Dike/ränna

Riksantikvarieämbetets definition: Grävd ränna eller dike.
Dike/ränna (L1960:2703)

Dike, undersökt och borttagen, 95 m l (NV-SÖ), intill 3 m br och 0,5-0,8 m dj från alv. Skadat vid täckdikning, plöjning och dikning. Utgjorde tidigar...

Dike/ränna (L1996:7550)

Grävd ränna, ca 250 m l (ÖNÖ-VSV) och 3 m br med ställvis stenskodda kanter. Rännan utgår från dammvallen och kvarnen i ÖNÖ (se separat beskrivning). ...

Dike/ränna (L1999:9498)

Dike, 40 x 8-9 m (NNV-SSÖ), 1,5-2 m br och totalt ca 1,5 m dj. Diket är grävt rakt ned mot Valbäcksdammen och är överlagrad av vägbank vid dammen. Val...

Dike/ränna (L2020:369)

Sidokanal ca 170 m l (NNV–SSV), 8 m br upptill, avsmalnande i botten av kanalen till 2 m br. och 4–3 m dj, i vardera sida är uppkastad vall, 1 m br oc...

Dike/ränna (L2000:5108)

Diken, totalt 1670 m, fördelade på 2 huvudgrenar och 2 birännor. Dikena är 1-2,5 m br.

Dike/ränna (L1944:6427)

1) Rännformig fördjupning, 20 m l (N 40cg V-S 40cg Ö), 5-4 m broch 0,2-0,4 m dj. I SÖ och NV ändarna blir lämningen bredare ochmindre djup. Ändar i NV...

Dike/ränna (L1944:6425)

1) Rännformig fördjupning, 20 m l (N 40cg V-S 40cg Ö), 5-4 m broch 0,2-0,4 m dj. I SÖ och NV ändarna blir lämningen bredare ochmindre djup. Ändar i NV...

Dike/ränna (L2021:233)

Vattenränna, delvis på båda sidor vattendrag, ca 50 m l (NNÖ-SSV), 0,2-1,2 m h och 0,5 m br av 0,2-0,5 m st stenar. Hänger troligen samman med kvarn l...

Dike/ränna (L1945:3493)

Översilningsdike, ca 32 m l (Ö-V), 0,5-1,5 m br och 0,1-0,5 m dj. Ansluter i V till en å och i S till en äldre översilningsäng.

Dike/ränna (L1937:2332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:5191)

Vattenränna, för kraftutvinning, 40 m l (NV–SÖ) och 23 m br, kallmurade kanter av huggen gråsten. Längst kanalens kanter finns rensvallar 5-6 m br och...

Dike/ränna (L1990:6304)

Vattenränna. Av ett tidigare elverk återstår i dag en vattenrännai bäckfåran, 15 m l (SV-NÖ), 1.5 m br och intill 2 m dj.Ca 15 m uppströms (SV) om vat...

Dike/ränna (L2000:6883)

1) Kvarn och såganläggning, kvarstående byggnad, ca 14x8 m , trä,rödmålad, tegeltak. Två kvarnstenar, varje kvarnsten består aven mindre sten liggare ...

Dike/ränna (L1948:2628)

Kanal, ca 380 m l (VNV-ÖSÖ), 8 m br vid vattenytan och ca 4-5 m dj. VNV delen delvis stensatt utmed en ca 140 m l sträcka. Därefter, i mellersta och Ö...

Dike/ränna (L2020:4215)

Ränna, 92 m l (ÖNÖ–VSV) och 10–11 m br, delvis kallmurade kanter av huggen gråsten och längst kanterna finns även vallar med rensmassor.

Dike/ränna (L1996:7221)

Dike ca 40x5 m (VNV-ÖSÖ), försett med en uppkastad vall utmed den SV kanten. Diket är beläget i en beteshage, NV om huvudbyggnaden till fastigheten Ås...

Dike/ränna (L2022:3219)

Kanal för malm-timmertransport, bestående av två grävda kanaler (NÖ-SV). SV rännan 140 m l, 5-6 m br, vattenfylld. Strandskoning längs sträcka om 30 m...

Dike/ränna (L2021:2603)

Kanaliserad åsträcka. 50 meter lång. Vattendraget 2,9 meter brett. Stenen lagda i vallar på ömse sida av fåran. Vallarna är ca 1,5 meter breda och 0,6...

Dike/ränna (L1945:3206)

Översilningsdike, 61 m l (ÖNÖ-VSV), 0,3-1,2 m br och 0,1-0,4 m dj.

Dike/ränna (L1945:7588)

Dike, ca 35 m l (NV-SÖ), ca 1 m br och 0,6-1 m dj, till större delen kantat av jord- och stenvallar, 1-1,5 m br och intill 0,4 m h. Oklar funktion.

Dike/ränna (L2019:1911)

Ränna, ca 70 m l (NV-SÖ) 1-4 m br och 0,5-1 m h. Längst sidorna förekommer rensmassor med 0,2-0,5 m st stenar.

Dike/ränna (L1936:1250)

Bevattningsdike, ca 1000 m l (NV-SÖ), därefter mot SV och upp mot NV, 0,3-0,5 m br och 0,2-0,3 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-259-2016).

Dike/ränna (L1986:7093)

Dike/ränna, undersökt och borttaget. Ändrad antikvarisk bedömning och lämningstyp vid arkeologisk förundersökning 2015 (RAÄ dnr 3.4.2-2894-2015). - ...

Dike/ränna (L1999:372)

1) Rester av kanalfåra?, bestående av raserade stenmurar mednågra lager av stockar. Kanalfårans? botten är brädfodradomedelbart S om stockbädden.10 m ...

Dike/ränna (L2020:4949)

Vattenränna, sannolikt för kraftutvinning, 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 1–2 m br, kanter av vallar med renssten och järnslagg.

Dike/ränna (L1936:1254)

Bevattningsdike, ca 400 m l (NV-SÖ), 0,3-0,5 m br och 0,2-0,3 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-259-2016).

Dike/ränna (L1949:1131)

Dike, V-format, ca 80 m l (N-S), 2 m br, i botten 1 m br och ca 2 m dj. På dikets båda sidor ligger uppgrävda fyllnadsmassor bestående av grus och ste...

Dike/ränna (L2000:2076)

1) Hjulgrav, 13x8 m (NV-SÖ) och intill 1 m h, kallmurad av intill1.5 m st block. Själva graven är 10x2 m och 4 m dj, vattenfylld.Vattenutsläpp åt SV, ...

Dike/ränna (L2019:2042)

Ränna, ca 84 m l (NV-SÖ), 4-6 m br och 0,5-1,5 m h. Stenvallar längst sidorna bestående av 0,2-1 m st stenar.

Dike/ränna (L2000:1941)

1) Hjulgrav, 15x5 m (NÖ-SV) och intill 0.6 m h. Dubbla väggar ikallmur av 0.2-1 m st stenar och block. Själva graven är 10x1.7m och intill 2 m dj.10 m...

Dike/ränna (L1987:5726)

Dike/ränna, stensatt ca 25 m l (NÖ-SV), 0,9 m dj och 1,5 m dj.

Dike/ränna (L2020:2943)

Utloppskanal från kraftverk, ca 75 m l (NNV-SSÖ) och 4 m br, grävd i låglänt svacka från kraftstation i SSÖ till korsande vattendrag i NNV. På ett stä...

Dike/ränna (L2022:9162)

Rännor, ca 60x15 m (N-S). Varbroån delas i två rännor genom upplagda stenar i rad inom detta område, ca 0,5-1 m br och intill 0,5 m till vattennivån (...

Dike/ränna (L2005:3619)

1) Kvarngrund, 15x10 m (VNV-ÖSÖ) och 1.5-3.5 m h, kallmurad avgråsten här och var förstärkt med järn och krampor. Flera öppningarfinns i grnden, dels ...

Dike/ränna (L1987:4761)

Dike/ränna, ca 160 m lång och 1,0 m bred och 0,5 m djup. Framkom vid en förstudie av RAÄ UV Syd, inför ny vägsträckning för väg 22 Linderöd - Vä, år 2...

Dike/ränna (L1938:4354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1950:6742)

Ränna, 120 m l (NNÖ-SSV till N-S), 2 m br och 0.5-2 m dj. Delvis stenlagd.

Dike/ränna (L2019:2041)

Ränna, ca 130 m l (NNÖ-SSV), 6-8 m br och 1-2,5 m h. Sidorna avgränsas av vallar med 0,2-0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L2007:7935)

Såg- och kvarnlämningar, bestående av 1 fördämningsvall, 1fundament till vattenränna, 1 husgrund (till såg) samt 1 väg(V-Ö). 1) Fördämningsvall, 19 m ...

Dike/ränna (L2000:9192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1975:1197)

Grävt dike, ca 160 m l (NNV-SSÖ), 4-5 m br och 0,5-0,7 m dj. V om dess N ände är oregelbundna grävda diken och vallar.

Dike/ränna (L2007:7876)

Kvarnlämningar, bestående av: 1) fördämningsvall, 14 m l(ÖSÖ-VNV), 2.5-3 m br och 1 m h i överkant samt intill 1.6 m h inederkant, på ömse sidor om b...

Dike/ränna (L1981:1146)

1) Kanal (för torrläggning), i form av en ca 50 m l (ÖNÖ-VSV),1.5-2 m br och intill 3.5 m dj nedsprängd ränna i smalbergsrygg.I S kanten av 1 är i ett...

Dike/ränna (L2007:2054)

Vattenränna, 140 m l (N-S-NV-SÖ) 1-2 m br och 0.6 m dj.

Dike/ränna (L2022:3574)

Ränna, ca 280 m l (VNV-ÖSÖ, NV-SÖ, NNV-SSÖ), 1-2 m br och 0,5-1 m dj med kallmurade sidor av ca 1-2 m st huggna stenar, främst de första 40 m i ÖSÖ. D...

Dike/ränna (L2020:11088)

Grävd ränna 40 m l (NÖ-SV) 1 m br, 0,4 m dj. I N ände vid inlopp är anlagd stenvall i Ö 6x2 m (Ö-V). Oklar funktion. Alltför smal för att nyttjas vid...

Dike/ränna (L1998:7378)

Dräneringsdike, 0,7 m br ( NÖ-SV) och 0,3 m dj, svag V-format, fyllt med skiktad brun jord. (RAÄ dnr 3.4.2-4328-2017)

Dike/ränna (L1939:8450)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2005:7875)

Vattenränna, ca 130 m l (VNV-ÖSÖ), 2,5 m br och intill 1,5-2 m dj. Kallmurade kanter av 0,5x0,3 m st slaggstenar och huggna stenar. Längs kanalens str...

Dike/ränna (L2000:1315)

1) Skrådike, ca 900 m l (huvudsakligen N-S), 1-1.5 m br och0.3-0.5 m dj. Vall på dalsidan, 2 m br och 0.5-1.5 m h (vanligen0.5 m). Skrådiket börjar i ...

Dike/ränna (L1959:2411)

Grävd ränna, ca 65 m l (N-S), 1 m br och 1 m dj med kanter av kallmurade stenar, 0,2 - 0,4 m st, delvis övertorvade. Rännan har grävts ur en befintlig...

Dike/ränna (L1980:4348)

1) Dammvall 20x6 m (VNV-ÖSÖ) och intill 2 m h, bestående av 2armar på ömse sidor av ån. Den N är 8x6 m och 1.5 m h och den Sär 7x6 m och intill 2 m h....

Dike/ränna (L2000:6507)

Vattenrännesystem, totalt 2.1 km l (N-S), bestående av 1 huvudränna, 1.6 km loch 1 förgrening, 0.5 km l, båda N-S, 0.75-1.3 m br och 0.5-0.8 mdj. Flan...

Dike/ränna (L1987:5639)

Ränna, ca 15 m l (Ö-V), 2,5 m dj och 1 m br, genom klippa.

Dike/ränna (L1960:7338)

Dike som avgränsar odlingsmarken från bebyggelsen, ca 20x0,5x0,4 (NÖ-SV). Diket avtar i djup i Ö mot fyllnadsstenen och förvinner eventuellt in under ...

Dike/ränna (L2020:1139)

Ränna, 180 m l (NV-SÖ), och 8-10 m br och 3-4 m h. Sidorna består av rensvallar 2,5-3 m br, 0,2-1,5 m h och består av 0,2-0,7 m st övermossade stenar....

Dike/ränna (L1980:9374)

Grävt dike, ca 100 m l (NNV-SSÖ), 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m dj. Längs med den ÖNÖ kanten av lämningen är stensatt kant, 0,4-0,6 m h, av 0,3-0,5 m st st...

Dike/ränna (L2021:6052)

Vattenränna, ca 210 m l (NÖ-SV), 1 m br och 1 m dj. I huvudsak jordvall mot Ö och S, 1-2 m br och 0,3-0,5 m h. I NÖ övergår rännan i en 25 m l dammval...

Dike/ränna (L2002:5408)

Bräddränna, ca 20 m l (NNV-SSÖ), 3 m br och 0.5 m dj. Lutning ca15 grader mot vågplanet. Rännans botten och kanter kallmurade av0.3-0.6 m st tuktade g...

Dike/ränna (L1987:6962)

Dike. Förmodad gräns som återfinns på häradskarta från 1910-1915 och enskifteskarta från 1804. Påträffad inom bytomt RAÄ Husie 21:1. (RAÄ dnr 321-1476...

Dike/ränna (L2000:6637)

Vattenränna/dike, 4 500 m l (NNV-SSÖ), varav huvudrännan är ca 3 300m och passerar Hacktjärnen, samt har 8 birännor, 30-340 m l. Dikena är 1-2 m br o...

Dike/ränna (L1971:7050)

Betongfundament ca 4x4 m där vatten letts ner i en trätrumma som gått till ett ullspinneri vid nuvarande Österängen.

Dike/ränna (L1939:2659)

Stensatt ränna, utmed ca 65 m (NÖ-SV). Rännan är intill 2 m br och 1-1,7 m dj av huggna block och rundade stenar. Den rinner genom ett såg- och kvarnh...

Dike/ränna (L2020:11036)

Grävd ränna S om dammvall, för flottning, 50 m l (N-S) 2-6 m br.

Dike/ränna (L2020:1129)

Ränna, 120 m l (NNV-SSÖ), och 20 m br. Sidorna består av rensvallar 3-4 m br, 1-3 m h och består av 0,2-0,5 m st övermossade stenar.

Dike/ränna (L1937:9137)

Översilningdike, 10 m l, 0,5 - 2 m br, 0,2 - 0,4 m dj. Vall på ena sidan 0,2 m h - 1 m h. Där diket går från bäcken finns rester av en damm, bestående...

Dike/ränna (L2020:1303)

Stensatt kanal/ränna, ca 65 m l, 0,7-2 m br och intill 1,5 m dj. Bestående av jord och sten. I Ö-delen grävd, I V-delen kallmurad förstärkning i 3-5 s...

Dike/ränna (L1936:138)

Bevattningsdike av översilningsteknik, 340 m l (Ö-V), 0,5-1,5 m br och 0,3-2 m dj. Diket är vattenfyllt och ställvis beväxt med gräs på botten. I dike...

Dike/ränna (L2019:1690)

Dräneringsdiken, 2 st. Diken är 2 m långa (NNO-SSV) och 0,18-0,26 breda, och fyllda med kvistade störar och grenar, för att förhindra att de torvade i...

Dike/ränna (L2019:3144)

Grävd ränna, ca 100 m l (Ö-V), 2-5 m br och 0,5-1,5 m dj. Delvis stensatta kanter av kallmurade stenar, 0,2-0,5 m st. Rännan leder från ett småindustr...

Dike/ränna (L1960:3469)

Ränna, ca 45 m l (NNV-SSÖ), 1,5-2 m br och 0,1-0,5 m dj. Flackar ut i den SSÖ änden. Den NNV änden slutar mot gropavall som ligger på rännan. Kvarnrän...

Dike/ränna (L1992:5121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1936:1102)

Dräneringsdike 10 m l (N-S), 3 m br och 2 m dj.

Dike/ränna (L1939:2705)

Ställvis stenskodda åfåror/rännor 35-80 m l och mellan 1-5 m br av kallmurade delvis huggna stenar. Utmed den NV fåran är rännan välhållen medan den d...

Dike/ränna (L1996:7508)

Grävd ränna, ca 120 m l (huvudsakligen ÖNÖ-VSV), 3 - 4 m br och 1 m dj. På vardera sida rännan är uppkastade vallar, 1 - 2 m br och 0,3 - 1 m h, av jo...

Dike/ränna (L1939:7258)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1940:4850)

Ränna, 20 m l (VNV-ÖNÖ), intill 1 m h stenskoning på båda sidorna av 0,6-0,9 m st stenar. Vatten rinner idag i ån.

Dike/ränna (L1937:9151)

Bevattningsdike, ca 115 m l (NV-SO), 0,4 - 1m br och 0,1 - 0,4 m dj. Skadat av väg och husbygge. På två ställen ligger hässjevirke i diket.

Dike/ränna (L2019:1957)

Ränna, 560 m l (NNÖ–SSV) och 3–6 m br. Stundtals längst dess sidor före kommer blocksamlingar och rensvallar med 0,2-1 m st stenar.

Dike/ränna (L2020:1120)

Ränna, 270 m l (NV-SÖ), och 20-30 m br varav åns bredd är 4-7 m br. Sidorna består av rensvallar 5-10 m br, 1-1,5 m h och består av 0,2-0,7 m st stena...

Dike/ränna (L1986:8155)

Ränna, 50 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m br. På dess S sida går en stenskoning, synlig till en höjd av ca 0,5 m i fyra skift. Rännan är torr och fylld med löv....

Dike/ränna (L2001:8378)

1) Vattenränna, av okänd längd, mellan sjön klysingen ochÖradtjärnen respektive Djuptjärnen.2) Vattenränna, av okänd längd, mellan Öradtjärnen ochgruv...

Dike/ränna (L2020:11564)

Ränna, ca 30 m lång (N-S) på båda sidor om bäck. Uppbyggt av tillmakad sten, kallmurad i minst 6 skikt. Ca 1,2-1,5 m hög.

Dike/ränna (L1992:9249)

Ränna 100m lång och 1-1,5 m br, bestående av två parallella rader med nedslagna rundtimmerstockar och sågade plank i en bäck. Avståndet mellan raderna...

Dike/ränna (L2019:6321)

Skrådike, ca 1,2 km långt. Diket är delvis vattenfyllt. Längs dess södra sida löper en tydlig, väl upplagd vall. Vid besiktningstillfället 2019-11-06 ...

Dike/ränna (L1937:7780)

Bevattningskanal (?), ca 610 m l (huvudriktning NÖ-SV). V om landsvägen går "rännan" mot N i ca 90 m, där den flackar ut för att sluta i en myr. Ö om ...

Dike/ränna (L2020:11289)

Grävd ränna för kraftutvinning till Karlsdals hytta (L1981:6594). Två rännor sammanstrålar och förser Sundtjärnen med vatten. Dels 150 m l (NV-SÖ 130 ...

Dike/ränna (L1944:6426)

1) Rännformig fördjupning, 20 m l (N 40cg V-S 40cg Ö), 5-4 m broch 0,2-0,4 m dj. I SÖ och NV ändarna blir lämningen bredare ochmindre djup. Ändar i NV...

Dike/ränna (L2007:7773)

Såglämningar, bestående av 1 fördämningsvall, 2 postament tillvattenränna samt 1 såggrund. 1) Fördämningsvallen är 25 m l(N-S), 4 m br och intill 3 m...

Dike/ränna (L1999:1485)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1982:5514)

Stenskodd bäck, ca 75 m l (Ö-V), kallmurad på båda sidor, intill 1m h och 0,5 m br, av 0,3-0,6 m st stenar.

Dike/ränna (L1936:805)

Dike 40 m långt, 1,5 - 2,5 m brett och 0,5 - 0,7 m djup tmed antydan till vallar på sidorna. I diket finns ställvis synliga rester efter träkonstrukti...

Dike/ränna (L1940:6068)

Dike, ca 50 m l (ÖNÖ-VSV), 1-2 m br och 1 m dj. Stenlagt i kallmur.

Dike/ränna (L1945:1938)

Dike, 31 m l (NÖ-SV), 0,5 m brett och 0,2-0,4 m dj.

Dike/ränna (L1943:9029)

Såglämning, ca 100x60 m (NÖ-SV), enligt 1643 års geometriska avmätning plats för såg- och hyvelkvarn, bestående av 1 kvarnbro(rest av), 1 fördämningsv...

Dike/ränna (L1998:189)

Ränna/dike, ca 190 m l och 1,5-2,5 m br (ÖNÖ-VSV). Uttorkad bäckfåra, efter drygt 100 m mot S förenar den sig med den yngre rännan, Gagnef 235:1. N om...

Dike/ränna (L1980:2588)

1) Dammvall bågformad 7 m br 60 m l N-S och intill 2 m h i Ökanten, delvis kallmurad av utvalda stenar och delvis uppkastadmed sten och jord. Intill o...

Dike/ränna (L2021:6747)

Grävd ränna, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och 0,5-1 m dj. I VSV-änden är en dammvall, av betong. Längs rännans sidor är ställvis uppkastade jord- och...

Dike/ränna (L1935:1984)

Hammarområde, 100x60 m (NV-SÖ), bestående av, 1 grund efterhammarsmedja, 1 slaggvarp, 1 vattenränna och sot- och kolblandadejordlager. 1) Hammarsmedje...

Dike/ränna (L1936:1251)

Bevattningsdike, ca 340 m l (N-S), 0,3-0,5 m br och 0,2-0,3 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-259-2016).