Brunn/kallkälla

Riksantikvarieämbetets definition: Grävt hål i marken för åtkomst till färskvatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger fram ur jorden.
Brunn/kallkälla (L1960:9556)

Brunn, 1,3 m diam och 0,5 m dj. Stensatt av 0,5-0,7 m st stenar. Igenfylld med sten.

Brunn/kallkälla (L1975:5939)

Brya, 8x5 m (NV-SÖ), vattenfylld. Slänter i NV och S, vallar i kanterna, ca 0,3 m h. Belägen i skogsmark på Skattläggningskartan och på Ekonomiska kar...

Brunn/kallkälla (L1959:4316)

Brunn, 0,8x0,7 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Kallmurad med synliga stenhällar i N,S och Ö. I V kallmurad av 0,2-0,3 m st naturstenar.

Brunn/kallkälla (L1952:1016)

Brunn/källa, 1x1 m och 0,6 m dj. Delvis stensatt.

Brunn/kallkälla (L1987:4478)

Brunn?, ca 1 m i diameter och minst 0,75 m djup. Belägen mellan två jordfasta block och under ris och bråte. Vid sondning befanns hålan vara fylld med...

Brunn/kallkälla (L1975:6873)

Brunn, ca 3 m diam och 0,3 m dj. Igenfylld med 0,3-0,4 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1975:4199)

Kallkälla, oval, 6x2,5 m (Ö-V) och 0,4 m dj.

Brunn/kallkälla (L2021:7940)

Brunn, närmast rund, 2,5 m diam och 1 m dj ned till vattenytan. Brunnen har kallmurade kanter av 0,2-0,4 m st stenar, utom i Ö där brunnen är nedrasad...

Brunn/kallkälla (L1978:4505)

Brunn, 1,2 m diam, kallmurad. Försedd med sentida träöverbyggnad.

Brunn/kallkälla (L1982:7691)

Brunn/kallkälla, trekantig, ca 10x8x6 m (N-S) och 0,5-0,8 m dj. Den S kanten är stenskodd. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014 (RAÄ d...

Brunn/kallkälla (L1971:5594)

Kallkälla, oregelbunden, ca 4x3 m (NV-SO), ca 0,4 m dj, enstaka stenar längs kanterna, utlopp mot SO.

Brunn/kallkälla (L1971:9281)

Kallkälla, rund, 2 m i diam och ca 0,5 m dj. Utlopp mot Ö. Ytterligare 2 kallkällor finns 45-50 m N om denna, se separat registrering. Enligt hembygd...

Brunn/kallkälla (L1940:3722)

Brunn enligt lokal uppgift. Numera igenfylld med stora stenar.

Brunn/kallkälla (L1975:4141)

Kallkälla, 8x5 m (N-S) och 0,5 m dj. Vallar på Ö och V kanterna, 0,2 m h.

Brunn/kallkälla (L1953:9340)

Vattenkälla för betesdjur, 3x2 m st och 1 m dj.

Brunn/kallkälla (L1987:6063)

Kallkälla, närmast oval, 2 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 0,6 m dj, vattenfylld. NÖ kanten är möjligen stenskodd, där känns flera stenar vid provstick.

Brunn/kallkälla (L1985:263)

Brunn, ca 1,3 m diam och 1 m dj. Kallmurad. Ligger i direkt anslutning till ett hägnadssystem.

Brunn/kallkälla (L1975:4078)

Kallkälla, 7x3 m (N-S) och ca 0,7 m dj. Slänt i N.

Brunn/kallkälla (L1975:3998)

Kallkälla (brya), rund, 6 m diam.

Brunn/kallkälla (L1953:9258)

Brunn, rund, 1.5 m diam och ca 2.4 m dj. Kallmurade sidor av 0.2-0.4 m st stenar. Brunnen är omgärdad av dubbel ståltråd som är spänd runt ett antal g...

Brunn/kallkälla (L1948:1873)

Kallkälla, 8x6 m (N-S) och 0,6 m dj, utlopp i V.

Brunn/kallkälla (L1949:8841)

Kallkälla, rektangulär, 6x5 m st och 1-1,5 m dj. Utlopp i V med 10 m till sjö. Järnhaltigt vatten.

Brunn/kallkälla (L1953:9502)

Vattenhål, ca 8x6 m st och ca 1 m dj, delvis stensatt i kanterna.

Brunn/kallkälla (L2021:743)

Brya, uppskattad diameter 8 meter, djupet är ringa, ca 0,3 meter. Bryan är till stor del igenväxt

Brunn/kallkälla (L2022:4867)

Kallkälla, oval, ca 3,5x3 m (N-S) och 0,7 m dj.

Brunn/kallkälla (L1960:9459)

Brunn, kvadratisk, 0,7x0,7 (N-S) och 0,8 m dj. Kallmurad av 0,3-0,5 m st naturstenar.

Brunn/kallkälla (L1934:3261)

Brunn, 1,5x1,5 m st och 1,8 m dj, bestående av timmerskonade väggar. Lock av träplankor. Påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2015 (RAÄ dnr ...

Brunn/kallkälla (L1999:7531)

Kallkälla med cementring, 1 m diam och 1,3 m dj från vattenytan. Runt cementringen är en liten kulle 2 m diam och 0,5 m h. Klart och fint vatten.

Brunn/kallkälla (L1986:1745)

Brunn, 1x1 m st och 1,5 m dj, med kallmurade väggar, runt öppningen cementbelagd. Brunnen täckt av trälock. Ca 5 m N om brunnen finns en några m l ka...

Brunn/kallkälla (L1948:8822)

Kallkälla, oregelbunden, närmast oval, 7x5 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,8 m dj till vattenyta. Utlopp mot SÖ via dike som fortsätter ca 100 m och mynnar ut i ...

Brunn/kallkälla (L2021:5975)

Kallkälla, kvadratisk, ca 1×1 m st och ca 0,4 m dj. I kanterna antydan till stenskoning av 0,2–0,4 m st stenar. Kallkällan ligger intill en brant häll...

Brunn/kallkälla (L1987:9888)

Källa, halvmånformad, 2 x 1 m med kallmurad 0,5 h sida mot sluttningen. Igenvuxen.

Brunn/kallkälla (L1975:4916)

Kallkälla, päronformad, 14 m l och 10 m br (Ö-V).

Brunn/kallkälla (L1978:923)

Brunn, 1,5 m diam och intill 1,2 m dj, stensatt.

Brunn/kallkälla (L1986:4432)

Kallkälla, keramikrör, rund, 1,2 m diam, med brädlock.

Brunn/kallkälla (L1998:4921)

Brunn, kallmurad, 1 m diam och 1,2 m dj till vattenytan. Är i bruk.

Brunn/kallkälla (L2021:4656)

Brya, ca 4-5 m stor, ca 0,6 m djup, vattenhållande.

Brunn/kallkälla (L1986:5379)

Vattenhål, ca 5 m diam, med röjningssten längs kanterna, ca 1 m dj. Påträffad i samband med särskild utredning år 2012. Ligger i betesmark N om RAÄ nr...

Brunn/kallkälla (L1986:1152)

Brunn, ca 1x1 m, stensatt. Igenfylld med sten.

Brunn/kallkälla (L1978:2049)

Brunn, 0,8x0,5 m st och 0,8 m dj. NÖ sidan utgörs av klippblock.

Brunn/kallkälla (L1975:6305)

Brya, rund, 20 m diam. Djup obekant. Vattenfylld. Beläget i ängsmark på Skattläggningskartan och i skogsmark på ekonomiska kartan från 1930.

Brunn/kallkälla (L1949:5358)

Brunn, 2,8x2,2 m (N-S), innermått 2x1,7 m och 1,5 m dj, av murad gråsten. Delvis övertäckt med trälock. Brunnen är nedgrävd i moränsluttning.

Brunn/kallkälla (L1975:4851)

Kallkälla (brya), 3 m diam och 0,5 m dj. Nedgång i SV. Förstärkt i N med sten.

Brunn/kallkälla (L1940:6402)

Brunn, rund, 2 m i diameter, 1 m i inner diameter, 0,6 m.dj. Kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1975:4716)

Kallkälla, (NNÖ-SSV), 7x3 m och 0,5 m dj, vallar i Ö och V kanterna, 0,2 m h.

Brunn/kallkälla (L1975:5343)

Brya, oregelbunden, 5 m diam och minst 1 m dj. Slänt i V. Skall enligt uppgiftslämnaren ha använts av en tjärfabrik, som ska ha legat på platsen. Sk...

Brunn/kallkälla (L2019:7067)

Brya, ca 30 meter i diameter och upp till 1,5 meter djup, närmast rund. Vattenfylld

Brunn/kallkälla (L1940:778)

Brunn, rund, 1,3 m diam och 0,8 m dj. Stensatt, med stenar, 0,1-0,5 m. Torrlagd.

Brunn/kallkälla (L1960:9057)

Kallkälla med namn, närmast rektangulär, 2 x 1 m (ÖNÖ-VSV) och 1 m dj. Cementerade kanter och överbyggd av ett litet trähus med plåttak. Enligt ortsb...

Brunn/kallkälla (L1949:6888)

Kallkälla, 1 m diam, 1 m dj, kallmurad av natursten, 0,1-0,4 m st stenar. Överbyggd med en träkonstruktion, 1,2x1,2 m, med en lucka, 8x8 m.

Brunn/kallkälla (L1949:2358)

Brunn (?), 1,5 m diam och 0,5 m dj, kallmurad av natursten. 13 m N om är en grop, 4x2 m (Ö-V) och intill 1 m dj.

Brunn/kallkälla (L1939:79)

Brunn, rund, 3 m diameter, kallmurad av 0,3-0,5 m st stenar. Torrlagd.

Brunn/kallkälla (L2013:7373)

Brunn, rektangulär, ca 1,5x1 m st (V-Ö) och 0,2 m dj. Stensatta väggar av 0,4-0,5 m st stenar. Stenfylld. Påträffades vid särskild utredning 2010-2013...

Brunn/kallkälla (L1975:4337)

Kallkälla, oval, 4x3 m, 0,5 m dj, uppgrävd sten i Ö, sluttning ner i kallkällan från S.

Brunn/kallkälla (L1975:8389)

Brya, 12x8 m och 1,5 m dj.

Brunn/kallkälla (L1979:8751)

Område med 3 brunnar, 10x10 m (N-S). Brunn (1), 1 m diam, 0.8 m dj, kallmurad. 5 m S om brunn (1) är brunn (2), 1 m diam, 0.4 m dj, stenskodd. Jordfas...

Brunn/kallkälla (L1945:8196)

Kallkälla, rektangulär, 2,5x2 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m dj, med stockar längs bägge långsidor och plank tvärs över stockarna samt källan. Enligt Skog och...

Brunn/kallkälla (L2004:1119)

Brunn, oval, ca 1,2x1 m (Ö-V) och 1,5 m dj. Brunnen är stenskodd av 0,2-0,4 m st stenar. Brunnen är torrlagd och belägen i markplan, centralt i en hus...

Brunn/kallkälla (L1979:8554)

Brunn, 0.8 m diam, intill 0.8 m dj, kallmurad.

Brunn/kallkälla (L1953:8740)

Kallkälla, 3x2.5 m (NV-SÖ) och ca 1 m dj, med delvis stensatta kanter.

Brunn/kallkälla (L1975:4019)

Kallkälla, 5x2 m (N-S) och 0,8 m dj.

Brunn/kallkälla (L1996:7435)

Brunn, delundersökt, 6 m diam, påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2014. I den översta fyllningen av brunnen påträffades keramik från 1600- e...

Brunn/kallkälla (L1999:9148)

Brunn, rund, 1 m diam och 0,7 m dj till vattenytan. Kallmurad. Intill brunnen står en mindre mjölkkanna av metall, inväxt i mossa, ca 1 dm dj.

Brunn/kallkälla (L1975:3559)

Brya, rund 3 m diam och 0,3 m dj.

Brunn/kallkälla (L1940:1071)

Kallkälla, oregelbunden, 3,5x3 m (Ö-V), 0,1-0,2 m dj till vattenytan, 0,3-0,6 m vattendjup. Utflöde i S, 0,7 m br. 1915 års kartsymbol: Vattenkälla.

Brunn/kallkälla (L2022:4956)

Plats för kallkälla, uppgift om. På en lantmäteriakt från 1766 är en källa utritad på kartbilden. Idag är på platsen ett dike

Brunn/kallkälla (L1999:9839)

Brunn, rektangulär, 1,5 x 0,7 m (NNV-SSÖ) och kallmurad. Torrlagd, uppskattat djup ca 5 m. Delvis övertäckt av större sten.

Elihällkällan, Brunn/kallkälla (L1999:6568)

Kallkälla, 3.1x1.8 m (ÖSÖ-VNV) och 0.3-1.3 m dj. Avrinning mot ÖSÖ.

Brunn/kallkälla (L1975:4140)

Kallkälla, 9x4 m (NÖ-SV) och 0,8 m dj.

Brunn/kallkälla (L1939:3700)

Brunn, rund, 1,8 m diameter totalt, stensatt och delvis inrasad, synligt djup ca 1,5 m

Brunn/kallkälla (L1952:4663)

Brunn, 1x1 m och med 0,3 m h kant. Brunnskar av huggna, flata stenar, med järnbeslag och förstärkningar, 0,4-0,9 m st och 0,15 m tj. Lutande, huggen s...

Brunn/kallkälla (L1941:2948)

Brunn, igenfylld, nu i form av en grop, 4 m diam och 0,2-0,3 m djup. Har varit förbunden med Raä nr 261:1 medelst en ränna, 0,5-1 m br, 0,1-0,2 m dj.

Brunn/kallkälla (L1975:4947)

Kallkälla (brya), oval, 6,4x2 m st.

Brunn/kallkälla (L1980:6539)

Brunn, stensatt, rund, ca 2 m diam och 1 m ner till vattenytan. Den är stensatt med 0,3-0,5 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1975:5694)

Kallkälla (brya), oregelbunden kant, 6x4 m (N-S) och 1 m dj. Hagmark på skattläggningskarta från sekelskiftet 1600/1700. Ängsmark på laga skifteskart...

Brunn/kallkälla (L1979:7290)

Källa, 2.5x2 m (NÖ-SV), 1.5 m dj.

Brunn/kallkälla (L1975:4989)

Brya (vattenhål), 8 x 4 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1,5 m dj. Slänt mot V och Ö. Har vatten. Området är markerat som ängsmark på Fältkartan/Skattläggnings...

Källingkällan, Brunn/kallkälla (L1953:8611)

Källa, 1.5x1.5 m och 1 m dj. Cementrör nedsatt i källan. 8 m NNV om källan ligger en branddamm.

Brunn/kallkälla (L1980:9373)

Brunn, rund, 1,5 m diam och 1 m dj, stensatt med 0,2-0,3 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L2002:5806)

Kallkälla, oregelbunden öppning i markytan, ca 3 m diam och 0.6 m dj till vattenytan. Avrinning mot Ö. Belägen strax S om bergbrant.

Brunn/kallkälla (L1978:4485)

Källa, 3x2 m (NV-SÖ), begränsad i SÖ och NV av jordfasta stenblock.

Brunn/kallkälla (L1952:8283)

Kallkälla, oregelbunden, ca 5x2 m (NV-SÖ), vattenfylld och ca 0,7 m dj. I SV kanten ett jordfast block, 3 m st och 1,5 m h. Källan delvis urgrävd. Avr...

Brunn/kallkälla (L2022:2095)

Brya, ca 8x4 meter stor (N-S) och uppskattat djup 0,7 meter, något oregelbunden, vattenhållande

Brunn/kallkälla (L1975:4283)

Brunn, 3,5 m diam. Kraftig ring, 30 cm br och 30 cm h, uppmurad av kalksten och betong. Totalt 3 m dj, vattendjup 2,5 m. 4 järnbalkar och järngaller l...

Brunn/kallkälla (L1975:8760)

Brya, ca 30x20 m st (N-S) och upp till 0,6 m dj till vattenytan. I ett öppet välbetat ängeslandskap. Bryan finns utmärkt i laga skiftet över området u...

Brunn/kallkälla (L1987:8805)

Brunn eller kallkälla, ca 2 m diam med ett synligt djup om ca 1 m, stensatt i kanten. Stenarna är 0,2-0,5 m st. Brunnen ligger nära en stenmur.

Brunn/kallkälla (L1953:9012)

Kallkälla, rund, ca 1.5 m diam, delvis kallmurade sidor, utlopp åt SÖ. På platsen ska enligt hembygdsföreningens skylt ha legat ett torpställe, Backar...

Brunn/kallkälla (L1971:2593)

Kallkälla, oregelbunden ca 2 m i diam och 0,3 m dj. Avrinning åt V. 7 m S om denna är ytterligare en kallkälla ca 1 m i diam och 0,3 m dj. 5 m N om nr...

Brunn/kallkälla (L2009:8194)

Brunn, rund, 1,15 m diam och 0,5 m dj till nedstjälpt sten. Stensatt i kanterna.

Brunn/kallkälla (L2020:224)

Brunn undersökt och borttagen. 14c-daterad till 1030-1210 e.Kr. Oval, 3 × 2,4 m st (NNÖ–SSV). Trattformad i profil, ca 1,4 m djup. Troligtvis omgrävd....

Brunn/kallkälla (L1978:2934)

Kallkälla, 2,5x2 m och intill 0,4 m dj, stensatt, i Ö begränsad av ett jordfast stenblock, 1,4 m h.

Brunn/kallkälla (L1945:3548)

Kallkälla, oregelbunden, närmast rund, 1,5 m diam och 0,4 m dj. Utlopp mot SÖ. Inga synliga konstruktioner. Markerad på Storskifteskarta från år 1768...

Brunn/kallkälla (L2019:3884)

Brunn, oklar form, uppskattningsvis 7 m diam, belägen 0,8 m under marknivå i våtmark. Centralt i brunnen är en stockkista, ca 3x3 m st, knuttimrad av ...

Brunn/kallkälla (L1978:6389)

Brunn, 1,5x1 m (NNV-SSÖ) och 1,2 m dj, kallmurad.

Brunn/kallkälla (L1975:9050)

Brya, ca 10x5 m stor. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-4194-2016)

Brunn/kallkälla (L2022:1099)

Kallkälla, rundad, ca 1 m diam med klart vatten.

Brunn/kallkälla (L2021:8674)

Brunn, rund, 1,5 m diam och 0,6 m dj. Stensatt kant. Övervuxen och övermossad.

Brunn/kallkälla (L1980:9225)

Kallkälla, oregelbunden, 1x0,5 m (Ö-V). Rinner upp under ett stort stenblock. Enligt skylt på platsen är detta Lovisas källa.

Brunn/kallkälla (L1979:8925)

Källa, 2x1.5 m (Ö-V), 0.7 m dj, kallmurad.

Brunn/kallkälla (L1975:5318)

Brya (vattenhål), oval, 5 x 3 m (Ö-V) och intill 1 m dj. Slänt i V och jordvall i N, Ö och S. Torrlagd. Området är markerat som skog på Skattläggning...