Depåfynd

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndplats för ett eller flera föremål som kan antas avsiktligt ha lagts ned på platsen.
Depåfynd (L1976:1606)

Fyndplats för silverskatt (SHM 16906).

Depåfynd (L1977:8581)

Fyndplats för silverskatter, SHM 2305 m fl. Läge enl M Larsson, Visby

Depåfynd (L1975:8620)

Depåfynd, uppgift om. Enligt uppgiftslämnaren ska brukningsvägen vid markerad plats ha grävts ur och fyllts med grus år 2010. En del av de jordmassor ...

Depåfynd (L1972:14)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1966:3307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1935:9093)

Depåfynd, bestående av 3 tjocknackiga flintyxor (eventuellt 4 st).En av yxorna påträffades 1880 och förvaras i SHM. En förvaras iÖrnsköldsviks museum....

Depåfynd (L1977:9851)

Depåfynd, 50x50 m, utplöjt. Dnr 321-5235-2000: Ca 50 m NNÖ om Havdhem 153:1 påträffades vid 3 tillfällen ett depåfynd bestående av en vikingatida sil...

Depåfynd (L1991:3699)

Skattfynd, mycket ungefärlig fyndplats, anvisad av Yngve AnderssonHolmö 3. Skatten hittades vid grävningar i bäcken. Skatten bestårav hopböjd armring ...

Depåfynd (L1935:8402)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1975:5236)

Depåfynd, silverföremål (mestadels mynt) från vikingatid. Vid för- och slutundersökning år 2007 påträffades totalt 69 mynt och en del av en brakteat, ...

Depåfynd (L1975:8644)

Depåfynd, inom 90x10-45 m (NÖ-SV) område. Vid arkeologisk undersökning med metalldetektor år 2009 påträffades 131 föremål av vilka flertalet gjordes i...

Depåfynd (L1975:8740)

Depåfynd, inom ett 20x10 m (NÖ-SV) område, bestående silvermynt; 3 engelska, 2 tyska och 1 arabiskt. Påträffade i ploglager vid arkeologisk förundersö...

Depåfynd (L1954:5424)

Depåfynd av mynt. Enligt anteckning år 1849 upphittades vid grävning i en nyodling, vid olika tillfällen, 671 mynt (åren 1664-1714), på Björnön under ...

Depåfynd (L1954:692)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Depåfynd (L1977:8730)

Fyndplats för silverskatt med 144 mynt. Datering: terminus post quem år 1036 e Kr. Läge enl M. Larsson, Visby.

Depåfynd (L2011:168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1970:8327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1935:2985)

Fyndplats för ca 20 ämnesjärn, enligt 1964 års inventering. EnligtHallström 1939 torde fyndplatsen ha legat något längre åt V.Föremålen påträffades år...

Depåfynd (L1976:7391)

Fyndplats för silverskatt bestående av 5 halsringar. SHM 8489. G F B. 305, 306.

Depåfynd (L1994:6504)

Fyndplats för kruka med silvermynt, enligt tidigare anteckningar.(Tingsholmsfyndet). Vid fornminnesinventeringen 1987 påträffades ingaytterligare fynd...

Depåfynd (L1956:396)

Depåfynd, bestående av 5 stenyxor. Nr 1 Skafthålsyxa, gråsten, 10 cm l, 5 cm br och 5 cm tj. Nr 2 Skafthålsyxa gråsten, 11 cm l,4,5 cm br och 3 cm tj....

Depåfynd (L1989:3319)

1) Offerkälla, igenfylld, i lermark. I åkern är en sänka, därofferkällan skall ha legat. Källan är igenfylld av OskarLarsson. Marklunda på 1930- eller...

Depåfynd (L1976:3302)

Fyndplats för silverskatt, påträffad 1889, bestående av 345 hela och 21 fragment av silvermynt, daterad till strax efter 1036 e Kr. Lägesuppgift enlig...

Depåfynd (L1975:7783)

Depåfynd bestående av sju silvermynt bestående av s.k. gotar, gotländska medeltidsmynt. Mynten påträffades på två platser inom angivet område, 20x10 m...

Depåfynd (L1977:6132)

Fyndplats för silverskatt, SHM 5617. Lägesuppgift från Majvor La rsson, Visby.

Depåfynd (L1991:6538)

Depåfynd, bestående av malmgryta innehållande 418 kopparmynt från1640-1670-talen. Fyndet påträffades år 1972 vid brunnsgrävning, ca1,2m under befintli...

Depåfynd (L1997:4721)

Depåfynd, uppgift om. 4 flintföremål,"mejsel- eller yxformade", av mörkgråflinta påträffades hos Albin Andersson,Tjärnebygd. Föremålen kom fram i samb...

Depåfynd (L1989:2170)

1) Depåfynd, av silver, ungefärlig plats för.1820 påträffades en silverskatt ii en åkr nära intill gårdenHököpinge 31. Skatten bestod av bitsilver sam...

Depåfynd (L1989:3491)

1) Depåfynd.Hittades 1921, 1 m från mosskanten, på 0.7 m dj. Fyndet består av9 flintyxor, 4 mejslar samt 26 spån.

Depåfynd (L1977:5490)

Fyndplats för enligt uppgift silverskatt funnen vid 1800-talets slut i åker V om gården. Ej inlöst, troligen såld.

Depåfynd (L1977:7506)

Lösfynd. Ngt oklara uppgifter om vilken typ av föremål som påträffats. Troligen rör det sig dock om en ring av silver, 8,75x4,35 cm stor, 0,5 cm tj ...

Depåfynd (L1968:2344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1962:2824)

1) Fyndplats för ett depåfynd (förrommersk jäå) bestående av 7 st ofullbordade brosfibulor, 1 bronsnål, ett 10-tal bronstackor-t enar mm, ett ornerat ...

Depåfynd (L1976:6171)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Depåfynd (L1947:4555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1976:9533)

Skaltfynd, silver. År 1916.

Depåfynd (L1997:4478)

Depåfynd, vikingatida silverskatt, påträffadåren 1846 och 1850.

Depåfynd (L1976:6604)

Fyndplats för 2 armringar av guld, påträffades i åkermark 1924. SHM nr 17533, 17646. Anvisad av M. Larsson, RaGu, som även vid ef terundersökningar på...

Depåfynd (L1976:6619)

Silverskatt, bestående av 3 arabiska mynt och 1 silver ? , f unnen i den s.k stavåker. Den enda åker som på äldre kartor benäm nes stavåker, ligge...

Depåfynd (L1977:1558)

Depåfynd. Påträffat 1950. Fynd av bl.a. viktlod, fragmentariskt ringspänne, dräktnålshuvud, knivfragment, 2 arabiska silvermynt, del av 1 danskt silve...

Depåfynd (L1960:297)

Depåfynd av bronsföremål. Platsen för. Inprickat efter excerpt.Bestående av: 8 holkyxor, 1 holkmejsel, 1 kniv, bitar av 4 svärdsklingor, 18 bitar av s...

Depåfynd (L1977:5238)

Fyndplats för silvermynt från utplöjd depå. Ca 1929 framkom 2 arabiska silvermynt vid betgallring (SHM 19367). Platsen undersöktes sedan 1990 inom ram...

Depåfynd (L2021:2810)

Depåfynd, brons- järnföremål från bronsålder. Platsen upptäcktes av en privatperson 2021. Platsen undersöktes 2021

Depåfynd (L1968:1962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2021:5033)

Depåfynd, 10 nätsänken från historisk tid. Påträffades under längre tid på rad längs en 4-5 m lång sträcka (O-V) med 0,6 m emellan. Enligt uppgift påt...

Depåfynd (L2012:284)

Depåfynd, undersökt och borttaget, bestående av 163 hela och delar av arabiska silvermynt, samtliga vikingatida med yngsta myntet daterat 935/936 e.Kr...

Depåfynd (L1976:6527)

18+2 arabiska silvermynt (slutmynt Samaride 930), funnen i en åk er vid Dalbo. Inlöst 1871. SHM 4541. Fyndplats ej känd 1978.

Depåfynd (L1945:4746)

Depåfynd, bestående av 14 järnföremål och en horndeposition. Järnföremålen utgörs av 2 spjutspetsar, 2 pilspetsar, 1 sax, 1 skafthålsyxa, 1 hammare, 2...

Depåfynd (L1975:1485)

Fyndplats, för dosformigt spänne.Dnr 911/82. 1986-05-14 PEUO/AP

Depåfynd (L1975:8436)

Depåfynd, bestående av ett 15-tal silvermynt från vikingatid (tyska, engelska, arabiska). Även fynd av bronssmälta, bronsplåt och medeltida bronssölja...

Depåfynd (L1975:4933)

Depåfynd, uppgift om silverskatt. Enligt uppgift påträffades en silverskatt år 1978 i en åker V om Snäckers gård. Skatten bestod av 54 arabiska mynt,...

Depåfynd (L1976:5501)

Silverskatt bestående av brakkatfattning, 3 silverstenar, 1 silv erbleck runt 717+41 mynt. På SHM 23040.

Depåfynd (L1953:1063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1985:4998)

Lösfynd av slutet fynd av minst 146 kopparmynt från mitten av1600-talet, hittat 1939 tillsammans med trärester efter ett skrin, i en skreva i en klipp...

Depåfynd (L1954:7479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1976:6618)

Silverskatt, bestående av en Thorshammare och 161 silvermynt, li ggande i en bronsdosa. Skatter påträffades vid uppodling av ängsm ark under en större...

Depåfynd (L1969:6613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1977:4313)

Depåfynd. delundersökt. Under sommaren 1986 upptäcktes ett flertal mynt i en åker i samband med att åkern skulle beredas för sådd. Vid den arkeologisk...

Depåfynd (L1989:9740)

Depåfynd, ungefärlig plats för. Enligt 1969 års inventering harpå 1880-talet här påträffats 12 gjutformshalvor. Funna av ägarenvid dikesgrävning i en ...

Depåfynd (L1975:925)

Fyndplats för 2 depåfynd (möjligen 1 fynd påträffat vid två olik a tillfällen)med bronsåldersföremål innehållande bl a fragmentari ska hängkärl, fragm...

Depåfynd (L1984:4625)

Depåfynd av stenyxor i grönsten. Påträffade år 2000 i en bergsskreva. efterundersökning år 2002 av Sörmlands museum. Vid denna undersökning påträffade...

Depåfynd (L1941:7607)

Enligt Öberg 1936 (och senare) "hittades för några år sedan i ett kärr i skogen upp mot Tillinge, flera flintmantlar och botten av en urna, som överlä...

Depåfynd (L1977:6334)

Fyndplats för 1 brakteat. Påträffades 1927, visades för kronprinsen Gustaf VI Adolf.

Depåfynd (L1977:7756)

Fyndplats för 1903 påträffad större silverskatt med bl a spiralringar och arabiska mynt. SHM inv nr 11930.

Depåfynd (L2021:6074)

Depåfynd, uppgift om, plats för enligt fyndkatalog för en rätteggad yxa inv. nr. M2138A, en slipsten inv. nr. M2138B, en håleggad mejsel inv. nr. M213...

Depåfynd (L1975:6061)

Depåfynd, silverföremål från vikingatiden. Skatten påträffades år 2006 av uppgiftslämnarna vid buskröjning och bestod av 113 silvermynt och 1 bit hack...

Depåfynd (L1976:7691)

Fyndplats för den s k Österbyskatten. SHM inv. nr 16450.

Depåfynd (L1983:4821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1948:1614)

Depåfynd, undersökt och borttaget, bestående av 43 st spadformiga ämnesjärn. Dokumenterades vid särskild undersökning år 1967 efter anmälan om fynden....

Depåfynd (L1966:3264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L1998:8034)

Depåfynd, bestående av 7 flintskäror.Hittades 1901 vid plöjning. Förkomna?

Depåfynd (L1946:3764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2023:6224)

Depå, inom en yta av 3 x 1,5 m (Ö-V) är ett 20-tal kvartsstycken, 10-50 cm st. Ett 10-tal av dessa kvartsstycken är upplagda på ett större stenblock, ...

Depåfynd (L1990:3889)

Depåfynd, för ett okänt antal föremål, enligt familjen Andersson,se RAÄ-nr 82. Exakt vilka föremål som hittats är okänt. Vidbesiktningstillfället gjor...

Depåfynd (L1976:3840)

Fyndplats för 2 spiraler och ca 890 arabiska mynt av silver (se SHM nr 15189). Påträffad vid grundgrävning 1914. Intet övrigt kunde ses 1976.

Depåfynd (L1977:5484)

1). Borttaget kulturlager, enl rapport ca 20x10 m (NNV-SSÖ), ude rsökt i augusti 1942 av M. Stenberger med anledning av omläggning av landsväg. I de...

Depåfynd (L1963:6758)

1) Gånggrift, med omgivande hög, högen är 10x20 m (VSV-ÖNÖ) ochca 1 m h. Kantskadad i NV och SÖ. På de skadade sidorna begränsasanläggningen av uppbyg...

Depåfynd (L1975:8576)

Uppgift om fyndplats för medeltida mynt. Enligt en uppgiftslämnare skall medeltida silvermynt påträffats vid undersökningarna av stenåldersboplatsen ...

Depåfynd (L1989:4905)

Depåfynd, bestående av 2 tunnackiga flintyxor, en 25-30 cm l ochen 35-40 cm l. Påträffade av förre markägaren samtidigt, påsamma plats. Nu hos dennes ...

Depåfynd (L2015:7445)

Plats för skattfynd. På denna plats upphittades den så kalladeLoheskatten. T

Depåfynd (L1969:7419)

Depåfynd, järnföremål från järnålder. Skatten påträffades 1885. De tillvaratagna föremålen utgörs av 1 svärd, 36 spjutspetsar samt 1 spjutspetsliknand...

Depåfynd (L1997:2934)

Depåfynd, bestående av 18 spjut- och pilspetsar samt 1 skära.samtliga av flinta.Närmare fyndomständigheter ej kända, endast byn Kulle. Fyndetägdes 19...

Depåfynd (L1942:6212)

Fyndplats för enl. fynduppg. avsevärda mängder av brun flinta, vilka framkom vid dikning av den sk Berga djupmosse på 1880-talet.Ingen flinta iakttage...

Depåfynd (L2015:7985)

Plats för skattfynd. På denna plats upphittades den så kalladeSolbergaskatten. T

Depåfynd (L1977:3542)

Fyndplats för silverskatter. Mycket ungefärligt markerat. Dnr 321-5152-2000: Skattfyndsprojektet. Pga misstanke om plundring genomsöktes platsen. Fy...

Depåfynd (L2001:1788)

Fyndplats för åtta medeltida träskulpturer, numera placerade i kyrkan. Skulpturerna påträffades i golvet i det gamla kapellet. Enligt upplysningar frå...

Depåfynd (L1977:8169)

Fyndplats för 82+17 mynt av silver (SHM inv 1930) påträffad mell an två stenar i en vast 1853.

Depåfynd (L1972:5902)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2013:8669)

Depåfynd, uppgift om. Inom fastigheten ska en vikingatida silverdepå ha framkommit med början år 1880. Fynden består av 9 vikingatida silvermynt från ...

Depåfynd (L1988:9568)

1) Depåfynd, ungefärlig plats för, utpekad av ortsbor vid inv1969. Fyndet påträffades i oktober 1883 vid plöjning av åbonNils Svensson d.y. Kullen anv...

Depåfynd (L1997:4857)

1) Depåfynd. Vid två tillfällen, 1913 och 1914, hittades vidplöjning sammanlagt 9 flintdolkar.Ca 10 m Ö om nr 1 är:2) "Kultplats", undersökt och bortt...

Depåfynd (L1975:1454)

Fyndplats för silverskatt, bestående bl.a. av armbyglar, halsringar, spännen och ca 1 000 mynt, allt av silver. Första delen av skatten påträffades år...

Lekuma vad, Depåfynd (L1961:4403)

Fyndplats för kortsvärd av brons med gediget fäste, funnet 1842vid dikningsarbete i mossen. Bör vara depåfynd.

Depåfynd (L1976:5956)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Depåfynd (L1951:9942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Depåfynd (L2011:9973)

Fyndplats för fynd av svenska och utländska medeltidsmynt. 2 nov. 1976 hittades på platsen en malmgryta med över 4000 mynt och brakteater i.

Depåfynd (L1975:7747)

Depå för 38 arabiska silvermynt, i huvudsak hela. Den största koncentrationen inom en yta av ca 8 m diam. Ca 10 m VNV om depån påträffades en del av e...

Depåfynd (L1990:7863)

1) Silverskatt, funnen 21/5 1895.Skatten låg i en kruka och bestod av 2266 silvermynt från tiden1529-1660. Mynten var danska, svenska, schlesvig-holst...

Depåfynd (L1975:8862)

Depåfynd, undersökt och borttaget, Inom ett 22x15 m (VNV-ÖSÖ) område påträffades vid arkeologisk förundersökning med metalldetektor år 2010 i ploglage...

Depåfynd (L1991:3505)

Depåfynd, uppgift om. Vid krysset på fotokartan har man i en källa kallad " Stenkilla" påträffat 5-6 flintyxor. Fyndet gjordes av fru Alli Lundqvist i...