x1,5x1,1 m st. Borrhål som är 2 cm breda förekommer.

Brott/täkt (L1960:3709)

Torvtäckt, 335x180-270 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ett flertal gropar och 1 fält efter torvbrytning. Groparna är vanligen 1-5x1-5 m, varierande riktning...

Brott/täkt (L2014:2702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2001:5466)

1) Kvartsbrott, 25 m l (VNV-ÖSÖ, intill 10 m br och 4 m dj. NÖoch SV om brottet är övernossade högar med kvartsrik sten.45 m V om är enl OL-karta2) Gr...

Brott/täkt (L1963:3908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1992:5256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1971:6704)

Område med täktgropar ca 55x10-20 m (Ö-V) bestående av 6 täktgropar, rektangulära till oregelbundna 1-6 m i diam och 0,3-1,5 m dj. I en av groparna ha...

Brott/täkt (L1934:2311)

Område med stenbrott, ca 60x20 m (Ö-V), bestående av 2 stenbrott, ca 20 m diam och 1-1,3 m dj av lodräta bergväggar med borrhål, ca 3 cm diam. Påträff...

Brott/täkt (L1959:4930)

Granitbrott, med en brottyta på 2 m l, 1,7 m br och 1,6 m h. 2 kvarliggande block/skivor. Uttag i 1 nivå. Märken efter rundkil, ganska grov. (RAÄ-2018...

Brott/täkt (L1981:3176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2002:8851)

Brott, inom ett ca 25×20 m (N-S) st område är större stenar och block med brottytor. Det förekommer mindre skarpkantade stenstycken vika blivit lossbr...

Brott/täkt (L1945:1454)

Brott/täkt, kalkstensbrott, ca 20x15 m (NV-SÖ) och 0,5-1,3 m dj.

Brott/täkt (L1950:928)

Skyttevärn, ca 3 m diam och 1 m dj.

Brott/täkt (L1992:2384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1981:3550)

1) Kalkbrott, 15x10 m (Ö-V).10 m VNV om nr 1 är:2) Kalkbrott, 15x10 m (NNÖ-SSV).

Brott/täkt (L2021:5289)

Granitbrott, bestående av en brottyta, 5x1,5 m (Ö-V), med borrhål, belägen på N sidan av ett stenblock, 5x2 m (Ö-V) och 1,5 m h. I anslutning till bro...

Brott/täkt (L2000:5239)

Stenbrott, 5 m l och 2 m dj. Borrhål kunde skönjas.

Brott/täkt (L1948:6353)

Granitbrott, består av en grop, rektangulär, 5x3 m och 0,7 m dj. Kring gropen finns spridda stenblock med borrhål.

Brott/täkt (L1937:7916)

Område med stenbrott och grävda gropar, ca 20x10 m st. Ett 10-tal block av gråsten (möjligen även uppstickande berggrund), 1-3 m i diam och 0,2-0,8 m ...

Brott/täkt (L2014:5736)

1) Borttaget tegelbruk, inom en ca 40x12-18 m (VNV-ÖSÖ) st yta,förekommer ställvis rikligt med tegelbitar, och mörk jord samtspridd kol och få slaggst...

Brott/täkt (L1975:4011)

Kalkbrott, oregelbundet, 100x35 m (N-S). Djupet varierar mellan 0,4-1,5 m.

Brott/täkt (L2005:1116)

Kvartsgruva, 8 m l (NNÖ-SSV), 2.5-3 m br och ca 2 m dj. I bottenvatten. På den tämligen lodräta N väggen syns spår avkvartsådern. Intill brottets SSV ...

Brott/täkt (L1934:2418)

Område med stenbrott, ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ett större och ett mindre stenbrott. Det större stenbrottet, i V, ca 30x20 m (NV-SÖ) och inti...

Brott/täkt (L1939:1839)

Stenbrott, ca 3 m i diam och 0,3 m dj. I mitten ligger skrotstenar, 0,5-1,2 m stora. En lång sten har ett borrhål. I sluttningen åt ÖSÖ finns flera br...

Brott/täkt (L1980:8254)

Täktgrop, oregelbundet rundad, 3,5-4 m diam och 1 m dj. Bottenpartiet något vattenförande vid besiktningen. V kanten tangeras av stig (NNÖ-SSV).

Brott/täkt (L2022:1648)

Kalkbrott, ca 45 x 40 m stort område med ett 10-tal brott (NÖ-SV) mellan 7-2 m l, 4-2 m br och 1,5-0,5 m dj. Brotten är rundade alternativt avlånga i...

Brott/täkt (L2003:9040)

Kalkbrott, 150x140 m st (NNV-SSÖ). Igenfyllt.

Brott/täkt (L1980:2708)

1) Limstensbrott, 100x50 m (NÖ-SV) och 2-5 m dj. Oregelbundet ochmed berg eller jordkanter. Avplanad och delvis sumpig botten,övertorvad till större d...

Brott/täkt (L2013:3223)

Brott/täkt, sand/grus, bestående av 1 grop, 1,5 m diameter och 0,4 m dj. Stenar i kanten, 0,5-1 m st. Möjligen stridsvärn.

Brott/täkt (L1942:1649)

Täktgrop, undersökt och borttagen år 1994, äldre grustäkt, ca 1 m diam. Tidigare registrerad som källa. (Raä dnr: 321-1603-2007) - - Tidigare beskrivn...

Brott/täkt (L1959:4125)

Stenbrott, ca 10x10 m st och ca 0,3 m dj. Inom området är oregelbundna förhöjningar av jord- och skrotsten samt övertorvade täktgropar. Lösa block, hu...

Brott/täkt (L2023:3214)

Stenbrott, rektangulärt, 5×3 m (Ö-V) och 2 m dj. Kring kanten är en vall, 2-3 m br och intill 0,5 m h. I gropens Ö sida ett markfast block med rak sid...

Brott/täkt (L2007:5770)

Kalkbrott, ca 35 m l (N-S) och med en största höjd av 6 m.Brytningen har skett vågrätt in i en bergrygg varför brottetsbredd är svår att ange. Vid bro...

Brott/täkt (L1959:3399)

Stenbrott, 18x15 m st och 2 m dj, i tre nivåer, spår av bredkil dominerar men även rundkil förekommer, borrhål varav ett med remmare. Skrotsten i brot...

Brott/täkt (L2001:6178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1939:6429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2019:3108)

Täktgrop för sten, 2x2 m och 0,5 m dj.

Brott/täkt (L1982:661)

Stenbrott, 20x10 m (ÖNÖ-VSV). Brottet är U-format, 4 m br (NV-SÖ) och intill 2 m h. Skarpkantade skrotsten 0.1-1 m st ligger utspridda åt ÖNÖ.

Brott/täkt (L2019:2617)

Stenbrott?, rektangulärt, 3 x 2,5 m ( NV-SÖ) och intill 1 m dj, vattenfyllt. Ingen synlig brottyta.

Brott/täkt (L1969:8597)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2001:1328)

Stenbrott, närmast rund, 5 m diam och 1 m dj. Kluvna block i botten. Beväxt medett 10-tal barr - och lövträd.

Brott/täkt (L2007:4727)

1) Skifferbrott, ca 17 m (NV-SÖ) och intill 4 m h. Brytningen harskett vågrätt in i en bergrygg. Ca 10 m SV om brottet och avsamma längd och riktning ...

Brott/täkt (L2020:4776)

Kvartsbrott 4x2m (NO-SV), 0.2-0.3m h. Ett 10tal 0.2-0.5m st stenar ligger invid lämningen. I områdets N del är en grop 1,5m diam och 0,3-0,4 m dj.

Brott/täkt (L1950:9868)

Täktgrop, 5x4 m (N-S) och 1,5 m dj. Ö kanten är skarp och sluttar brant ner i gropen, V kanten är något flackare. Botten och kanterna består av övermo...

Brott/täkt (L1975:5260)

Kalkbrott, 20 x 5-10 m (NNV-SSÖ) och snittdjup ca 0,4 m, bestående av 1 brottyta fylld med kalkstensflis, 0,1-0,2 m st.

Kalkgruvan, Brott/täkt (L2000:2246)

Kalkbrott, oregelbundet avlångt, 45x25 m (N-S) och intill 4 m dj.Ö delen av brottetär vattenfyllt. Ej stängsel!Delvis tätt beväxt med stora granar.Enl...

Brott/täkt (L1999:8284)

Täcktgrop, oval, 5,5x3,7 m (VNV-ÖSÖ) och 1,1 m dj med flack profil samt enstaka stenar i kanten och i botten.

Brott/täkt (L2023:1140)

Stenbrott, 25x8 m (NNÖ-SSV) och intill 2 m dj. Fast klyft i Ö kanten av flack bergshöjd. Avgränsas i Ö av äldre markväg.

Brott/täkt (L1968:8005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2014:2860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2021:7643)

Stentäkt bestående av uppallad stenskiva, 2,6x1,2-0,65 m (N-S) stor och 0,2 m tjock. Under stenskivan är en öppning mot V, ca 1 m br, 0,25-0,35 m h oc...

Brott/täkt (L1959:4898)

Granitbrott. Närmare beskrivning saknas. I "Rådaboken" från 1945 kan man läsa om Fredrik Johansson, nämndeman och skicklig stenhuggare, som sedan 1871...

Brott/täkt (L1995:5337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2019:4183)

Täktgrop, 3 meter djup och ca 10 meter stor.

Brott/täkt (L1975:5257)

Kalkbrott, oregebundet, 70-285 x 10-200 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,5 m dj. Inom området är 10-20 brottytor.

Brott/täkt (L1995:3906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2022:9578)

Stenbrott, granit. Inom ett 4 m stort område finns en 2 m stor och 0,7 m djup oregelbunden grop samt 4 skarpkantade stenar intill. En sten har ett 10-...

Brott/täkt (L1987:9050)

Stenbrott med skrotstenshögar, ca 250x150 m (NÖ-SV). Vattenfyllt brythål, ca 60x50 m (NÖ-SV), med okänt djup. Stenar med borrhål i skrotstenshögarna. ...

Brott/täkt (L1989:239)

Kalkstensbrott, ca 75x25-35 m (NNV-SSÖ). Vattenfyllt i N delenoch i S delvis igenfylld. Kring kanten gräsbevuxen med delar avenstaka kalkstensflak syn...

Brott/täkt (L1998:6780)

Granitbrott, 6,5x3-6 m (NÖ-SV) och intill 1,6 m dj. I och runtom brottet är ett fåtal skrotstenar, 0,1-0,8 m st. Ett flertal borrhål är synliga i brot...

Brott/täkt (L1997:6476)

Stenbrott, inom ett område av ca 110x50 m (N-S) är ett flertalstörre och mindre hålor samt många små stenhögar, lämningarefter stenbrottet. Här skall ...

Brott/täkt (L2021:8391)

Stenbrott. En handfull spräckta stenar inom ett 3–4 m stort område. Stenarna har borrhål efter rundkil, ca 30 mm i diameter, intill 0,6 m djupa.

Brott/täkt (L1974:957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2008:5095)

Kvarnstensbrott, rest av, bestående av 1 icke färdigbearbetad kvarnsten liggande på marken. Den är 1,2 m diam och 0,2-0,3 m tj, med i mitten ett påbör...

Brott/täkt (L1945:8159)

Täktgrop, kvadratisk, 7x7 m (NÖ-SV) och intill 1,4 m dj.

Brott/täkt (L1938:8552)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2001:6410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1945:1245)

Stenbrott, ca 20x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 gropar, 4-7x4-7 m och 0.8-2.2 m dj. I den SV delen är lösa granitblock.

Brott/täkt (L2003:8108)

Kalkbrott, närmast rund, ca 50 m diam. Vattenfyllt.

Brott/täkt (L2021:1889)

Stenbrott, ca 90x40 m (Ö-V) och 0,3-0,6 m dj. Inom ytan finns skrotsten och huggna stenar med borrhål och märken efter kilning.

Brott/täkt (L1937:9142)

Stenbrott 15 x 3 m (N-S) och ca 2,5 m h. I brottytan finns borrhål 0,3 - 1,2 m l. Nedanför kanten ligger block av varierande storlek.

Brott/täkt (L2022:7917)

Täktgrop, 2,5 x 2,5 m, 0,7 m dj, låg vall i Ö och V, 1 m br, intill 0,3 m h. (lera? mo?)

Brott/täkt (L1978:7324)

Stenbrott, 10x6-15 m (Ö-V), intill 3 m dj. Skrotstenshögar i och kring brottet.

Brott/täkt (L1980:353)

1) Kalkbrott, dagbrott, ca 50x20 m (NÖ-SV) och intill 20 m dj.15 m NV om nr 1 och väg är:2) Kalkbrott, dagbrott, ca 100x25 m (NÖ-SV) och intill 20 m d...

Brott/täkt (L1937:591)

Fångstgrop?, 1,5x1 m och 0,4 m dj, antydan till rektangulärt bottenplan (NNÖ-SSV). SV sidan omgärdad av vall, 1 m br och 0,15 m h.

Brott/täkt (L1971:1908)

Bergtäkt, oregelbunden, 9,7x7 m (N-S) och 0,4-0,5 m dj. Beväxt med mossa. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (RAÄ dnr 321-3184-2005)

Brott/täkt (L1945:9995)

Kalkbrott, 55x75 m (Ö-V) i V med utvidgning åt S. 2-10 m dj tillvattenytan. Sentida brott för kalkindustri RAÄ nr 115. Använt inpå 1940-talet. Längs N...

Brott/täkt (L1937:6373)

Stentäckt, bestående av ett större block, 3 m l, 2.5 m br och 2.5 m h med borrmärke i S. S om det stora blocket är ett 20-tal block med spår efter bor...

Brott/täkt (L1981:3622)

Kalkbrott, 13x10 m (VNV-ÖSÖ).Bevuxet med enstaka träd.

Brott/täkt (L1964:8322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L2005:8028)

Torvtäkt, ca 40-50x20-30m (Ö-V) och 0,1-0,3 m dj. Ett dike är grävt i Ö kanten av täkten 8 x 1 m (Ö-V) och 0,4 m dj. I områdets N del finns rester av ...

Brott/täkt (L2001:1701)

1) Uppgift om källa med tradition. Enl. en tidningsartikel (B.T.)den 18-9-1930 avsign. Oskar B. fanns en källa där " Rånda " vattnade sin boskap omnät...

Brott/täkt (L1975:7972)

Kalkbrott, 40x 40 m, i V tydliga brottkanter, 0,5-1,1 m h.

Brott/täkt (L2021:3617)

Stenbrott, 10 m i diameter, bestående av ett block, 4 m stort och 2 m högt, samt ett 10-tal stenar, 1-2 m stora, som sprängts loss från blocket. Borrh...

Brott/täkt (L2021:3629)

Stenbrott, 20x10 m (Ö-V), bestående av fem block, 1-4 m stora, samt enstaka mindre stenar. Blocken och flera stenar har borrhål, 0,1-0,25 m långa.

Brott/täkt (L2019:1939)

Stenbrott, 40x30 m stort område, något oregelbunden. Intill berg och upp mot krönläge

Brott/täkt (L2005:7125)

Stenbrott, ca 15x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 brottyta, ca 6x3 m (Ö-V), med märken efter bredkil, ca 0,1 m br och 0,05 m dj. Framkom vid utredning uta...

Brott/täkt (L2001:1402)

1) Stenbrott, 40x20 m (NNV-SSÖ) och intill 3 m dj. Beväxt med blandskog.40 m VSV om nr 1 är:2) Stenbrott, 40x25 m (NNV-SSÖ) och intill 3.5 m dj. Beväx...

Brott/täkt (L1966:4433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1947:135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brott/täkt (L1941:4344)

Kalkbrott, uppgift om. Området är ungefärligt markerat efter 1989års SGU-karta och har ej blivit besiktigat i fält. Området utgören del av Norrby gruv...

Brott/täkt (L1991:9171)

1) Stenbrott, ca 80x45 m (NNÖ-SSV), vattenfyllt.Ca 10 m N om nr 1, N om gatan är2) Stenbrott, uppgift om. Igenfyllt, synligt endast som ett lägreparti...

Brott/täkt (L1970:3408)

Täkt. Inom ett 60x5-18 m st område finns ca 5 täktgropar. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-313-2015)