Brytningsyta

Riksantikvarieämbetets definition: Spår efter ytlig brytning av bergart eller mineral för tillverkning av redskap m.m. under förhistorisk tid.
Brytningsyta (L1937:6503)

Brytningsyta, bestående av en jordfast sten, 1x0.7 m st, av grå finkornig bergart. I stenens SV sida är material uthugget och nedanför stenen i SV lig...

Brytningsyta (L2008:5968)

Brytningsyta (?). Fynd av slagen/krossad kvarts i tunt gruslager på hällmark, ca 6x6 m st. Kvartsåder med möjlig slagen kant, ingen tydlig urgröpning....

Brytningsyta (L1982:5231)

Brytningsyta för grönsten, 20x5 m (NV-SÖ). Ytan utgörs av ett tydligt "trappsteg" ca 20 m långt med rikligt med avslag och stora bitar av grönsten und...

Brytningsyta (L1982:5218)

Brytningsyta för grönsten, 25x5 m (NV-SÖ). Ytan utgörs av ett tydligt "trappsteg" ca 25 m l med rikligt med avslag och stora bitar av grönsten under s...

Brytningsyta (L2013:5021)

Kvartsbrott, bestående av en ca 0,2 m stor åder med kvarts av god kvalitet. Ådern bedöms vara utplockad och i dess närområde finns löst liggande kvart...

Brytningsyta (L1955:6039)

Kvartsbrott. 5x4 m (NÖ-SV) och intill 0,1-0,2 m dj. Brottytan tyder på att kvartsten slagits loss med enkla redskap. En större mängd kvartsstycken, av...

Brytningsyta (L1937:6235)

Brytningsyta, 5x5 m. Kvartsbitar (kärnor, splitter och avslag) på en berghäll.

Brytningsyta (L1982:5491)

Brytningsyta. Inom ett område som är ca 6x4 m (Ö-V) finns 4 mindre ytor med spår av att sten, diabas, brutits loss. På en av ytorna finns rundade spri...

Brytningsyta (L2013:6481)

Brytningsyta för kvarts, ej närmare beskrivet. Beläget i N delen av Kasberget på Gålö i en bergsbrant. Fynd av slagen kvarts har påträffats i NV dele...

Brytningsyta (L1934:963)

Kvartsbrott(?), 2,5x1,5 m (Ö-V) och intill 0,2-0,3 m dj. Helt övermossad. Inga avfall eller avslag noterades. Påträffat vid utredning steg 1 utan KML-...

Brytningsyta (L2022:7319)

Brytningsyta, med kvarts. Brytytan ligger över en 10 m stor yta, under en ca 2-2,5 m hög lodrät bergsyta mot S, SÖ och Ö. Avslag ligger och kross lig...

Brytningsyta (L1959:710)

Brytningsyta för kvarts. Vid arkeologisk förundersökning år 2010 påträffades en ytlig kvartsgång med mycket rikligt med krossad kvarts både i och unde...

Brytningsyta (L1937:6917)

Brytningsyta, 2 m diam. Inom ett 2 m stort område finns, under laven, en kvartsgång, kärnor, avslag och splitter.

Brytningsyta (L2002:8924)

Brytningsyta, undersökt och borttagen, tidigare kvartsblock, 1,8xx1,2x1,2 m stort, med spår efter kvartsbrytning. Inom en 2-2,5 m stor yta ut från blo...

Brytningsyta (L1936:1435)

Kvartsbrott. Inom en yta ca 60x30 m (NV-SÖ) påträffades 23 koncentrationer med måttligt till rikligt med kvarts. 12 av koncentrationerna innehåller ma...

Brytningsyta (L1936:1445)

Kvartsbrott. Kvartsåder med brottytor i naturlig sprickbildning, 27 m lång (N-S), intill 0,5 m bred och 0,3 m djup samt vid en 0,6 m hög bergssida. Ty...

Brytningsyta (L1959:1773)

Kvartsbrott (?) bestående av block, 2 m l (N-S), 1,5 m br och intill 1 m h. På ovansidan rikligt med kvarts som bär spår av brytning. Då marken är kra...

Brytningsyta (L2019:2744)

Kvartsbrott, ca 2x0,5-1 m (Ö–V) och ca 0,3 m dj, djupast i mellersta delen. Brottytan tyder på att kvartsen slagits loss med enkla redskap. Utanför k...

Brytningsyta (L2019:2284)

Kvartsbrott, 1,5×0,5-1 m (NÖ–SV) och intill 0,1-0,5 m dj. Brottytan tyder på att kvartsen slagits loss med enkla redskap. Vid kanten är enstaka kvarts...

Brytningsyta (L1982:8145)

Kvartsbrott av förhistorisk typ, 2 m l och intill 1,3 m h. På platsen påträffades en skrapa i kvarts, kvartsavslag samt en skärva förhistorisk keramik...

Brytningsyta (L1937:9488)

Brytningsyta 10 x 2m (Ö-V) i kvartsitgång. I Ö är kvartsitgången något bredare ca 0,6 m och där påträffades ca 10 kvartsitavslag. Längs hela brytnings...

Brytningsyta (L2019:2745)

Kvartsbrott, ca 1,5x1 m (Ö–V) och ca 0,3 m dj. Brottytan tyder på att kvartsen slagits loss med enkla redskap. Nedanför kvartsådern i S och i kanten a...

Brytningsyta (L1960:6828)

Kvartsbrott, inom en yta på 0,3x0,2 m (NÖ-SV) förekom rikligt med slagna kvartsstycken, 0,05-0,15 m st, samt rikligt med kvartsavslag. (RAÄ dnr 326-41...

Brytningsyta (L1995:8585)

Kvartsitblock, ca 1,3x1 m (VNV-ÖSÖ) och 1,2 m h, i strandhak ner mot älv i S, av mörk grovkornig kvartsit. Blocket bär spår av brytning på ovansidan o...

Brytningsyta (L1937:9445)

Kvartsbrott, ca 10 m i diam. Inom angivet område är en kvartsåder i fast berg med slagspår. Inom ett ca 50 m stort område ligger spridda kvartsavslag....

Brytningsyta (L2002:8926)

Brytningsyta, undersökt och borttagen, bestående av tidigare kvartsblock, runt, ca 2,5x1,5x1,5 m stort, med spår efter kvartsbrytning. Vid särskild ar...

Brytningsyta (L1955:6273)

Kvartsbrott, 10x10 m och intill 0,1 m dj. Brottytorna tyder på att kvartsen slagits loss med enkla redskap. Kvartsbrottet består av flera kvartsådror ...

Brytningsyta (L1937:6236)

Brytningsyta, 2 m diam. Kvartsåder under lav, med avslag och enstaka mindre kärnor av kvarts/kvartsit, en liten bit under ett litet block samt i mossa...

Brytningsyta (L1940:2192)

Kvartsbrott, borttaget efter beslut av länsstyrelsen. Den VSV sidan av ett stenblock, ca 2,5×2 m st och 1 m h, uppvisar bearbetning efter kvartsbrytni...

Brytningsyta (L1939:6460)

Kvartsåder med brottytor, 57 m l och 0,4-1,1 m br (N-S). Kvartsen ingår i en fältspatåder. I hela kvartsåderns längd finns tydliga brytningsytor, de...

Brytningsyta (L2021:6146)

Kvartsitblock, 0,75x0,6 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,15 m h. På och kring kvartsitblocket är avslagna kvartsitstycken, 0,06-0,12 m st. Vid sondning NV om bloc...

Brytningsyta (L2023:2420)

Kvartsbrott, 2,4x1,5 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m dj. I kvartsåder med stort inslag av kalifältspat. Brottytor i naturliga klippkanter i hällmark. Brot...

Brytningsyta (L2020:10270)

Kvartsitbrott, inom en yta av ca 50 x50 m (N-S) finns en mängd avgränsade ansamlingar med fin till grovkornigt kvartsitsplitter och skrotsten samt bro...

Brytningsyta (L1948:6782)

Kvartsbrott, 4x3 m (N-S) och 0,2 m h. Stora mängder kvarts har brutits ur en kvartsåder.

Brytningsyta (L1937:7479)

Område bestående av 7 vita kvartsitblock, 85x20 m (VNV-ÖSÖ). Blocken är 1-3 x 0,5-2 m stora och 0,2-1 m höga. Alla blocken uppvisar slagspår. Flera av...

Brytningsyta (L1960:6826)

Kvartsbrott, bestående av en ådergång av kvarts i berggrunden, 2 m l (NNV-SSÖ) och 0,3 m br, där man brutit kvarts till ett djup av minst 0,3 m. Kring...

Brytningsyta (L2019:2103)

Skärpning/provbrytning, kvadratiskt med 4 x 4 m stort och 0,4 m djupt. Brutet nedifrån och upp. Endast ett lager sten lossbrutet. Stenen ca 0,5 m stor...

Brytningsyta (L1936:1391)

Kvartsbrott (slagplats). Inom en yta 1,5x1,5 m påträffades rikligt med kvarts, slagen ur kvartsåder i underliggande hällmark. Tydliga avslag finns i m...

Brytningsyta (L1948:6371)

Kvartsbrott, 40x20 m (ÖNÖ-VSV). Inom ytan finns flera hällar och större block med kvartsådror med spår av brytning. Inom området finns stora mängder s...

Brytningsyta (L1960:7961)

Kvartsbrott, osäker utbredning. Inom angivet område, 35x15 m (NÖ-SV), är 2 kvartsbrott. Den ena brytningsytan, 3x1 m (N-S) i en gammal rotvälta, bestå...

Brytningsyta (L2021:6723)

Kvartsitbrott på ett stenblock,1,6x1,35 m (Ö–V) och intill 0,4 m h, av ljus grovkornig kvartsit. Utanför den S delen av kvartsitblocket är lösa stycke...

Brytningsyta (L1983:9340)

Brytningsyta för kvarts, i block, ca 1,5 m diam. Kvartsådern är ca 1,6 m l och 0,03-0,08 m st. Ådern uppvisar spår efter ställvis uttag av kvarts såso...

Brytningsyta (L2021:5896)

Brytningsyta, inom en yta av 1x0,4 m (NV-SÖ), är kvarts ådergång i berghäll samt ett 10-tal kvartsstycken, 10-20 cm st.

Brytningsyta (L1934:766)

Kvartsbrott, delundersökt 20 x 14-20 m (NV-SÖ), bestående av en kvartsåder och ett block med spår av brytning samt rikligt med kvartsavfall från brytn...

Brytningsyta (L1936:1288)

Kvartsbrott 90 x 35 m (Ö-V). i N delen är kvarts i fast klyft med mycket rikligt med större och mindre kvartsstycken samt avslag och stötkantkärnor un...

Brytningsyta (L1934:765)

Kvartsbrott, undersökt och borttaget, 26 x 20 m (NV-SÖ), bestående av en bearbetad kvartsåder, 0,8x0,6 m st, och måttligt med avfall från brytning. In...

Brytningsyta (L1936:1434)

Kvartsbrott. Inom en yta av ca 14x14 m (Ö-V) påträffades två kvartsbrott med stora mängder slagen kvarts. Kvartsådror finns i underliggande berghällar...

Brytningsyta (L2013:9565)

Kvartsbrott, undersökt och borttaget, ca 6,5x5 m st (NÖ-SV) i form av kvartsådror i bergsklack (gnejs). I samband med hällen påträffades även 1 grönst...

Brytningsyta (L2020:10414)

Kvartsbrott?, inom ett 4,5x1,8 m stort område finns en kvartsåder som förefaller ha bearbetats. Inga tydliga avslag eller större bitar kvarts i anslut...

Brytningsyta (L2022:7318)

Brytningsytan finns över ett 3 m (N/S) stort område. En utfasning finns i brottådern.

Brytningsyta (L1936:1727)

Kvartsbrott inom ca 5 m i diameter, bestående av kvartsnoduler, intill 0,3 m i diameter, inlagrade i fältspat. Två kvartsytor har ytliga fördjupningar...

Brytningsyta (L2008:6169)

Kvartsbrott, 3x2 m (VNV-ÖSÖ). En 0,3 m br kvartsådra ligger ytligt längs 3 m l sträcka (VNV-ÖSÖ), bevuxen av tjock vitmossa. 0,2 m åt N är ett 20-tal ...

Brytningsyta (L2013:6729)

Kvartsbrott?, 5x3 m (Ö-V) och intill 0,5 m dj. Kvartsen ligger som en 1 m br ådergång i berggrunden, på S kanten av häll. I den med mossa och låg växt...

Brytningsyta (L1948:3056)

Kvartsbrott eller tillverkningsplats, osäker utbredning. Inom angivet område, 1 m diam, är rikligt med slagna kvartsstycken och splitter. Dessa ligger...

Brytningsyta (L1982:6895)

Åder med rosenkvarts, minst 0,3x0,2 m. Ådern är delad så att en skreva bildats i mitten med kvarts på båda sidor. Ett tunnare skikt med rosenkvarts fo...

Brytningsyta (L2022:7320)

Brytningsytor; (NNÖ/SSV) Bestående av flera ytor, inom en yta av 10 x 3 m förekommer rikligt med kvarts. Finns rikligt med avslag synligt i dager, Yta...

Brytningsyta (L2019:3246)

Kvartsbrott, 5 m l (NV–SÖ), 0,2-0,5 m br och intill 0,1-0,4 m dj. Brottytan tyder på att kvartsen slagits loss med enkla redskap. Vid kanten är enstak...

Brytningsyta (L1939:1023)

Kvartsbrott, bestående av ett block med en bruten kvartsårder. Vid förundersökning grävdes 7 provgropar runt blocket. Fynd av 1 porfyravslag och 36 bi...

Brytningsyta (L1937:9441)

Inom ett 30 x 15 m (N-S) st område är ett ett tiotal högar 2 - 5 m diam och 0,2 - 0,3 m h med kvartsitblock upp till 0,4 m st. I området är en ca 30 m...

Brytningsyta (L1982:7887)

Möjligt kvartsbrott, 1,5x0,7 m st (NÖ-SV), beläget i nedre delen av en bergskam 3 m Ö om brant stup. Påträffad vid arkeologisk utredning 2015. (RAÄ dn...

Brytningsyta (L2021:5926)

Brytningsyta, inom en yta på 4x2 m (VNV-ÖSÖ) är en kvarts ådergång i berggrunden samt enstaka kvartssplitter och små skrotsten.

Brytningsyta (L1937:6511)

Brytningsyta, 4x4 m, bestående av kvartsåder med spår av bearbetning. SÖ om ådern ligger kvartskärnor. NV om den bearbetade ådern, på en berghäll, ome...

Brytningsyta (L1937:7638)

Område 70 x 50 (Ö-V) m stort med otroligt stor mängd avslag och kärnor av rosenkvarts av väldigt fin kvalitet med stora koncentrationer synliga i ytan...

Brytningsyta (L2023:2421)

Kvartsbrott, 1 m diam och intill 0,2 m dj. Brottytor i kvartsåder i naturlig klippkant i hällmark. Brottytan tyder på att kvartsen slagits loss med en...

Brytningsyta (L1936:1850)

Kvartsitbrott (eller möjligen kvartsbrott?) inom ca 10x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av kvartsit- eller kvartsförekomster i fast klyft och intilliggande bl...

Brytningsyta (L1960:2911)

Brytningsyta, kvartsbrott bestående av en kvartsgång i bergskant, påträffad vid arkeologisk utredning 2005. Nedanför kvartsgången fanns rikligt med kv...

Brytningsyta (L2023:6223)

Brytningsyta, bestående av ett hålrum efter kvarts gång eller ådra, dels på den flacka krön av berghäll med en horisontell utbredning på 1 m (0,5m NÖ-...

Brytningsyta (L1994:1552)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Brytningsyta (L1937:7518)

Stenbrott(?), 1 m diam, på flyttblock av ljusgrå kvartsit, 6,5 x 4 m (NNÖ-SSV) och 3,5 m h. På blockets mot SSV vettande sida syns inom ett 1 m diam s...

Brytningsyta (L1937:9862)

Kvartsbrott 10 x 2 m (NÖ-SV). Inom angivet område påträffades en stor mängd kvartsbitar varav några med tydliga slagspår. Påträffad i samband med spec...

Brytningsyta (L1934:2882)

Brytningsyta, 4x2,5 m (ÖV), bestående av 1 kvartsåder med bearbetad (?) brottyta samt spridda ansamlingar med kvarts, bestående av splitter och stycke...

Brytningsyta (L1982:8061)

Brytningsyta, ca 5x0,2-0,3 m (Ö-V), bestående av kvartsbrott i fast klyft. Kvartsåder med tydliga trappstegs- och V-formade urtag. Intill en ca 0,3-0,...

Brytningsyta (L2023:6221)

Brytningsyta, bestående av en kvarts gång eller ådra, dels på den flacka krön av berghäll, med en horisontell utbredning på 1 m (Ö-V) och 0,2-0,3 m br...

Brytningsyta (L1982:5381)

Kvartsbrott. Inom ett ca 10 x 10 m st område påträffades ett antal stenblock, 0,7-1 m st, med kvartsådror (blåkvarts). I anslutning till ett av blocke...

Brytningsyta (L2022:7317)

Brytningsyta på Häbbersbergets S sida. I en kvarts årder som går ut från en lodrätvägg. Över en yta på ca 2 x 1,5 m , finns stor mängd synliga avslag ...