Depåfynd

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndplats för ett eller flera föremål som kan antas avsiktligt ha lagts ned på platsen.
Depåfynd (L1977:8605)

Fyndplats för silverskatt, bestående av en samling silvermynt, ringar, bitsilver och en sölja. Påträffat i samband med betgallring år 1955. Datering: ...

Depåfynd (L1954:8954)

Depåfynd, bestående av 111 silvermynt, 5 spiraltenar av silversamt 1 hängsmycke av silver. Mynten präglade mellan 970-1060.Påträffades vid borttagande...

Depåfynd (L2009:3074)

Depåfynd bestående av flera guldringar, några guld och silverprydnader, samt 330 arabiska silvermynt. Påträffad 1875, då ett bergblock bröts loss från...

Depåfynd (L1976:3464)

1) Grusningssten, kalksten 0,45 m h 0,3 m br och 0,1 m tj. Test på den mot V vända sidan. "A. FALK KÄNNUNGS 1909" Stenen är flyttad. Har tid...

Depåfynd (L1987:26)

1) Ödekyrkogård, 50x50 m (VNV-ÖSÖ), omgiven av en bitvis murad, bitvis nerrasad stenmur, i allmänhet 0,7-1 m h och 0,7-1,2 m br. Inga byggnadsrester e...

Depåfynd (L1977:8712)

Fyndplats för silverskatt, i samband med upp odling. SHM dnr 4660/43.

Depåfynd (L1975:5533)

Depåfynd, silverföremål från vikingatiden. Skatten påträffades 2004 i samband med markarbeten på fastigheten. Länsmuseet på Gotland har 2004 utfört en...

Depåfynd (L1975:8424)

Depåfynd, delundersökt. Inom ett ca 150x20-60 m (N-S) stort område har det vid ett flertal tillfällen påträffats silvermynt och föremål:

Depåfynd (L1951:5782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1975:1392)

Fyndplats för vikingatida silverskatt bestående av 351 hela och fragmenterade arabiska silvermynt och 2 bitsilver, daterad till terminus post quem år ...

Depåfynd (L1977:3254)

Fyndplats för mynt.

Depåfynd (L1991:939)

Fyndplats för 1 knacksten och 2 tunnackiga flintyxor. Ingår i fyndsamling raä 22.

Depåfynd (L1936:2558)

Depåfynd, silverskatt. Omfattande 998 hela och 126 fragmentariskamynt samt en mängd silversmycken och delar av dylika. Däriblanden stor flätad halsr...

Depåfynd (L1976:3013)

Depåfynd, 60x55 m (N-S). Utplöjt. Inom området har tidigare påträffats 1 spänne av silver, 17 mynt och 1 spiralarmring av silver. I samband med unders...

Depåfynd (L2013:1842)

Ungefär vid den med x-markerade platsen påträffades 2 maj 1955 ensilverskatt. Platsen är dock sekundär och är hitförd tillsammansmed tippmassor i samb...

Depåfynd (L1979:5070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1996:2574)

Depåfynd bestående av 18 skedformiga skrapor, 3 skärvor och enkniv, allt av flinta.Depåfynden låg under några mindre flata stenar. Skedskrapornastod p...

Depåfynd (L1976:6290)

Fyndplats för silverskatt bestående av 290 mynt, 1 brakteat och 6 medaljer (SHM nr 22864), enl. M, Stenbergers uppgift i ett barr skogsbeväxt, stenigt...

Depåfynd (L1947:1014)

Ej besökt vid revideringen 2013. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Depåfynd (L2012:187)

Depåfynd, 2 enkla skafthålsyxor. Fyndet gjordes år 1989 då upphittaren grävde intill ett större stenblock, ca 2x2 m st. Yxorna påträffades på ca 1 m d...

Depåfynd (L1972:14)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:8161)

Fyndplats för ca 1150 arabiska mynt av silver m.m. inlösta 1884 (SHM inv nr 7463) och en bit av ett silversmycke (SHM 8136).

Depåfynd (L1942:6814)

Depåfynd, bestående av 1 större flintkärna och många avslag av gulbrun flinta. 1 - se skiss i boken - avslag med retuscher (skrapliknande) förvaras av...

Depåfynd (L1967:5863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2005:3162)

Fyndplats för halsringar av guld 3 st.9 m N om nybyggd sommarstuga är en kvadrat med 1 m l sida markeradmed4 st stenar. Detta är grävschaktet som togs...

Depåfynd (L1976:6990)

Depåfynd(?), delundersökt. Sammanlagt 6 byzautiska guldsolidi har hittats vid 5 olika tillfällen på ömse sidor om vägen. Enligt rapportsammanställning...

Depåfynd (L2016:6025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2017:65)

Skattgömma, skall enligt uppgift finnas här. Ingenting har dock hittats.

Depåfynd (L1985:5784)

Fyndplats för vikingatida silverskatt, vilken påträffades 1805"under grävning vid hemmanet Ärsta". Fyndplatsen är således svåratt exakt fastställa.Ska...

Depåfynd (L1939:9143)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2011:1591)

Fyndplats för silverskatt, innehållande 80 örtugsmynt från Albreckt av Mecklenburg (1363-89).

Depåfynd (L1976:1606)

Fyndplats för silverskatt (SHM 16906).

Depåfynd (L1977:8581)

Fyndplats för silverskatter, SHM 2305 m fl. Läge enl M Larsson, Visby

Depåfynd (L1977:5419)

Fyndplats för 1 fragment av rund silverplatta och 2 armbyglar sa mt 139+12 mynt av silver (SHM inv nr 3398), inlöst 1865. Anvisad av M. Larsson, Visby...

Depåfynd (L1990:6998)

1) Depåfynd, av minst 12 skrapor varav 8 angivna skedskrapor.Enligt tidigare anteckningar funan på Buetorp 1890.

Depåfynd (L1978:6945)

Fyndplats för depåfynd, SHM 11618, bestående av 1armring av guld, 3 armringar av silver, bitsilver samt ca 150 arabiska mynt. Föremålen låg i ett lerk...

Depåfynd (L1977:1013)

Fyndplats för silver smycke.

Depåfynd (L1985:638)

Offerfynd av neolitisk karaktär, undersökt och borttaget. 2 koncentrationer av slagen flinta, 24 skrapor och 92 avslag samt tidigneolitisk trattbägark...

Depåfynd (L1976:7450)

Fyndplats för bl a silversmycken, barr och ca 600 mynt. SHM 9533 .

Depåfynd (L1953:6973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:1011)

Uppgift om fyndplats för arabiska silvermynt och silverarmering år 1884. Enligt efterundersökning år 2009 är en plats ca 200 m åt SV mer trolig som fy...

Depåfynd (L1977:5219)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Depåfynd (L1975:7680)

Depåfynd, 50x25 m (N-S), utplöjt, bestående av ett 10-tal silvermynt från vikingatid, i huvudsak romerska denarer. Påträffat i samband med undersöknin...

Depåfynd (L1970:4891)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:4313)

Depåfynd. delundersökt. Under sommaren 1986 upptäcktes ett flertal mynt i en åker i samband med att åkern skulle beredas för sådd. Vid den arkeologisk...

Depåfynd (L1938:8569)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1945:2911)

Depåfynd. På platsen påträffades i september 2011 flera föremål av stenålderskaraktär. Fyndet består av 1 pilspets av flinta med triangulärt tvärsnitt...

Depåfynd (L1977:4608)

a) Gravfält, ca 115x115 m, bestående av 29 fornlämningar. Dessa utgöresa av runda stensättningar, 3-18 m diam (vanl 3-7 m) och 0, 1-0,6 m h (vanl 0,1-...

Depåfynd (L1976:9463)

1) Boplatsområde, 30x30 m. Svag förhöjning med skörbränd sten. V älbevarade boplatslämningar finns kvar. 45 m NÖ om nr 1 är: 2) Bo platsområde, 20x20 ...

Depåfynd (L1935:8257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1975:1401)

Fyndplats för silverskatt, de s k Gåshagenfynden (SHM 4092. 4982 , 6088, 7295, 9086, 9162 och 10853), gjorda mellan 1869 och 1899 samt bestående av bl...

Depåfynd (L1977:7506)

Lösfynd. Ngt oklara uppgifter om vilken typ av föremål som påträffats. Troligen rör det sig dock om en ring av silver, 8,75x4,35 cm stor, 0,5 cm tj ...

Depåfynd (L1975:7757)

Depå, utspridd på en yta av ca 50 m (N-S), bestående av 55 arabiska silvermynt, de flesta hela samt 12 andra föremål som är att betrakta som lösfynd. ...

Depåfynd (L1975:1485)

Fyndplats, för dosformigt spänne.Dnr 911/82. 1986-05-14 PEUO/AP

Depåfynd (L1976:7079)

Fyndplats för diverse föremål och fragment därav samt 264+27 myn t av silver påträffad under dikningsarbeten under större sten 191 7. SHM inv nr 16009...

Depåfynd (L1987:8504)

Depåfynd, bestående av 1 tunnackig flintyxa och 1 fyrsidig bergartsyxa av en typ mellan tunn- och tjocknackig. Yxorna låg intill varandra i vad som un...

Depåfynd (L1943:3116)

Lösfynd, bestående av ett 20-tal mynt från 1000-talet, 1 sigill av sten, 1 kedja och 1 dolk. Påträffat 1903 på gårdsägare Karlsson-Ekmans tomt. Unders...

Depåfynd (L2015:9478)

De 5 flintyxorna som enligt uppgift låg tätt intill varandrahittades vid nyodlings arbete på den mossaktiga markområdet(kärrtorv) i åkerna gräns mot s...

Depåfynd (L1946:6700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1989:5365)

1) Depåfynd, sannolikt i relativ flack lermark i närheten av ensänka i åkermarken."Fyndet påträffades 1853 vid grävning kring en större sten,ungefär e...

Depåfynd (L1969:93)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2015:1728)

Platsen för depåfynd. Fyndet består av ett antal kortfilar av järnoch 1 holkyxa. Fyndet gjordes hösten 1960 av U Lindqvist,Gustavsberg, Rimbo, i samba...

Depåfynd (L1976:7349)

Depåfynd bestående av 5 arabiska silvermynt påträffades av privatperson med metalldetektor 1981. Vid undersökning med metalldetektor 1982 påträffades...

Depåfynd (L1984:7496)

Fyndplats för silverskatt, enligt uppgifter hittat 1913 i den f.d. potatisåkern vid på fotokartan markerad plats bakom Skavesta gård. Fyndet vägde 1,2...

Depåfynd (L1975:8575)

Depåfynd, bestående av bronsdosa innehållande 1306 silvermynt och 21 bitar hacksilver. Vid preparering och efterundersökning år 1989 påträffades inga ...

Depåfynd (L1976:5502)

Silverskatt bestående av en armring, en armbygel samt 150+151 ara biska mynt. SHM 1585.

Depåfynd (L2002:101)

1) Depåfynd, bestående av 1 praktyxa av brons med inpunsadespiralornament och 3 sågbladsliknande föremål av brons. Föremålenhittade i: 2) Skärvstenshö...

Depåfynd (L1989:9740)

Depåfynd, ungefärlig plats för. Enligt 1969 års inventering harpå 1880-talet här påträffats 12 gjutformshalvor. Funna av ägarenvid dikesgrävning i en ...

Depåfynd (L1956:9797)

1) Fyndplats, ungefärligt läge. Två flintdolkar (KLM 8639-40)påträffades vid dikesgrävning 1923. Efter undersökning i julisamma år av Manne Hofrén. En...

Depåfynd (L1977:7328)

1) Fyndplats för 367 silvermynt (denarer). Myntena hittades när man skulle ta bort en stensträng på åkern 100 m S om RAÄ 21. Mynt ena låg i ett lerkär...

Depåfynd (L1976:4100)

Fyndplats för depå av engelska mynt. Jmf GF C 3553.

Depåfynd (L1976:8617)

Fyndplats för silverskatt bestående av 53 hela och 1 söndrigt ar abiskt mynt. Påträffades år 1911. Läge enl M Larsson, Visby.

Depåfynd (L1997:5002)

Fyndplats för ca 25 flintföremål bl a pilspetsar, skrapar, en ca15 cm l pilspets och fyra flintyxor. Fynden gjordes i början av1900-talet runt ett nu...

Depåfynd (L1945:4746)

Depåfynd, bestående av 14 järnföremål och en horndeposition. Järnföremålen utgörs av 2 spjutspetsar, 2 pilspetsar, 1 sax, 1 skafthålsyxa, 1 hammare, 2...

Depåfynd (L1990:4258)

Fyndplats, mycket ungefärlig. I september 1867 hittades ensilverskatt i "sydligaste hörnet av socknen, strax N omlandsvägen". Skatten bestod av bl.a. ...

Depåfynd (L1975:8436)

Depåfynd, bestående av ett 15-tal silvermynt från vikingatid (tyska, engelska, arabiska). Även fynd av bronssmälta, bronsplåt och medeltida bronssölja...

Depåfynd (L1968:499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1962:180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1973:2010)

Lösfynd av 26 st mässingspoletter med olika ornamentik. År 1863.

Depåfynd (L2003:2069)

Fyndplats för skattfynd av silver, bl a denarer. Påträffades vidupptagandet av betor ur en s k stuka. Skatten låg omgärdad avmindre stenar under en st...

Depåfynd (L1989:9340)

Myntskatt, plats för . Vid grävning för grav den 1924-07-10påträffades mynt av silver. Mynten låg samlade omgivna av resterav trä, vilket troligen utg...

Depåfynd (L1958:699)

1) Lösfynd. Enligt tidigare anteckningar fyndplats för orneradbälteplatta avsatsyxa och armring, allt i brons.

Depåfynd (L1977:3542)

Fyndplats för silverskatter. Mycket ungefärligt markerat. Dnr 321-5152-2000: Skattfyndsprojektet. Pga misstanke om plundring genomsöktes platsen. Fy...

Depåfynd (L1954:4078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1979:6052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1947:4700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1988:690)

Fyndplats för depåfynd, bestående av silverföremål till ensammanlagd vikt av 680,8 g, nedlagda i ett kärl av brons.Föremålen utgörs av bl.a. halsringa...

Depåfynd (L1997:4721)

Depåfynd, uppgift om. 4 flintföremål,"mejsel- eller yxformade", av mörkgråflinta påträffades hos Albin Andersson,Tjärnebygd. Föremålen kom fram i samb...

Depåfynd (L1976:6272)

Fyndplats för silverskatt år 1882. SHM 7353.

Depåfynd (L1996:3269)

Fyndplats för bronsyxor och ten, depåfynd. På platsen påträffadesvid nyodling under 1880 - talet 2 bronsyxor samt en spiralrulladten av brons. Den stö...

Depåfynd (L1977:5577)

Depåfynd, bestående av silvermynt. 3 silvermynt påträffades 1981, år 2007 och 2008 påträffades ytterligare silvermynt. Silvermynten är belägna inom en...

Depåfynd (L1975:1626)

Fyndplats för silverskatt.

Depåfynd (L1976:7777)

Kryssmarkeringen på fotokonceptkartan anger platsen för den stor a silverskatten vid St. Bjärs innehållande bl.a ca 1200? mynt. Rapport dnr 321-5302...

Depåfynd (L1945:3092)

Uppgift om myntfynd. På ungefärligt inprickad plats gjordes ett myntfynd den 23 september år 1911. "Fyndet består av 17 tämligen väl bibehållna sil...

Depåfynd (L2012:9567)

Myntfynd, bestående av 12 kopparmynt, troligen liggande i tygpåse. Mynten utgöres av: 2 st 1-öre år 1719, 2 st 1-öre 1940 talet,2 st 2-öre 1940 talet,...

Depåfynd (L2023:6755)

Depåfynd, två yxor av järn. Fyndet påträffades vid grävning. Efterundersökning resulterade i att fyndplatsen är svårbedömd och kontexten osäker. Yxorn...

Depåfynd (L1975:8396)

Depåfynd, bestående av ett 70-tal metallföremål som till stor del bestod av delar från dryckeshorn, söljor, dräktnålar, barrar, tunna trådar, flätade ...

Depåfynd (L1960:2281)

1) Stensättning, oregelbunden, 6x3 m (N-S) och 0,2-0,3 m hög.Övertorvad med enstaka stenar 0,2-0,3 m stora synliga i ytan.Berghällen går i dagen på fl...

Depåfynd (L1954:3664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1979:5711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.