Bytomt/gårdstomt

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyggelseenhet.
Bytomt/gårdstomt (L1935:5059)

Bytomt, med i sin helhet okänd utsträckning, men avgränsad inomett ca 40x25 m (VNV-ÖSÖ) st område. Inom området är en husgrund,en lada och markröjda...

Bytomt/gårdstomt (L1999:271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1968:6818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2020:1689)

Bytomt, 230x70 (Ö-V)), utsträckning enligt lantmäterikarta 1771. Äldsta belägg är från 1381. På tomten finns idag modern bebyggelse.

Bytomt/gårdstomt (L2017:1853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1988:969)

Gårdstomt, ca 100x100 m st (NV-SÖ) enligt utsträckning vidimeradav LMV. Bebygd.

Bytomt/gårdstomt (L1991:8210)

By/gårdstomt, ca 40x40 m (ÖNÖ-VSV). Smedstorps gamla tomt enligtkarta från 1830. Tomten bebyggd 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1651

Bytomt/gårdstomt (L2022:349)

Gårdsplats, 130x75 m (N-S), utsträckning enligt lantmäterikarta 1805. Äldsta belägg är från 1568 (jordebok). På tomten finns idag modern bebyggelse.

Bytomt/gårdstomt (L2001:5585)

Gårdstomt, inom ett 100x80 m st (NÖ-SV) område, bestående av 2 husgrundermedspismursröse, 1 tidigare mangårdsbyggnad och 3 ekonomibyggnader, varav 1 t...

Bytomt/gårdstomt (L1976:6927)

Bebyggelseplats, belägen inom ett ca 40x40 m (N-S) stort område. Inga synliga lämningar. Lokalen överförd från 1700-tals karta av lönsstyrelsens mar...

Bytomt/gårdstomt (L1967:5467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2005:6997)

Gårdstomt, 50x25-50 m (ÖNÖ-VSV). Läget för en av gårdarna i Västra Sund enligt karta från 1776. Tomten är övergiven. Fynd av 1 förhistoriskt keramikfr...

Bytomt/gårdstomt (L1988:7270)

Bytomt, ca 370x250 m (N-S), enligt äldre lantmäterikartor.

Bytomt/gårdstomt (L1989:7941)

Bytomt, ungefärlig utsträckning 90x60 m (Ö-V) enligt karta 1845.Gröhults by omnämns första gången i skriftliga källor år1583-1618. Området är idag öve...

Bytomt/gårdstomt (L1991:9495)

Bytomt fördelad på två områden enligt karta från år 1849.I V är1) Tomt, ca 110x80 m (Ö-V). Tomten är bebyggd samt utgörs i V av åkermark.Ca 410 m ÖSÖ ...

Enby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2004:9114)

Gårdstomt, ca 110x50-90 m (NÖ-SV), bestående av 3 husgrunder, 2källargropar samt en äldre väg. I NÖ ligger grunden till detsentida bostadshuset. NNÖ o...

Bytomt/gårdstomt (L1969:601)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1989:2235)

Bytomt, ca 440x400 m (N-S). Den ungefärliga utsträckningen avHalmstad tomt är markerad utifrån en lantmäterikarta 1799.

Bytomt/gårdstomt (L1970:5624)

Gårdtomt, ca 70x40 m (N-S). Gårdstomt enligt karta från år 1849 över Österöd, där 2 gårdar finns markerade. Båda är bebyggda.

Bytomt/gårdstomt (L2010:2478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1991:3881)

Gårdstomt, 70x60 m (Ö-V). Läget för Ralskogs gård enligt karta från år 1861. Tomten är bebyggd. Äldsta belägg: år 1569.

Bytomt/gårdstomt (L2023:1340)

By/gårdstomt, 105x50-90 m (O-V). Läget för 1 tomt i By enligt karta från 1781. Tomten är delvis bebyggd, delvis belägen i dagens åkermark. Äldsta belä...

Bytomt/gårdstomt (L1998:4902)

Uppgift om gårdstomt, bestående av minst 2 husgrunder, varav 1 jordkällare, 2 odlingsytor med röjningsrösen samt en kallkälla. Delar av gårdstomten tr...

Bytomt/gårdstomt (L1943:5537)

1) Runsten, 1,50 m h (Ö 30cg S-V 30cg N), 1,0 m br och 0,33 m tj. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter åt S. På ömse sidor står torra enbuskar. Behov av ...

Bytomt/gårdstomt (L1953:7476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1963:4036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uddevallsby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2009:8745)

Gårdstomt, 110x60 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 husgrund och 1 källare. I Ö delen av området är: Husgrund (A), 10x6 m (NÖ-SV) och intill 0.6 m h, vilken...

Bytomt/gårdstomt (L2006:640)

Gårdstomt. Läget för en av Östra Hungviks äldre gårdstomter enligtSkifteskartan 1778. Äldsta belägg är: 1564.

Bytomt/gårdstomt (L1985:2495)

Bytomt, ca 100x75 m (Ö-V) bestående av minst 2 husgrunder med skrotstensröse, 1källargrund samt röjnings- och odlingslämningar. Äldsta belägg, wappy, ...

Bytomt/gårdstomt (L1984:198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Knölen, Bytomt/gårdstomt (L1966:4098)

Gårdstomt, efter hemmanet Knölen, bestående av 1 husgrund, 2 källare, 1 ladugårdsgrund och 1 ladgrund. husgrunden är 7x6 m (N-S) och intill 0,3 m h, m...

Bytomt/gårdstomt (L1992:5517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2001:6980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1992:752)

Gårdstomt, sentida, 70x35 m (NV-SÖ), bestående av fyrahusgrunder, brunn och samlingar av röjningssten.Ladugårdsgrunden i NNV har väl synlig stenfot sa...

Berga gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2014:3345)

Bebyggelselämningar. Inom ett 130x50 m st område (NÖ-SV) är minst5 husgrunder. De är 4-7x5-15 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m h. Deframträder som stensatta...

Bytomt/gårdstomt (L2006:6261)

1) By/gårdstomt, ca 40x30 m (Ö-V), utsträckning ungefär enligtstorskifteskartan från 1784. Tomten var bebyggd redan 1642. Tomtenärbebyggd.2) By/gårdst...

Näsum, Bytomt/gårdstomt (L1991:2851)

Gårdstomt, 70 x 70 m (N-S). Utsträckning enligt karta från år 1813. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1379. 200 m S om bytomten är ytterliga...

Bytomt/gårdstomt (L1967:5713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1970:7589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1946:4565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2006:501)

By-/Gårdstomt, ca 60x40 m (NNV-SSÖ). Enligt 1791 års karta ska enav Månstads gårdar ha legat inom området. 1994 var tometn bebyggd.Äldsta belägg 1540....

Bytomt/gårdstomt (L1968:2119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:5465)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skälby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2017:3542)

a) Gravfält, 140x70 m (NV-SÖ) bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa består av 2 högar och ca 23 runda stensättningar. Högarnaär 8 resp 9m diam och 0,...

Bytomt/gårdstomt (L2019:6297)

Bytomt, 140x60-85 m (ONO-VSV). Läget för 2 av tomterna i Södra Skoga enligt storskifteskarta från 1759. Tomterna är bebyggda. Äldsta belägg för Södra ...

Klockartäkt, Bytomt/gårdstomt (L1999:5285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:2274)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1943:9817)

1) By-/gårdstomt, ca 160x50-80 m(N-S), bestående av minst 2grunder eftr boningshus, 3 uthusgrunder, 1 källargrop, enövergiven brunn, stenhängnader, rö...

Bytomt/gårdstomt (L1987:1250)

Gårdstomt, ca 80x50 m (NNV-SSÖ). Bebyggd.Äldsta skriftliga belägg för Östervång är från 1651.

Bytomt/gårdstomt (L1945:4045)

Gårdstomt, ca 60x50 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter laga skifteskartan från 1845. Ej besökt i fält. Bebyggd. Västnår nämns i diplomatariet 1...

Bytomt/gårdstomt (L1940:374)

Bytomt, ca 165 x 60 meter (N-S). Bytomtens utbredning enligt geometrisk avmätning från år 1640. Bebyggd. Husby omtalas första gången år 1198. (anmälan...

Bytomt/gårdstomt (L1978:8960)

By-gårdstomt, ca 110x85 m (N-S). Södra Skumpamålas tomt enligt enskifteskartan från 1815. Tomten delvis bebyggd.

Bytomt/gårdstomt (L1959:9076)

1) Bebyggelselämning, sentida gård bestående av 7 husgrundervarav de 2 Ö boningshus samt röjda ytor med odlingsrösen.

Backagårdens gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1990:6400)

Gårdstomt, ca 60x50 m (N-S), bestående av 1 husgrund med två spismursrösen, 1 mindre ekonomigrund, 1 jordkällaregrop samt några grävda gropar. Tomten ...

Bytomt/gårdstomt (L1969:1337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1978:8228)

Ryds gamla tomt enligt enskifteskartan 1823. "Rydt" omtalas första gången i jordeboken 1583. Enligt Prästrelationerna 1624 bestod byn av 3 gårdar.

Dömle gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2006:4005)

Gårdstomt, 70x25 m (SSÖ-NNV). Inom området finns spriddategelstenar och större stenar som sannolikt utgör rester avhusgrunder. På platsen växer brännä...

Bytomt/gårdstomt (L1955:6832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1954:5520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1979:2245)

Enligt Häradsekonomiskakartan Misterängs gårdstomt, ca 100x35 m (NÖ-SV).

Bytomt/gårdstomt (L1991:9404)

Gårdstomt, ca 60x60 m (NNÖ-SSV), utsträckning enligt karta från år 1817. Tomten är bebyggd.Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1524.Enligt Prä...

Bytomt/gårdstomt (L1969:414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sågarbo, Bytomt/gårdstomt (L1943:8140)

By-/gårdstomt, övergiven, ca 80x30 m (N-S) bestående av minst 6husgrunder, 1 källare och 1 brunn. Husgrunderna är 4-20x4-6 moch 0,2-2 m h. En har sp...

Bytomt/gårdstomt (L1990:6611)

By/gårdstomt, ca 80x50 m (Ö-V). Utsträckning enligt karta från år1729. Bebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1584.På platsen för bytomt...

Bytomt/gårdstomt (L2013:739)

Bytomt, uppgift om, 30x25 m (N-S). Platsen för Valla år 1706.

Bytomt/gårdstomt (L1991:5631)

By-/gårdstomt, osäker utsträckning, 65x65 m, utgörandeTurabyggets by/gård. Inlagd efter mätningskarta år 1839. Bebyggdmed motell enligt ekonomiska kar...

Bytomt/gårdstomt (L1954:5090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1953:1529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1960:6660)

Bytomt/gårdstomt, undersökt och borttagen, 240×90-120 (N-S), Hässlegården, utsträckning enligt laga skifteskarta. Inom området är 2 husgrunder, 4 odli...

Bytomt/gårdstomt (L2021:8638)

Bytomt, 120x120 m (N-S), för Hillerstorp. Excerperad utifrån rektifierad storskifteskarta över Jämsunda bys inägor från 1787. Bebyggd med bostadshus o...

Bytomt/gårdstomt (L2000:8706)

Bytomt, bestående av 4 gårdslägen.1) Gårdstomt, 60x35 m (N-S), markerad enligt storskifteskarta1838-44 samt besiktning i fält, bestående av 1 husgrund...

Bytomt/gårdstomt (L1970:4853)

Bebyggelselämningar inom ett ca 170 x 80 m st område (NV-SÖ)efter övergiven bytomt, nu bestående av fyra gårdstomter. På denSV gårdstomten utnyttjas m...

Vallby, Bytomt/gårdstomt (L1939:2914)

Bytomt (Vallby) inom 240x120 m stor yta (NÖ-SV), utsträckning efter 1687 års karta över Vallby. Byn då av fem hemman. Äldsta skriftliga belägg för Val...

Rigges gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1976:6737)

Bebyggelseplats, belägen inom ett ca 70x40 m (Ö-V), stort område. Inga synliga lämningar. På platsen observerades tämligen rikligt med tegelflis. Lok...

Bytomt/gårdstomt (L1967:8310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1946:1823)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Byfällornas gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1954:39)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2017:8972)

1) Fyndplats för 1 klubba med skaftränna av sandstensliknandebergart, ca 13x10x8 cm. Slätslipad yta. Skaftränna, intill 2 cmbr och 0,5 cm dj. Båda ham...

Bytomt/gårdstomt (L1993:830)

Gårdstomter, del av Kukkola by, ca 100x30-50 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 gårdstomter från olika tider - i områdets centrala del den äldsta gårdstomten...

Bytomt/gårdstomt (L2014:839)

Bebyggelselämningar, del av Ensta gamla bytomt. Inom ett område, nu 100x40 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 2 terrasseringar av oklar karaktär samt 1 k...

Storöns gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L1963:2606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1978:8979)

Bytomt/gårdstomt, ca 150 x 40-60 m (Ö-V). En av Svensgöls två tomter enligt Storskifteskarta år 1804. Tomten är fortfarande bebyggd. Den andra tomten ...

Bytomt/gårdstomt (L1991:7073)

1) Bytomt, okänd utbredning. Inom angivet område, ca 130x40 m(Ö-V), för- och slutundersöktes del av Vantinge gamla bytomt.Fynd av ett vikingatida hus,...

Bytomt/gårdstomt (L1953:5191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1988:7445)

1) Gårdtomt, ca 70x50 m (N-S).Ca 90 m S om nr 1 är:2) Gårdstomt, ca 60x60 m (N-S).Tomternas ungefärliga utsträckning är gjorda utifrån enlantmäterikar...

Bytomt/gårdstomt (L1953:4479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1939:6187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1989:4598)

1) By-gårdstomt ca 50x20 m (VNV-ÖSÖ). Inom området är minst enhusgrund 15x10 m (SSV-NNÖ) och 0.5 m h med spisröse 5 m diam och0.5 m h. I anslutning ti...

Hammartorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2005:8381)

Gårdstomt, ca 80x40 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund med spismursröse och 2 jordkällare. Husgrunden, i områdets SÖ del, är svåravgränsad, synliga s...

Bytomt/gårdstomt (L1990:9490)

1) Bytomt, ca 280x80 m (Ö-V). Övergiven.Ca 75 m S om nr 1 är:2) Bytomt, ca 600x50-110 m (Ö-V). Bebyggd, ca 40x20 m st tomt i Ödelen, i övrigt övergive...

Vikenstorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt (L2012:4502)

Bebyggelselämningar, inom ett område ca 80x70 m (Ö-V) skall enligt skifteskarta från 1813 platsen för Vikentorps tomt ha legat .Vid besiktning av plat...

Bytomt/gårdstomt (L1988:5131)

1) Bytomt, ca 60x60 m st (N-S) enligt utsträckning vidimerad avLMV. Ej bebyggd.Ca 110 m VSV om är:2) Bytomt, ca 90x50 m st (N-S) enligt utsträckning v...

Bytomt/gårdstomt (L1954:8703)

Gårdstomt, ca 80x80 m (NV-SÖ). Delvis bebyggd.Äldsta namnbelägg enligt OAU: år 1548 (jb) "åkhuth".

Bytomt/gårdstomt (L1999:2582)

Gårdstomt, 30x25 m (Ö-V). Några säkra lämningar kan ejidentifieras.På platsen skall myntmästarens gåd ha stått, senare flyttad tillhembygdsmuseet Åsgå...

Bytomt/gårdstomt (L1968:1663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L2001:1931)

Bytomt.Äldsta skriftliga belägg: Slaggen 1615-1725 jordaboken.Tomten är bebyggd.

Bytomt/gårdstomt (L2008:6301)

Gårdstomt, 65x50 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt karta från 1638. Inga rester av gårdstomten är synliga.

Bytomt/gårdstomt (L1963:2524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bytomt/gårdstomt (L1999:4166)

Bytomt, 160x100 m (NÖ-SV). Nu bebyggd, med undantag av en husgrund i N.Enligt LV, ca 3 gårdar.

Bytomt/gårdstomt (L1969:1554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.