Dike/ränna

Riksantikvarieämbetets definition: Grävd ränna eller dike.
Dike/ränna (L1998:7378)

Dräneringsdike, 0,7 m br ( NÖ-SV) och 0,3 m dj, svag V-format, fyllt med skiktad brun jord. (RAÄ dnr 3.4.2-4328-2017)

Dike/ränna (L1982:5514)

Stenskodd bäck, ca 75 m l (Ö-V), kallmurad på båda sidor, intill 1m h och 0,5 m br, av 0,3-0,6 m st stenar.

Dike/ränna (L2007:5600)

Gruvområde, 500x15-170 m (SSÖ-NNV), bestående av 19 gruvhål, 3gruvstugegrunder, 1 hjulgrav, stånggångsfundament samtskrotstensvarp. 1) Gruvhål, 4 m di...

Dike/ränna (L2000:5884)

Dikessystem, med en total längd av 9 500 m, bestående av 10 diken. Huvudrännan är 4 200 m l (N-S) och har tre biförgreningar 1760, 1190 och 890 m l. T...

Dike/ränna (L1987:3755)

Område med diken, ca 130X20m (Ö-V). Framkom vid en arkeologisk utredning av Malmö Kulturmiljö år 2006. Inom angivet område framkom 50 diken i N-S rikt...

Dike/ränna (L1962:2688)

1) Kvarn, 7x5 m (Ö-V) och ca 7 m h. Byggd i 2 plan av murad sandsten med gavelpörten i trä och starkt söndrigt sadeltak av vass.Rester av inredning fi...

Dike/ränna (L1987:4788)

Dike parallellt med vångagräns (stenmur). Framkom vid en förstudie av RAÄ UV Syd, inför ny vägsträckning för väg 22 Linderöd - Vä, år 2007. (RAÄ Dnr 3...

Dike/ränna (L1981:8177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:10783)

Grävd ränna för flottning, 400 m l (NV-SÖ) 2-4 m br. 1-4 m dj. Vid NV inloppet ligger trasiga gjutna betongdelar i rännan och övertorvade i rännans ...

Dike/ränna (L1936:114)

Bevattningsdike av översilningsteknik, 275 m l, 1-1,5 m br och 0,6-0,8 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-579-2015).

Dike/ränna (L1980:9374)

Grävt dike, ca 100 m l (NNV-SSÖ), 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m dj. Längs med den ÖNÖ kanten av lämningen är stensatt kant, 0,4-0,6 m h, av 0,3-0,5 m st st...

Dike/ränna (L1937:7917)

Kanalsystem för vattentransport, sammanlagt ca 600 m l (NÖ-SV), bestående av 5 kanalsträckor/förgreningar, ca 40-250 m l, vanligen 0,3-0,7 m br och 0,...

Dike/ränna (L1948:2091)

Dike/ränna, 2-3 m bred och 0,5-1 m djup (Ö-V). I botten av rännan är 0,1-1,2 m st stenar. (RAÄ dnr 326-2647-2009)

Dike/ränna (L1980:7915)

Vattenränna, ca 150 m l (NNÖ-SSV), 2-2,5 m br och 1-1,5 m br i botten samt 0,5-0,9 m dj. Omedelbart V om är en jordvall, 1,5-3,5 m br och 0,5-1,3 m h....

Dike/ränna (L2000:6507)

Vattenrännesystem, totalt 2.1 km l (N-S), bestående av 1 huvudränna, 1.6 km loch 1 förgrening, 0.5 km l, båda N-S, 0.75-1.3 m br och 0.5-0.8 mdj. Flan...

Dike/ränna (L1959:4480)

Grävd ränna, ca 170 m l (NÖ-SV), 2 m br och 1,5 m dj, huvudsakligen av betong men ställvis av kallmurade stenar. Rännan är kulverterad i SV och löper ...

Dike/ränna (L2019:2044)

Ränna, ca 30 m l (NNÖ-SSV), 5-6 m br och 0,5-1,5 m h. Längst sidorna finns vallar och stensamlingar med 0,3-1 m st stenar.

Dike/ränna (L2001:1834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1939:1231)

Dike, 35 m l, 2-6 m br, 0,5-2 m dj. 5 m från den S änden är en fördämningsvall, 1,5 m l, 2 m br, 0,8 m h. Bör ha blivit anlagd för att leda ner vatten...

Dike/ränna (L1978:9861)

Dike, 15 m l (VNV-ÖSÖ), 2 m br, 1-1,5 m dj. Mot dikets ÖSÖ del finns en fördämningsmur, 1,5 m br, 0,5 m h och av 0,2-0,5 m st stenar i 2-3 skift. I ÖS...

Dike/ränna (L1981:6549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:1134)

Ränna, 100 m l (NV-SÖ och NÖ-SV), och 10-12 m br. Sidorna består av rensvallar 3-4 m br, 1-1,5 m h och består av 0,2-0,7 m st övermossade stenar.

Dike/ränna (L2000:9192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2019:1933)

Ränna, ca 26 m l (VNV-ÖSÖ) 4-8 m br och 0,5-1 m h. Stensamlingar längst kanterna i form av vallar av 0,2-0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L2000:6636)

Dike/ränna total längd 1 380 m l (NÖ-SV) bestående av två diken med en mellanliggande biflöde mellan. Dikena är 0,5-2,5 m br och intill 0,6 m dj.

Dike/ränna (L2020:4915)

Utfallsdike, ca 120 m l (NNV–SSÖ), 2-3 m br och 2–3 m dj. Diket har stundtals kallmurade sidor med 0,3-0,5 m st stenar och på 3 ställen intill diket f...

Dike/ränna (L1937:8385)

Regleringsdike/kanal, ca 250 m l, 1-3 m br och 0,4-3 m dj, grundast i N, invid myren (igenväxt), och till större delen torrlagd. I N änden, mot den gr...

Dike/ränna (L1971:8250)

Dike, ca 45 m l (NNÖ-SSV, VNV-ÖSÖ), ca 0,5 m br och 0,3 m dj. Parallellt och ca 3 m från diket är en vall, 2 m br och upp till 0,4 m h, innehållande e...

Dike/ränna (L1981:360)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1936:417)

Dike, totalt ca 70 m l, huvudsakligen i NNV-SSÖ, respektive ände i VSV-ÖNÖ, 0,5-1,5 m br och 0,2-0,4 m dj. Påträffades i samband med utredning steg 1 ...

Dike/ränna (L2003:9404)

1) Dammvall, 20 m l (ÖSÖ-VNV), 2 m br och 0.7 m h.Byggd av stenar med kraftig jordinblandning.Intill och S om ovan är:2) Vattenränna, 15 m l (N-S) och...

Dike/ränna (L2019:353)

Ränna, ca 140 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ), 0,4-0,5 m br och 0,2-0,4 m dj.

Dike/ränna (L2019:2304)

Dike/ränna med stensatta kanter, ca 95 m l (Ö-V), uppdelad i två sträckor på ömse sidor om väg. V om väg är rännan fragmentariskt stensatt av kallmur...

Dike/ränna (L1948:8012)

Täckdike, bestående av bottnen av träränna, minst 18 m l (NV-SÖ) och 0,23-0,28 m br. Rännan utgörs av 3, ställvis 4, parallellt liggande stockar, 0,07...

Dike/ränna (L1998:4633)

Ränna, ca 100 m l (N-S till VNV-ÖSÖ), 2,5-4 m br och 1-1,5 m dj. Rännan kantas i Ö av en vall, 2-3 m br och mot bäcken (Ö), 2-3 m h. Vallen består a...

Dike/ränna (L1996:7601)

Lämningen omtolkades från hålväg till dike eller ägogräns uppdelat på 2 delar, 10 repektive 27 m l (Ö-V) och drygt 1 m br. Framkom vid arkeologiksk f...

Dike/ränna (L2020:1137)

Ränna, 120 m l (NV-SÖ), och 6-12 m br. Sidorna består av rensvallar 3-4 m br, 0,2-2 m h och består av 0,2-0,5 m st övermossade stenar. Delvis kallmu...

Dike/ränna (L2000:5850)

1) Hammarområde, 30x10-15 m (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst,av typiskhammarslagg, belägen dels under jordfyllning under Ö dammvallskanten, dels m...

Dike/ränna (L2000:4676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2000:3322)

1) Kanal, tilloppskanal, 170 m l (N-S), 2-5 m br och 0.8-2.5 m dj. I N änden finnsbetongrester av liten dammbyggnad, vattentub av grovplåt och rensgal...

Dike/ränna (L1959:1607)

Dike/ränna, inom ett ca 120x15-45 m (NO-SV) st område, beläget direkt Ö och S om ett mindre våtmarksområde. I flertalet grävda schakt framkom lämning...

Dike/ränna (L1995:6982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1968:1762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1959:1210)

Dike/ränna, bestående av 1 Rännlikande lämning och 1 lerdike. I anslutning till dessa framkom även 2 stensamlingar. Samtliga lämningar bedömdes härrör...

Dike/ränna (L2001:3831)

Kanalanläggning, (vattenränna), ca 110 m l (NNÖ-SSV), ca 1-5 m br, 0.3-3 m dj.Kanalens kanter är ställvis kallmurade av 0.3-1.0 m stora stenar (varav ...

Dike/ränna (L2020:11036)

Grävd ränna S om dammvall, för flottning, 50 m l (N-S) 2-6 m br.

Dike/ränna (L1946:7877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1994:9698)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:1117)

Ränna, 110 m l (NV-SÖ), och 10-15 m br. Sidorna består av rensvallar 1-3 m br, 1-1,5 m h och består av 0,2-0,7 m st delvis övermossade stenar.

Dike/ränna (L1993:14)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:3165)

Dike, 2-8 m br, 1-3 m dj. I botten är en stensatt kallmurad ränna, 0,5-1 m br, 0,3-0,7 m dj.

Dike/ränna (L2020:419)

Ränna, 1,92 m l (NO-SV), 0,25–0,3 m br och 0,06 m dj. I NO avslutades rännan med en grop, 0,4 m diam och 0,15–0,27 m dj. I gropen var 2 stenar, en i N...

Dike/ränna (L1983:7704)

Vattenränna, ca 1050 m l (NV-SÖ), enligt uppgift både grävd och sprängd (NV delen) och en av flera kanaler tillkomna under perioden 1790-1820. Från NV...

Dike/ränna (L2022:5459)

Kanal, 60 m lång (Ö–V) och 5 m bred. Utgår idag från kraftstation i V. Närmast stationen är korta stödmurar av betong som följs av en kort sträcka av ...

Dike/ränna (L1998:6587)

Vattenränna för kraftutvinning, svagt bågformad, ca 450 m l (N-S), 2-3 m br och 1,5 m dj. Ö sidan utgörs av en vall, intill 10 m br och 2,5 m h. Nedre...

Dike/ränna (L1938:4760)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2000:6300)

1) Gruvområde, 80x60 m (Ö-V), bestående av 1 gruvhål, 1 skrotstenshög, 2-3vattenrännor och 1 ev. 2 husgrunder.Gruvhålet, är 15x12 m (NÖ-SV) och 3 m dj...

Dike/ränna (L1981:9961)

1) Hjulränna, stensatt, ca 10 m l (Ö-V), 2-3 m br och 1.5-2 m dj.Kallmurad av 0.4-1 m st stenar.Raserad och igenfylld med skräp.Ö om nr 1 är:2) Grävd ...

Dike/ränna (L1948:1475)

Dike, grävt troligen i samband med påbörjat, men aldrig avslutat nyodlingsföretag. Möjligen hör det samman med utdikningen av Vithällan. (RAÄ dnr 321-...

Dike/ränna (L1959:3695)

Grävd ränna, ca 260 m l (N-S), 1 - 2 m br och 1 m dj, till stor del torrlagd. Rännan har delvis stenskodda kanter, av kallmurade stenar, främst längs ...

Dike/ränna (L2007:4746)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Dike/ränna (L2007:2051)

Vattenränna, 60 m l (NV-SÖ), 1.3 m br och 0.3 m dj. I SÖ uppgårrännan i en bäck.

Dike/ränna (L2000:6637)

Vattenränna/dike, 4 500 m l (NNV-SSÖ), varav huvudrännan är ca 3 300m och passerar Hacktjärnen, samt har 8 birännor, 30-340 m l. Dikena är 1-2 m br o...

Dike/ränna (L1993:9737)

Ränna till kvarn eller såg, totalt 46 m l (10 m NV-SÖ, 6 m Ö-V, 30 m NÖ-SV), 2-3 m br och 0.5-1.5 m dj, bestående av dels grävt dike, en stenkonstrukt...

Dike/ränna (L2006:4455)

1) Hammarruin, ca 26x12 m st (N-S), igenfylld med schaktmassor i Vdelen. Framträder i Ö delen, mot bäcken, som en 0.5-1 m h mur av0.4- 1.3 m st tuktad...

Dike/ränna (L2019:1907)

Ränna, 150 m l (NV-SÖ) och 1,5–8 m br. Rännans sidor består av vallar 1,5-3 m br och 0,5-1 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar och ställvis lagd i k...

Dike/ränna (L1937:9170)

Översilningsdike, 45 m l (N-S), 0,5 - 2 m br, 0,2 - 0,8 m dj. På dikets ena sida vall, 1 m br, 0,3 m h. På bäcken NV sida är ett översiilningsdike, 20...

Dike/ränna (L2020:1166)

Ränna, 62 m l (NV-SÖ), och 7 m br och 0,2-1 m h. Sidorna består av rensvallar 1-2 m br, 0,2-1 m h och är uppbyggda av 0,2-1 m st delvis övertorvade ...

Dike/ränna (L2013:4719)

Dike/ränna, ca 18 m l (ÖNÖ-VSV), 0,5 m br och 0,1-0,2 m dj. Anläggningen verkar fortsätta åt V, utanför undersökningsområdet tillhörande utredning år ...

Dike/ränna (L2006:2715)

Kvarnlämningar, bestående av 2 fördämningsvallar av 3 fundamenttill vattenrännan och 1 kvarnruin. 1) Den övrefördämningsvallen, i NV, är 12 m l (NNÖ-...

Dike/ränna (L2022:7542)

Grävd ränna med delvis stenskodda kanter, mynnar ut i en bäck som sedan rinner ut i ån. En bäck med samma sträckning är utritad på häradskartan.

Dike/ränna (L2019:1690)

Dräneringsdiken, 2 st. Diken är 2 m långa (NNO-SSV) och 0,18-0,26 breda, och fyllda med kvistade störar och grenar, för att förhindra att de torvade i...

Dike/ränna (L1940:8461)

Dike, 20 m l (huvudsakligen ÖNÖ-VSV), 1 m br, 0,2-0,4 m dj, slingrande, handgrävt. Sannolikt för att dränera en liten våtmark i ÖNÖ i samband med att ...

Dike/ränna (L1998:7461)

Skrådike, ca 980 m l (N-S) intill 4 m brett och intill 1,1 m dj. Utmed dalsidan en vall intill 3 m br och 1 m h. V:a tredjedelen har i huvudsak grunda...

Dike/ränna (L2023:366)

Ränna, 8 m l (NV-SÖ) och 1,5-2 m br, begränsad på båda sidor av delvis kallmurade, tuktade stenar, granit, 0,3-0,5 m st. Rännan utgår från den SÖ sida...

Dike/ränna (L2024:519)

Dike för tub till kraftverk, ca 185 m l (NNÖ-SSV), 1,5-2 m br och intill 1 m dj. Diket går fram till en husgrund efter vattenkraftstation med betonggr...

Dike/ränna (L2003:6024)

Vattenkonstanläggning, bestående av:1) Hjulgrav, 15x2-2.5 m (NV-SÖ) och intill 7 m dj i mitten, motändarna grundare. Är till stor del nedsprängd i ber...

Dike/ränna (L1959:2249)

Grävd ränna, ca 300 m l (NV-SÖ), 0,5 - 2 m br och 0,5 - 2 m dj, delvis vattenfylld. Kanterna är huvudsakligen stenskodda, av kallmurade naturstenar, 0...

Dike/ränna (L1983:8271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1999:372)

1) Rester av kanalfåra?, bestående av raserade stenmurar mednågra lager av stockar. Kanalfårans? botten är brädfodradomedelbart S om stockbädden.10 m ...

Dike/ränna (L2021:6048)

Vattenränna, ca 60 m l (VNV-ÖSÖ), ca 0,5 m br och 0,3-0,5 m dj. Jordvallar längs ömse sidor, 0,2-0,3 m h och 0,5 m br. Anlagd mellan två mossar.

Dike/ränna (L1989:8475)

Vattenränna, 16 m l, ca 70 cm br och 10-15 resp 15-25 cm tj.Ursprunglig höjd ca 90 cm. Rännan var av trä och hade en bottenav kluvna fyrkantsbjälkar. ...

Dike/ränna (L2021:6046)

Vattenränna, ca 170 m l (NNV-SSÖ), ca 0,5 m br och 0,2-0,5 m dj. Mot V är en vall, 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m h av 0,2-1 m st stenar. Anlagd mellan bäc...

Dike/ränna (L1979:2717)

Ränna, grävd, 35x5-8 m (ÖNÖ-VSV), mynnar ut i hyttbäcken strax N om hyttlämningen RAÄ Nora 25:1.Ytterligare omkring 10 m av rännan är kulverterad från...

Dike/ränna (L1998:733)

Kanal, 90 m l (Ö-V), 2-4 m br och 0,5-1,5 m dj. Ö ändens utlopp i Dysån är av oviss karktär, möjlig kvarnlämning. 10 m NV om denna är husgrund, 10x5 ...

Dike/ränna (L2020:2943)

Utloppskanal från kraftverk, ca 75 m l (NNV-SSÖ) och 4 m br, grävd i låglänt svacka från kraftstation i SSÖ till korsande vattendrag i NNV. På ett stä...

Dike/ränna (L1986:2673)

Diken. Inom undersökningsområdet, som omfattar flera nu utdikade fuktmarker, fanns ett stort antal diken. Fem stycken undersöktes, med syfte att avgör...

Dike/ränna (L2007:7227)

Kvarnlämningar, bestående av: 1) fördämningsvall, 14 m l(ÖSÖ-VNV), 2.5-3 m br och 1 m h i överkant samt intill 1.6 m h inederkant, på ömse sidor om b...

Dike/ränna (L2003:6496)

Kanal, 2750 m l, mestadels 2.5 m br, i undantagsfall 1.8-4 m br,samt 0.7-1 m dj, dock vid passage av berg ned till 0.9 m br och0.7-0.8 m dj. Kanalen, ...

Dike/ränna (L2019:5655)

Bevattningskanal eller dräneringsdike, ca 190 m lång (NNV-SSO till Ö-V), 0,3-0,5 m bred och 0,1-0,3 m djup. Utmed långsidorna har material lagts upp v...

Dike/ränna (L1939:1159)

Ränna, ca 80 m l (NV-SÖ) och 1-2 m br med stensatta kanter intill 0,7 m h. Vid rännans övre del nära brofästet finns tvärs ån en stenpackning, eller s...

Dike/ränna (L1938:3908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1948:6521)

Kanal, 2000 m l, 0,5-2 m br och 1-4 m dj. Utgår från ett av gruvhålen i Skog 195:1 (L1950:3845), fortsätter mot Ö och mynnar ut i en bäck SÖ om Långbl...

Dike/ränna (L2023:7051)

Dike, ca 110 m l (NNÖ-SSV, NÖ-SV), 1-1,5 m br och 0,3-1 m dj, vattenfyllt. Vall utmed ena sidan som är 1-2,5 m br och 0,2-0,8 m h.

Dike/ränna (L2021:2357)

Vattenkanal, i form av en genom bergknalle sprängd tunnel, ca 50 m l (NÖ-SV), 1,5-2 m br och 0,5-3 m h. På SÖ sidan om kanalens SV ände är ett gråberg...

Dike/ränna (L2000:5108)

Diken, totalt 1670 m, fördelade på 2 huvudgrenar och 2 birännor. Dikena är 1-2,5 m br.

Dike/ränna (L1945:3493)

Översilningsdike, ca 32 m l (Ö-V), 0,5-1,5 m br och 0,1-0,5 m dj. Ansluter i V till en å och i S till en äldre översilningsäng.

Dike/ränna (L1980:4348)

1) Dammvall 20x6 m (VNV-ÖSÖ) och intill 2 m h, bestående av 2armar på ömse sidor av ån. Den N är 8x6 m och 1.5 m h och den Sär 7x6 m och intill 2 m h....

Dike/ränna (L1992:5121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2008:4288)

Kanal till vattenkraftverk, ca 370 m l (huvudriktning NV-SÖ, i SÖ ändrad till NNV-SSÖ) och 7 m br, kantad i huvudsak av huggen kallmurad sten men ocks...