Brunn/kallkälla

Riksantikvarieämbetets definition: Grävt hål i marken för åtkomst till färskvatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger fram ur jorden.
Brunn/kallkälla (L1980:7203)

Brunn, rund, 2 m diam. Stensatt med 0,2-0,5 m st övermossade stenar. Fylld med vatten upp över stenkanten. (RAÄ dnr 321-840-2006)

Brunn/kallkälla (L1975:5506)

Brya (vattenhål), rund, 4,5 m diam och intill 1 m dj. Området ligger mellan skog och åker på Skattläggningskartan från 1700 och 10 m Ö om åkerkant på...

Brunn/kallkälla (L1939:4667)

Brunn/källa, 1,5 m diam, 0,4 m dj, sten i botten och runt kanterna.

Brunn/kallkälla (L1971:7075)

Brunn, kvadratisk 0,8 m i sida. Brunnen är stensatt i minst 5 skikt av 0,3-0,4 m st stenar. Brunnen finns omnämnd på nyttjandehandlingar från slutet a...

Brunn/kallkälla (L2013:6708)

Källkälla, rektangulär, 2,5x2 m (N-S) och ca 1 m dj. Stenskodd med 0,2-0,7 m st stenar. Utlopp mot Ö.

Brunn/kallkälla (L1978:9057)

Brunn, rund, 1 m diam och ca 1,5 m dj. Numera täckt med ett cementlock. Kring övre delen är en cementring. Enligt ortsbefokningen stensatt med gatsten...

Brunn/kallkälla (L1979:2)

Kallkälla, närmast oval, 1x0,5 m st och 0,3 m dj. Rinner upp nedanför en berghäll. Utlopp i S. Enligt ortsbefolkningen ska källan aldrig sina.

Brunn/kallkälla (L2002:6173)

Brunn, bestående av cementrör, ca 1 m diam. Djup till vattenytan är ca 2.5 m. På brunnen ligger murkna brädor. S om brunnen är en stor alm. Enligt 190...

Brunn/kallkälla (L1975:4428)

Kallkälla (brya), oval, 4x2 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m dj.

Brunn/kallkälla (L2009:9047)

Brunn, 1.5 m diam och 0.6 m dj, stensatt och vattenfylld. I brunnen är rester av en träkonstruktion.

Brunn/kallkälla (L2021:7191)

Brunn, rund, 2 m diam och 0,5 m dj. Brunnen är uppförd med 0,1-0,5 m st stenar och brunnen har kallmurade sidor ned till 0,5 m dj. Brunnen är igenfyl...

Brunn/kallkälla (L2023:4462)

Kallkälla, delvis urgrävd, närmast kvadratisk, ca 2,5x2,5 m (Ö-V). Ca 2 m N om kallkällan är en stor järngryta.

Brunn/kallkälla (L1952:2749)

Kallkälla, 2x1 m (NNV-SSÖ) och intill 0,6 m dj, vattenfylld. I SSV, VNV och NNÖ omgiven av jordfasta block.

Brunn/kallkälla (L2009:8597)

Brunn, bestående av ett runt cementrör, ca 0.8 m diam, som sticker upp ca 0.2 m ur markytan. Lock av trä. Intill och V om brunnen är en stor sten på v...

Brunn/kallkälla (L2020:9601)

Brunn, rund, 1,5 m i diam. Vattenfylld. Kantad av 7 klumpstenar, 0,4 - 0,5 m stora.

Brunn/kallkälla (L1970:74)

Kallkälla, oregelbundet rund, 0,9x0,7 m st och 1,1 m dj. stenskodd kant, övermossad.

Brunn/kallkälla (L1975:4329)

Kallkälla (brya), rund, 8 m diam.

Brunn/kallkälla (L2020:11436)

Kallkälla, ca 1 m i diameter och 0,4 m djup. I NV under vattenytan syns rester efter en träkonstruktion intill ständigt uppbubblande vatten från källa...

Brunn/kallkälla (L1987:5475)

Brunn, 1 m diam och 1 m dj, stenlagd. Bäcken rinner ner i brunnen.

Brunn/kallkälla (L1985:568)

Brunn, rund, 1,2 m diam och ca 1,3 m synligt djup. Kallmurade sidor.

Brunn/kallkälla (L2020:5865)

Brya, ca 5 meter i diameter och upp till 0,6 meter djup, till del överväxt med sly.

Brunn/kallkälla (L1999:8507)

Källa, rund, 1,5 m diam med fasta kanter. Vattenförande.

Brunn/kallkälla (L1975:4367)

Kallkälla (brya), 3,5 m diam. Ett dike går genom bryan.

Brunn/kallkälla (L1970:2468)

Brunn/Kallkälla, 1,5 m diam. Så långt synligt 4 skift skifferstenar i storleken 0,2-0,6 m. Vattenfylld. Provstick visar omkring 1,5 m dj och dyig bott...

Brunn/kallkälla (L2023:2583)

Brya, ca 7x5 meter stor (N-S), ca 0,5 meter djup. Längs kanten en del synliga stenar, 0,2-0,4 meter stora. Till del vattenfylld.

Brunn/kallkälla (L1975:5525)

Brya (vattenhål), oval, 10 x 7 m (NNÖ-SSV) och intill 1,3 m dj. Slänt i NNÖ och SSV samt jordvall. Vattenfylld. Området är markerat som bete på Skatt...

Brunn/kallkälla (L1953:8922)

Kallkälla, ett delvis urgrävt vattenhål för kreatur, ca 5 m i diam.

Brunn/kallkälla (L2002:6285)

Brunn, rund, 1.5 m diam och 1 m synligt dj. Stensatt av 0.5 m st stenar. Fylld med skräp.

Brunn/kallkälla (L1952:5407)

Källa, 0,4 m diam och 0,3 m dj. Överbyggd med stenhällar. Kallmurad öppning åt N.

Brunn/kallkälla (L1975:4150)

Kallkälla, oval/bågformad, ca 10x5 m (Ö-V), ca 1 m dj, sluttning i Ö, uppgrävd hög i S.

Brunn/kallkälla (L1975:4851)

Kallkälla (brya), 3 m diam och 0,5 m dj. Nedgång i SV. Förstärkt i N med sten.

Brunn/kallkälla (L1975:3741)

Brya, 3 m i diam, 0,5 m dj, sluttning i S.

Brunn/kallkälla (L1940:7601)

Brunn, rund, 1,5m i diam, igenlagd med sten.

Brunn/kallkälla (L1983:9356)

Brunn/kallkälla, rund 2 m diam,vattenfylld. I kanten syns enstaka stenar.

Brunn/kallkälla (L2019:996)

Brunn, 1,2x0,7 m stor (SSÖ-NNV), och drygt meterdjup. Byggd av tuktad gråsten av 0,06-1 m långa stenar. Vattenfylld. Kan ha hört till Fiskartorpet ell...

Brunn/kallkälla (L1939:4752)

Brunn, närmast rund, 2 m diameter, ca 2 m dj till vattenytan. Stensatt med 0,3-0,6 m st stenar. Cementerad överdel..

Brunn/kallkälla (L2013:5330)

Kallkälla, rund, ca 2,5 m diam. Vattenfylld med till synes jämna stenar synliga längs kanten under vattenytan. Avrinning mot V.

Brunn/kallkälla (L1987:9888)

Källa, halvmånformad, 2 x 1 m med kallmurad 0,5 h sida mot sluttningen. Igenvuxen.

Brunn/kallkälla (L1975:6138)

Brya, rund, 7 m diam och minst 0,8 m dj. Slänt i Ö. Ej vattenfylld. På 1930-talets Ekonomiska karta ligger området i skogsmark.

Brunn/kallkälla (L2009:8194)

Brunn, rund, 1,15 m diam och 0,5 m dj till nedstjälpt sten. Stensatt i kanterna.

Brunn/kallkälla (L2019:7695)

Brya, ca 4 meter i diameter, närmast rund. Vattenfylld

Brunn/kallkälla (L2013:8686)

Brunn, ca 1x1 m och 0,5 m dj, med stensatta kanter. Igenfylld. Stenrad 2 m åt V. Påträffades vid arkeologisk utredning, etapp 2, år 2011 (RAÄ dnr 3.4....

Brunn/kallkälla (L1975:4990)

Brya (vattenhål), oval, 7 x 4 m (N-S) och 0,6-1,4 m dj. Stensatt i kanterna av 0,3-0,4 m st stenar. Utgrävd. Torrlagd. Området är markerat som skog p...

Brunn/kallkälla (L1934:3261)

Brunn, 1,5x1,5 m st och 1,8 m dj, bestående av timmerskonade väggar. Lock av träplankor. Påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2015 (RAÄ dnr ...

Brunn/kallkälla (L1986:7903)

Kallkälla 2x1,5 m (NÖ-SV) med delvis kallmurade sidor intill 0,7 m h. Utlopp åt NÖ

Brunn/kallkälla (L2021:738)

Brya, ca 4 meter i diameter, 0,4 meter djup, tämligen diffus och delvis överväxt. Ej vattenhållande.

Brunn/kallkälla (L1975:4917)

Kallkälla, 15x10 m (Ö-V) och 0,5-1 m dj, sten 1 m i Ö kanten.

Brunn/kallkälla (L2005:9238)

Brunn, rund ca 2,5 m diam och 1 m dj. Brunnen är stenskodd av 0,6-1 m st stenar. Brunnen är belägen i markplan. Till synes torrlagd.

Brunn/kallkälla (L1975:5018)

Brya, oval, 3x2 m st och minst 1,3 m dj. Vattenfylld. Skog intill hagmark på skattläggningskarta från 1700. Skog på ekonomiska kartan från 1930-talet...

Brunn/kallkälla (L1945:2663)

Kallkälla, kvadratisk, 1,5x1,5 m och 0,2 m dj, bestående av en timmrad ram av ett stockvarv som vilar på stenar i källan. Mitt i källan är en betong...

Brunn/kallkälla (L2002:6051)

Kallkälla, oregelbunden form, ca 2 m diam och 0.1 m dj. Avrinning mot N. Ligger i ett sankt område.

Brunn/kallkälla (L2008:8217)

Kallkälla, 5x2 m (ÖNÖ-VSV), vattenfylld. Källan kantas av 0,2-0,8 m st. I S är en bergsklack. Påträffad vid arkeologisk utredning 2018. (RAÄ dnr. RAÄ-...

Brunn/kallkälla (L1959:4316)

Brunn, 0,8x0,7 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Kallmurad med synliga stenhällar i N,S och Ö. I V kallmurad av 0,2-0,3 m st naturstenar.

Brunn/kallkälla (L1968:4515)

Källa med namn, stenskodd, 2 m i diam och minst 1 m dj. Stenskoning av 0,3-0,5 m st stenar. I SSO en trappa, 0,8 m l och 0,8 m br samt 0,6 m dj av 3 s...

Brunn/kallkälla (L1975:4338)

Kallkälla (brya), 6x4 m st och 1 m dj. Ej vatten i botten.

Brunn/kallkälla (L1975:4928)

Kallkälla, 8-formad eller 2 ihopsittande källor, med ett gammalt stängsel i mitten, 5 m br och 12 m l. Istäckt vid inventeringstillfället.

Brunn/kallkälla (L1980:6824)

Kallkälla, kvadratisk, ca 4x4 m st och 0,7 m ner till vattnet. Sidorna är pålade med störar, ca 0,1 m diam, som sticker upp ca 0,2-0,3 m över vattenyt...

Brunn/kallkälla (L2002:5789)

Brunn, med väggar, av gjutet järn, 0.6x0.4 m (ÖNÖ-VSV) och 1 m dj till vattenytan. Runt om är stomme av trä, delvis rutten.

Brunn/kallkälla (L2023:7089)

Brunn?, igenfylld med kalksten, ca 1 meter i diameter. Belägen intill hörnet av en stenmur och en mindre mur på dess norr sida. Söder om den troliga b...

Brunn/kallkälla (L1970:1823)

Brunn, rund, 1,2 m i diam. Uppförd av kallmurad natursten 0,2-0,4 m st. Vattenfylld, vattendjupet kunde följas till 0,7 m, brunnens totala mätbara dju...

Brunn/kallkälla (L1948:533)

Källa, 2x2 m och 0,6 m dj. Utflöde i NNV. I källan finns sex mindre flöden.

Brunn/kallkälla (L1998:1184)

Brunn, rund, 1 m diam och 0,1 m h, cementerad. Övertäckt av ett murket trälock som i sin tur är täckt av ett tunnt plåtlock som är övertäckt av ris, l...

Brunn/kallkälla (L1975:4657)

Kallkälla, 4 m diam och 0,2 m dj, vattenfylld.

Brunn/kallkälla (L1960:7920)

Kallkälla, närmast kvadratisk, 1,5 x 1,5 m st och 1 m dj. I S och i V begränsad av två naturliga, flata stenblock, 1 - 1,5 m st och 0,4 m tj. Övrig be...

Brunn/kallkälla (L2008:1474)

Brunn, närmast kvadratisk, 1,5 x 1 m och 1 m dj till vattenytan, stensatt.

Brunn/kallkälla (L1978:1434)

Brunn, 1 m diam, intill 1 m dj, kallmurad.

Brunn/kallkälla (L1975:5363)

Brya, rund, 20 m diam och 2 m dj. Slänt från NÖ till SV. Vattenfylld. Ängsmark på skattläggningskarta från 1700. Skog på ekonomiska kartan från 1930-...

Brunn/kallkälla (L1934:1618)

Kallkälla, rektangulär, 3x2,5 m NNV-SSÖ) och 0,6 m dj ner till vattenytan. Insidorna är kallmurade med otuktade stenar, 0,3-0,4 m st. Kring kanten stä...

Brunn/kallkälla (L1940:4569)

Brunn/vattenhål, 3 m diam och 0,5 m dj.

Brunn/kallkälla (L1975:5204)

Brya (vattenhål), 12 x 3 m (NNV-SSÖ) och 1-1,5 m dj. Slänt i SSÖ. Vattenfylld. Området är markerat som skog och bete på Skattläggningskartan från 170...

Brunn/kallkälla (L2002:7138)

Källa, 2 st. Den ena 3x3 m stor. Enstaka stenar. Utlopp mot Ö. Numera torr. Den andra ligger endast 4 m från den första. Bevuxen, och med stor sten i ...

Klovahallkällan, Brunn/kallkälla (L1979:9173)

Naturlig källa, 2x2 m, 0.5 m dj. Klovhallkällan har namn efter den närliggande gränsstenen Klovhallastenen.

Brunn/kallkälla (L1975:5868)

Kallkälla (brya), halvcirkelformad, 8x6 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Slänt i NV. I kallkällan har röjningssten kastats och nära fyllt den med 0,1-0,3 m st ...

Brunn/kallkälla (L1978:3338)

Brunn, rest av, 1,5 m diam och intill 0,6 m dj, kallmurad. Brunnen är igenfylld med sten.

Brunn/kallkälla (L2023:377)

Brya, ca 5 meter i diameter, i det närmast rund. Ej vattenhållande.

Brunn/kallkälla (L1975:4364)

Kallkälla, 10x5 m (N-S) och 1,2 m dj.

Brunn/kallkälla (L1975:6026)

Brya, 20 m l (NNÖ-SSV), 12 m br och 1 m dj. I N delen ligger en 0,8 m st sten, synlig ovan vattenytan. 8 m V härom är ytterligare en brya. På gränsen ...

Brunn/kallkälla (L1975:4912)

Kallkälla, oregelbunden, 8x6 m och ca 0,5 m dj. Täckt av is vid inventeringstillfället.

Brunn/kallkälla (L2002:6108)

Brunn, stensatt, med yttermått, 3x2 m, med innermått, 1x0.5 m och 0.5 m dj. På brunnen ligger ett större gångjärn.

Brunn/kallkälla (L1975:5314)

Brya (vattenhål), oval, 3 x 2 m (NNV-SSÖ) och intill 0,3 m dj. Vattenfylld. Området är markerat som åkermark på Skattläggningskartan från 1700.

Brunn/kallkälla (L1978:1244)

Kallkälla, 0,7x0,5 m och intill 1 m dj. Anlagd vid bergskant. SÖ-sidan utgörs av kallmur. Ej vattenförande vid inventeringstillfället.

Brunn/kallkälla (L1959:2116)

Brunn, ca 0,5 m diam och ca 0,3 m dj. Kallmurad.

Brunn/kallkälla (L2021:5975)

Kallkälla, kvadratisk, ca 1×1 m st och ca 0,4 m dj. I kanterna antydan till stenskoning av 0,2–0,4 m st stenar. Kallkällan ligger intill en brant häll...

Brunn/kallkälla (L1986:4193)

Kallkälla, närmast rund, 1,5 m diam.

Brunn/kallkälla (L1987:9281)

Kallkälla, kallmurade kanter i V, S och Ö, i bågform mot stort stenblock i N, 6x2 m, S-sluttade. Källans yta är 0,5-0,9 m och 0,5 m dj, avrinning i N....

Djurkällan, Brunn/kallkälla (L1998:4494)

Källa med namn 2x1 m (NNV-SSÖ) och ca 0,5 m dj. Källan förefaller formad rektangulär och har avrinning mot Ö. Delvis stenar i kanten. Kan ursprungl...

Brunn/kallkälla (L1979:9406)

Brunn, 0.7 m diam, 2 m dj, kallmurad.

Brunn/kallkälla (L1975:4758)

Kallkälla (brya), närmast rund, 10-12 m diam och ca 0,3 m dj. Torrlagd. Stenrik i botten. Skattläggningskarta, ca år 1700, myrmark. Ekonomisk karta, ...

Brunn/kallkälla (L1978:5796)

Kallkälla, 3 m diam och intill 1,5 m dj, ingrävd i SV sidan av moränkulle.

Brunn/kallkälla (L2023:5893)

Brya, ca 3 meter i diameter och upp till 0,6 meter djup. Ej vattenförande.

Brunn/kallkälla (L1975:4062)

Kallkälla (brya), 9x6 m st och 0,8 m dj. I mitten på bryan ligger en stor sten, 1,5 m st, med överkanten i vattenytan.

Brunn/kallkälla (L1948:3540)

Kallkälla, 3x2 m (NÖ-SV). Källan är kantad med en träram, i centrum är en cementring. Täckt med två biltak och två motorhuvar. (RAÄ dnr 321-2350-2011)...

Brunn/kallkälla (L2019:1996)

Brunn, 1,2 m diam, innermått, 0,8 m diam. Brunnen är stensatt av 0,2-0,4 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1939:472)

Brunn, rund 2 m i diam. 0,2 m dj till vattenspegeln. 1,5 m i diam vid vattenspegeln. Kallmurad med 0,2 - 0,4 m stora stenar.

Brunn/kallkälla (L2024:2735)

Brya, ca 14-15 m i i diameter och 1 m djup, vattenfylld.

Brunn/kallkälla (L2023:1626)

Brunn, närmast kvadratisk, 1x1 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj till vattenytan. Igenfylld med stenar, 0,3-0,5 m st till 0,5 m dj under vattenytan. Stensatta k...

Brunn/kallkälla (L1986:6165)

Brunn /kallkälla, rund, 2,5 m diam och uppskattningsvis 1,5 m dj. Kallmurade sidor. Vattenfylld .

Brunn/kallkälla (L2022:5736)

Kallkälla, rektangulär, ca 4x3 m (Ö-V) och 0,2 m dj. 0,3 m dj till vattenyta. Utlopp mot V

Brunn/kallkälla (L1978:962)

Kallkälla? 3x1 m (NV-SÖ), 0,5 m dj, belägen i bergsvacka. I NÖ begränsad av kallmur.

Brunn/kallkälla (L1975:3824)

Brya, rund, 5 m diam, 0,5 m dj. Kalksenssamling i SÖ kanten.