Brunn/kallkälla

Riksantikvarieämbetets definition: Grävt hål i marken för åtkomst till färskvatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger fram ur jorden.
Brunn/kallkälla (L1978:5827)

Kallkälla, 1,5x1 m och 0,5 m dj, kallmurad i Ö kanten. Omedelbart V härom är röjningsröse.

Brunn/kallkälla (L1948:3540)

Kallkälla, 3x2 m (NÖ-SV). Källan är kantad med en träram, i centrum är en cementring. Täckt med två biltak och två motorhuvar. (RAÄ dnr 321-2350-2011)...

Brunn/kallkälla (L1936:1108)

Brunn, bestående av en timrad ram, ca 1,5x1,5 m och 0,5 m dj.

Brunn/kallkälla (L1986:6838)

Brunn, ca 1 m diam. Täckt med ett cementlock, som har hål i mitten. Intill locket ligger delar av en gammal pump.

Brunn/kallkälla (L1975:5246)

Brya (vattenhål), rund, 5 m diam och intill 1,5 m dj, med kalkstensflis och sten i kanterna, 0,4 m st. Slänt i NNÖ. Har vatten. Området är markerat s...

Brunn/kallkälla (L1975:4347)

Kallkälla, 12x7 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj, uppgrävd vall, 0,7 m h i S.

Brunn/kallkälla (L1975:6214)

Brya, oval, 7 m l (N-S), 2,5-3,5 m br och 0,1-0,45 m dj. Nedgång/sluttning mot S. Har vatten.

Brunn/kallkälla (L1987:9281)

Kallkälla, kallmurade kanter i V, S och Ö, i bågform mot stort stenblock i N, 6x2 m, S-sluttade. Källans yta är 0,5-0,9 m och 0,5 m dj, avrinning i N....

Brunn/kallkälla (L1979:1553)

Brunn, ca 0,8-1 m diam och 1,2 m dj. Stensatt av 0,25-1,2 m st stenar. Ej vattenförande vid granskningen.

Brunn/kallkälla (L1982:2930)

Brunn, ca 1-1,5 m diam och 1,5 m synligt dj. Stenskodd av 0,15-0,4 m st stenar. Lock av bräder och plåt. Osäkert om brunnen hört till Eklunds eller Ro...

Brunn/kallkälla (L1979:6392)

Brunn 2-2,5m st och 0,3 m dj. Sonderad till fast botten, 0,7 m dj. I kanten syns några delvis tuktade stenar, 0,3-0,6 m st.

Brunn/kallkälla (L2002:6202)

Brunn, 1.25 m i diam, av cementringar. Locket utgörs av en gammal kvarnsten och för hålet för upphämtning av vatten ligger en liten trädgårdsplatta av...

Brunn/kallkälla (L2009:8194)

Brunn, rund, 1,15 m diam och 0,5 m dj till nedstjälpt sten. Stensatt i kanterna.

Brunn/kallkälla (L2019:7695)

Brya, ca 4 meter i diameter, närmast rund. Vattenfylld

Brunn/kallkälla (L1940:3309)

Brunn, rektangulär,1,2x0,7 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj ned till vattenyta, av 0,3-0,4 m st stenar. ÖSÖ sidans övre stenar utrasade. Brunnen möter dike, 0...

Brunn/kallkälla (L1986:1162)

Brunn, 2,3 m diam. Murad av 0,2 - 0,7 m st stenar. Igenfylld.

Brunn/kallkälla (L2018:1450)

Brunn, ru, uppskattningsvis 1 m diam, okänt dj. Brunnen är täckt med plåtar och övervuxen. Genom en öppning mellan plåtarna kan man se att den är kall...

Brunn/kallkälla (L1952:2789)

Kallkälla, 2 m diam och 1 m dj. Ilagd cementring. Till källan leder en gammal väg, se ?

Brunn/kallkälla (L1978:3678)

Brunn, kallmurad, 1,4 m diam och 1,2 m dj.

Brunn/kallkälla (L1998:2271)

Kallkälla?, oregelbunden, 3 x 2,3 m st (NÖ-SV) och intill 0,2 m dj ner till vattenytan. På vattenspegeln och i vattnet växer vattenväxter. Kallkälla...

Brunn/kallkälla (L1975:8514)

Brya, påträffad vid inventering år 2005(?). Beskrivning saknas. (Raä dnr: 321-835-2001)

Brunn/kallkälla (L1952:9155)

Brunn, 0,9 m diam och ca 1 m dj. Stenskodda kanter. Vattenfylld.

Brunn/kallkälla (L1975:3570)

Brya, 9x5 m och 0,4 m dj.

Brunn/kallkälla (L2013:8686)

Brunn, ca 1x1 m och 0,5 m dj, med stensatta kanter. Igenfylld. Stenrad 2 m åt V. Påträffades vid arkeologisk utredning, etapp 2, år 2011 (RAÄ dnr 3.4....

Brunn/kallkälla (L1978:2941)

Kallkälla, 1 m diam och intill 1,5 m dj, belägen invid V sidan av bergklack.

Brunn/kallkälla (L1975:4990)

Brya (vattenhål), oval, 7 x 4 m (N-S) och 0,6-1,4 m dj. Stensatt i kanterna av 0,3-0,4 m st stenar. Utgrävd. Torrlagd. Området är markerat som skog p...

Brunn/kallkälla (L1970:1942)

Brunn, 2 m i diam, kallmurad sten, 0,8 m dj och kantas av en 1,4 m bred vall av sten och jord. Brunnen ligger inom brukad åker, men har tidigare ingåt...

Brunn/kallkälla (L1934:3261)

Brunn, 1,5x1,5 m st och 1,8 m dj, bestående av timmerskonade väggar. Lock av träplankor. Påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2015 (RAÄ dnr ...

Brunn/kallkälla (L1975:4076)

Kallkälla, oval, 55x3-6 m (NNÖ-SSV) och 0,5 m dj.

Brunn/kallkälla (L1986:7903)

Kallkälla 2x1,5 m (NÖ-SV) med delvis kallmurade sidor intill 0,7 m h. Utlopp åt NÖ

Brunn/kallkälla (L1998:3769)

Lämning efter källa, uppgift om. Enligt uppgiftslämnaren kallas källan för Settung. Lämningen är ungefärligt inprickad. Ej besökt i fält (RAÄ dnr 326-...

Brunn/kallkälla (L1955:3411)

Kallkälla, I ett o mråde om 1 m diam tränger rinnande vatten upp till ytan och rinner av i en rännil. Belägen i ett vattensjukt område, ca 15 m diam. ...

Brunn/kallkälla (L2023:3649)

Brya (vattenhål), ca 4x3 meter (N-S) och ca 0,5 m djup. Flacka sidor och enstaka gråstenar längs kanten. Bryan höll inget vatten vid inventeringstillf...

Brunn/kallkälla (L2021:738)

Brya, ca 4 meter i diameter, 0,4 meter djup, tämligen diffus och delvis överväxt. Ej vattenhållande.

Brunn/kallkälla (L1975:4917)

Kallkälla, 15x10 m (Ö-V) och 0,5-1 m dj, sten 1 m i Ö kanten.

Brunn/kallkälla (L2005:9238)

Brunn, rund ca 2,5 m diam och 1 m dj. Brunnen är stenskodd av 0,6-1 m st stenar. Brunnen är belägen i markplan. Till synes torrlagd.

Brunn/kallkälla (L1941:2948)

Brunn, igenfylld, nu i form av en grop, 4 m diam och 0,2-0,3 m djup. Har varit förbunden med Raä nr 261:1 medelst en ränna, 0,5-1 m br, 0,1-0,2 m dj.

Brunn/kallkälla (L1975:5018)

Brya, oval, 3x2 m st och minst 1,3 m dj. Vattenfylld. Skog intill hagmark på skattläggningskarta från 1700. Skog på ekonomiska kartan från 1930-talet...

Brunn/kallkälla (L2020:6598)

Brunn, 0,7 m diam och ca 1,2 m dj, kallmurad av 0,3-1 m st stenar. Delvis igenfylld med 0,5-0,6 m st stenar samt i N-kanten ett 1,3x1 m st stenblock....

Brunn/kallkälla (L1975:4364)

Kallkälla, 10x5 m (N-S) och 1,2 m dj.

Brunn/kallkälla (L1971:5411)

Brunn, rund, ca 1 m i diam, ca 0,75 m dj, kallmurade väggar av 0,2-0,5 m st stenar i 3 skikt, rester efter lock.Enligt markägaren ska brunnen ha anlag...

Brunn/kallkälla (L1978:879)

Brunn, intill 1,5 m diam, kallmurad.

Brunn/kallkälla (L1945:2663)

Kallkälla, kvadratisk, 1,5x1,5 m och 0,2 m dj, bestående av en timmrad ram av ett stockvarv som vilar på stenar i källan. Mitt i källan är en betong...

Brunn/kallkälla (L2002:6051)

Kallkälla, oregelbunden form, ca 2 m diam och 0.1 m dj. Avrinning mot N. Ligger i ett sankt område.

Brunn/kallkälla (L1987:6325)

Kallkälla, närmast kvadratisk, 3x3 m (NNV-SSÖ), ca 1,5 m dj. Stensatta kanter av 0,2-0,4 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1978:6145)

Kallkälla, 3x3 m st, i V begränsad av ett 1 m h jordfast block.

Brunn/kallkälla (L1960:4462)

Källa, stensatt, 2 m diam och 1m dj. Kallmurad kant av 0,2-0,5 m st stenar. Igenfylld, dock finns vatten synligt i botten.

Brunn/kallkälla (L2008:8217)

Kallkälla, 5x2 m (ÖNÖ-VSV), vattenfylld. Källan kantas av 0,2-0,8 m st. I S är en bergsklack. Påträffad vid arkeologisk utredning 2018. (RAÄ dnr. RAÄ-...

Brunn/kallkälla (L1975:5607)

Brya, 6x4 m (Ö-V) och 1,5 m dj. Ej vattenfylld. På 1930-talets Ekonomiska karta ligger området i åkerkant. Äng på Skattläggningskartan. Äng på Laga ...

Brunn/kallkälla (L1959:4316)

Brunn, 0,8x0,7 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Kallmurad med synliga stenhällar i N,S och Ö. I V kallmurad av 0,2-0,3 m st naturstenar.

Brunn/kallkälla (L2023:2773)

Brya, ca 5 meter i diameter och upp till 0,5 meter djup. Torrlagd.

Brunn/kallkälla (L1979:9877)

Kallkälla, 2x2 m och 0,3 m dj. Tre sidor är kallmurade, S sidan utgörs av ett jordfast block.

Brunn/kallkälla (L1949:7726)

Brunn, 0,8 m diam och 2 m dj, av 0,1-0,5 m st stenar, utan lock. På platsen har en skogsarbetarbostad funnits, numera flyttad till Lill-Öjungskog. B...

Brunn/kallkälla (L2020:12)

Brya, ca 8 meter i diameter och upp till 0,6 meter djup och svagt vattenhållande

Brunn/kallkälla (L1949:1701)

Kallkälla, rund, 0,6 m diam och 0,5 m dj. Källa för dricksvatten på Blackåsberget.

Brunn/kallkälla (L1949:4382)

Brunn, rund, 2 m diam och 4 m dj, kallmurad, av 0,3-0,8 m st stenar. Öppning, 0,8 m diam. Brunnslock av trä, 1,5x1,5 m.

Brunn/kallkälla (L1978:2540)

Brunn, 1 m diam och 0,3 m dj, kallmurad. Delvis fylld med sten.

Brunn/kallkälla (L1999:8703)

Källa, oregelbunden, 1 m diam, med fasta kanter. Bottenlös?, fortfarande vattenförande.

Brunn/kallkälla (L1980:7335)

Brunn, syns idag som en oval stenfylld grop, ca 1,4x1,2 m st och minst 0,4 m dj, fylld med ca 0,15-0,4 m st stenar, svåravgränsad. I anslutning ligger...

Brunn/kallkälla (L1939:2819)

Brunn 2 m diam, igenstenad med 0,2-0,4 m st övermossade stenar.

Brunn/kallkälla (L1945:8500)

Källa, rektangulär, 3x2 m (NÖ-SV) och 1,5 m dj. Källans sidor är stensatta med 0,5-1 m st flata stenar. Källan är inte torrlagd. Källan mynnar ut i et...

Brunn/kallkälla (L2008:5422)

Brunn, kallkälla, ca 1 m diam och 0,3-1 m dj till vattenyta. Kallmurade sidor i S-V-N. Kännbart djup under vattenyta, 0,4 m. N om brunnen finns upplag...

Brunn/kallkälla (L1975:6146)

Brya, 16 m l och 10 m br, oregelbundna kanter. Djupet är svårt att uppskatta. Vattenfylld. Slänter i V och NV. Utgrävt i S kanten, 4 m l och 1-3 m br....

Brunn/kallkälla (L2021:743)

Brya, uppskattad diameter 8 meter, djupet är ringa, ca 0,3 meter. Bryan är till stor del igenväxt

Brunn/kallkälla (L1978:2909)

Kallkälla, 3x2 m och intill 2 m dj.

Brunn/kallkälla (L1979:7346)

Källa, 1.5 m diam, oval i formen, 1.5 m dj med 1 m vatten, delvis kallmurade sidor.

Brunn/kallkälla (L1940:3855)

Kallkälla, oregelbunden, 2,5x2 m (NÖ-SV) och 0,2-0,5 m dj ned till vattenytan.

Brunn/kallkälla (L2002:5232)

Brunn.

Brunn/kallkälla (L1975:4979)

Brya (vattenhål), rund, 4 m diam. Uppvallad ca 2 m åt Ö och 1 m åt V. Nedgång från N. Området är markerat som skog och bete på Skattläggningskartan f...

Brunn/kallkälla (L1975:5846)

Kallkälla (brya), oval, 5x3 m (NV-SÖ) och minst 1 m dj. Slänt i NV och SÖ. Har vatten. I skogsmark på skatteläggningskartan och 1930-talets ekonomis...

Brunn/kallkälla (L1986:1745)

Brunn, 1x1 m st och 1,5 m dj, med kallmurade väggar, runt öppningen cementbelagd. Brunnen täckt av trälock. Ca 5 m N om brunnen finns en några m l ka...

Brunn/kallkälla (L1979:9626)

Brunn, intill 0,6 m diam och 0,8 m dj, kallmurad.

Horskällan, Brunn/kallkälla (L1941:6809)

Källa, inom ett ca 30x20 m st område, (NNV-SSÖ) rinner vatter upp och större vattensamlingar har bildats. (Revideringsinventering 1979 och 2013)

Brunn/kallkälla (L1960:7994)

Kallkälla, närmast rund, 1 m diam och 0,5 m dj. En smal bäckfåra rinner från källan i NV. Enligt ortsbefolkningen skall tidigare ägare av torpet "Präs...

Brunn/kallkälla (L2019:5374)

Kallkälla med sentida överbyggnad av trä, kvadratisk, 1x1 m (Ö-V) och 0,2 m h, försedd med lock och skyltad ”Tvättvatten”.

Brunn/kallkälla (L1953:8658)

Brunn, rund, ca 1 m diam och 1.7 m dj. Kallmurade sidor av 0.2-0.5 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1937:8316)

Brunn 5x5 m och 0,3 m h med ett 2x2 m kallmurat hål, 1,7 m dj. Påträffad vid specialinventering år 2011. (RAÄ dnr 326-613-2012)

Brunn/kallkälla (L1978:4325)

Kallkälla, 2x1 m (N-S) och intill 1 m dj, belägen invid Ö sidan av ett jordfast block, 1 m h.

Brunn/kallkälla (L1979:7562)

Brunn, 2 m diam, stensatt, 1.5 m dj, full med vatten som är klart och fint.

Brunn/kallkälla (L1945:3437)

Källa, 3x2 m (ÖNÖ-VSV) och ca 0,3 m dj, med utlopp åt N. Urgrävd med tämligen raka kanter, där vattnet synes rinna upp i SV delen. Delvis täckt av mos...

Brunn/kallkälla (L1959:1391)

Källa, närmast rund, 1,5 m diam och 0,6 m dj med stensatta kanter. 3 m S härom är ytterliggare en källa, närmast rund, 1 m diam och 0,3 m dj. Båda käl...

Brunn/kallkälla (L1978:9060)

Brunn, rund, 1,2 m diam och 1 m dj med stensatta kanter. Övertäckt med en löst liggande järnplåt. Omgärdas av ett trästaket. En informationsskylt är u...

Brunn/kallkälla (L1979:9686)

Kallkälla, intill 2 m diam och intill 0,5 m dj. Belägen omedelbart NV om bergklack.

Brunn/kallkälla (L2019:7624)

Brya, rund, ca 6 m i diameter och ca 0,5 m djup.

Brunn/kallkälla (L2021:2305)

Brya, avlång ca 18x2 meter stor (Ö-v) och ca 0,3-0,5 meter djup, vattenfylld.

Brunn/kallkälla (L2022:3489)

Brunn, ca 1,3 m diam och 0,1-0,4 m ner till vattnet, stensatt av 0,2-0,4 m st stenar.

Brunn/kallkälla (L1992:187)

Brunn, rund, 1.5 m diam och ca 1.5 m dj. Otydlig vall kring kanten, ca 1 m br och 0.1 m h. Bevuxen med sly kring kanten.

Brunn/kallkälla (L2021:4399)

Brunn, rund, 1,5 m i diam. Brunnen är uppförd av kallmurade stenar 0,2-0,4 m st. Brunnen är nästan helt igenfylld med sten.

Brunn/kallkälla (L1953:9356)

Kallkälla, närmast rund, 2.5 m diam och ca 3 m dj.

Brunn/kallkälla (L1975:5876)

Kallkälla (brya), 4x2 m (Ö-V) och 1,2 m dj. Har ej vatten.

Brunn/kallkälla (L1986:1845)

Kallkälla, närmast kvadratisk, 0,7x0,7 m (N-S) och uppskattningsvis ca 0,5 m dj. I Ö kanten är ett stenblock, 1,5 m st. Källan är vattenfylld.

Brunn/kallkälla (L2020:994)

Brunn, 1,8 x 1,8 och 0,6 m dj (ner till vattenytan). Stensatt av 0,3-0,5 m st stenar. Delvis täckt av 3 stockrester.

Brunn/kallkälla (L2004:831)

Övergiven källa till gården Långelanda oval 8x6 m (N-S) och 0,8-1,5 m dj till vattennivån. skärvig sprängsten i S kanten av gropen.

Brunn/kallkälla (L1975:5882)

Brya, 4x3 m (NV-SÖ) och intill 0,8 m dj. Vattenfylld. Hagmark på Skattläggningskartan. Hagmark i skogsmark på Laga Skifte 1888.

Brunn/kallkälla (L1952:4749)

Kallkälla, 4x3 m (Ö-V) och ca 0,5 m dj.

Brunn/kallkälla (L1977:1415)

Brya, ca 25x25 m . Gräsbevuxna i kanterna. I mitten är ett stort stenblock, 1,5 m högt och 1,5x1,5 m tjockt. Runt bryan är stensträngar (sten skoning...

Brunn/kallkälla (L2020:5864)

Kallkälla, ca 4 m i diameter och idag ca 0,2 meter djup. Längs södra kanten av källan finns en diffus stenrad bestående av 0,3-0,4 m stora gråstenar, ...

Brunn/kallkälla (L2002:5938)

Kallkälla, fodrad med stockar i fyrkant, 3-4 m dj. Belägen i kanten av ett dike.

Brunn/kallkälla (L2022:7785)

Brya, ca 4 meter i diameter och intill 0,4 meter djup. Håller inte vatten.

Brunn/kallkälla (L1971:7768)

Brunn, rekt, ca 4x2 m st (Ö-V) och 1,5 m dj, vanligen av 0,2-0,5 m st stenar. Övertäkt med träplankor. (RAÄ dnr 326-3237-2010)