Bytomt/gårdstomt

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyggelseenhet.
Näs gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1985:7255)

Bebyggelselämningar, övergiven tomt, 75x45 m (Ö-V), bestående avminst tre husgrunder och en källargrund.Husgrunderna är 4-7x5-9 m st och 0.05-0.2 m h ...

Bytomt/gårdstomt (L1968:3522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1981:4821)

Bytomt, ca 100x50 m (N-S) utsträckning enligt äldre kartor från1758. Äldsta belägg är från år 1555.

Bytomt/gårdstomt (L1953:1081)

Bytomt, ca 280x80-120 m (NNÖ-SSV). Utsträckning enligt kartor från 1807 och 1858-60. Bebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt OAU: år 1419.

Bytomt/gårdstomt (L1969:1088)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1965:7000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1955:9146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:6703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1978:6319)

Gårdslämning, 40x30 m (N-S), bestående av tre husgrunder. 1) Bostadshusgrund, 12x7 m (N-S), kallmurad, 0,15 m h. Spismursröse i NÖ, intill 1,1 m h. Tr...

Lilla Fulhults gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1988:7973)

Bytomt, ca 115 x 100 m st (VNV-ÖSÖ) enligt utsträckningenvidimerad av LMV. Ej bebygd.

Bytomt/gårdstomt (L1991:7400)

By- gårdstomt, ca 90x70 m (Ö-V). Höjaröds tomt enligt karta frånår 1896. Tomten är idag bebyggd.

Bytomt/gårdstomt (L1954:7443)

Gårdstomt, ca 140x60 m (N-S), bebyggd. Läge och utsträckning enligt äldre lantmäterikarta.

Bytomt/gårdstomt (L1945:4217)

Gårdstomt, ca 60x35 m (NV-SÖ), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1771. Bebyggd. Hallom har skriftliga belägg från år 1363.

Bytomt/gårdstomt (L1975:8221)

Bytomt/gårdstomt. Område om ca 390x240 m (NO-SV) som enligt skattläggningskartan ca 1700 motsvaras av en åker, åkerlindor och en äng i ett perifert, k...

Bytomt/gårdstomt (L1969:7492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1988:53)

Gårdstomt, med en ungefärlig utsträckning av 150x225 m (Ö-V).Begränsningen gjord efter enskifteskartan 1815 akt 16.

Bytomt/gårdstomt (L1970:7904)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1989:6416)

Bytomt, närmast rektangulär, ungefärlig utsträckning 750x140-180m (NV-SÖ). Lindby omnämns för första gången i skriftliga källorår 1400.

Bytomt/gårdstomt (L1969:9800)

Gårdstomt, ca 50x35 m (NNÖ-SSV). Enligt ägokarta för Skår upprättad ? låg inom angivet område en gård. Platsen är idag öde smärre förhöjningar i marky...

Bytomt/gårdstomt (L1969:8493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2007:6963)

Bytomt, bebyggd. Markering enligt storskifte, 4? gårdar.Äldsta belägg 1568 torp (Ö Takene) 1571 skattetorp (i Tveta sn) sedermerahmn 1/2 mtl.

Bytomt/gårdstomt (L1966:9284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1983:9606)

På ungefärligt läge för Göksten finns idag en husgrund, 20 x 7 m l (NÖ-SV), 0,1-0,4 m h enkelradig stensyll (tydligast utmed den SV långsidan), av ...

Bytomt/gårdstomt (L1982:7661)

Bytomt, ca 160x80-140 m (Ö-V), utsträckning enligt laga skifteskarta 1842. Bytomten är bebyggd. En källargrund finns i N delen. Arkeologisk utredning ...

Bytomt/gårdstomt (L1947:3210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1967:4156)

Gårdstomt, ca 230x100 m (NV-SÖ). Ödegården Örreskog enligt skriftliga källor. Gården har brukats under Sögård.

Bytomt/gårdstomt (L1943:4661)

Gårdstomt, ett ca 295x245 m (NV-SÖ) stort området runt gravfält (streckat område) RAÄ-nr 38:1 utgörs av husgrunder, troligen från Uppeby gamla tomt. V...

Bytomt/gårdstomt (L1991:4018)

Gårdstomter. Ljungaskog bestod år 1825 av 10 gårdar fördelade inom ett 2200x400 m st område. Dessutom tillhörde Skönna gård och ytterligare 2 gårdar i...

Bytomt/gårdstomt (L1954:2933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gömmes gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1968:452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2005:4319)

Gårdstomt, 60x50 m (SSÖ-NNV). Bestående av åkermark utan synligabebyggelseanordningar. Läget för en av sju gårdar i Elovsruds,1792 enligt karta. Tomte...

Bjursjöhöjdens gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1981:5695)

Gårdstomt med inägomark, med en total utsträckning av ca 520x220m (N-S), bestående av 4 husgrunder och minst 10 f d åkerytor.Gårdsbebyggelsen utgörs a...

Åsareds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1972:5023)

Övergiven bytomt, ca 100x25 m st (ÖNÖ-VSV). Inom området är 3husgrunder med spismursrest och röjda ytor. Husgrunderna ärstarkt skadade och markerar fr...

Bytomt/gårdstomt (L1990:1105)

A/Gårdstomt, ca 60x40 m (Ö-V). Bjära N gårdstomt enligt 1838 årskarta. Tomten bebyggd 1993. Direkt S om A är: B/Gårdstomt, ca60x40 m (Ö-V). Bjära ...

Bytomt/gårdstomt (L2014:3280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lövgrens gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1939:6120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:3048)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:6527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1981:4750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tollseröds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1967:8385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1990:8091)

By/gårdstomt, ca 80x70 m (N-S), bebyggd. Utsträckning enligt kartor från 1809 och 1840. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år1583.

Bytomt/gårdstomt (L1954:8264)

Gårdstomt, ca 120x65 m (Ö-V). Bebyggd.Äldsta namnbelägg OAU: år 1548 (jb).

Bytomt/gårdstomt (L1941:3222)

Bebyggelselämning, inom ett 120x100 m st (NÖ-SV) område, bestående av ca 10 husgrundsrester. Husgrundsresterna syns i markytan iform av stenrader, som...

Bytomt/gårdstomt (L1988:7118)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Bytomt/gårdstomt (L1969:9766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2007:967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Umberga, Bytomt/gårdstomt (L1939:2377)

Bytomt (Umberga), bestående av 2 gårdstomter; den västra är 400x40-120 m st (NV-SÖ) och den östra är 315x100 m st (NV-SÖ), utsträckning efter äldre la...

Bytomt/gårdstomt (L1991:2600)

By/gårdstomt, ca 200x50-80 m (VNV-ÖSÖ). Olinges gamla bytomtenligt 1720 års karta. Tomten bebyggd 1993.

Bytomt/gårdstomt (L2006:2573)

Bytomt, 310x10-65 m st (NNÖ-SSV). Med äldsta skriftliga belägg1503. Inprickningen är en överföring från en karta ritad år 1641.1641 års karta har en g...

Bytomt/gårdstomt (L1945:4898)

Gårdstomt, ca 65x40 m (NÖ-SV), osäker utbredning. Inlagd efter laga skifteskarta från 1826. Ej besökt i fält. Bebyggd. Älvros nämns i Jämtland och Hä...

Bytomt/gårdstomt (L1968:7003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1971:4655)

Bytomt, 230x130 m (N-S), bestående av två gårdsklungor samt trädgård. Läget för Stora Kärrs medeltida bytomt. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2...

Bytomt/gårdstomt (L1984:2727)

Bytomt, ca 210x90-130 (NNV-SSÖ), utsträckning enligt lantmäterikartan (geometrisk delination från år 1721). Äldsta belägg: "skielby" från år 1346 (DM...

Bytomt/gårdstomt (L1954:8799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2005:824)

Gårdstomt, med äldsta skriftliga belägg 1557, (Ortnamnen i Värmlandslän) skattetorp, senare hemman 1/4 mtl. Äldre kartmaterial ejtillgängligt vid rev....

Bytomt/gårdstomt (L2000:5814)

1) Minnessten, granit, 0.5 m l (NNV), 0.3 m br, 0.8 m h. Inskription åt VSV:HÄR \ LÅG \ BYN \ HAGBRÄNDA.Enligt uppgift av Dagmar Olsson, 72 år, född o...

Bytomt/gårdstomt (L2000:5333)

1) Gårdstomt, 25x15 m, (Ö-V), bestående av 1 grund.Grunden, är 7x5 m (NÖ-SV), med kraftigt spismursröse och gammal rönn i mitten.200 m 390 gon om nr 1...

Berga gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1939:5954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2022:1130)

Rolsta gårdstomt enligt historiska kartor från 1765 (storskifte) och 1844 (laga skifte)

Bytomt/gårdstomt (L1968:1342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bohls gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2017:771)

Bebyggelselämningar, bestående av 1) Husgrund, 10x6 m (N-S) och0,0-0,3 m h. Kant i N-Ö-S av 0,2-1,2 m st stenar. Mitt på Ö sidanfinns en hög, 4x3 m (N...

Bytomt/gårdstomt (L2000:7342)

Bytomt, 500x330 m (NV-SÖ), fördelad på 2 tomtområden enligt äldsta kartbelägg.1) Tomtområde, 300x150 m (NV-SÖ), bestående av 8 gårdar. Områdetutgörs ...

Bytomt/gårdstomt (L1963:3907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1973:5256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1991:5588)

Bytomt, Västra Flinkas gamla tomt, bestående av 3bebyggelselägen. Markerade enligt 1821 års karta.1) Gårdstomt, delvis övergiven, av okänd utsträcknin...

Bytomt/gårdstomt (L2006:9213)

Gårdstomt, ungefärlig utsträckning, 50x30 m (V-Ö). Läget för en avTutemos gårdstomter enligt LMV-akt R71 20:1 från år 1769. Tomtenbebygd 1993. Byråmäs...

Torps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1967:1668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1942:8749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1975:8262)

Bytomt/gårdstomt. Område om ca 200x125 m (NO-SV) som enligt skattläggningskartan ca 1700 motsvaras av Bingåker brukad under Gudings. Binge är ett känt...

Bytomt/gårdstomt (L1967:8001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1969:5739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:6610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Näsby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2017:3285)

By-/gårdstomt, ca 200 x 40-80 m (NV-SÖ). Plats för Näsby bytomt. I området har Näsby by legat.

Bytomt/gårdstomt (L1978:8776)

Bytomt/gårdstomt, ca 100 x 70-110 m (N-S). En av Duveryds två tomter enligt Storskifteskarta år 1805. Tomten är delvis bebyggd. I områdets NV del är 1...

Bytomt/gårdstomt (L1997:9028)

Gårdtomter till Mute by före Laga skiftet 1859 samt storskiftet1804 (a), nu ödelagda. Byn har ursprungligen bestått av 11-12gårdar. På tomt g) finns h...

Skälshögs gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1988:5206)

Bytomt, ca 300x100-125 m (NNV-SSÖ). Platsen för Skälshögs by.

Bytomt/gårdstomt (L1955:8315)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2006:2924)

1) Gårdstomt, bebyggd, ca 80x40 m st (V-Ö). Tomtens utsträckningärinlagd efter 1875-76 års karta akt 36:2. Äldsta belägg från 1567.Ca 280 m ÖNÖ om nr ...

Sursa gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1983:9306)

Bytomt, markerad efter 1720 års karta samt efter befintliga husgrunder. Inom 160x20-30 m (NNV-SSÖ), finns rester efter 2 boningshus samt 1 källa. Den ...

Bytomt/gårdstomt (L1945:1992)

Gårdstomt, ca 60x40 m (ÖNÖ-VSV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1820, då tomten utgjordes av två gårdar (G och F). Höla ha...

Hemstads gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2012:980)

Bebyggelselämning gårdstomt, 90x90 m (NNV-SSÖ), bestående av husgrund 9x7 m (80-280cg) med spisröse i NV hörnet. Bevuxen med ettkörsbärsträd, en tall ...

Bytomt/gårdstomt (L1991:5767)

Gårdstomt, 40x40 m (N-S), bebyggd år 1994.

Bytomt/gårdstomt (L2006:3428)

Gårdstomt, bebyggd, ca 20x20 m. Ej besiktigad vid inventeringen1993. Enligt 1756 års karta låg Rissätters gård.

Bytomt/gårdstomt (L1992:2437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1993:2007)

Gårdstomt, enligt tidigare anteckningar. Vidinventeringstillfället 1987 kunde oregelbundna samlingar avodlingssten iakttagas på platsen. N delen av pl...

Kristinetorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1983:8123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1990:3783)

Bytomt, ca 80x70 m (N-S). Byn Tåghusas utsträckning enligt kartafrån 1829. Tomten är bebyggd. Vid besiktnigtillfället gjordesinga nya iakttagelser. Äl...

Bytomt/gårdstomt (L1988:7727)

Bytomt, ca 350x180 m st (NNV-SSÖ). Den ungefärliga begränsningen av Väsby bytomt är gjord utifrån 1773 års lantmäteriakt och karta.

Dorkarby, Bytomt/gårdstomt (L1940:4700)

Gårdstomt, norra delen av byn Dorkarby, 30x15-25 (NÖ-SV) utsträckning efter äldre lantmäteriakt. På kartan finns flera husmarkeringar inom byns NV del...

Bytomt/gårdstomt (L1943:2343)

Bytomt, 290x 157-240 m (N-S), bebyggd. Lokalen är inlagd byråmässigt.

Bytomt/gårdstomt (L1939:9441)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2013:769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:2126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1990:8508)

1) Bytomt, delad, ca 400x100 m (Ö-V), 60x60 respektive 60x50 m.Enligt karta från 1830 Norrton bys utbredning.Idag bebyggt med fem gårdar och ett femta...

Bytomt/gårdstomt (L1967:5228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1978:9194)

Bytomt/gårdstomt, ca 130 x 100 m (Ö-V). Ebbarps tomt enligt utsträckning på Enskifteskarta år 1814. Tomten är huvudsakligen bebyggd. Ebbarp omnämns fö...

Bytomt/gårdstomt (L1998:8717)

Bebyggelseplats, (?), Ekenäs gamla tomt, ca 50x100 m (Ö-V), enl.tradition bland ortsbefolkningen bl.a. Erik Larsson, Ekenäs 1:2.Den angivna platsen ut...

Bytomt/gårdstomt (L1955:6728)

Gårdstomt, ca 110x80 m (V-Ö), utsträckning enligt äldre karta,bebyggd. "Wästregård". Se även raä 131.Äldsta skriftliga namnbelägg enligt OAU: år 1388....

Bytomt/gårdstomt (L2006:849)

By-/gårdstomt, ca 80x60 m (NÖ-SV), enl. 1764 års karta en avVästanås fyra gårdar. Första skriftliga belägg, Wästanå 1641.1993 är tomten bebyggd.

Anneberg, Bytomt/gårdstomt (L2002:6207)

Bytomt/gårdstomt, ca 100x10-30 m (NV-SÖ) st, bestående av 1 övergiven källare och stensatta terrasser. Enligt häradsekonomiska kartan har boningshuset...