Bytomt/gårdstomt

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyggelseenhet.
Bytomt/gårdstomt (L1954:5357)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2023:7094)

Gårdsplats, 80 x 75 m (N-S). Utsträckning enligt lantmäterikarta 1848. Äldsta belägg är från 1550 (Ortnamnen i Göteborg och Bohuslän 1932). På platse...

Bytomt/gårdstomt (L1989:3065)

Bytomt, ca 275x100-250 m (Ö-V). Rolsbergas bytomt enligt 1807 årskarta (Akt 13). Rolsbergas äldsta belägg 1459.

Hacksta gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2003:9440)

Gårdstomt, okänd utsträckning, dock minst 150x70 m (NNV-SSÖ).Stora delar av tomten är utjämnade och påförda med jord och sten.På bergsplatån i S är bi...

Kulla gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2009:1897)

By-/gårdstomt. Inom ett ca 190x40-165 m (VNV-ÖSÖ). st område ska Kulla gamla tomt ha legat. Inom området finns en husgrund.

Bytomt/gårdstomt (L1989:7433)

Gårdstomt, ungefärlig utsträckning 70x70 m (N-S) enligt karta1808. Stora Lönhults gård omnämns första gången i skriftligakällor år 1583-1618. Området ...

Bytomt/gårdstomt (L1989:8147)

Gårdstomt, ca 100x100 (N-S). Bebyggd. bebodd. Utflyttning frånVollsjö enligt uppgift.

Bytomt/gårdstomt (L1953:765)

Bytomt, ca 100x60 m (NÖ-SV). Bebyggd.Sjösås gamla tomt. Äldsta namnbelägg enligt OAU år 1322.

Bytomt/gårdstomt (L1943:4268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2021:2256)

Gårdstomt, ca 90x65 m st (Ö-V), bestående av 3 uthusgrunder och 2 jordkällare. I områdets NÖ del är jordkällare, 6x6 m st. Källargrop, 3x2 m st (Ö-V)...

Rabås, Bytomt/gårdstomt (L1969:1105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:6037)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lackeruds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2005:9969)

Torplämning 75x20-45 m (N-S) bestående av två husgrunder varav en med farstu och trapphäll med rundade kortsidor, en jordkällare, en lämning efter eko...

Bytomt/gårdstomt (L2013:2973)

Bytomt/gårdstomt, Kårboda gamla tomt, oklar begränsning, bestående av två husgrunder samt kulturlager, inom ett ca 40 x 10-20 m (NNV-SSÖ) stort område...

Bytomt/gårdstomt (L1969:281)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1989:9761)

Gårdstomt. Hemmingsbergas tomt enligt 1755 års karta.Hemmingsberga omnämns sedan 1500-talet. Endast nämnd somensamgård i äldre källor.

Bytomt/gårdstomt (L1935:8844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1955:7645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1945:4824)

Gårdstomt, ca 80x50 m (NÖ-SV), osäker utbredning. Inlagd efter laga skifteskarta från 1826. Ej besökt i fält. Bebyggd. Remmen nämns i tionderegistret...

Bytomt/gårdstomt (L1991:4070)

Bytomt i fyra delar:1) Bytomt, 90x70 m (Ö-V), bebyggd 1995.2) Gårdstomt, 60x40 m (VNV-ÖSÖ), ödelagd 1995. Parkeringsplats äranlagd på V delen av tomte...

Bytomt/gårdstomt (L1999:262)

Bytomt 150x90-120 m (NNÖ-SSV). Idag bebyggd med 1 gård. DenÖSÖ-delen av bytomten är idag övergiven. Enligt GJ tillhördegården byn Översätra.

Skorphults gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1991:9346)

By-/gårdstomt, ca 100x40 m (ÖNÖ-VSV), 2 gårdsplatser med tydligalämningar efter den Ö gården, bestående av en husgrund medspisröse, ett par uthusgrund...

Bytomt/gårdstomt (L2013:2947)

Medeltida bytomt, ca 140x120 m (NNV-SSÖ) enligt kartmarkering, med husgrunder. Troligen ett gårdsläge från yngre järnålder. Beskrivning saknas. Påträf...

Bytomt/gårdstomt (L1960:7015)

Gårdstomt. Vid arkeologisk utredning påträffades i ett schakt grundstenar och fragment av tegel och glas mm. Äldre kartmaterial från år 1849 visar att...

Bytomt/gårdstomt (L1993:8933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:3938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1991:4351)

Gårdstomter. Ljungaskog bestod år 1825 av 10 gårdar fördelade inom ett 2200x400 m st område. Dessutom tillhörde Skönna gård och ytterligare 2 gårdar i...

Bytomt/gårdstomt (L2006:9488)

1) Gårdstomt, med oklar utsträckning. Enligt 1783 års karta låg 1av Västra Prästhamnas 2 gårdar här. 1993 var tomten bebyggd.2) Gårdstomt, med oklar u...

Bytomt/gårdstomt (L2009:8011)

By-/gårdstomt, 470x400 m (Ö-V), begyggd. Enligt storskifteskarta från 1768 bestod Biskopsberga by av 10 gårdar samlade som en radby utmed bygatan i no...

Bytomt/gårdstomt (L2001:3724)

Bygårdstomt, För gården Lerbäcken (Lerbacken 1652), avhyst efter1963. Flertalet hus ärjämnade med marken, däribland boningshuset av vilket inga spår ä...

Bytomt/gårdstomt (L1935:607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1938:775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1982:4780)

Gårdstomt för Segertorp, ca 45x30 m (NNV-SSÖ), ungefärlig utsträckning enligt lantmäterikarta från år 1735. Bebyggd.

Sjöagårds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1973:3076)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2008:8981)

Gårdstomt, ej övergiven. Enligt Ortnamnen i Värmlands län, omnämnsForsvik första gången 1429. I Ä. j br frälse hemman 1 mtl.Äldre kartmaterial saknas ...

Bytomt/gårdstomt (L2006:7488)

Gårdstomt, 60x40 m (NNÖ-SSV), bebyggd. Läge efter geometrisk karta1644. Källeboda först omnämnt 1554.

Bytomt/gårdstomt (L1974:5639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2001:6710)

Gårdstomt(?), 160x100 m st (VNV-ÖSÖ). Trolig plats för Åsmanshyttans gamla tomt.Inom ytan påträffas äldre odlingsstrukturer. Enligt föregående invente...

Bytomt/gårdstomt (L2022:368)

Gårdsplats, 90 x 85 m (Ö-V), utsträckning enligt lantmäterikarta 1765. Länsmans bostället Tofter. På kartan från 1765 finns på Tofter en hussymbol m...

Berga gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1985:5301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttans gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1985:4345)

Bebyggelselämningar, gårdstomt, 85x30-40 m (N-S) bestående av 1husgrund, efter boningshus (i N delen), minst 3 uthusgrundersamt längst i S 1 källargro...

Bytomt/gårdstomt (L1953:747)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1992:5377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2005:4075)

Gårdstomt, ca 70x60 m (N-S). Läget för Risvikens gård enligt kartafrån 1642. Tomten är bebyggd. Äldsta belägg 1540.

Bytomt/gårdstomt (L1953:4731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:4640)

Bytomt, ca 110x70 m (ÖNÖ-VSV). Bebyggd. Enligt 1807 års karta utsträckningen för Floboda by.Äldsta skriftliga namnbelägg enligt OAU: år 1543.

Bytomt/gårdstomt (L1940:269)

Gårdslämning 40 x 30 m (NV -SO) bestående av 1 grund efter boningshus, ladugårdsgrund, jordkällare, ramp, brun, uthus. Boningshuset är 7,5 x 6,5 m (NV...

Bytomt/gårdstomt (L1968:7566)

By-/gårdstomt, ca 100x75 m (NV-SÖ). Övre sandbäcks tomt enligt kartor från 1694 och 1893. Tomten är bebyggd.

Bytomt/gårdstomt (L1968:8239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Karlstorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2011:9525)

Bytomt, ca 220x80 (N-S), utsträckning enligt lantmäterikarta. Inom området är 2 husgrunder med spismursröse, 2 källargrunder och 1 förvaringsgrop. Den...

Ämtö gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2012:1560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1955:7257)

Bytomt, ca 150x70 m (N-S), utsträckning enligt äldre kartor, bebyggd."Norregård" och "Söregård". Äldsta skriftliga namnbelägg enligt OAU: år1357.

Bytomt/gårdstomt (L2000:7967)

Gårdstomt, 70-80x20-50 m (N-S). Nuvarande mangårdsbyggnaden i NV.På tomten kan terasseringar efter den 4-längade gården iakttas.Avgränsad enligt 1711 ...

Bytomt/gårdstomt (L2021:1583)

Gårdstomt för Svensboda, 1/2 kronohemman, ca 85x20-45 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt karta från år 1861. Bebyggd. Äldsta kända skriftliga b...

Bytomt/gårdstomt (L2002:2891)

Gårdstomt, uppgift om.Enligt I Bergström, Västansjö skall i området finnas lämningarefter en gård som också kallas Vremora (se nr 121). Han har settte...

Bytomt/gårdstomt (L1966:6795)

Gårdstomt, registrerad vid förstagångsinventeringen. Numera nerplockad (för att eventuellt kunna uppföras på annan plats).

Takenes gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2007:980)

By/Gårdstomt, ca 90x50 m (Ö-V). Takene gamla gårdstomt enligt 1645års geometriska avmätning.Äldsta skriftliga belägg är: 1567.Tomten ej bebyggd 1992.

Bytomt/gårdstomt (L1985:9292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övergårds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2011:1228)

Bebyggelselämningar, ca 80-60 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 3 husgrunder. Den Ö efter boningshus, med eldstadsrest i byggnadens centrala del. Den mellersta...

Bytomt/gårdstomt (L2004:1690)

Bytomt, 345x30-85 m (ONO-VSV). Läget för 5 av gårdarna i Byn enligt karta från 1850. Större delen av tomten är övergiven. Äldsta belägg för Byn är 150...

Bytomt/gårdstomt (L2020:6619)

2 diken, ett i N och ett i S, som troligen utgör begränsning för en gårdstomt. Gårdstomten finns markerad på historiskt kartmaterial från 1696, då bes...

Bytomt/gårdstomt (L1999:284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1990:6378)

Gårdstomt, ca 60x60 m (N-S). Utsträckning enligt lantmäterikarta.Fortfarande bebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år1651.

Bytomt/gårdstomt (L1968:9753)

Inventeringsbok: By-/gårdstomt. Åkerviks gamla tomt, ca 70x45 m stor (NV-SÖ) enligt karta 1781. Äldsta belägg från 1354.

Bytomt/gårdstomt (L2023:1844)

Gårdstomt, ca 150×100 m (N–S), utsträckning enligt lantmäterikarta från 1837. Tomten är bebyggd med gården Rävlöt som är prästbostad för Enhörna försa...

Bytomt/gårdstomt (L1947:2509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1989:4640)

Bytomt, ca 670x420 m (NNÖ-SSV). Den ungefärliga utsträckningen avÖremölla tomt är markerad utifrån en lantmäterikarta från 1766.

Bytomt/gårdstomt (L1992:1984)

1) Gårdstomt, enligt karta från 1643. På platsen är nu en gård.Vid inventeringen 1987 kunde inga gårdslämningar iakttagas.Ca 100 m S om nr 1 är:2) Går...

Bytomt/gårdstomt (L1953:1382)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2001:6658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1945:7997)

Gårdstomt, ca 50x35 m (NÖ-SV), osäker utbredning. Inlagd efter lagaskifteskartan från år 1829. Bebyggd. Enligt Modin är byn Duvberg tillkommen på sen...

Bytomt/gårdstomt (L1991:5043)

Bytomt, ca 500x400 m (N-S), utsträckning enligt karta från år 1842. Inom området finns idag 9 gårdar. Äldsta skriftliga namnbeläggenligt DAL: år 1387.

Bytomt/gårdstomt (L2022:10010)

Gårdstomt, 45x60 m (NV-SÖ), utsträckning enligt Laga skifteskarta från 1898. Osäker utbredning. Gården, Valmåsen 1:2, togs upp år 1815 och ödelades i...

Bytomt/gårdstomt (L2014:490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1988:946)

Bytomt, ca 100x100 m st (N-S) enligt utsträckning vidimerad avLMV. Bebygd.

Bytomt/gårdstomt (L1969:4732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1967:4086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2006:1798)

Gårdstomt, 70x60 m (Ö-V). Bestående av en husgrund medspismursröse och en jordkällare. Läget för en av gårdarna i Prästbolenligt karta från 1893. Gård...

Bytomt/gårdstomt (L1954:5539)

1) Gårdstomt, ca 60x30 m (NÖ-SV), för Norregård. Ödelagd.80 m SSÖ om nr 1 är2) Gårdstomt, ca 100x40 m (NNÖ-SSV), för Södregård. Bebyggd.250 m SV om nr...

Bytomt/gårdstomt (L2007:1405)

Gårdstomt, 40x20 m (N-S), uppgift om. Det ungefärliga läget för enav gårdarna i Långban enligt kartan från 1770. Tomten ärövergiven men läget är osäke...

Bytomt/gårdstomt (L1993:8162)

Gårdstomter enligt karta från 1645. Inom angivet område är2 gårdstomter. Vid inventeringstillfället 1988 var bådabebyggda. Inga fynd gjordes. Ägaren t...

Bytomt/gårdstomt (L1989:8660)

1) Bytomt, ca 70x70 m st (N-S) enligt utsträckning vidimerad avLMV. Ej bebyggd.40 m SÖ om nr 1 är:2) Bytomt, ca 60x60 m st (N-S) enligt utsträckning v...

Bytomt/gårdstomt (L1986:987)

Gårdstomt, ca 80x50 m (NV-SÖ), bestående av boningshusgrund och stallruin samt omgivande stenmurar. Boningshusgrund, 24x8 m (NÖ-SV) och 0,2-0,5 m h, ...

Bytomt/gårdstomt (L1969:3328)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:7316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1947:3352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Alekasen, Bytomt/gårdstomt (L1960:4660)

Gård, ca 74x46 m (NV-SÖ) bestående av 5 husgrunder, 1 jordkällare, 1 stensatt grop samt 1 stenhägnad. Området genomskärs av grusväg (N-S). Ö om grusv...

Bytomt/gårdstomt (L2013:420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1969:6764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:8359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1990:6972)

1) Gårdstomt, ca 70x60 m (N-S). Utsträckning enligtlantmäterikarta från 1806. Tomten är bebyggd.50 m SSÖ om 1 är:2) Gårdstomt, ca 70x50 m (N-S). Utstr...

Bytomt/gårdstomt (L1992:2850)

Gårdstomt, sentida, bestående av tre husgrunder och en grop.Husgrunden i N är en källare i vilken det syns fem stenar.Husgrunden i mitten, är ladugård...

Bytomt/gårdstomt (L1969:12)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1943:3884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2023:1202)

By-/gårdstomt, ca 440 x 206 m (NV-SO), utsträckning enligt lantmäterikarta från 1838, med tillhörande inägomark. Inom omr¨ådet uppmärksammades vid pla...

Bytomt/gårdstomt (L2010:4507)

Gårdslämning, gamla Egelstorp, ca 65x35 m (N-S), bestående av 2 husgrunder, möjligen efter två boningshus. En boningshusgrund, i områdets SÖ del, ä...

Bytomt/gårdstomt (L1968:2474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:5742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Holms gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1987:27)

1) By/gårdstomt, ca 50x50 m, utsträckning enligt ägomätning 1709.Tomten är obebyggd.Ca 260 m S om nr 1 är:2) By/gårdstomt, ca 50x50 m, utsträckning en...

Bytomt/gårdstomt (L2019:7645)

Inom en ca 24x12 meter stor yta framkom en stenläggning, ett lerlager (golv?), en stor grop (brunn?), ett dike (tomtgräns?), ett kulturlager med träko...