Depåfynd

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndplats för ett eller flera föremål som kan antas avsiktligt ha lagts ned på platsen.
Depåfynd (L1988:3076)

Fyndplats för silverskatt, ungefärlig plats för. Fynd av 133 helaoch 128 sönderklippta anglosachsiska, tyska och andra mynt, samt2 livgördlar m m, all...

Depåfynd (L1975:3289)

Depåfynd, skadat och utspritt vid plöjning, 150x90 m (NÖ-SV). I samband med metalldetektering år 2009 påträffades ytterligare 26 föremål vilka i huvud...

Depåfynd (L1988:5738)

Mynt - och smyckeskatt, plats för. Vid upptagning av en störresten har på gårdens ägor påträffats 222.5 mynt, varav 160.5anglosachsiska, 3 kufiska och...

Depåfynd (L2021:377)

Fyndplats, inom ett ca 60x5-20 m (N-S) stort område, för mynt. Påträffades i samband med en arkeologisk undersökning år 2020. Datering: ca mitten av ...

Depåfynd (L1985:6220)

Fyndplats för vikingatida silverskatt, påträffad av några barn1977-11-05. Skatten låg under en mindre sten intill och om ettstort klippblock.Skatten b...

Depåfynd (L2010:8342)

Fyndplats för en större "guldskatt", bestående av bl a en halsprydnad av en större och nio mindre brakteater m m. Beskrivning tagen från 1945-års inve...

Depåfynd (L1976:3927)

Fyndplats, för silverskatt.

Depåfynd (L1964:9180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:2112)

Fyndplats för silverskatt med främst mynt, barrar och andra föremål påträffade vid plöjning och inlösta 1945, SHM inv nr 1219. 1978 kunde inga ytterli...

Depåfynd (L1972:4345)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2007:7510)

Fyndplats för depåfynd, bronsåldern, det sk. "Hjärpetanfyndet". Källa till fyndplatsens lokalisering: Karl-Erik Jansson (f.1919), Järpetan 1:29 (son t...

Depåfynd (L1988:6853)

Depåfynd, ungefärlig plats för. Under åren 1907och 1908 hittades15 oslipade flintyxor på Sjörup nr 3. Två yxor beskrivs som"tunna och breda", sju som ...

Depåfynd (L2000:5303)

Fyndplats för flera pilspetsar. 2 st Pilspetsr av järn. Den ena 12-4 cm l, 1,7 cm br och 0,9 cm tj. Starkt rostig. Den andra 14 cm l, 1,2 cm br och 1,...

Depåfynd (L1976:6618)

Silverskatt, bestående av en Thorshammare och 161 silvermynt, li ggande i en bronsdosa. Skatter påträffades vid uppodling av ängsm ark under en större...

Depåfynd (L2021:7602)

Depåfynd, bronsföremål från vendel-vikingatid. Fynden förvaras på Västerbottens museum. Inrapporterad av privatperson till Västerbottens museum hösten...

Depåfynd (L1972:4824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1993:6975)

Lösfynd av mynt. Enligt Birger Brännström skulle man vid plöjningav åker för ett antal år sedan ha hittat ett antal mynt från1723. Mynten var fyrkanti...

Depåfynd (L1975:7679)

Depåfynd, 50x20 m (NV-SÖ), utplöjt, bestående av ett 10-tal vikingatida silvermynt. Påträffat i samband med undersökning med metalldetektor år 2009. (...

Depåfynd (L1991:7310)

Depåfynd, bestående av 3 tunnackiga yxor som hittades tillsammansvid jordbruksarbete ca 1960 av Jan Andersson. Två av yxornafinns hemma hos Jan Anders...

Depåfynd (L1976:9883)

Depåfynd, utplöjt. Inom ett område om ca 90x40 m (NV-SÖ) påträffades 48 föremål som kan knytas till en silverdepå. Fynd av bl.a. mynt (arabiska och ty...

Depåfynd (L1951:5782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1976:7372)

Fyndplats för depåfynd, bestående av 4 liar, 2 grytkedjor och 2 holkförsedda verktyg allt av järn.

Depåfynd (L1976:4878)

Fyndplatser för silverföremål.

Depåfynd (L1958:699)

1) Lösfynd. Enligt tidigare anteckningar fyndplats för orneradbälteplatta avsatsyxa och armring, allt i brons.

Depåfynd (L1961:4337)

Depåfynd (?), inneslutet i ett grått omslag av näver. Innehåll: seskiss. Fyndet gjordes 1937. Vid markbesiktningen kunde ingaspeciella iakttagelser gö...

Depåfynd (L2006:679)

Depåfynd, uppgift om, 12 trindyxor och 1 ollonliknande sten, 60x40cm, påträffades vid torvtäkt i Ingersbyns torvmosse på1920-talet. 2 av yxorna och st...

Depåfynd (L1997:4721)

Depåfynd, uppgift om. 4 flintföremål,"mejsel- eller yxformade", av mörkgråflinta påträffades hos Albin Andersson,Tjärnebygd. Föremålen kom fram i samb...

Depåfynd (L1935:7055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1955:2789)

Plats för depåfynd bestående av silverföremål från vikingatid. Undersökt och borttagen. Vid förundersökning genom metalldetektorundersökning 2008 påtr...

Depåfynd (L1990:4844)

1) Gårdstomt, ca 140x130 m (VNV-ÖSÖ). Gärsnäs gård enligt 1700års karta. Tomten är bebyggd. Nuvarande huvudbyggnad är uppfördpå 1640-talet på äldre gr...

Depåfynd (L1955:4312)

Skattfynd. Inom ett ca 20x15 m (NV-SÖ) st område framkom 43 bitar silver vid arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2011. Skatten besto...

Depåfynd (L1976:6527)

18+2 arabiska silvermynt (slutmynt Samaride 930), funnen i en åk er vid Dalbo. Inlöst 1871. SHM 4541. Fyndplats ej känd 1978.

Depåfynd (L2012:187)

Depåfynd, 2 enkla skafthålsyxor. Fyndet gjordes år 1989 då upphittaren grävde intill ett större stenblock, ca 2x2 m st. Yxorna påträffades på ca 1 m d...

Depåfynd (L1990:3889)

Depåfynd, för ett okänt antal föremål, enligt familjen Andersson,se RAÄ-nr 82. Exakt vilka föremål som hittats är okänt. Vidbesiktningstillfället gjor...

Depåfynd (L1976:6619)

Silverskatt, bestående av 3 arabiska mynt och 1 silver ? , f unnen i den s.k stavåker. Den enda åker som på äldre kartor benäm nes stavåker, ligge...

Depåfynd (L2004:7761)

Fyndplats, enligt uppgift framgrävdes, under järnvägsarbeten, 1875 2 bronsnålar, 4 spiralarmringar och 1 halsring. Vid samma tillfälle och strax intil...

Depåfynd (L1976:3481)

Fyndplats för myntskatt. En piga från Sudergårda hittade i början av 1900-talet vid plöjning med oxar en myntskatt här. Enl Erling Ringdahl, Sudergård...

Depåfynd (L1977:2571)

Fyndplats för silverskatt, SHM 10 388. Ungefärlig plats på åkern enligt Majvor Larsson, Visby.

Depåfynd (L2001:319)

Depåfynd för skärvor av ett keramikkärl. Skärvorna påträffades i en avlång nedgrävning, 0,8x0,4 m och 0,2 m dj. Skärvorna framkom inom en yta om ca 30...

Depåfynd (L1970:7159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1968:499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1989:9605)

1) Fyndplats, slutet fynd, vid grustäkt. Fynden har inv. nr.26951, 1-3 och 26952, 1-2, i Skånes Hembygdsförbunds samling ochutgörs av 3 håleggade flin...

Depåfynd (L1983:4821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1970:8327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:7276)

Silverskatt, bestående av arabiska silvermynt, hela och i bitar, 3 bitar silverbleck, 1 bit silversmycke, 3 bitar av silverföremå l, 1 bit av silverri...

Depåfynd (L1976:5879)

Fyndplats för 1911 gjorda fynd med inv nr 14379 (olika silverför emål och 127+27 mynt) och inv nr 14484 (bl a 1 ring) samt senare 2 silvermynt.

Depåfynd (L1968:2344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:1010)

Fyndplats för mynt (Unghanse skatten).

Depåfynd (L1958:4508)

1) Fyndplats för järnyxor från 1600 el 1700-talet.

Depåfynd (L1976:3695)

Fyndplats för större silverskatt om 6 kg, bla 1225+97 mynt (SHM inv. av 16077 och 16200) påträffade vid två tillfällen i åkermark 1918. Inlagd efter a...

Depåfynd (L1991:3217)

Depåfynd, bronsföremål, bestående av 2 nålar med spiralskivor,enlång nål, 2 öppna halsringar, 2 öppna armringar och 2 hopböjda armringar. Fyndet gjord...

Depåfynd (L1977:817)

Skattfynd, silvermynt.

Depåfynd (L1975:1393)

Lösfynd, bestående av mynt och silverföremål.

Depåfynd (L1969:7810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1935:1549)

Depåfynd, för 5 stenyxor, 4 håleggade yxor av grönsten, varav 3av mörk bergart. De är 20 respektive 25 cm l. En tunnackig yxaav grönsten, 27 cm l, ...

Depåfynd (L1985:4998)

Lösfynd av slutet fynd av minst 146 kopparmynt från mitten av1600-talet, hittat 1939 tillsammans med trärester efter ett skrin, i en skreva i en klipp...

Depåfynd (L2022:7890)

Depåfynd, ca 400 mindre fragment av tenformade ämnesjärn, från järnåldern. Ämnesjärnen påträffades 1959 vid anläggandet av en hoppgrop för en längdho...

Depåfynd (L1976:9359)

Fyndplats för 1 armbygel och mynt.

Depåfynd (L1972:5902)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1975:4933)

Depåfynd, uppgift om silverskatt. Enligt uppgift påträffades en silverskatt år 1978 i en åker V om Snäckers gård. Skatten bestod av 54 arabiska mynt,...

Depåfynd (L1974:4798)

1) Lösfynd från stenföremål.Trindyxa, (SHM 11495), 17.7 cm l, 1.5 cm br (Nördemans saml). Trindyxa, (SMH 10322), grönsten, 26.65 cm l, 5.35 cm br(?) o...

Depåfynd (L1978:4922)

Fyndplats för 2 flintspetsar, funna tillsammans enligt uppgift av upphittaren som tidigare bott invid platsen. Spetsarna, med bred bas, var ca 6 cm l,...

Depåfynd (L1983:6417)

Fyndplats för guldskatt. År 1774 påträffades vid utstakning till nya byggnadsplatser i Tuna by, på Storegårdens gårdstomt den s.k. Tureholmsskatten, e...

Depåfynd (L1975:6938)

Fyndplats för silverskatt bestående av 232 mynt. Ett 30-tal mynt hade påträffats av markägaren, ytterligare 10 vid besiktning och 192 vid avsökning ...

Depåfynd (L1990:9726)

1. Avrättningsplats, ungefärligt begränsad, ca 50 m diam. Vidanläggandet av vägen strax SV om Galgbacken påträffade man enbit av en stock, som förmoda...

Depåfynd (L1976:5211)

Fyndplats för totalt 9 solidi, 3 denarer och 1 bronssölja. 3 solidi och 1 denar påträffades 1903-1933. Vid efterundersökning med metalldetektor 1980 o...

Depåfynd (L1987:7261)

Fyndplats för silvermynt. Myntskatten som skadats av jordbruksarbete och delvis spridits ut i åkermarken påträffades av en privatperson som måndagen d...

Depåfynd (L1975:6841)

Depåfynd, inom ett ca 35x5-10 m (NNV-SSÖ) område, bestående av sammanlagt 16 fiskhuvudformiga hängen samt 5 vikingatida svärdsknappar av Cu-legering. ...

Depåfynd (L1947:4856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1951:9942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1991:6538)

Depåfynd, bestående av malmgryta innehållande 418 kopparmynt från1640-1670-talen. Fyndet påträffades år 1972 vid brunnsgrävning, ca1,2m under befintli...

Depåfynd (L1968:5395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:1669)

Depåfynd. Fyndplats för silversmycken och mynt. Inlämnades år 1888.

Depåfynd (L1976:7870)

Silverskatten SHM nr 7063, 7671, 8407 samt ett mynt hittat av O A Wahlström och inlämnat till Fornsalen 1945.

Depåfynd (L1954:8993)

Depåfynd. Enligt uppgift ska fyndet bestått av en kruka medspännen mm.Torvald Karlsson i Horda Grydingsgård uppger att fyndet gjordesav en torpare? vi...

Depåfynd (L1976:7391)

Fyndplats för silverskatt bestående av 5 halsringar. SHM 8489. G F B. 305, 306.

Depåfynd (L1987:2384)

Depåfynd, flintskära, daterad till senneoliticum/äldre bronsålder. Skäran bedöms vara ett offerfynd. Påträffad vid arkeologisk utredning (dnr 321-3326...

Depåfynd (L1975:786)

Fyndplats för armbygel av silver samt 2 guldbrakteatrar.

Depåfynd (L1972:8555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:1558)

Depåfynd. Påträffat 1950. Fynd av bl.a. viktlod, fragmentariskt ringspänne, dräktnålshuvud, knivfragment, 2 arabiska silvermynt, del av 1 danskt silve...

Depåfynd (L1955:4038)

Depåfynd. Bestående av vikingatida mynt och bitsilver. Fyndet påträffades av en privatperson som inspekterade skörden. Mynten är daterade till vikinga...

Depåfynd (L1977:8583)

Fyndplats för silverskatt, SHM 18027. I åkerns S del har hittats ett ringspänne av brons. Uppg enl M Larsson, Visby.

Depåfynd (L1990:6998)

1) Depåfynd, av minst 12 skrapor varav 8 angivna skedskrapor.Enligt tidigare anteckningar funan på Buetorp 1890.

Depåfynd (L2021:5033)

Depåfynd, 10 nätsänken från historisk tid. Påträffades under längre tid på rad längs en 4-5 m lång sträcka (O-V) med 0,6 m emellan. Enligt uppgift påt...

Depåfynd (L1989:1058)

Depåfynd, undersökt och borttaget, för bronsföremål: 2 rörbogar med människoframställningar, 2 lurplattor, 2 större och 2 mindre smyckeplattor, 4 rass...

Depåfynd (L2015:1012)

Fyndplats för myntskatt, bestående av 56 st ettöres kopparmynt från 1719 funnen i juli 1963. Platsen anvisad ev fru Curman.

Depåfynd (L1988:3671)

Skattfynd, bestående av 8 silvermynt från Norge, Magnus VILagabötes tid 1263-1280. Mynten hittades på ca 0.3 m dj undermarkytan år 1930.

Depåfynd (L1975:3306)

Depåfynd, silvermynt från vikingatiden. Vid plöjning av åkermark år 1893 påträffades på platsen 209 arabiska silvermynt. Fyndplatsen har utpekats av s...

Depåfynd (L1979:5711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1953:1063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1996:4610)

Fyndplats för halsringar från bronsåldern. Karl Svensson, Ry,född 1897, omtalar att på denna mosse, J B Olsson, Fageråkra,hittade 3 halsringar av bron...

Depåfynd (L1977:724)

Depåfynd, silverskatt bestående av romerska denarer. Mynten framkom vid två tillfällen då RAGU undersökte platsen m metallsökare efter samtal med ma...

Depåfynd (L2010:3767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1976:4593)

Fyndplats för myntskatt.

Depåfynd (L1977:3141)

Fyndplats för vikingatida silverskatt. Påträffad vid nyodling 1952 i en hög på en sten, 85x65 m st och 30 cm h. Stenen var belägen ca 10 m från 1 snu ...

Depåfynd (L1977:3142)

Depåfynd (?), inom ett 90x10-70 m (ÖNÖ-VSV) st område. Fyndplats för romerska mynt och krukskärvor.

Depåfynd (L1960:297)

Depåfynd av bronsföremål. Platsen för. Inprickat efter excerpt.Bestående av: 8 holkyxor, 1 holkmejsel, 1 kniv, bitar av 4 svärdsklingor, 18 bitar av s...

Depåfynd (L1977:5490)

Fyndplats för enligt uppgift silverskatt funnen vid 1800-talets slut i åker V om gården. Ej inlöst, troligen såld.

Depåfynd (L2011:168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1970:3853)

Depåfynd av svärd, ca 85 cm l från svärdsknapp till spets. Ca 20 cm från hjaltet är klingan bruten, ett större brott, och här saknas även en del mater...