Dike/ränna

Riksantikvarieämbetets definition: Grävd ränna eller dike.
Dike/ränna (L1975:1197)

Grävt dike, ca 160 m l (NNV-SSÖ), 4-5 m br och 0,5-0,7 m dj. V om dess N ände är oregelbundna grävda diken och vallar.

Dike/ränna (L2019:2027)

Ränna, ca 90 m l (NNV-SSÖ), 4-7 m br och 0,5-1,5 m h. Längst rännans sidor finns vallar med 0,2- 0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L2000:3322)

1) Kanal, tilloppskanal, 170 m l (N-S), 2-5 m br och 0.8-2.5 m dj. I N änden finnsbetongrester av liten dammbyggnad, vattentub av grovplåt och rensgal...

Dike/ränna (L1975:8952)

Dike, ca 40 m l (NNV-SSÖ), upp till 8 m br och upp till 2 m dj, kantat i N delen ut mot vattnet av markanta vallar av uppgrävt grus och enstaka större...

Dike/ränna (L2023:3631)

Vattenränna för kraftutvinning, ca 40 m l (NÖ-SV), 1,2-1,3 m br, 0,4-0,8 m dj. Längs med båda sidor är ställvis med vallar, 1,5-2 m br och 0,6-1,4 m h...

Dike/ränna (L2021:1301)

Vattenränna, för kraftutvinning och flottning, 260 m l (NÖ–SV) och 15–30 m br, delvis kallmurade kanter av huggen gråsten.

Dike/ränna (L2007:6514)

1) Hammarruin, 20x13 m (NV-SÖ), bestående av 1.1-3 m h och 1.5-1.8m br murar av tuktad gråsten. I husgrundens NV del är en välv ingång,1.8 m h och 2.3...

Dike/ränna (L1999:3307)

1) Hammarområde, 80x20-70 m st (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarpoch 1hammarruin.Slaggvarpet, är ca 50x30 m st (NV-SÖ) och intill 0.5 m h av hammarslag...

Dike/ränna (L1991:355)

Dike, 20 m l, 1,5-2 m br och 0,4 m dj. Kanterna uppbyggda av sten och längsgående stockar. Ställvis är lodräta stolpfundamet bevarade, på vilka tvärgå...

Dike/ränna (L2020:11208)

Grävd ränna för flottning, 40 m l (bågform NÖ-SV), 2-4 m br 0,4 m dj. Rännan grävd genom svagt buktande udde för att leda om timmer förbi en trångt pa...

Dike/ränna (L1936:396)

Bevattningsdike, ca 60 m l (O-V), 0,3 - 0,8 m br och 0,1 - 0,6 m dj. Vall på norra sidan diket 1 m br och 0,1 - 0,4 m h. Från dikets mitt ut mot V-änd...

Dike/ränna (L2020:419)

Ränna, 1,92 m l (NO-SV), 0,25–0,3 m br och 0,06 m dj. I NO avslutades rännan med en grop, 0,4 m diam och 0,15–0,27 m dj. I gropen var 2 stenar, en i N...

Dike/ränna (L1940:7347)

Bevattningskanallämning (NNV-SSO, i NNV tvärt böjande 90 grader mot VSV), 5 m br totalt. Själva kanalen är 1,2-2 m br och avgränsas på ena sidan av en...

Dike/ränna (L2020:369)

Sidokanal ca 170 m l (NNV–SSV), 8 m br upptill, avsmalnande i botten av kanalen till 2 m br. och 4–3 m dj, i vardera sida är uppkastad vall, 1 m br oc...

Dike/ränna (L2001:8379)

1) Vattenränna, av okänd längd, mellan sjön klysingen ochÖradtjärnen respektive Djuptjärnen.2) Vattenränna, av okänd längd, mellan Öradtjärnen ochgruv...

Dike/ränna (L1987:5726)

Dike/ränna, stensatt ca 25 m l (NÖ-SV), 0,9 m dj och 1,5 m dj.

Dike/ränna (L2001:7562)

1) Konsthjulfundament av sten, kallmurat, rektangulärt, 13x7 moch 1-2 m h. Delvis övertorvat. I Ö ansluter tilloppskanalen meden kallmurad ränna ca 1....

Dike/ränna (L1971:8134)

Vattenränna, grävd, ca 75 m l. 1,5-2 m dj, plan botten. Längs N långsidan är vall, 2 m br, 1,6 m h. S sidan är påförda jordmassor till villabebyggelse...

Dike/ränna (L2007:6941)

1) Hjulgrav, 9.5x8 m st (ÖNÖ-VSV), intill 1.5 m h och indelat i 4rum genom 3 tvärmurar (NNV-SSÖ), 2, 1, 2 resp. 3 m br. Uppförd avslaggsten.Beväxt med...

Dike/ränna (L1937:9149)

Bevattningsdike, 75 m l (NV-SÖ) 0,3 - 0,4 m br och 0,2 - 0,4 m dj. I dikets ONO del ligger en 1,6 m st sten. Diket ligger intill en gammal väg.

Dike/ränna (L2020:5191)

Vattenränna, för kraftutvinning, 40 m l (NV–SÖ) och 23 m br, kallmurade kanter av huggen gråsten. Längst kanalens kanter finns rensvallar 5-6 m br och...

Dike/ränna (L2008:7163)

Vattendelare och dike med en sammanlagd längd av ca 190 m l (huvudriktning NNV-SSÖ). Vattendelaren, belägen i åfårans mitt, är ca 145 m l (NNV-SSÖ),...

Dike/ränna (L2000:5828)

1) Fördämningsvall, 60 m l, 10 m br och 1-5 m h, av slagg och sand. 20 m frånV är en 3 m br bäckfåra genom vallen, med stenskoningar av huggensten, 0....

Dike/ränna (L1982:5389)

Stenskodd bäck, ca 160 m l NV-SÖ), kallmurad på båda sidor, intill 0,7 m h och 0,5 m br, av 0,3-0,6 m st stenar.

Dike/ränna (L2003:8668)

Vattenränna, total längd ca 115 m (NÖ-SV), fördelade i tvåavsnitt. Sprängd.

Dike/ränna (L1981:2867)

Kanal, "Drottning Kristinas grav", ca 290 m l, 2-5 m br och0.75-3.5 m dj från sidovallarnas krön. Till större delentorrlagd.Kanalen grävdes 1638 för a...

Dike/ränna (L2001:6906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2021:4338)

Vattenränna, för kraftutvinning, 130 m l (NV–SÖ) och 3–5 m br, kallmurade kanter av både huggen och obearbetad sten.

Dike/ränna (L1981:2014)

Avvattningskanal, ca 350 m l (NNÖ -SSV), 2.5 -3 m br och bitvisnedsprängd i berggrunden (granit enl. geol. bl 1972) intill 6 mdj. Kantas av ställvis m...

Dike/ränna (L1934:843)

Dike efter flottning, ca 600 l och 2-3 m br.

Dike/ränna (L1985:207)

Dike, 1,2 m br (NÖ-SV). I ytan förekom yngre rödgods. (RAÄ dnr 2017-4700)

Dike/ränna (L1971:7856)

Vattenränna, 60 m l (ONO-VSV), 1,5 m br. Torrlagd.

Dike/ränna (L1971:2602)

Vattenränna, grävd, ca 130 m l, (NV-SO), 4 m br, 1,2 m dj. I NO vinklar av mot N-sluttning. I SO delvis igenfylld för mindre transportväg ch vägbank.

Dike/ränna (L1987:5639)

Ränna, ca 15 m l (Ö-V), 2,5 m dj och 1 m br, genom klippa.

Dike/ränna (L2023:366)

Ränna, 8 m l (NV-SÖ) och 1,5-2 m br, begränsad på båda sidor av delvis kallmurade, tuktade stenar, granit, 0,3-0,5 m st. Rännan utgår från den SÖ sida...

Dike/ränna (L2004:8601)

1) Röse, 20 m diam och 1.8 m h. Stenarna är i allmänhet 0.3-0.6 mst. I SV bitvis synlig kantkedja, 0.3-0.5 m h, av 0.6-1 m lstenar. I mitten är en run...

Dike/ränna (L2019:2020)

Ränna, ca 62 m l (NÖ-SV), 4-8 m br och 0,5 m h. Rännan avgränsas av två parallella stenarmar som är uppbyggda av 0,2-0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L2005:2130)

1) Kvarnlämning, 8x6 m st (N-S), delvis nedgrävd i marksluttningmot Ö och å, markerad av 0.5-1 m st grundstenar, V långsidan är1-1.2 m h. Intill NV hö...

Dike/ränna (L1968:1762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:11088)

Grävd ränna 40 m l (NÖ-SV) 1 m br, 0,4 m dj. I N ände vid inlopp är anlagd stenvall i Ö 6x2 m (Ö-V). Oklar funktion. Alltför smal för att nyttjas vid...

Dike/ränna (L2021:2430)

Vattenränna, för kraftutvinning, 35 m l (ÖNÖ-VSV) och 1,5–3 m br, nedrasade kanter.

Dike/ränna (L1936:2278)

1) Dammvall, 90 m l (NNV-SSÖ) 12 m br och intill 2.5 m h.Knuttimmrade stenkistkonstruktioner synliga på båda sidor om ån.I ån ses rester av pålverk o...

Dike/ränna (L2019:3143)

Grävd ränna, ca 180 m l (NV-SÖ), 5-6 m br och 1 m dj. Delvis omgiven av vallar, 1-2 m br och intill 0,5 m h, av jord och enstaka stenar. Ungefär på m...

Dike/ränna (L1980:2588)

1) Dammvall bågformad 7 m br 60 m l N-S och intill 2 m h i Ökanten, delvis kallmurad av utvalda stenar och delvis uppkastadmed sten och jord. Intill o...

Dike/ränna (L2003:303)

1) Vattenränna, ca 45 m l (N-S), 2 m br och 0.5 dj. I Skallmurade kanter. Avgränsas i Ö upplagd stenvall, 2.5-4 m broch intill 1 m h. Bäckfåran är i S...

Dike/ränna (L1937:2347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2000:3321)

1) Kanal, tilloppskanal, 170 m l (N-S), 2-5 m br och 0.8-2.5 m dj. I N änden finnsbetongrester av liten dammbyggnad, vattentub av grovplåt och rensgal...

Dike/ränna (L2006:2715)

Kvarnlämningar, bestående av 2 fördämningsvallar av 3 fundamenttill vattenrännan och 1 kvarnruin. 1) Den övrefördämningsvallen, i NV, är 12 m l (NNÖ-...

Dike/ränna (L1939:1422)

Rännor, stensatta till en sammanlagd längd av 250 m, bestående av två huvudrännor 100 resp 80 m l (NV-SÖ), 2-4 m br, 0,8-2 m dj av en-flerskiktade kal...

Dike/ränna (L2019:2041)

Ränna, ca 130 m l (NNÖ-SSV), 6-8 m br och 1-2,5 m h. Sidorna avgränsas av vallar med 0,2-0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L2021:6052)

Vattenränna, ca 210 m l (NÖ-SV), 1 m br och 1 m dj. I huvudsak jordvall mot Ö och S, 1-2 m br och 0,3-0,5 m h. I NÖ övergår rännan i en 25 m l dammval...

Dike/ränna (L1981:4085)

1) Naturminnesmärke, bestående av fridlyst tall, ca 1 m diam vidbrösthöjd.Fick av Prof R Sernanden namnet Arkivtallen.Ca 40 m NNÖ är Skyllbergs bruks ...

Dike/ränna (L1993:14)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1938:4354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1996:7508)

Grävd ränna, ca 120 m l (huvudsakligen ÖNÖ-VSV), 3 - 4 m br och 1 m dj. På vardera sida rännan är uppkastade vallar, 1 - 2 m br och 0,3 - 1 m h, av jo...

Dike/ränna (L2006:4455)

1) Hammarruin, ca 26x12 m st (N-S), igenfylld med schaktmassor i Vdelen. Framträder i Ö delen, mot bäcken, som en 0.5-1 m h mur av0.4- 1.3 m st tuktad...

Dike/ränna (L1986:8155)

Ränna, 50 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m br. På dess S sida går en stenskoning, synlig till en höjd av ca 0,5 m i fyra skift. Rännan är torr och fylld med löv....

Dike/ränna (L1984:8647)

Dike, uppgift om. Kartorna från åren 1694 och 1799 visar att området består av åkermark. Fördjupningen som sågs år 2002 passar bra in på ett åkerdike ...

Dike/ränna (L2020:11564)

Ränna, ca 30 m lång (N-S) på båda sidor om bäck. Uppbyggt av tillmakad sten, kallmurad i minst 6 skikt. Ca 1,2-1,5 m hög.

Dike/ränna (L2021:6050)

Vattenränna, ca 30 m l (Ö-V), 0,5 m br och 0,5 m dj. Anlagd mellan två mossar.

Dike/ränna (L1996:7557)

Grävd ränna, ca 250 m l (NV-SÖ), 3 m br och 0,7 m dj med stenskodda kanter, av kallmurade stenar. Rännan leder till och förbi en kvarnbyggnad. Påträff...

Dike/ränna (L2020:9302)

Kanalisering, längs en sträcka av 45 m av bäcken är fåran rensad från sten för att styra vattenflödet i sluttningen i riktning mot ett bok- och vaskve...

Dike/ränna (L1986:6449)

Dike, rest av, ca 1,1x1,5 m st, utgörs av gråflammig sandig lera med inslag av tegel. Anläggningen fortsätter utanför det grävda schaktet. Matjorden k...

Dike/ränna (L1959:1934)

Vattenrännor. Inom ett ca 245x15-25 m st område (NV-SÖ) är vattenrännor. Dessa är upp till ca 150 m l (NV-SÖ, intill 5 m br och 0,5-1 m dj. Begränsas ...

Dike/ränna (L2020:1120)

Ränna, 270 m l (NV-SÖ), och 20-30 m br varav åns bredd är 4-7 m br. Sidorna består av rensvallar 5-10 m br, 1-1,5 m h och består av 0,2-0,7 m st stena...

Dike/ränna (L2007:5846)

Gruvområde, 230x50-150m (N-S), bestående av 29 gruvhål, 8 grunder,skrotstensvarp, 1 hjulgrav och stånggångsfundament. 1) Gruvhål,17x1-3 m (N-S), 0,1-3...

Dike/ränna (L1993:9737)

Ränna till kvarn eller såg, totalt 46 m l (10 m NV-SÖ, 6 m Ö-V, 30 m NÖ-SV), 2-3 m br och 0.5-1.5 m dj, bestående av dels grävt dike, en stenkonstrukt...

Dike/ränna (L1990:6304)

Vattenränna. Av ett tidigare elverk återstår i dag en vattenrännai bäckfåran, 15 m l (SV-NÖ), 1.5 m br och intill 2 m dj.Ca 15 m uppströms (SV) om vat...

Dike/ränna (L2021:2783)

Ränna, 20 m l (Ö-V), 3-4 m br och 0,5-1,5 m dj. Ställvis kvarvarande kallmurad kant av 0,4-1 m st skarpkantade stenar. I Ö övergår rännan i eroderad f...

Dike/ränna (L1987:6962)

Dike. Förmodad gräns som återfinns på häradskarta från 1910-1915 och enskifteskarta från 1804. Påträffad inom bytomt RAÄ Husie 21:1. (RAÄ dnr 321-1476...

Dike/ränna (L1936:228)

Dike/ränna, ca 100 m l, 0,4 m br, 0,2-0,4 m dj. Påträffades vid utredning steg 1 utan KML-beslut (RAÄ dnr 3.4.2-3835-2013).

Dike/ränna (L1952:8399)

Dike/ränna längs Pukaströms Ö sida, ca 130 m l (NV-SÖ) och ca 5 m br med vallar av sten längs sidorna.

Dike/ränna (L2020:1165)

Ränna, 55 m l (NV-SÖ), och 5-10 m br och 1-3 m h. Sidorna består av rensvallar 3-5 m br, 0,5-1 m h och består av 0,2-0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L2001:7925)

1) Vattenränna, minst 400 m l (NÖ-SV), 0.75-1.25 m br och 0.4-1.0m dj, till större delen flankerad av låga vallar av jord ochsten, intill 1 m br och 1...

Dike/ränna (L2018:112)

Kvadratisk träränna, ca 28x28 cm, hopbyggd av grova plank av Ek, ca 23x5 cm, hopfogade med handsmidd spik och kraftiga smidda kvadratiska järnbeslag,...

Dike/ränna (L2007:6242)

1) Hjulgrav, 9.5x8 m st (ÖNÖ-VSV), intill 1.5 m h och indelat i 4rum genom 3 tvärmurar (NNV-SSÖ), 2, 1, 2 resp. 3 m br. Uppförd avslaggsten.Beväxt med...

Dike/ränna (L1986:7093)

Dike/ränna, undersökt och borttaget. Ändrad antikvarisk bedömning och lämningstyp vid arkeologisk förundersökning 2015 (RAÄ dnr 3.4.2-2894-2015). - ...

Dike/ränna (L1948:1395)

Diken, djupa, runt sentida myrodling. Odlingsföretaget verkar inte ha fullbordats. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Dike/ränna (L2019:2017)

Ränna, ca 50 m l (NÖ-SV), 6-8 m br och 0,5 m h. Rännan avgränsas av två parallella stenarmar som är uppbyggda av 0,2-0,7 m st stenar.

Dike/ränna (L1971:9808)

Dike, grävt, 26 m l (SV-NÖ), 0, 7 m br, 0,7 m dj. Vidgas i SV till ett vattenmagasin, 9x6 m (SV-NÖ) 0,5-1,2 m dj. Torrlagada lämningar. I området syns...

Dike/ränna (L1974:9514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2020:3551)

Vattenränna/ hjulgrav, del av, stenmur, 18 m l (NÖ-SV), 1,2 m br och 0,4-0,6 m h av huggen gråsten.

Dike/ränna (L2000:6507)

Vattenrännesystem, totalt 2.1 km l (N-S), bestående av 1 huvudränna, 1.6 km loch 1 förgrening, 0.5 km l, båda N-S, 0.75-1.3 m br och 0.5-0.8 mdj. Flan...

Dike/ränna (L1959:4480)

Grävd ränna, ca 170 m l (NÖ-SV), 2 m br och 1,5 m dj, huvudsakligen av betong men ställvis av kallmurade stenar. Rännan är kulverterad i SV och löper ...

Dike/ränna (L2019:2044)

Ränna, ca 30 m l (NNÖ-SSV), 5-6 m br och 0,5-1,5 m h. Längst sidorna finns vallar och stensamlingar med 0,3-1 m st stenar.

Dike/ränna (L2001:1834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L2001:3757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dike/ränna (L1948:8011)

Täckdike, bestående av bottnen av träränna, minst 2 m l (NV-SÖ) och 0,23-0,28 m br. Rännan utgörs av 3 parallellt liggande stockar, 0,07 m i diam. Fra...

Dike/ränna (L1935:1984)

Hammarområde, 100x60 m (NV-SÖ), bestående av, 1 grund efterhammarsmedja, 1 slaggvarp, 1 vattenränna och sot- och kolblandadejordlager. 1) Hammarsmedje...

Dike/ränna (L2022:5447)

Dike/ränna, 835 m l (NV-SÖ/NÖ-SV), 2-3 m br och 1-1,5 m dj. V-formad profil med skålat bottenplan. Rännan är grävd och sprängd längs bergssidan. Längs...

Dike/ränna (L1939:1231)

Dike, 35 m l, 2-6 m br, 0,5-2 m dj. 5 m från den S änden är en fördämningsvall, 1,5 m l, 2 m br, 0,8 m h. Bör ha blivit anlagd för att leda ner vatten...

Dike/ränna (L1978:9861)

Dike, 15 m l (VNV-ÖSÖ), 2 m br, 1-1,5 m dj. Mot dikets ÖSÖ del finns en fördämningsmur, 1,5 m br, 0,5 m h och av 0,2-0,5 m st stenar i 2-3 skift. I ÖS...

Dike/ränna (L2023:6486)

Omlöp för å. Grävd och stenröjd fåra, ca 2-3 m bred och intill 1 m djup. Mycket sten upplagd på kanterna, dock ingen tydlig struktur. Ån är i nordväst...

Dike/ränna (L1959:1607)

Dike/ränna, inom ett ca 120x15-45 m (NO-SV) st område, beläget direkt Ö och S om ett mindre våtmarksområde. I flertalet grävda schakt framkom lämning...

Dike/ränna (L1987:5071)

Bäck med kallmurade sidor, 110 m l. Muren vid lägsta partiet 0,3 m och som högst 1,1 m. Har fortsatt på andra sidan vägen, men är där raserad.

Dike/ränna (L2005:2000)

1) Industrilämning, tröskmaskinhus, raserade rester efter,vinkelbyggd, ca 14 m l (NNV-SSÖ), 10 m l (ÖNÖ-VSV) och ca 16 m li NNV delen där byggnaden tr...

Dike/ränna (L1971:8883)

Ränna, 15 m l, 4 m br och ca 0,4-0,5 m dj. Funktion oklar. Påträffad vid särskild utredning år 2010. (RAÄ dnr 321-4111-2010)

Dike/ränna (L2007:4992)

Kanalbank, ca 140 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ), 2-3 m br, intill 2m h, övertorvad och beväxt med höga träd. Ö om kanalbanken är envattenränna/kanal, 1-...

Dike/ränna (L2007:4899)

1) Dammvall, 100 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br intill 1,5 m h,övertorvad. Den V delen är beväxt med sly och belamrad med ris.Den Ö är beväxt med ungbjörkar oc...

Dike/ränna (L2020:4215)

Ränna, 92 m l (ÖNÖ–VSV) och 10–11 m br, delvis kallmurade kanter av huggen gråsten och längst kanterna finns även vallar med rensmassor.